KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty

Mosty

IV. TŽK úsek „Tábor – Sudoměřice“: Zkušenosti s návrhem mostních objektů SO 65-20-01 Nový železniční most, přemostění dálnice D3 v km 91,301 a SO 65-20-03 Nová železniční estakáda v km 91,569

IV. TŽK úsek „Tábor – Sudoměřice“: Zkušenosti s návrhem mostních objektů SO 65-20-01 Nový železniční most, přemostění dálnice D3 v km 91,301 a SO 65-20-03 Nová železniční estakáda v km 91,569
Publikováno: 15.5.2015

Součástí stavby „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“ je ojedinělé soumostí, které se řadí mezi největší v ČR. Pro převedení bezstykové koleje bez dilatačního zařízení jsou v rámci SO 65-20-01 jako první v ČR navrženy tzv. „řídicí tyče“, které umožňují symetrický dilatační posun mostu k oběma podpěrám. Mostní objekty budou uvedeny do provozu v druhé polovině roku 2015. Příspěvek je věnován problematice návrhu mostů z hlediska projektant...

Celý článek zde

Most v Moravském krasu u Holštejna – III/3783 Holštejn, SO 201, most ev. č. 3783-1

Most v Moravském krasu u Holštejna – III/3783 Holštejn, SO 201, most ev. č. 3783-1
Publikováno: 14.5.2015

Most se nachází v Jihomoravském kraji, před obcí Holštejn, na silnici III/3783 v CHKO Moravský kras a v bezprostřední blízkosti významných krasových jevů. Jedná se zejména o ponor potoka Bílá voda a jeskyni Nová rasovna (Přírodní rezervace Bílá voda). Vlivem eroze a krasových jevů došlo k propadání skalního masivu pod silnicí v úseku nad „propadáním Bílá voda“ a v roce 1994 bylo nad poškozenou částí silnice osazeno mostní provizorium Bailey Bridg...

Celý článek zde

Nové ocelové mosty ve Veselí nad Lužnicí

Nové ocelové mosty ve Veselí nad Lužnicí
Publikováno: 13.5.2015

Během prosince 2014 překlenuly řeky Nežárku a Lužnici dva nové železniční mosty. V rámci modernizace železniční trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, po které budou moci vlaky v budoucnu jezdit rychlostí až 160 km/hod, vzniká řada mostních objektů, nicméně nejzajímavější jsou právě tyto dva. Projekt vede EUROVIA CS, závod Železniční stavby. Nacházejí se v křížení trati s řekami Lužnicí a Nežárkou v blízkosti města Veselí nad Lužnicí....

Celý článek zde

Železniční ocelové mosty na úseku Horusice – Veselí nad Lužnicí

Železniční ocelové mosty na úseku Horusice – Veselí nad Lužnicí
Publikováno: 12.5.2015

V roce 2015 budou uvedeny do provozu dva ocelové mosty, které jsou součástí stavby “Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí“. Jedná se o SO 45-20-02 a SO 45-20-05. První stavební objekt představuje most s nosnou konstrukcí uspořádanou jako plnostěnný trám, zatímco uspořádání nosné konstrukce druhého stavebního objektu je trám vyztužený obloukem, tzv. Langerův nosník. V obou případech se jedná o...

Celý článek zde

Výroba a montáž nosných ocelových konstrukcí mostů v Ústí nad Orlicí

Výroba a montáž nosných ocelových konstrukcí mostů v Ústí nad Orlicí
Publikováno: 11.5.2015

Jednou ze zakázek roku 2014 společnosti DT Mostárna, a. s. byla realizace akce „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ pro společnost Eurovia CS sestávající z:...

Celý článek zde

Estakáda na mimoúrovňovém křížení silnice R35 u Opatovic nad Labem

Estakáda na mimoúrovňovém křížení silnice R35 u Opatovic nad Labem
Publikováno: 7.5.2015

Estakáda tvoří třetí patro mimoúrovňové křižovatky, celková délka hlavní větve estakády je 1,15 km. Druhou část estakády, která se budovala v letech 2013 až 2015, provádělo „Sdružení Skanska-Metrostav, estakáda R35“, firma Skanska a. s. prováděla pravý most, firma METROSTAV a. s. prováděla levý most. Konstrukce se budovala na spodní výsuvné skruži, rozvětvení a rampy na pevné skruži....

Celý článek zde

Návrh vyztuženého předpolí mostu na úseku D1 Jánovce – Jablonov v SR

Návrh vyztuženého předpolí mostu na úseku D1 Jánovce – Jablonov v SR
Publikováno: 29.4.2015

Na 2. části úseku Jánovce – Jablonov Slovenské dálnice D1 je most SO215. Před mostem ve smyslu staničení je tunel Šibeník, který přechází hlubokým zářezem na vysoký násyp, který tvoří předpolí tohoto mostu. I za mostem následuje vysoký násyp přecházející následně do hlubokého zářezu. S ohledem na limit ve výkupu pozemků okolo dálnice a přebytek zemin vytěžených z tunelu a okolních zářezů projektant dálnice navrhl násypová tělesa až do výšky 22 m ...

Celý článek zde

Nový most přes Váh v Trenčíně

Nový most přes Váh v Trenčíně
Publikováno: 28.4.2015

V současnosti je dokončena výstavba mostního objektu SO 202 v rámci I. etapy plánovaného jihovýchodního obchvatu města Trenčín. Most byl uveden do provozu dne 25. 3. 2015. Celková délka stavby „I/61 Trenčín – most“ je 2,450 km. Celá řešená stavba je tvořena samotnou silniční komunikací a 4 mostními objekty. Dominantní z celé stavby je svou délkou téměř 540 m právě nový most přes Biskupický kanál a řeku Váh....

Celý článek zde

Poruchy Izolačního souvrství betonových mostovek s pečetící vrstvou na bázi epoxidových pryskyřic a hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů

Poruchy Izolačního souvrství betonových mostovek s pečetící vrstvou na bázi epoxidových pryskyřic a hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů
Publikováno: 24.4.2015

Tento příspěvek se zabývá problematikou poruch na betonových mostovkách izolovaných asfaltovými pásy na primární vrstvě z epoxidových pryskyřic. V úvodu příspěvku jsou popsány poruchy mezi jednotlivými vrstvami vozovky. V druhé části příspěvku jsou přiblíženy poloprovozní a laboratorní zkoušky, které se prováděly na primární vrstvě z epoxidových pryskyřic z důvodu objasnění poruch vozovky na mostech....

Celý článek zde

Rekonstrukce mostu evid. č. 20-069 na silnici I/20 v Písku

Rekonstrukce mostu evid. č. 20-069 na silnici I/20 v Písku
Publikováno: 21.4.2015

Most byl zbudován v roce 1989 a převádí silnici I/20 přes řeku Otavu. Je řešen jako pětipólový o rozpětích polí 20,1 + 33,6 + 43,2 + 33,6 + 20,1 m. Nosná konstrukce je tvořena prefabrikáty typu VS-2 z předpjatého betonu výšky 1,47 m. V příčném řezu je most tvořen 3 segmenty, které jsou propojeny monolitickou ŽB deskou. Podélné předpětí je vneseno kabely 24 ∅ P7. NK je uložená na hrncových ložiscích....

Celý článek zde

Viadukty s postupně betonovanou nosnou konstrukcí

Viadukty s postupně betonovanou nosnou konstrukcí
Publikováno: 20.4.2015

Viadukty s nosnou konstrukcí tvořenou páteřním komorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými deskovými vzpěrami jsou popsány s ohledem na architektonické a konstrukční řešení, statickou analýzu a technologii výstavby. Viadukty s rozpětími až 69 m a šířek až 29,50 m byly vytvářeny postupně. Nejdříve byl v bednění zavěšeném na výsuvné skruži vybetonován páteřní nosník; potom byly osazeny vzpěry a byla vybetonována mostovková deska....

Celý článek zde

Výroba a montáž mostu přes Nežárku v rámci Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí

Výroba a montáž mostu přes Nežárku v rámci Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí
Publikováno: 17.4.2015

Most se nachází v extravilánu v katastru města Veselí nad Lužnicí na území chráněné krajinné oblasti Třeboňsko (CHKO), která byla vyhlášena roku 1979 a její je území zařazeno do systému biosférických rezervací UNESCO. Celé dotčené území CHKO spadá do 3. zóny dle §27 zákona č. 114/1992 Sb. Řeku Nežárku lemuje regionální biokoridor. Říční niva Lužnice – Nežárka je vyhlášena lokalitou evropsky významnou....

Celý článek zde

Tři v jednom aneb nová soustava mostů před nádražím v Ústí nad Orlicí

Tři v jednom aneb nová soustava mostů před nádražím v Ústí nad Orlicí
Publikováno: 16.4.2015

V průběhu letošního března skončí další část přeměny nádraží v Ústí nad Orlicí. Její součástí je i nová soustava tří mostů těsně před příjezdem do stanice. Mosty jsou de facto přeložkou dosavadní tratě, která vedla ostrým obloukem. Překonávají postupně říčku Třebovku, silnici druhé třídy a soutok Třebovky s Tichou Orlicí....

Celý článek zde

Nová železniční estakáda Mendrik v Ústí nad Orlicí

Nová železniční estakáda Mendrik v Ústí nad Orlicí
Publikováno: 15.4.2015

Příspěvek popisuje projekt a průběh výstavby nové železniční estakády, jež je součástí modernizace železničního uzlu Ústí nad Orlicí. Soumostí tří stavebních objektů celkové délky 360 m překonávající řeku Třebovku, silnici druhé třídy II/315 a tok Tiché Orlice se nachází na nové přeložce trati umožňující průjezd modernizovanou stanicí rychlostí 160 km/h. Projekt estakády se musel vyrovnat se stísněnými prostorovými podmínkami území nacházejícího ...

Celý článek zde

Mostní dílo roku 2013

Mostní dílo roku 2013
Publikováno: 13.4.2015

Součástí mezinárodního sympozia MOSTY 2015, které se bude konat ve dnech 23. – 24. dubna 2015 v hotelu Voroněž v Brně, je soutěž o Mostní dílo roku. Do soutěže mohly být přihlášeny mosty, které byly uvedeny do provozu v roce 2013, případně dříve, které se již osvědčily v provozu po dobu minimálně jednoho roku. Přípravnému výboru sympozia bylo předloženo 5 návrhů, z toho 2 v kategorii novostavba a 3 v kategorii přestavba nebo oprava. Přípravný výb...

Celý článek zde

Most k Mont Saint-Michel

Most k Mont Saint-Michel
Publikováno: 10.4.2015

Realizace nové cesty k francouzskému historickému místu Mont Saint-Michel (Hora sv. Michaela) vyžadovala návrh subtilního mostu schopného poradit si s pohyblivými písky....

Celý článek zde

Zdvihání lávky v Lyonu

Zdvihání lávky v Lyonu
Publikováno: 3.3.2015, Aktualizováno: 9.4.2015 10:48

Dočasný systém závěsů umožnil osazení nosné konstrukce lávky přes řeku Rhonu vcelku. Autorem fotografií je Michael Zimmerman. Nová lávka v Lyonu ve Francii byla v lednu 2014 připravena k dokončení poté, co byla na konci předchozího roku osazena do své definitivní polohy po složitém procesu instalace. Lávka „Passarelle de la Paix“ byla navržena společnostmi Schlaich Bergermann & Partner a Dietmar Feichtinger Architects, kteří v roce 2009 vyhr...

Celý článek zde

SO 201 Starý most – nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislavě

SO 201 Starý most – nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislavě
Publikováno: 5.2.2015

Kromě dočasného mostu, který existoval v 15. století, se trvalé přemostění Dunaje nacházelo v místech dnešního Starého mostu už v první polovině 19. století. Roku 1825 tu byl postavený pontonový most. Ten vycházel z místa, kde je dnes Štúrovo náměstí. Předtím zde stály různé dřevěné mosty; ty však ničily plující ledy....

Celý článek zde

Trojský most v Praze

Trojský most v Praze
Publikováno: 29.12.2014

Trojský most je součástí tunelového komplexu Blanka. Je po něm vedena tramvajová trať, dva pruhy pro automobily v obou směrech a na okrajích jsou chodníky pro pěší. Přemostění je tvořeno dvojicí samostatných konstrukcí, které jsou odděleny dilatací nad pilířem umístěným na trojském břehu. Hlavní pole je navrženo jako prostě podepřená ocelová oblouková konstrukce (rozpětí 200,4 m, vzepětí oblouku 20,0 m) s předpjatou betonovou mostovkou zavěšenou ...

Celý článek zde

Hydroizolace asfaltových vozovek na betonových mostech od historie po současnost

Hydroizolace asfaltových vozovek na betonových mostech od historie po současnost
Publikováno: 4.11.2014

Příspěvek se zabývá hydroizolacemi asfaltových vozovek v České republice od výstavby prvních betonových mostů až po současnost. Ukazuje stručně vývoj a přináší přehled hydroizolací z hlediska technologie a náročnosti na tomto typu mostu....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Most přes Radbuzu je poskládán z desítek segmentů (204x)
V souvislosti s výstavbou dálničního obchvatu Plzně D5 se provádí zkapacitnění silnice I/27 Klatovská, která bude tvořit...
Mostné krídla a oporné múry z drátokamenných konštrukcií na stavbe I/77 Bardejov, juhozápadný obchvatMostné krídla a oporné múry z drátokamenných konštrukcií na stavbe I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat (68x)
Hlavným z dôvodov navrhovaného obchvatu je vybudovanie novej cestnej komunikácie v parametroch odpovedajúcich dopravnej ...
Nejdelší z osmi nových mostů na obchvatu Ostrova je dlouhý 376 metrů (66x)
Obchvat je součástí silnice I/13 zajišťující dopravní spojení mezi západočeským a severočeským regionem a umožňuje propo...

NEJlépe hodnocené související články

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice