KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou

Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou

Publikováno: 20.5.2016, Aktualizováno: 23.5.2016 14:17
Rubrika: Mosty

V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – Volary“. Jedná se o SO 14‑24‑01 Boršov – Křemže, železniční most v km 4,172, který převádí jednokolejnou železniční trať přes řeku Vltavu a místní komunikaci. Most se nachází ve staničním obvodu v intravilánu obce Boršov nad Vltavou.

Rekonstrukce mostu zahrnovala výměnu stávající nosné konstrukce za novou ocelovou trámovou příhradovou bezsvislicovou svařovanou konstrukci s dolní ortotropní mostovkou a průběžným kolejovým ložem. Nosná konstrukce je navržena jako trám vyztužený příhradovinou se zakřiveným horním pásem. Statický systém je spojitý nosník o dvou polích o rozpětích 2 × 52,08 m s pevným ložiskem na pilíři P1. Rekonstrukce opěr OP1 a OP2 zahrnovala výstavbu nových úložných prahů, nových přechodových desek v místě křídel a sanaci stávajícího kamenného zdiva. Spodní stavba opěr je zesílena roštem mikropilot a založení je zesíleno pomocí sloupů tryskové injektáže. Stávající středový pilíř P1 byl zbourán a na jeho místě byl vybudován nový železobetonový pilíř s hlubinným založením na velkoprůměrových pilotách.

SPODNÍ STAVBA
Na základě statického posouzení bylo navrženo sanační opatření u opěr OP1 a OP2 a zbourání stávajícího pilíře P1 a vybudování nového železobetonového pilíře P1 s hlubinným založením. Při posouzení bylo zjištěno, že stávající spodní stavba a její založení nevyhoví zvětšenému zatížení, které vzniklo z důvodu výměny stávající NK za novou NK s průběžným štěrkovým ložem a zvětšení vodorovných sil od brzdění způsobené změnou statického schématu. Navrhovaná opatření u opěr a pilíře zajistí bezpečný přenos zatížení z nosné konstrukce do podloží.

Zesílení založení opěr OP1 a OP2 je navrženo pomocí sloupů tryskové injektáže. Sloupy tryskové injektáže jsou jako náhrada jílovitých a štěrkových vrstev injektážní směsí. Tyto sloupy mají jmenovitý průměr cca 800 mm, délku 12,0 m a byly prováděny pomocí vrtů pro mikropiloty. Zesílení dříků a základů opěr je navrženo pomocí mikropilotového roštu, který je vetknut do sloupů tryskové injektáže. Navržený počet mikropilot je 6 ks v jedné řadě. Mikropiloty jsou rozmístěné po 1,0 m a jsou vytvořené z trubek 108/16 délky 17,5 m. Spáry v kamenném zdivu dříku byly přespárovány. Tvary úložného prahu na opěrách navazují na tvar dříku z kamenného zdiva. Výška úložných prahů je na opěrách 1,15 m. Povrch úložného prahu je spádován k líci spodní stavby ve sklonu 3 %. Přesah přes líc opěr činí 200 mm. Na spodním povrchu je přesah opatřen okapničkou. V návaznosti na úložný práh je navržena nad stávajícími rovnoběžnými křídly přechodová deska, která je spojena se závěrnou zídkou bez dilatační spáry. Podkladní vrstvu přechodové desky tvoří podkladní beton tloušťky 300 mm vyztužený sítí KARI.

Hlubinné založení pilíře P1 je realizováno pomocí 12 ks velkoprůměrových pilot nominálního průměru 1 180 mm a délky 16,0 m, které jsou rozmístěny pod základem pilíře v rastru 6,6 m × 2,4 m. Základ pilíře je navržen jako železobetonový o celkové výšce 2,30 m a půdorysných rozměrech 13,8 m a 8,4 m. Horní plocha základu je provedena ve střechovitém sklonu 4 % v podélném směru mostu. Nový pilíř P1 je navržen jako železobetonový opatřený na návodní straně integrovaným ledolamem v dříku pilíře. Návodní i povodní strana dříku pilíře má půdorysný tvar lomené paraboly. Na návodní straně v příčném řezu má dřík tvar paraboly. Tloušťka dříku pilíře je 2,1 m a jeho výška je 3,98 m. Dřík pilíře je opatřen kamenným obkladem z kvádrů o tloušťce 200 mm. Toto kamenné zdivo bylo využito jako ztracené bednění pilíře a je kotveno do dříku pomocí nerezových spon umístěný ve spárách zdiva. Úložný práh výšky 1,15 m tvarově navazuje na dřík. Horní plocha prahu je spádována v podélném směru střechovitě 3 % k líci. Přesah přes líc pilíře činí 100 mm. Na spodním povrchu je přesah opatřen okapničkou.

NOSNÁ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce je navržena jako ocelová svařovaná spojitá trámová konstrukce s dolní ortotropní mostovkou a s průběžným štěrkovým ložem. Nosná konstrukce je navržena jako spojitý nosník o dvou polích o rozpětí 2 × 52,08 s trámem vyztuženým příhradovinou se zakřiveným horním pásem. Zakřivení horního pásu příhradové konstrukce bylo zvoleno z estetických i statických důvodů. Největší výška příhradového nosníku je nad pilířem 7,675 m a nejmenší nad opěrami 5,875 m. Vzdálenost příhrad je konstantní 7,440 m. Trám je navržen jako otevřený nesymetrický I profil s konstantní výškou 1 550 mm. Osová vzdálenost nosníků je 5,9 m. Horní pás hlavních nosníků je navržen jako uzavřený obdélníkového tvaru s výškou 550 mm a šířkou 580 mm. Horní pás plynule přechází do krajní diagonály, která je shodného tvaru. Ostatní diagonály jsou navrženy ze svařovaných otevřených profilů tvaru H. Přípoj diagonál k hornímu pásu a trámu je pomocí styčníkových plechů. Stojina diagonál je ukončena výřezem před pásnicemi horního pásu a trámu a není tedy k těmto pásnicím připojena. U horního pásu styčníkové plechy jsou součástí stěny jeho profilu. U trámu přechází vnitřní styčníkový plech do boku žlabu kolejového lože a následně je přivařen k plechu mostovky. Vnější styčníkový plech je připojen k horní pásnici trámu, která je v tomto místě upravena pro připojení plynulým výřezem. Vnější styčníkový plech přechází v pásnici příčné výztuhy stěny trámu. Tvar vnějšího styčníkového plechu je „Y“.

Mostovka je navržena jako ortotropní s příčnými výztuhami umístěnými ve třetině délky příhrad tj. ve vzdálenosti 7,44/3 = 2,48 m.

Plech mostovky tloušťky 14 mm je podporován šesti podélnými trapézovými výztuhami v osové vzdálenosti 750 mm. Trapézová výztuha lichoběžníkového tvaru je konstantní výšky 300 mm. Tloušťka stěny podélné výztuhy je 8 mm s výjimkou úseku nad pilířem P1, kde je zvětšena na 10 mm. Trapézové výztuhy prochází otvory ve stojinách příčných výztuh s výřezem „jablkovitého“ tvaru. Příčné výztuhy jsou navrženy jako svařované obrácené T‑profily. Montážní styky příčníků byly z důvodu minimalizace počtu montážních dílců mostovky navrženy v ose nosné konstrukce. Odvodnění mostovky je řešeno příčným sklonem 2 % k ose NK, kde jsou umístěny odvodňovače, které jsou vyústěny volně do řeky a v místě u opěr a pilíře jsou spojeny a svedeny od spodní stavby. Zapojení mostovky k trámu je průběžné po celé délce nosné konstrukce a je tvořeno připojením plechu mostovky ke stěně trámu a pomocí stěny žlabu, který je přivařen k plechu mostovky a horní pásnici trámu. Toto konstrukční řešení zmenšuje vodorovné smykové a ohybové namáhání příčných výztuh při spolupůsobení trámu a mostovky.

Příčné mostní závěry jsou navrženy jako těsněné jednoduché lamelové s úpravou pro železnice tzn. s krytím spáry vyztuženým elastomerovým pásem. Pro uložení nosné konstrukce na spodní stavbu jsou navržena kalotová ložiska se zdvojenou dolní deskou. Vně hlavních nosníků jsou navrženy revizní chodníky na konzolách. Volná šířka je 800 mm.

Protikorozní ochrana NK je navržena kombinovaným systémem (ŽSP + ONS 03). Izolace žlabu kolejového lože je z bezešvé syntetické stěrky. Odstín vrchní vrstvy ochranného nátěrového systému (ONS 03) je stanoven na modrošedý DB 503 a šedý DB 701.

Hlavní nosníky a mostovka jsou z oceli S355 a S460. Chodníkové konzoly jsou navrženy z oceli S235. Celková hmotnost ocelové konstrukce včetně revizních chodníků je 417 t.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 • Investor: Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa Západ
 • Projektant: SUDOP PRAHA a. s.
 • Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Langer
 • Odpovědný projektant SO: Ing. Petr Šetřil
 • Spolupráce na SO: Ing. Martin Vlasák, Ing. Hana Gromusová
 • Zhotovitel mostu: Metrostav a. s., divize 4
 • Výroba ocelové konstrukce: Metrostav a. s., divize 3
 • Montáž ocelové konstrukce: Metrostav a. s., divize 4
 • Protikorozní ochrana: PROFICOLOR, s. r. o.
 • Izolace: CZ BAUSAN, s. r. o.
 • Speciální zakládání: Zakládání staveb, a. s.
 • Kraj: Jihočeský

ÚDAJE O MOSTU

 • Délka mostu: 120,560 m
 • Délka nosné konstrukce: 105,060 m
 • Rozpětí: 104,160 (2 × 52,080) m
 • Šikmost mostu: 90°
 • Volná šířka na mostě: 5,320 m
 • Mostní průjezdní průřez: VMP 2,5 v oblouku
 • Šířka mostu: 8,480 m
 • Výška mostu: 9,823 m
 • Hmotnost ocelové konstrukce: 417 t

The Reconstruction of the Railway Bridge in Boršov nad Vltavou
In 2015, a reconstructed bridge was put into operation. It is the part of the construction called “The Revitalization of the Track České Budějovice – Volary“. It is the object SO 14‑24‑01 Boršov – Křemže, the railway bridge in km 4.172, which takes the single‑track railway line accross the river Vltava and the local road. The bridge is situated in the station quarter in the urban area of Boršov nad Vltavou.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou

Re: Kraj
 Omlouváme se za překlep a tímto děkujeme za upozornění. Kraj byl opraven. Admin...
Kraj
 Zlínský ??????????????...
počet příspěvků: 2 | poslední příspěvek: 23.5.2016 14:19vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Pohled zleva na mostHorní pásnice trámu – styčník tvaru „Y“Pohled zpravaPříčný řez v poliPohled ve směru staničení

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce Negrelliho viaduktuRekonstrukce Negrelliho viaduktu (137x)
Od dubna roku 2017 probíhá komplexní rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze podle projektové dokumentace zpracované pr...
Rekonstrukce mostu přes Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou BoleslavíRekonstrukce mostu přes Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví (79x)
Obyvatelé souměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se dne 6. 8. 2012 dočkali otevření posledního ze soustavy sedmi mo...
Žďákovský most z pohledu historieŽďákovský most z pohledu historie (58x)
Na jaře příštího roku si připomeneme 50. výročí zprovoznění mohutné konstrukce Žďákovského mostu pro automobilový provoz...

NEJlépe hodnocené související články

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry v ČRMostní závěry s jednoduchým těsněním spáry v ČR (5 b.)
Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry – druh 4 dle TP 86:2009 jsou nejvíce používané na novostavbách a rekonstrukcí...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice