KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Nové spojení Praha

Nové spojení Praha

Konstrukce dilatačního zařízení pro Nové spojení Praha

Konstrukce dilatačního zařízení pro Nové spojení Praha
Publikováno: 20.7.2009

Na stavbě „Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“ se podílelo velké množství firem a organizací, ať ve fázi přípravy, či realizace. Společnost DT – Výhybkárna a strojírna přispěla dodávkami výhybek a výhybkových konstrukcí. Jednalo se zejména o jednoduché výhybky v soustavě železničního svršku UIC 60 a S 49 2. generace, které jsou standardně dodávané pro modernizaci koridorů v ČR. V projekt...

Celý článek zde

Zabezpečovací technika na stavbě Nové spojení

Zabezpečovací technika na stavbě Nové spojení
Publikováno: 14.7.2009

Nové spojení se skládá z velkého množství provozních souborů a dotýká se též pěti železničních stanic. Jeho výstavba vyžadovala značně složité pracovní postupy a probíhala po etapách v průběhu několika let. V oblasti zabezpečovací techniky bylo nutno zpracovat velké množství provozních souborů (PS), jejichž přehled je uveden v následujícím textu. Zpracováním bylo pověřeno na AŽD Praha, závod Technika-Projekce, projektové pracoviště v Hradci Králo...

Celý článek zde

Anketa

Publikováno: 10.7.2009

Co pro Vás znamenala účast na realizaci Nového spojení? Můžete zmínit nějakou zajímavost, která se pojí s výstavbou této významné stavby?...

Celý článek zde

Protihlukové stěny

Protihlukové stěny
Publikováno: 9.7.2009

Tratě Nového spojení, stejně jako jiné moderní dopravní stavby procházející zastavěným územím, jsou částečně lemovány protihlukovými stěnami (PHS). V rámci této stavby byly postaveny celkem čtyři. Jejich délka a konstrukce vychází z hlukové studie, kterou nechal zpracovat investor v rámci předchozího stupně projektové dokumentace. Tvar a vzhled protihlukových stěn v prostoru mezi východními portály tunelů a silničním mostem na Krejcárku je navrže...

Celý článek zde

Modernizace západní části Hlavního nádraží Praha

Modernizace západní části Hlavního nádraží Praha
Publikováno: 8.7.2009

Realizace stavby „Modernizace západní části Praha Hlavní nádraží, 2. část, nástupiště I–IV“ vychází ze dvou požadavků: dokončit v návaznosti na první část druhou polovinu modernizace železniční stanice a zároveň reagovat na již započatou stavbu Nového spojení. A tak vyřešit požadovanou schopnost ŽST Praha Hlavní nádraží na přijetí vyšší kapacity vlaků a poskytování většího komfortu a pohodlí pro cestující po dokončení stavby Nov...

Celý článek zde

Nové spojení v Praze má moderní elektrodispečink

Nové spojení v Praze má moderní elektrodispečink
Publikováno: 28.5.2009

Nový řídicí systém splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost, spolehlivost a bezvýpadkový provoz ústředního ovládání elektrifikovaných tratí. Pro umístění nového elektrodispečinku Praha byla vybrána budova bývalé trakční měnírny Křenovka na zhlaví žst. Praha hlavní nádraží vystavěná v letech 1925 – 1927 jako součást elektrizace pražských nádraží. Přes 80 let starý objekt Křenovka, mj. zapsaný na seznam kulturních památek, tak nyní po rekonstruk...

Celý článek zde

Estakáda přes Masarykovo nádraží - most SO 860

Estakáda přes Masarykovo nádraží - most SO 860
Publikováno: 26.2.2009

Bezesporu nejzajímavější a nejsložitější mostní stavbou, architektonickou dominantou a tváří celé stavby Nového spojení je železniční estakáda Masarykovo nádraží. Tento most převádí čtyřkolejnou železniční trať z  Hlavního nádraží na Libeň a Vysočany přes ulici Husitskou, ulici Trocnovskou a prostor lokodepa Masarykova nádraží. Opěra Hlavní nádraží sousedí s mosty Seifertova (dokončeno 2002 a 2004), opěra Vítkov je bezprostředně před portály...

Celý článek zde

Atypické konstrukce pro trakční vedení Nového spojení Praha

Atypické konstrukce pro trakční vedení Nového spojení Praha
Publikováno: 10.2.2009

Zatímco barrandovská tramvajová trať již několik let slouží cestujícím, Nové spojení je prakticky ještě novorozencem zbavujícím se dětských nemocí. Že barrandovské „oblouky“ budou tréninkem na „oblouky Nového spojení“ jsme tenkrát tušili, ale že tento soupeř bude o tolik těžší, jsme si nepomysleli. Nicméně se nám i tento zápas podařilo dotáhnout do vítězného konce. Firma Elektrizace železnic Praha zde úspěšně realizovala m...

Celý článek zde

Rekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinku

Rekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinku
Publikováno: 2.2.2009

Stávající elektrodispečink pro Prahu a okolí dnes sídlí v budově měnírny Vršovice („Třešňovka“). V souvislosti s modernizací tratí a zařízení, resp. s výstavbou železničních koridorů se zvyšuje počet ústředně ovládaných prvků a rostou nároky na výkonnost, bezpečnost a spolehlivost. Současné řešení elektrodispečinku se ukazuje být nevyhovující. Při přípravě stavby Nového spojení bylo proto rozhodnuto, že bude vybudováno nové pracoviště...

Celý článek zde

Severní zhlaví – Praha Hlavní nádraží

Severní zhlaví – Praha Hlavní nádraží
Publikováno: 26.1.2009, Aktualizováno: 3.2.2009 08:23

Důležitým úkolem Nového spojení bylo napojení Hlavního nádraží na nové trati ve směru na Libeň, Holešovice a Vysočany. Stávající severní zhlaví spojovalo Hlavní nádraží s okolím pomocí dvou jednokolejných tratí. Realizace nového severního zhlaví byla zejména po stránce železničního svršku opravdovou výzvou, a to zejména vzhledem ke složitosti kolejového řešení. Zároveň kladla značné požadavky na zajištění logistiky u všech dodavatelů. Dokončení v...

Celý článek zde

Slavnostní zahájení provozu nového spojení a modernizovaných nástupišť žst. Praha hlavní nádraží

Slavnostní zahájení provozu nového spojení a modernizovaných nástupišť žst. Praha hlavní nádraží
Publikováno: 4.12.2008

Slavnostně zprovozněny včera byly hned dvě významné železniční stavby. Nové spojení přináší podstatné zkvalitnění a zrychlení železničního provozu v centrální oblasti Prahy a propojení dálkových železničních koridorů na území Prahy. Hlavní nádraží po kompletní modernizaci získalo nové kolejiště, bezpečná a komfortní nástupiště a podchody. Investorem obou staveb je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace....

Celý článek zde

Vodorovné připnutí nosné konstrukce k opěře

Vodorovné připnutí nosné konstrukce k opěře
Publikováno: 3.12.2008

Nosná konstrukce železničního mostu SO 860 – Železniční estakáda přes Masarykovo nádraží je předepnuta několika systémy předpětí. Kromě podélného a příčného lanového předpětí se soudržností se konstrukce napínala ještě příčným tyčovým předpětím....

Celý článek zde

VIDEO: Elektricky izolované předepnutí Estakády Sluncová

VIDEO: Elektricky izolované předepnutí Estakády Sluncová
Publikováno: 2.12.2008, Aktualizováno: 24.7.2009 12:57

Objekt Estakáda Sluncová je první realizací mostní konstrukce s aplikací podélného elektricky izolovaného předpětí (EIT) v České republice. Použití tohoto systému nejenže zvyšuje trvanlivost předpínacího systému díky bezprecedentní ochraně předpínací výztuže proti účinkům bludných proudů a ochraně před agresivními látkami, ale zároveň je výjimečný z hlediska možnosti monitoringu předepnutí během užívání konstrukce....

Celý článek zde

Geomonitoring při výstavbě vítkovských tunelů

Geomonitoring při výstavbě vítkovských tunelů
Publikováno: 28.11.2008, Aktualizováno: 2.12.2008 14:55

Vítkovské železniční tunely „Nového spojení“ jsou jedním z mnoha stavebních objektů dopravní liniové stavby umístěné v intravilánu Hlavního města Prahy a slouží potřebám osobní dopravy. Tunely sestávají ze dvou samostatných dvoukolejných trub, které jsou trasovány v podélné ose vrchu Vítkova. Společnost SG Geotechnika zajišťovala pro potřeby stavby komplexní geotechnický monitoring a stavební dozor. V rámci stavby byla prováděna přede...

Celý článek zde

Nová technologie definitivního ostění byla aplikována v severním vítkovském tunelu

Nová technologie definitivního ostění byla aplikována v severním vítkovském tunelu
Publikováno: 21.11.2008, Aktualizováno: 2.12.2008 14:56

Severní tunelovou rouru pod vrchem Vítkov v rámci zatím největší železniční stavby na našem území, známé pod názvem Nové spojení, realizovala společnost Subterra. Defi nitivní ostění v ražené části severního tunelu zde prováděla novou technologií – bez vkládané armatury, tedy z prostého betonu. Tento, v zahraničí běžně používaný postup se u nás v menší míře poprvé uplatnil při stavbě tunelu Libouchec....

Celý článek zde

Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice

Nové spojení Praha hl. n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice
Publikováno: 19.11.2008, Aktualizováno: 27.1.2009 12:31

Dopravní liniová stavba Nové spojení byla navržena pro dosažení přestavby železničního uzlu Praha. Jejím cílem bylo zvýšit kapacitu přívodní tratě do železniční stanice Praha hl. n. ze směru Praha-Libeň, Praha-Vysočany a Praha-Holešovice, dále zapojit železniční stanici Masarykovo nádraží do systému příměstské a městské železnice a modernizovat západní část ž. st. Praha hl. n. Toto řešení je v souladu i s koncepcí modernizace vybraných železniční...

Celý článek zde

Stavby železničních estakád a nepřerušená doprava

Publikováno: 19.11.2008, Aktualizováno: 2.12.2008 14:57

Stavba Nové spojení se netýkala pouze výstavby nových železničních tratí v centru Hlavního města Prahy a z nich vyplývajících méně či více náročných inženýrských staveb železničního spodku (mosty, zdi, tunely), ale také složitého a časově náročného postupu jejich realizace, včetně jeho přípravy. Ten až na zařazení výstavby objektů do reálného času proběhl prakticky v projektu ke stavebnímu povolení předpokládaném sledu....

Celý článek zde

Železniční estakáda Sluncová a přechod dilatace

Železniční estakáda Sluncová a přechod dilatace
Publikováno: 19.11.2008, Aktualizováno: 2.12.2008 14:56

Nové traťové spojení stanic Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany, Holešovice přechází překážky, které si vyžádaly vybudování dlouhých estakád před a za tunely pod kopcem Vítkov. S délkou estakády vyvstává problém převedení kolejí přes dilatace mostního objektu....

Celý článek zde

Ovlivnění vývoje namáhání a deformací obloukových mostů způsobem výstavby a volbou statického systému

Publikováno: 16.3.2008, Aktualizováno: 22.9.2009 23:00

Ve statickém výpočtu obloukových mostů je třeba zohlednit fáze výstavby a různé stáří částí konstrukce, neboť během výstavby detonových obloukových mostů dochází ke změnám statického systému. Příklad je uveden na obloukové konstrukci přes dálnici D47 a jí podobné....

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinkuRekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinku (176x)
Stávající elektrodispečink pro Prahu a okolí dnes sídlí v budově měnírny Vršovice („Třešňovka“). V souvislos...
Železniční estakáda Sluncová a přechod dilataceŽelezniční estakáda Sluncová a přechod dilatace (38x)
Nové traťové spojení stanic Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany, Holešovice přec...
Nová technologie definitivního ostění byla aplikována v severním vítkovském tuneluNová technologie definitivního ostění byla aplikována v severním vítkovském tunelu (34x)
Severní tunelovou rouru pod vrchem Vítkov v rámci zatím největší železniční stavby na našem území, známé pod názvem Nové...

NEJlépe hodnocené související články

Atypické konstrukce pro trakční vedení Nového spojení PrahaAtypické konstrukce pro trakční vedení Nového spojení Praha (3.3 b.)
Zatímco barrandovská tramvajová trať již několik let slouží cestujícím, Nové spojení je prakticky ještě novorozencem zba...
Severní zhlaví – Praha Hlavní nádražíSeverní zhlaví – Praha Hlavní nádraží (3.3 b.)
Důležitým úkolem Nového spojení bylo napojení Hlavního nádraží na nové trati ve směru na Libeň, Holešovice a Vysočany. S...
Geomonitoring při výstavbě vítkovských tunelůGeomonitoring při výstavbě vítkovských tunelů (3 b.)
Vítkovské železniční tunely „Nového spojení“ jsou jedním z mnoha stavebních objektů dopravní liniové stavby ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice