KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Technologie    Vodorovné připnutí nosné konstrukce k opěře

Vodorovné připnutí nosné konstrukce k opěře

Publikováno: 3.12.2008
Rubrika: Technologie, Nové spojení Praha

Nosná konstrukce železničního mostu SO 860 – Železniční estakáda přes Masarykovo nádraží je předepnuta několika systémy předpětí. Kromě podélného a příčného lanového předpětí se soudržností se konstrukce napínala ještě příčným tyčovým předpětím.

Neméně technicky zajímavým prvkem této mostní konstrukce bylo vodorovné připnutí nosné konstrukce k opěře OP1.

Nosná konstrukce železničního mostu je namáhána kromě svislého stálého a pohyblivého zatížení i značnými vodorovnými silami, způsobenými zejména brzděním vozidel. Bylo nutno navrhnout konstrukci, která tyto síly přenese do spodní stavby mostu. Za normálních okolností tuto úlohu přebírá pevné ložisko, ovšem v tomto případě se toto ukázalo nemožné, neboť vodorovné síly dosahují velikosti 32 MN, a na takové síly není možné žádné ložisko nadimenzovat. Proto bylo rozhodnuto přenést tyto síly v jednom směru svislými elastomerovými ložisky umístěnými mezi koncovým příčníkem mostu a zesílenou závěrnou zdí opěry OP1 a v opačném, tedy tahovém působení vyměnitelnými předpínacími kabely o 19 lanech ∅ 15,7 mm bez soudržnosti, přičemž bylo nutno zachovat elektricky izolovanou spáru mezi nosnou konstrukcí a opěrou. Podle velikosti přenášené síly bylo na opěru rozmístěno 8 ks elastomerových ložisek a 12 ks předpínacích kabelů. Ložiska i kotvy kabelů byly izolovány proti průchodu elektrického proudu deskami z JARIDU. Dalším důvodem pro toto řešení bylo to, že nad dilatační spárou u opěry OP1 je umístěno kolejové zhlaví, a proto zde bylo nutno vyloučit dilatační pohyby.

Vzhledem k tomu, že v průběhu výstavby byla konstrukce fixována k provizornímu pevnému ložisku na pilíři P6, bylo nutno tuto fixaci zrušit a postupnými kroky předisponovat na definitivní ložiska a předpínací táhla. Tento postup se s ohledem na nutnost neustálého zajištění konstrukce proti nežádoucím posunům odehrál v těchto fázích:

  1. Zajištění konstrukce během uvolnění provizorní fixace na P6 bylo provedeno dvěma 19lanovými provizorními kabely umístěnými v krajních polohách budoucích defi nitivních kabelů. Po aktivaci těchto kabelů na kotevní napětí 1.100 MPa byla uvolněna provizorní fi xace ložiska na P6 a následně bylo provedeno přitažení nosné konstrukce k ložiskovým blokům a stlačení ložisek pomocí dalších 8 provizorních 19 lanových kabelů.
  2. Osazení a napnutí defi nitivních táhel nejprve do dvou volných poloh, které nebyly obsazeny provizorními kabely. Definitivní táhla jsou tvořena 17 lany Monostrand ∅ 15,7 mm/1.770 MPa ochráněnými obalem z HDPE trubky vyplněné protikorozním tukem. Táhla byla napínána na definitivní kotevní napětí 850 MPa. Následně byla dle předem připraveného pořadí postupně odepínána provizorní táhla a nahrazována táhly definitivními. Odepínání provizorních táhel bylo prováděno pomocí odkotvovací stoličky.
  3. Osazení posledních čtyř definitivních táhel se lišilo od předchozích pouze tím, že pod kotvy těchto táhel byly osazeny dynamometry pro sledování velikostí sil v táhlech v průběhu provozu mostu.

Všechna táhla mají takovou konstrukční úpravu, aby mohla být kdykoliv dopnuta či vyměněna při zachování dokonalé protikorozní ochrany lan i kotev. Celé řešení připnutí nosné konstrukce k opěře si vyžádalo mnoho atypických detailů a konstrukčních uspořádání, která byla vyvinuta pracovníky technického úseku SM 7.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
Obr. 1 – Kotevní bloky na opěře OP 1Obr. 2 – Kotvení definitivních táhel s osazeným dynamometremObr. 3 – Napínání definitivních táhelObr. 4 – Izolační jaridová deska

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinkuRekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinku (188x)
Stávající elektrodispečink pro Prahu a okolí dnes sídlí v budově měnírny Vršovice („Třešňovka“). V souvislos...
Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (70x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...
Koroze železobetonových konstrukcí a způsob jejich ochrany (56x)
Potřeba ochrany železobetonových konstrukcí vystavených vlivu povětrnostních podmínek nebo působení agresivního průmyslo...

NEJlépe hodnocené související články

Přehled metod používaných při hodnocení stavu pozemních komunikací (5 b.)
Jen stěží se najde řidič motorového vozidla, který by se nikdy nevyjadřoval ke stavu té či oné pozemní komunikace. Nejča...
Metodika pro termografické měření objektů dopravní infrastruktury (5 b.)
V roce 2016 byla v Centru dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) vytvořena metodika pro termografické měření objektů dopravní ...
Možnosti zlepšení technologie hutnění asfaltových směsí (5 b.)
Míra zhutnění a mezerovitost asfaltové vrstvy významně ovlivňují její kvalitu a životnost. Současná i dřívější praxe uka...

NEJdiskutovanější související články

Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (1x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice