KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Silniční okruh kolem Prahy    Vnější Pražský okruh (SOKP) – jak, kdy a za kolik jej dostavět?

Vnější Pražský okruh (SOKP) – jak, kdy a za kolik jej dostavět?

Publikováno: 1.8.2011
Rubrika: Silniční okruh kolem Prahy

Problematikou vnějšího Pražského okruhu (SOKP) se časopis SILNICE ŽELEZNICE zabýval již dříve, a to v čísle 1/2010, kde starosta městské části Praha-Suchdol ing. Petr Hejl oponoval a uváděl na správnou míru účelové, zavádějící až chybné informace ing. Martina Rückla, tehdy poradce pro výstavbu městských okruhů primátora Hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma, k SOKP, které byly uveřejněné v čísle 5/2009.

V září 2010 byly zprovozněny jižní a jihozápadní úseky SOKP D1 – Vestec (stavba 512), Vestec – Lahovice (stavba 513) a Lahovice – Slivenec (stavba 514), čímž byl zprovozněn souvislý úsek SOKP mezi R7 a D1 v délce 36 km. V květnu 2010 byl rozsudkem Nejvyššího správního soudu zrušen v Zásadách územního rozvoje Hl. m. Prahy úsek Ruzyně (R7) – Březiněves (D8) stavby 518 a519. Dalším rozsudkem z ledna 2011 byly zrušeny úseky Březiněves (D8) – Satalice (R10) stavba 520 a úsek Běchovice – D1, stavba 511.

V současné době není v ZÚR Prahy vymezen koridor stavby nadmístního významu pro dosud nerealizované úseky SOKP. S odkazem na ustanovení §54 stavebního zákona, kde z odst. 5 vyplývá, že do doby než město (obec) uvede do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR) nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou s touto dokumentací v rozporu.

V souvislosti s tím, v rámci zahájení řízení o návrhu Zásad územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje (z 2. května 2011) vyjádřily městské části Suchdol, Dolní Chabry, Ďáblice a Běchovice včetně středočeské obce Radonice odpor k projednávanému ZÚR.Trasa SOKP středočeského ZÚR navazuje na zrušenou trasu SOKP v pražské ZÚR, která je vedena přes sídelní útvary a chráněná krajinná území. Jmenované pražské městské části a obec Radonice uplatnily své námitky včetně jejich zdůvodnění a navíc prokázaly svůj konstruktivní přístup k řešení problému SOKP předložením návrhu nové trasy SOKP v jeho severozápadní až východní části dle varianty Regionální včetně vysvětlujícího komentáře jako nedílné součásti své námitky.

TRASA SOKP – VARIANTA ÚZEMNÍ PLÁN
Trasa SOKP ve variantě Územní plán zahrnuje severozápadní sektor (jižní varianta staveb 518, 519) a dále serovýchodní úsek (stavba 520) a východní úsek (stavby 510, 511).

Trasa prochází zastavěným a zastavitelným územím sídelních útvarů nebo v jejich těsné blízkosti (Suchdol, Dolní Chabry, Březiněves, Ďáblice, Přezletice, Podolánka, Jenštejn, Radonice, Vinoř, Satalice, Černý most, Horní a Dolní Počernice, Běchovice, Dubeč) v celkové délce cca 35 km. Trasa SOKP kříží nebo vážně ohrozí tyto chráněné přírodní lokality:

 • zvlášť chráněné území Natura 2000 „Kaňon Vltavy u Sedlce“ a přírodní ekosystémy Zámky a Drahaňské údolí;
 • lesní ekosystém bažantnice v Satalicích, geologický výchoz „Chvalský lom“ a ornitologické lokality PP V Pískovně a PP Lítovnice;
 • přírodní parky Říčanka, Klánovice-Číhadla, PP Počernický rybník.

Nutno uvést, že již nyní jsou v Běchovicích a v Horních a Dolních Počernicích překračovány hygienické limity hluku, vibrací a emisí, a tedy není vhodné do tohoto území zavádět další, zvláště tranzitní dopravu.

TRASA SOKP – REGIONÁLNÍ VARIANTA
Trasa SOKP v Regionální variantě je umístěna mimo území Hl. m. Prahy na území Středočeského kraje mimo zástavbu okolních měst a obcí. Umístění trasy v extravilánu zlepšuje hygienické podmínky a snižuje negativní vliv na složky životního prostředí v okolí trasy a zvyšuje bezpečnost provozu a uživatelský komfort při snížení stavebních nákladů na dostavbu SOKP o cca 19 mld. Kč. Výše uvedené vlastnosti výrazně převažují nad skutečností, že tato varianta znamená prodloužení SOKP o cca 15 km.

Návrh SOKP v Regionální variantě (stavby 518, 519, 520, 510, 511) řeší v severní a východní části pražské aglomerace na území Středočeského kraje stávající nevyhovující dopravní situaci. Trasa SOKP využívá asi ze 2/3 koridor Aglomeračního okruhu (AO) navrhovaného v ZÚR Středočeského kraje. Téměř celý jej provozně nahrazuje a bude tak sloužit pro propojení měst Říčany, Úvaly, Brandýs nad Labem, Neratovice, Kralupy nad Vltavou a Kladno. Vyřeší se tím problematika objízdných tras kamionů a výstavba obchvatu řady obcí na AO, neboť dojde k propojení rychlostních silnic a dálnic ústících do Prahy severně mezi R7 a D1. Zároveň dojde k úsporám investičních prostředků Středočeského kraje na plánovanou výstavbu AO a souvisejících silnic v celkové délce cca 80 km ve výši cca 12 mld. Kč. Z hlediska Hl. m. Prahy tato varianta předpokládá doplnění městských sběrných komunikací pro obsluhu severních území, včetně mostu přes Vltavu mezi Prahou 8 a Prahou 6 v Sedlci s určením pro místní individuální automobilovou dopravu (IAD) a městskou hromadnou dopravu (MHD), včetně dopravy kolejové (tramvaj Kobylisy – Dejvice s odbočkou do Suchdola).

Trasa v Regionální variantě kříží nebo těsně míjí tyto chráněné přírodní lokality:

 • přírodní park Dolní Povltaví a chráněné území Větrušická rokle, které přechází přemostěním Vltavy (délka mostu 600 m a výška 70 m), k čemuž bylo vydáno kladné stanovisko MŽP;
 • v dalším průběhu trasy přechází nebo míjí několik místních ekosystémů (NK66 – Sluštice, RC966 – Březí, NK67 – Úvaly, RK1152 – Brandýs nad Labem, RC1854 – Sedlec), které jsou ekologicky projednatelné;
 • severozápadní segment SOKP (stavby 518, 519) má kladné stanovisko EIA z roku 2002.

REKAPITULACE POSOUZENÍ VARIANT SOKP
Výstavba a umístění

 • varianta Územní plán – celková délka 82 km, zbývá dostavět 46,5 km, z toho na území Hl. m. Praha 34,5 km a na území Středočeského kraje 12 km. Tato varianta, která je prosazována MD ČR, ŘSD ČR a Magistrátem Hl. m. Prahy leží v trase Ladova okruhu, který byl navržen začátkem 60. let minulého století. Od té doby se automobilizmus zvýšil cca 15×, území se zastavělo převážně obytnou zástavbou, začaly platit nové hygienické a ekologické zákony a SOKP se stal součástí transevropské silniční sítě TEN-T – tedy neplní varianta Územní plán požadavky na ni kladené, jak současné, tak pro budoucnost, a tedy by neměla být akceptovatelná,
 • varianta Regionální – celková délka 97 km, zbývá dostavět 61 km, z toho na území Hl. m. Prahy 4 km a na území Středočeského kraje 57 km. Tato varianta, kterou v rámci projednávání ZÚR Středočeského kraje uplatnily ve svých námitkách některé městské části a obce, splňuje současné požadavky na SOKP z hlediska dopravní obslužnosti a bezpečnosti, územních vztahů, ekologie a ekonomické únosnosti, a tedy by měla být vzata v úvahu při územním plánování.

Dopravní obslužnost

 • varianta Územní plán – zavádí tranzitní dopravu (mezinárodní a vnitrostátní) na území Hl. m. Prahy, kde kříží nebo je v těsné blízkosti stávajících sídelních útvarů. SOKP slouží zároveň pro městskou dopravu (spojení Praha 6 – Praha 8) a rozvádí cílovou a zdrojovou dopravu kolem Prahy,
 • varianta Regionální – optimálně oddaluje tranzitní dopravu od sídelních útvarů Hl. m. Prahy, míjí obce v místech s řídkou zástavbou, rozvádí cílovou a zdrojovou dopravu kolem Prahy a zároveň funkčně nahrazuje pro Středočeský kraj aglomerační okruh, včetně plánovaných obchvatů obcí, a propojuje středočeská města.

Bezpečnost dopravy

 • varianta Územní plán – na trase bude docházet k nežádoucímu a nebezpečnému mísení dopravy tranzitní a místní v zakrytém tunelovém úseku v Suchdole a na křižovatkovém úseku stavby 510 (obdoba nedávné konfliktní dopravní situace na MO – Barrandovském mostě),
 • varianta Regionální – silniční provoz segregovaný, trasa přehledná bez kritických míst, místní doprava ojedinělá, tedy z hlediska provozního zcela bezpečná.

Územní hledisko

 • varianta Územní plán – svým umístěním SOKP na území Hl. m. Prahy v délce cca 35 km, omezuje rezervní plochy městských částí a nových sídelních útvarů uvnitř okruhu,
 • varianta Regionální – umístěním SOKP na území Středočeského kraje umožňuje v souladu s urbanistickými záměry rozvoj Hl. m. Prahy, především v oblasti bytové výstavby a rekreačních ploch a současně vytváří nezbytnou dopravní infrastrukturu v severní a východní části aglomerace na území Středočeského kraje.

Ekologické hledisko

 • varianta Územní plán – trasa fyzicky kříží nebo je v těsné blízkosti sídelních útvarů (obytné zástavby) a chráněných krajinných území, byly by překračovány hygienické limity hluku, vibrací a emisí,
 • varianta Regionální – prochází v dostatečné vzdálenosti od obcí Středočeského kraje, pro křížení přírodního parku Dolní Povltaví a CHKO Větrušická rokle je vydáno kladné stanovisko MŽP ČR, pro trasu staveb 518, 519 severní varianta je kladné stanovisko EIA z roku 2002. Dílčí ekosystémy v blízkosti trasy jsou ekologicky projednatelné, tedy bezkonfliktní.

Časový harmonogram výstavby

 • varianta Územní plán – dle posledního harmonogramu MD ČR (rozvojová varianta) se předpokládá zahájení stavby 511 v roce 2015. Ostatní stavby se předpokládají zahájit po roce 2020. Zahájení provozu na celé SOKP se neuvádí, je nejdříve možné předpokládat, že to bude po roce 2025,
 • varianta Regionální – zahájení stavby v roce 2015 je podmíněno politickou vůlí představitelů MD ČR, Středočeského kraje a Hl. m. Prahy při zrychleném projednávání a doplnění změn ZÚR Středočeského kraje a Hl. m. Prahy. Uvedení do provozu celé SOKP při zahájení v roce 2015 je potom nejdříve možné v roce 2019.

Stavební náklady (CÚ 2010)

 • varianta Územní plán – cena 56,0 mld. Kč, délka 46,5 km, ukazatel 1,2 mld./km,
 • varianta Regionální – cena 37,0 mld. Kč, délka 61,0 km, ukazatel 0,61 mld./km.
 • Z výsledků jednoznačně vyplývá, že Regionální varianta je oproti variantě Územního plánu o 19 mld. Kč levnější, a to při prodloužení trasy o cca 15 km.

ZÁVĚR
Závěrem připomínám, že důvod zrušení částí SOKP Nejvyšším správním soudem ze dne 2. května 2010 a 27. ledna 2011 byla především skutečnost, že vyhodnocení vlivů Zásad územního rozhodnutí bylo v rozporu s právními předpisy a procedurálními postupy. Při rozhodnutí o zrušení nebyla v podstatě vzata v úvahu technická hlediska, tj. dopravní, územní, ekologické, ekonomické a případně další. Úkolem tohoto článku je předložit stručný, objektivní a nezávislý názor na způsob dostavby SOKP dle varianty Územní plán nebo varianty Regionální, a jelikož rozhodnutí o volbě varianty SOKP je věc veřejná, vyvolat veřejnou diskuzi odbornou i laickou na téma: SOKP – jak, kdy a za kolik dostavět?

The Prague Ring Road (PRR) – How, When and How Much to Finish it?
The purpose of this article is to submit a brief, objective and independent opinion on the way of completing the PRR according to the alternative of Planning decision or the regional alternative. And since the decision on selecting the PRR alternative is a public issue, the purpose is to initiate a public discussion among the professionals as well as the common people on the topic of: PRR – How, When and How Much to Finish it?

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Silniční okruh okolo Prahy

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – ZlíchověPražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově (86x)
Pražský dálniční okruh byl od samého počátku jeho projektování v posledních měsících roku 1938 vždy trasován a projektov...
Výroba OK mostu přes Lochkovské údolí v MCE SlanýVýroba OK mostu přes Lochkovské údolí v MCE Slaný (44x)
Most přes Lochkovské údolí (SO 202/1) je součástí Silničního okruhu kolem Prahy, konkrétně stavby 514 Lahovice – S...
„Silniční okruh kolem Prahy je v tuto chvíli nejdůležitější částí rozestavěné dálniční sítě,“„Silniční okruh kolem Prahy je v tuto chvíli nejdůležitější částí rozestavěné dálniční sítě,“ (36x)
sdělil v rozhovoru pro časopis SILNICE ŽELEZNICE Ing. Michal Reiter, předseda představenstva a generální ředitel Skanska...

NEJlépe hodnocené související články

Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – ZlíchověPražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově (5 b.)
Pražský dálniční okruh byl od samého počátku jeho projektování v posledních měsících roku 1938 vždy trasován a projektov...
Starostové žádají ministra o posunutí Pražského okruhu (5 b.)
Kvůli hluku a exhalacím chce 11 starostů z Prahy a středních Čech upravit východní část Pražského okruhu. V dopise adres...
Dlouho očekávaná část Silničního okruhu kolem Prahy, úsek 512 D1 – Jesenice – VestecDlouho očekávaná část Silničního okruhu kolem Prahy, úsek 512 D1 – Jesenice – Vestec (5 b.)
Úsek 512 D1 – Jesenice – Vestec, klíčová část jihozápadního segmentu Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), j...

NEJdiskutovanější související články

Pražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdyPražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdy (2x)
Otevření Pražského okruhu v jižní části města zkrátí řidičům, kteří se potřebují dostat na letiště Praha/Ruzyně, dobu jí...
VIDEO: Otevíráme jižní část Pražského okruhu (1x)
Ředitelství silnic a dálnic ČR uvádí do provozu významnou část okruhu hlavního města České republiky. Tolik očekávaný ús...
„Silniční okruh kolem Prahy je v tuto chvíli nejdůležitější částí rozestavěné dálniční sítě,“„Silniční okruh kolem Prahy je v tuto chvíli nejdůležitější částí rozestavěné dálniční sítě,“ (1x)
sdělil v rozhovoru pro časopis SILNICE ŽELEZNICE Ing. Michal Reiter, předseda představenstva a generální ředitel Skanska...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice