KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Rychlostní silnice R7    Výstavba silnice R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice

Výstavba silnice R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice

Publikováno: 26.5.2014
Rubrika: Rychlostní silnice R7

Stavba silnice R7 MÚK Vysočany – MÚK Nové Spořice patří do souboru staveb budovaných mezi Prahou a Chomutovem. Cílem je odlehčit dopravu na stávající silnici I/7 mezi již dokončenými úseky MÚK Bítozeves – MÚK Vysočany a novou silnicí I/7 Chomutov – Křimov a SRN. Po dokončení úseku MÚK Vysočany – MÚK Nové Spořice dojde také ke zvýšení plynulosti dopravy a zkrácení přepravní doby mezi Prahou, Chomutovem a státní hranicí s Německem.

Budovaný úsek rychlostní silnice R7, kategorie R 25,5/100(70) je rozdělen na dvě stavby R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice a R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice, vede z MÚK Vysočany k již dokončenému MÚK Nové Spořice, který pokračuje na česko-německou hranici. Součástí stavby v délce 15,831 kilometru je celkem 20 mostních objektů s celkovou délkou 1 377 m, přeložka silnice II/568 v úseku od MÚK Droužkovice po napojení na stávající silnici I/7 v délce cca 2,150 km, 4 mimoúrovňové křižovatky, 5 opěrné zdi. V místech, kde silnice prochází v blízkosti zástavby, je vybudováno 6 protihlukových stěn a 3 zemní valy. Součástí stavby jsou přeložky stávajících silnic, polních cest, přeložky a úpravy sítí tech. vybavení, objekty odvodnění, dálničního systému SOS, mýtných bran, vegetačních úprav. Celková plocha vozovek je 373 000 m2, bylo přemístěno 1 750 000 m3 zemin.

Stavba byla zahájena 04/2010, uvedení stavby do provozu proběhlo 12/2013, kompletní ukončení stavby je plánováno na 06/2014.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O CELÉ STAVBĚ

 • Název: R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice
 • Lokalita: Ústecký kraj
 • Katastrální území: Vysočany, Lažany, Všehrdy, Údlice, Droužkovice, Nové Spořice
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Projektant: PRAGOPROJEKT, a. s.
 • Finanční prostředky: OPD EU a SFDI
 • Zhotovitel: Sdružení R7 Sdružení Droužkovice – Spořice, Skanska-Geosan-EDS
 • Délka úseku: 15,831 kilometru

RYCHLOSTNÍ SILNICE R7 MÚK VYSOČANY – MÚK DROUŽKOVICE
Dopravní význam stavby
Stavba „R7 MÚK Vysočany–MÚK Droužkovice“ je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7. Ta je zahrnuta do výhledové sítě dálnic a rychlostních komunikací v České republice. Hlavní silniční tah R7 Praha – Chomutov – hranice se Spolkovou republikou Německo (hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána – Reitzenhain) umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Chemnitz ve Svobodném státě Sasko a návazně se státy Evropské Unie.

Od Prahy po Slaný je již čtyřpruhová komunikace R7 vybudována. V úseku od hranic Středočeského a Ústeckého kraje po Postoloprty byly v minulých letech na silnici I/7 vybudovány v polovičním čtyřpruhu obchvaty Panenského Týnce, Chlumčan, Loun a Postoloprt.

V souladu s usneseními vlády bude silnice I/7 od Slaného po Chomutov zkapacitněna na rychlostní silnici R7 v kategorii R 25,5/100. Vzhledem ke složitému horskému terénu v území od Chomutova po Horu Svatého Šebestiána a neúměrně vysokým nákladům na vybudování rychlostní komunikace v tomto úseku, zde byla přeložka silnice I/7 vybudována v minulých letech jako dvoupruhová silnice v kategorii S 11,5/70 se stoupacími pruhy a pruhy pro klesání.

Jedním z nejdůležitějších důvodů přestavby silnice I/7 je zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt a zejména strategické průmyslové zóny Žatec-Triangle, vybudované v prostoru bývalého vojenského letiště, jedné z největších v České republice.

Umístění a popis stavby
Na východě stavba navazuje na stavbu R7 Vysočany MÚK (11/2009 uvedeno do provozu), na západě na současně realizovanou a dokončenou stavbu R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice (má s ní společné staničení). Silnice je navržena v kategorii R 25,5/100 o celkové délce 9 444 metrů.

V úseku km 0,000–4,000 je nová rychlostní silnice R7 vedena souběžně se stávající silnicí I/7, po její pravé straně ve směru Praha–Chomutov. Stávající silnice I/7 slouží jako doprovodná komunikace. Od km 4,000 se nová trasa R7 odklání doleva od stávající silnice I/7 a je vedena ve zcela nové trase.

V km 9,100 mimoúrovňově křižuje stávající silnici II /568, která byla v prostoru mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Droužkovice přeložena do nové trasy. V km 1,200–2,500 přechází rychlostní silnice R7 přes ložisko štěrkopísků, v km 5,700–6,100 přes ložisko keramických jílů. Součástí stavby tedy rovněž byla přeložka silnice II /568 v kategorii S 9,5/70 v úseku od MÚK Droužkovice po napojení na stávající silnici I/7 v délce asi 2150 metrů. Stavba zahrnovala dvě mimoúrovňové křižovatky na silnici R7, a to MÚK Lažany v km 4,0–4,5 a M ÚK Droužkovice v km 9,1. Do stavby spadaly také tři kratší přeložky stávající silnice I/7, přeložky silnic III. tříd, polní cesty, přeložky a úpravy sítí technického vybavení, mostní objekty a zdi, objekty odvodnění, dálničního systému SOS, vegetačních úprav, rekultivací a protihlukových stěn.

Rychlostní silnice R7 je vedena v prvním úseku souběžně se stávající silnicí I/7 po zemědělských pozemcích a ve vzdálenosti přibližně 1 000 metrů od obce Lažany v km 3,800 je odkloněna od silnice I/7 severozápadním směrem kolem jižního okraje obce Všehrdy až k jižnímu okraji obce Droužkovice, kde je prostřednictvím MÚK Droužkovice napojena na následující navazující úsek.

V tomto úseku je rychlostní silnice R7 vedena rovněž po zemědělských pozemcích. Stavba byla realizována a uvedena do provozu v jednom celku bez samostatných etap. Pouze při výstavbě křižovatky MUK Lažany v km 4,0–4,5 byla z důvodů zachování provozu na silnici I/7 vybudována v předstihu přeložka stávající silnice I/7 včetně nadjezdu nad R7.

Stavba R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice byla postavená v souladu se schválenými Zásadami územního rozvoje velkého územního celku Ústeckého kraje.

Data o stavbě

 • Hlavní trasa:
  • délka: 9 444 m
  • kategorie: R 25,5/100
  • plocha vozovek: 206 322 m2
  • počet stavebních objektů: 144
 • Mostní objekty:
  • počet celkem: 11
  • z toho na silnici R7: 6
  • nad silnicí R7: 3
  • na ostatních komunikacích: 2
  • celková délka mostů: 261 m
 • Mimoúrovňové křižovatky:
  • počet: 2
  • délka větví: 930 m
 • Protihlukové stěny:
  • počet objektů: 1
  • délka stěn: 350 m
 • Přeložky a úpravy ostatních komunikací:
  • počet objektů: 5
  • délka: 4 855 m
 • Přeložky a úpravy inž. sítí:
  • vodohospodářské objekty: 9
  • objekty elektro: 26
  • přeložka plynovodu: 4
 • Celkový objem zemních prací:
  • výkopy: 225 000 m3
  • násypy: 874 000 m3
 • Název stavby: R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice
 • Místo stavby: Ústecký kraj
 • Katastrální území: Vysočany, Lažany, Nezabylice, Všehrdy, Droužkovice, Údlice
 • Druh stavby: novostavba
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Projektant: PRAGOPROJEKT, a. s.
 • Zhotovitel: Sdružení Metrostav, EURO VIA CS, SALEMA Construction
 • Cena stavby dle smlouvy: 2 378 002 441 Kč (bez DPH)

RYCHLOSTNÍ SILNICE R7 MÚK DROUŽKOVICE – MÚK NOVÉ SPOŘICE 
Dopravní význam stavby
Stavba „R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice“ je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7. Ta je zahrnuta do výhledové sítě dálnic a rychlostních komunikací v České republice. Hlavní silniční tah R7 Praha – Chomutov – hranice se Spolkovou republikou Německo (hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána – Reitzenhain) umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Chemnitz ve Svobodném státě Sasko a návazně se státy Evropské Unie.

Od Prahy po Slaný je již čtyřpruhová komunikace R7 vybudována. V úseku od hranic Středočeského a Ústeckého kraje po Postoloprty byly v minulých letech na silnici I/7 vybudovány v polovičním čtyřpruhu obchvaty Panenského Týnce, Chlumčan, Loun a Postoloprt.

V souladu s usneseními vlády bude silnice I/7 od Slaného po Chomutov zkapacitněna na rychlostní silnici R7 v kategorii R 25,5/100. Vzhledem ke složitému horskému terénu v území od Chomutova po Horu Svatého Šebestiána a neúměrně vysokým nákladům na vybudování rychlostní komunikace v tomto úseku, zde byla přeložka silnice I/7 vybudována v minulých letech jako dvoupruhová silnice v kategorii S 11,5/70 se stoupacími pruhy a pruhy pro klesání.

Jedním z nejdůležitějších důvodů přestavby silnice I/7 je zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt a zejména strategické průmyslové zóny Žatec-Triangle, vybudované v prostoru bývalého vojenského letiště, jedné z největších v České republice.

Umístění a popis stavby
Na východě stavba navazuje na současně dokončenou stavbu R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice (má s ní společné staničení), na západě je napojena na již vybudovanou přeložku silnice I/7 Chomutov – Křimov – Hora Sv. Šebestiána a vytváří tak jihozápadní obchvat Chomutova. Celková délka tohoto úseku v kategorii R 25,5/100 (70) činí 6391 metrů. V úseku km 9,444–13,500 je nová rychlostní silnice R7 vedena souběžně s přeložkou železniční trati Březno u Chomutova – Chomutov, v úseku km 13,500–15,000 je pak vedena v souběhu se stávající železniční tratí výhybna Spořice – odbočka Dubina. V km 15,000 překračuje silnice R7 estakádou železniční trať Chomutov – Karlovy Vary.

Na konci úseku v km 15,835 se silnice R7 napojuje na přeložku silnice I/7 ve směru na Křimov v mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Nové Spořice, která tvoří křížení silnic R7, I/7 a I /13. Od původní silnice I/7 je k mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Spořice protažena na jihozápad Spořická ulice. Tato nová silnice, vedoucí kolmo od staré silnice I/7 k M ÚK Spořice se nazývá přivaděč Spořice a je součástí stavěného úseku R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice.

MÚK Nové Spořice již existovala, ale byla nevyhovujícího deltovitého typu s úrovňovým křížením na čtyřpruhové silnici I/13 (E442). Na čtyřlístek byla dostavěna dvěma dalšími větvemi s bezkolizním odbočováním do všech směrů.

Vzhledem ke stísněným podmínkám v území nebylo možno dodržet v celé trase poloměry směrových oblouků, stanovených pro návrhovou rychlost 100 km/h. Proto byl vydán souhlas s odchylným řešením oproti ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, tedy snížením rychlosti v kritických místech na 70 km/h.

V úsecích km 9,500–11,700 a km 13,300–13,450 je trasa vedena v místě stávajících lesních ochranných pásů, které mají chránit obec Droužkovice před hlukem z postupujícího povrchového lomu Libouš. Součástí silniční stavby proto byla náhradní výsadba za vykácenou část těchto ochranných pásů.

Původní silnice III /00733, tvořící jihozápadní obchvat Chomutova, která se dříve napojovala v MÚK Nové Spořice na nově vybudovanou silnici I/7, byla před MÚK Nové Spořice přerušena a na nově dostavěnou MÚK Nové Spořice již není napojena.

Stavba „MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice“ je postavená v souladu se schválenými Zásadami územního rozvoje velkého územního celku Ústeckého kraje.

Data o stavbě

 • Hlavní trasa:
  • délka: 6 391 m
  • kategorie: R 25,5/100 (70)
  • plocha vozovek: 133 180 m2
  • počet stavebních objektů: 108
 • Mostní objekty:
  • počet celkem: 9
  • z toho na silnici R7: 3
  • nad silnicí R7: 3
  • na ostatních komunikacích: 3
  • celková délka mostů: 761 m
 • Mimoúrovňové křižovatky:
  • počet: 2 (délka větví: 1 810 m)
 • Protihlukové stěny:
  • počet objektů: 4
  • délka stěn: 820 m
 • Přeložky a úpravy ostatních komunikací:
  • počet objektů: 3
  • délka: 1 400 m
 • Přeložky a úpravy inženýrských sítí:
  • vodohospodářské objekty: 4
  • objekty elektro: 10
 • Celkový objem zemních prací:
  • výkopy: 131 000 m3
  • násypy: 741 000 m3
 • Název stavby: R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice
 • Místo stavby: Ústecký kraj
 • Katastrální území: Droužkovice, Nové Spořice
 • Druh stavby: novostavba
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Projektant DSP: PRAGOPROJEKT, a. s.
 • Zhotovitel: Sdružení Skanska, Geosan, SALEMA Construction
 • Cena stavby dle smlouvy: 2 053 863 670 Kč (bez DPH)

Construction of R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice Road
The construction of R7 MÚK Vysočany – MÚK Nové Spořice Road is among the constructions in progress between Prague and Chomutov. The goal is to disburden traffic on the existing I/7 Road between already completed sections of MÚK Bítozeves – MÚK Vysočany and new I/7 Road Chomutov – Křimov and Federal Republic of Germany. Following the completion of MÚK Vysočany – MÚK Nové Spořice Section, traffic fluency will be increased and travel time between Prague, Chomutov and state border with Germany will be reduced.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Noční montáž na úseku Vysočany – DroužkoviceKostrový hrob z doby laténské s osobními šperky

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výstavba úseku stavby R7 MÚK Vysočany – MÚK DroužkoviceVýstavba úseku stavby R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice (20x)
Novostavba rychlostní silnice R7 v kat. R25,5/120 km v úseku od křižovatky MÚK Vysočany (křížení R7 se silnicí I/27) po ...
Výstavba silnice R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice – MÚK Nové SpořiceVýstavba silnice R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice (18x)
Stavba silnice R7 MÚK Vysočany – MÚK Nové Spořice patří do souboru staveb budovaných mezi Prahou a Chomutovem. Cílem je ...
Výstavba úseku stavby R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové SpořiceVýstavba úseku stavby R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice (17x)
Novostavba rychlostní silnice R7 v kategorii R 25,5/100(70) v úseku od křižovatky MÚK Droužkovice po křižovatku MÚK Nové...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice