KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Rychlostní silnice R7    Konstrukce z vlnitého plechu s velkou výškou vlny na R7

Konstrukce z vlnitého plechu s velkou výškou vlny na R7

Publikováno: 29.4.2014
Rubrika: Rychlostní silnice R7

V rámci stavby úseku rychlostní komunikace R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice byly realizovány dva mostní objekty převádějící biokoridory s použitím flexibilní ocelové přesypané konstrukce Super Cor. Oproti konstrukcím o vlně 150 × 50 nebo 200 × 55 mm (první číslo je rozteč vln a druhé jejich výška), které se ve světě používají od třicátých let 20. století a v České republice přibližně posledních 35 let (tzv. tubosidery), mají konstrukce Super Cor o vlně 381 × 140 mm díky větší výšce vlny bez dalšího vyztužení přibližně 9× větší ohybovou tuhost. Při vyztužení žebry (zdvojením profilu) v části nebo po celém obvodu profilu lze ohybovou tuhost ještě významně zvýšit.

Oba mostní objekty – SO 206 Most na silnici R7 v km 7,020 pro biokoridor i SO 211 Most na silnici R7 pro zvěř v km 5,760 – mají stejný rámovo-obloukový profil tvořený vrcholovým obloukem o poloměru 11 500 mm, rohovými oblouky o poloměru 1 085 mm (účinné rozměry měřené na neutrální osu základního profilu) a navazujícími šikmými stěnami (obr. 1), kotvenými do železobetonových základových pasů kotevními šrouby. Profil se skládá ze sedmi dílců vzájemně spojených šroubovými spoji M20 třídy 8.8, přičemž plechy jsou navzájem přesazeny o 406 mm. Výška nadnásypu (svislá vzdálenost vrcholu tubusu a povrchu vozovky) se pohybuje od 0,82 m do 1,36 m.

Rámovo-obloukový profil plošně založený na železobetonových základových pasech byl použit pod rychlostní komunikací v ČR vůbec poprvé. Díky vysokému poměru rozpětí a výšky o velikosti 3,5 bylo možné do daného místa s relativně malou výškou mostu navrhnout profil s rozpětím 11,75 m a výškou 3,45 m. Vlnitý profil z oceli S315MC o tl. plechu 7 mm má vysokou ohybovou tuhost díky zvlnění 381 × 140 mm, která byla ve vrcholu ještě zvýšena přidáním průběžných výztužných žeber šířky 7,32 m z vlnitého plechu z oceli S315MC o tl. plechu 5,5 mm. Přenos zatížení tak zajišťuje především samotná přesypaná konstrukce svojí tuhostí.

Zasyp tubusu je proveden ze štěrkopísku frakce 0 – 63 mm hutněného symetricky po obou stranách tubusu po vrstvách 300 mm na míru zhutnění 98 % PS (min. 0,85 Id). Protikorozní ochranu tvoří v souladu s TKP19 žárové zinkování ponorem a kombinace dílenského epoxidového a na stavbě prováděného polyuretanového nátěru na vnitřní, pohledové straně tubusu. V tomto případě, kdy objekt převádí pouze občasnou vodoteč tak lze očekávat překročení požadované 100-leté životnosti konstrukce. Přispívá k tomu i geomembrána umístěná nad vrcholem konstrukce, jenž odvádí prosakující vodu násypem směrem mimo půdorys konstrukce. Souvrství geotextilie a geomembrány je střechovitě vyspádováno (obr. 2). 

Během provádění zásypových prací byly při geodetickém sledování zaznamenány jen velmi malé deformace s naměřenými hodnotami na hranici přesnosti měření.

U objektu SO 206 Most na silnici R7 v km 7,020 pro biokoridor byla před uvedením mostu do provozu provedena statická zatěžovací zkouška. Výška nadnásypu je u tohoto objektu v oblasti vozovky proměnná od 1,00 m do 1,20 m, přičemž na kraji vozovky u svodidla je výška nadnásypu 1,00 m. Zkušební zatížení bylo tvořeno sestavou čtyř třínápravových vozidel Tatra T 815 o celkové hmotnosti každého vozidla 25 t (obr. 3, obr. 4). V době provádění zatěžovací zkoušky nebyla na mostě provedena obrusná vrstvy vozovky a nebylo namontováno zábradelní svodidlo. Svislý průhyb nosné konstrukce byl měřen pomocí měřící soupravy I-04 firmy KIK s. r. o. s měřícími čidly LARM MS 50/131. Přenos deformací na jednotlivé snímače byl zajištěn pomocí závěsů z invarových strun FeNi 36 o ∅ 0,5 mm a zatěžovací olovnice o hmotnosti cca 1 kg.

Měřící souprava byla zkompletována z výše uvedených čidel osazených do stojanů firmy Preisler. Největší naměřený průhyb na líci nosné konstrukce byl naměřen v bodě B2 (obr. 4) o velikosti 3,2 mm.

RDS obou objektů vypracovala společnost Pontex s. r. o. Společnost ViaCon ČR s. r. o. zajistila výrobu, provedení dílenské protikorozní ochrany, montáž konstrukce a provedení finálního polyuretanového nástřiku a zároveň provedla statický výpočet s vyčíslením předpokládaných deformací jako podklad pro zatěžovací zkoušku. Zásypové práce i veškeré další stavební práce provedla společnost Eurovia CS a. s.

Structure from Corrugated Iron with Big Wave Height on R7
Within the construction of R7 Expressway Section MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice, two bride objects were executed, conducting biocorridors using flexible steel culvert Super Cor. Compared to structures with 150 × 50 or 200 × 55 mm waves (the first number is their span, the second one is their height), which have been globally used since the 1930s, and over the last 35 years in the Czech Republic (so called tubosiders), Super Cor structures with 381 × 140 mm wave have approximately nine times greater flexural rigidity due to bigger wave height without further reinforcement. Flexural rigidity can be even more significantly increased by rib reinforcement (profile duplication) partially or of the whole profile circumference.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Profil tubusuObr. 2 – SO 206 Most na silnici R7 v km 7,020 pro biokoridor – podélný řez mostemObr. 3 – Zatěžovací zkouška – zatěžovací vozidla Tatra T 815Obr. 4 – zatěžovací zkouška – rozmístění zatěžovacích vozidelObr. 5 – SO 206 Most na silnici R7 v km 7,020Obr. 6 – SO 211 Most na silnici R7 pro zvěř v km 5,760

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výstavba úseku stavby R7 MÚK Vysočany – MÚK DroužkoviceVýstavba úseku stavby R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice (35x)
Novostavba rychlostní silnice R7 v kat. R25,5/120 km v úseku od křižovatky MÚK Vysočany (křížení R7 se silnicí I/27) po ...
Výstavba úseku stavby R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové SpořiceVýstavba úseku stavby R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice (26x)
Novostavba rychlostní silnice R7 v kategorii R 25,5/100(70) v úseku od křižovatky MÚK Droužkovice po křižovatku MÚK Nové...
Konstrukce z vlnitého plechu s velkou výškou vlny na R7Konstrukce z vlnitého plechu s velkou výškou vlny na R7 (25x)
V rámci stavby úseku rychlostní komunikace R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice byly realizovány dva mostní objekty převádě...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice