KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Silniční infrastruktura    Silniční obchvat Kaznějova

Silniční obchvat Kaznějova

Publikováno: 22.11.2018
Rubrika: Silniční infrastruktura

Na podzim letošního roku dokončíme pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby I/27, Kaznějov, obchvat. Obchvat nahradí stávající úsek silnice I/27 procházející městem Kaznějov a obcí Rybnice v Plzeňském kraji a negativně v nich ovlivňuje životní prostředí a dopravně bezpečnostní situaci. Stávající komunikace má nevyhovující parametry pro plnění tranzitní funkce, která se od silnice I. třídy očekává, a zároveň i pro plnění obslužné funkce pro regionální a místní dopravu. Dopravní zatížení na sledovaném úseku dosahuje hodnot okolo 7 000 vozů/den. Realizací přeložky dojde k odstranění nevhodného směrového a výškového vedení trasy. Odkloněním tranzitní dopravy mimo intravilán obce dojde ke zvýšení plynulosti dopravního proudu a také ke zlepšení životního prostředí obyvatel dotčených obcí. Sníží se míra hlukového zatížení a zároveň se zvýší bezpečnost provozu, neboť se sníží riziko střetu s chodci a cyklisty.

Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy také výstavba dvou mimoúrovňových křižovatek, přeložky a úpravy silnic II. třídy, místních a účelových komunikací, přístupových komunikací na pozemky, výstavba mostních objektů, protihlukové stěny, přeložky inženýrských sítí a vegetační úpravy.

POPIS HLAVNÍ TRASY

Přeložka silnice je navržena jako dvoupruhová nedělená komunikace v kategorii S 9,5/70. Celková délka uvažované stavby je 8,422 km.

Počátek trasy je umístěn v místě napojení na stávající komunikaci I/27 v místě křížení se silnicí III/2312, jižně od obce Kaznějov. Napojení je řešeno mimoúrovňovou křižovatkou Kaznějov – Jih ve tvaru „rozštěp“. Na začátku úseku se trasa odklání levým obloukem západně od stávající silnice I/27. Trasa dále prochází zalesněným územím a v místě přiblížení se k průmyslovému areálu Kaznějov je v km 3,000 navržena křižovatka, z které bude průmyslový areál obce Kaznějov výhledově napojen.

Za křižovatkou trasa prochází mezi obcí Kaznějov a územím využívaným k těžbě kaolínu. Křížení trasy s mělkým údolím Kaznějovského potoka je řešeno mostní estakádou délky 582 m. Za mostem následuje mimoúrovňové křížení se silnicí II/204. Mimoúrovňová křižovatka Kaznějov je navržena jako deltovitá s jednou stykovou a jednou okružní křižovatkou na silnici II/204. Dále trasa pokračuje severně, míjí obec Rybnice a pravým obloukem se vrací ke stávající silnici I/27. Napojení obchvatu stávající silnice I/27 na konci úseku je řešeno stykovou křižovatkou ve tvaru „T“. Součástí stavby je rekonstrukce stávající silnice I/27 v délce přibližně 500 m.

Trasa je vedena nezastavěný územím po lesních a zemědělských pozemcích převážně v zářezu, proti je nevyrovnaná bilance zemních prací. Výkopy jsou 429 614 m3 a násypy 215 599 m3. Obchvat na konci úseku navazuje na stavbu I/27 Plasy, obchvat.

MIMOÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA KAZNĚJOV – JIH

Napojení obchvatu ve směru od Plzně na stávající silnici I/27 bylo původně řešeno jako úrovňová křižovatka ve tvaru „T“. Na základě negativních zkušeností z hlediska bezpečnosti provozu na jiných novostavbách s tímto uspořádáním bylo rozhodnuto o změně na mimoúrovňovou křižovatku. Cílem bylo především odstranit levé odbočení na hlavní trase i na výjezdu od Kaznějova. Křižovatka je navržena tvaru „rozštěp“ a je zde umožněno pouze odbočení ve směru z Plzně do Kaznějova po stávající silnici a ve směru z Kaznějova na Plzeň po nově vybudované větvi křižovatky.

Ve výhledovém stavu po realizaci navazující stavby „I/27 Kaznějov – Třemošná, optimalizace trasy“ bude obchvat Kaznějova směrem na Plzeň pokračovat v nové navazující trase. Napojení na stávající silnici I/27 v tomto místě bude zrušeno a nahrazeno mimoúrovňovou křižovatkou u Horní Břízy. Navrhovaná větev křižovatky bude pak sloužit pro zajištění místních dopravních vztahů mezi Kaznějovem a Horní Břízou.

MIMOÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA KAZNĚJOV

Křížení hlavní trasy se silnicí II/204 je řešeno mimoúrovňovou křižovatkou tvaru „delta“ s jednou stykovou a jednou okružní křižovatkou na silnici II/204. Na hlavní trase jsou eliminovány křižné body, zejména levá odbočení. Okružní křižovatka na západní větvi byla zvolena z důvodu významných intenzit na všech ramenech úrovňové křižovatky včetně vjezdu do výrobního areálu firmy BEST, který nelze napojit v původní poloze.

MOSTNÍ OBJEKTY

Součástí stavby je 9 mostních objektů, z toho 6 je na hlavní trase, 1 je na vyvolané přeložce silnice 2. třídy II/244 a 2 mosty jsou na přeložkách účelových komunikací.

Nejvýznačnějším navrhovaným mostem je most na I/27 přes údolí v km 3,876. Délka mostu je 582, 2 m. Most je ve směrovém oblouku o poloměru 1 250 m a navazující přechodnici. Výšková niveleta klesá v jednotném spádu 0,7 %. Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitická předpjatá konstrukce o patnácti polích. Rozpětí jednotlivých polí je 30,0 + 13 × 40,0 + 30,0 = 582,2 m. Příčný řez nosné konstrukce tvoří dvojtrámový průřez s vyloženými konzolami. Krajní opěry jsou založeny na pilotách na v předstihu nasypaném zárodku násypu silničního tělesa. Vnitřní podpěry jsou založeny také na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Spodní stavba odpovídá klasickému uspořádání (krajní opěry a mezilehlé pilíře).

ODVODNĚNÍ STAVBY

Odvodňovací systém tvoří zatravněné příkopy s částečným vsakem a 7 retenčních nádrží s odtokem do stávajících vodotečí. Dna těchto zařízení budou min 1 m nad hladinou podzemních vody. V místech nad komunikací vedoucí v zářezech budou vybudovány nadzářezové příkopy.

Retenční nádrže jsou navrženy přírodního charakteru – tzv. biodegradační nádrže. S ohledem na navrhovaný biodegradační účinek a požadavky ochrany přírody bude část nádrží se stálou hladinou vody a budou osázeny vhodnými rostlinami. Ke každé nádrži je navržena příjezdová komunikace v kategorii P5,0 pro vozidla údržby.

Pro prvních 750 m silnice jsou retenční prostory vybudovány v silničních příkopech pomocí hrázek a retenčního prostoru pode dnem příkopu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Na základě doporučení migrační studie je navrženo oboustranné oplocení silnice v návaznosti na most na I/27 přes údolí v km 3,876. Oplocení bude usměrňovat živočichy do prostor pod mostem. Všechny nové propustky jsou uvažovány jako rámové o rozměrech 1 × 1 m, což je vyhovující pro průchod savců velikosti lišky či jezevce.

Pro ochranu rodinného domu v km 3,150 před hlukem je v úseku 3,080 – 3,280 km navržena 200 m dlouhá a 2,5 m vysoká protihluková stěna kategorie A3.

Pro podporu blanokřídlého hmyzu jsou navrženy biopásy, které budou situovány v zářezech, resp. na svazích nové komunikace. Celkem se bude jednat o pět ploch o šířce 4 m a délce 15 m, které budou situovány souběžně s tělesem dálnice. Pásy nebudou ohumusovány, osety budou příp. květnatou směsí.

V zájmovém území je zaznamenán výskyt ještěrek. Jako kompenzační opatření jsou v úseku v km 4,4 – 4,6, při horním okraji zářezu navržené komunikace s orientací na západ umístěny plazníky.

GEOTECHNICKÉ POMĚRY

Část trasy probíhá poddolovaným územím, kde v minulosti probíhala těžba uhlí, kaolínu a pyritu hlubinným způsobem. Na základě doporučení báňského znalce bude nutné provést sanaci starých důlních děl v prostoru záboru stavby. Pokud by nebyla sanace realizována, mohlo by dojít ke vzniku propadů v tělese komunikace. Trasa zasahuje do poddolovaných oblastí ve staničení 3,820 – 4,460 km, 5,500 – 6,580.

ZÁVĚR

V listopadu bude dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí a bude zahájena inženýrská činnost. Předpokládaný termín zahájení výstavby je v roce 2021. Celkovou dobu výstavby odhadujeme na 30 měsíců.


Nákresy v PDF:

Obr. 1 – Přehledná situace

Obr. 2 – Vzorový příčný řez hlavní trasou

Obr. 3 – Mimoúrovňová křižovatka Kaznějov – Jih

Obr. 4 – Mimoúrovňová křižovatka Kaznějov

Obr. 5 – Podélný řez mostem přes údolí v km 3,876

Motorway Bypass of Kaznějov
In autumn this year, the documentation for a zoning permit of construction I/27, Bypass of Kaznějov, is going to be completed for the Road and Motorway Directorate of the Czech Republic. The bypass will replace an existing section of Motorway I/27 which crosses the town of Kaznějov and the municipality of Rybnice in the Plzen Region and negatively affects the environment and safety of traffic there. The existing road has inconvenient parameters for fulfilling a transit function which is expected from the first‑class motorway and for performing a function of servicing regional and local transport. In the monitored section, the traffic volume is approximately 7,000 vehicles a day. By executing the relocation, the inconvenient directional and altitudinal situation of the route will be eliminated. By diverting the transit traffic away from built‑up zones of the municipality, the flowingness of traffic will be enhanced and the environment of the municipalities concerned improved. Thus, a level of noise will decrease and the safety of operation will increase because a risk of collision with pedestrians and cyclists will drop.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce (46x)
Osazením značek „dálnice“ na bývalé rychlostní silnice ke dni 1. 1. 2016 a následné změny v mapách či evidenci byl pouze...
Aplikácie vystužených oporných múrov pomocou systému Green Terramesh na niektorých stavbách v ČRAplikácie vystužených oporných múrov pomocou systému Green Terramesh na niektorých stavbách v ČR (37x)
Vystužené horninové konštrukcie sú v posledných rokoch veľmi častou technológiou používanou pri budovaní oporných konštr...
I/65 Kremnica – Kremnické BaneI/65 Kremnica – Kremnické Bane (33x)
Silnice I/65 je významnou silnicí spojující město Martin s Kremnicou a Žiarom nad Hronom (nákres. č.1). Na přelomu červe...

NEJlépe hodnocené související články

Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (5 b.)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...
Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad BečvouSkanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (5 b.)
Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudoval...
Modernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dníModernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dní (5 b.)
Nejtěžší část prací má za sebou tým Jiřího Salavy z divize 4 Metrostavu, která modernizuje úsek dálnice D1 u Velkého Mez...

NEJdiskutovanější související články

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapaPřeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa (1x)
Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m d...
Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – ŠevětínVýstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín (1x)
Hlavním cílem projektu je výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcem...
Přeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončenaPřeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončena (1x)
Dne 21. září slavnostně skončila výstavba silnice I/49 v úseku Vizovice – Lhotsko ve Zlínském kraji. Stalo se tak o půl ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice