KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Silniční infrastruktura    Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa

Publikováno: 10.10.2018
Rubrika: Silniční infrastruktura

Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m dlouhá silnice vede v pět metrů hlubokém zářezu přes bývalé vojenské cvičiště, a to skýtalo pro stavebníky mnohá překvapení.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Investor: Jihočeský kraj, Statutární město České Budějovice
  • Zhotovitel: Metrostav a. s., Divize 4
  • VP: Ing. David Szombathy
  • Hlavní stavbyvedoucí: Ing. David Vodseďálek
  • Projektant: SAGASTA s. r. o.
  • Doba výstavby: 04/2017 – 05/2018

Stavba se nachází na severozápadním okraji Českých Budějovic. Z východu ji ohraničuje Husova třída, ze západu ulice Evžena Rošického. Směrem jihovýchodním se nacházejí bývalá kasárna J. Nálepky, na severovýchodě navazuje Přírodní rezervace Vrbenské rybníky soustavy NATURA 2000.

Na předmětnou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí již v roce 2008. Avšak průtahy zapříčiněné opakovaným atakováním stavebního řízení několika jednotlivci způsobily, že bylo možné stavbu zahájit až v roce 2017. Průtahy měly mimoto za důsledek, že bylo nutné přistoupit na redukci původně plánované čtyřpruhové komunikace na dvoupruhovou v její významné délce. Kategorie 4pruhové komunikace je MS 4d 25,5/18/50. V úseku 380 m je komunikace jen v ½ profilu, který odpovídá kategorii MS 8/50. Stavba byla rozčleněna na celkem 23 stavebních objektů řady 100, 300, 400 a 800.

Součástí přeložky byla realizace dvou mezilehlých průsečných křižovatek A a B. Tyto křižovatky zatím nemají využití, jejich poloha respektuje ÚPn města ČB a byly vybudovány v souladu s další etapizací výstavby. 2. etapa výstavby pak zahrnuje výstavbu plného profilu komunikace dle schválené dokumentace DÚR a výstavbu mostních objektů – ekoduktů.

Stavební akce řešila mimo hlavní trasu také stavební úpravu původní průsečné křižovatky ulic Husova třída a Strakonická na okružní křižovatku se spirálovitým uspořádáním jízdních pruhů. Zde se po zahájení stavby v dubnu 2018 soustředila intenzivní stavební činnost. Křižovatku bylo potřeba vybudovat za stávajícího provozu, pod živými trolejemi, na 4 etapy. Přičemž poslední 4. etapa znamenala uzavření celé křižovatky z důvodu převěšování trolejového vedení a pokládky obrusné vrstvy. Přestavba důležitého dopravního uzlu, jakým křižovatka ulic Strakonická a Husova tř. beze sporu je, musela být dokončena v termínu do 23. 8. 2017 z důvodu konání výstavy Země živitelka na blízkém výstavišti. V roce 2017 byla zaznamenána rekordní návštěvnost okolo 110 000 návštěvníků a takový nápor by křižovatka s dopravním omezením nezvládla. Křižovatku se podařilo v požadovaném termínu zprovoznit. 

Přestavba exponované křižovatky byla o to komplikovanější, že se nacházela v těsné blízkosti bývalého vojenského území. V oblasti křižovatky bylo nalezeno celkem devět podzemních inženýrských sítí, o kterých nebyly nikde vedeny žádné záznamy. Vesměs se jednalo o velkoprůměrové ocelové chráničky, sdělovací a metalické kabely. Tyto sítě byly v kolizi s nově budovaným kanalizačním řádem a jeho výstavbu tak bylo nutno opakovaně přerušovat a kolize promptně řešit. Dopravní situaci při přestavbě okružní křižovatky nepřispívala ani podmínka stavebního povolení, kterou byl přístup na staveniště z ulice Husova třída. Fakticky to znamenalo, že přes tento už tak zatížený dopravní uzel bylo nutné ze stavby vyvozit 23 000 m3 zeminy ze zářezu hlavní trasy. Vývozy přebytečné zeminy bylo nezbytné uvážlivě plánovat nejen s ohledem na klimatické podmínky, ale zejména s ohledem na dopravní špičky.

Před zahájením zemních prací hlavní trasy byl proveden pyrotechnický průzkum. Jeho provedení předcházely ojedinělé nálezy cvičných min a drobné ostré munice, které indikovaly v bývalém vojenském prostoru možný problém. Někteří místní pamětníci dokonce tvrdili, že se na území stavby nachází zakopaný tank či muniční sklad. Tato tvrzení se naštěstí nepotvrdila. Nicméně pyrotechnický průzkum území odhalil pár desítek cvičných protitankových min, těla leteckých pum a drobné množství munice ráže 20 mm pro vložné hlavně tanků.

Z geologického hlediska lokalita leží v Českobudějovické pánvi, která je zde tvořena platformními křídovými sedimenty a kvartérními terasovými sedimenty řek Vltavy a Malše. Z regionálně geologického hlediska se jedná o území ležící ve východní části Budějovické pánve, která je zde tvořena platformními sedimenty terciérního a křídového stáří. Tyto sedimenty jsou překryty vrstvou fluviálních náplavů řeky Vltavy. Zemními pracemi v zářezové partii přeložky byly ve svrchní části zastiženy hlinité štěrky (G4/GM) a hlinité písky (S4/SM). Pod nimi se vyskytuje sled terciérních (neogenních) zemin reprezentovaný hlinitými písky (S4/SM) a písky s příměsí jemnozrnné zeminy (S3/SF), které jsou jemnozrnné a středně ulehlé. Svrchní štěrky jsou výrazně propustnější než ulehlé podložní jemnozrnné hlinité písky a tudíž se poměrně rychle sytí srážkovou vodou, která se pak dostává do nejnižších partií štěrkového horizontu. Výrony srážkové vody z propustných štěrků a možné problémy s nestabilitou svahů zářezu byly vyřešeny vybudováním trativodních svahových žeber.

V současné době je stavba ve zkušebním provozu. V rámci něho je dočasně zneplatněno dopravní značení s výlukou noční jízdy od 22 hodin do šesti ráno následujícího dne. Během zkušebního provozu proběhne měření hluku z provozu dopravy za účelem zjištění, zda se stavbou hlukové poměry změní a zda budou vyhovovat hygienickým
limitům v denní i v noční době. 

III/14539 Road Relocation (across M. Horákové Street to Strakonická Street) – Construction Part 2 – Stage 1
III/14539 road relocation is a significant connection of the two largest residential areas Máj and Vltava in České Budějovice. A 740 m long road runs across a former military training area, which was hiding many surprises for builders, in a five-meter deep cut.


Situace stavby v PDF

 

Podélný profil hlavní trasy v PDF

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa

upřesnění
Zdržení stavby nebylo zaviněno "několika jednotlivci", ale hrubě nezákonným postupem stavebníka. Navíc ti "jednotlivci" měli zákonné zmocnění několika...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 17.10.2018 13:58vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Dopravní značení nově vybudované křižovatkySituace stavbyOdtěžená zemina ze zářezu hlavní trasyZÚ přeložky, stav před zahájením pracíZÚ přeložky, stav před uvedením do provozuPodélný profil hlavní trasyKÚ přeložky, stav před zahájením pracíKÚ přeložky, finišující přípravy k uvedení silnice do provozuNález cvičných minHutnění vrstvy MZK před okružní křižovatkouHutnění podkladních asfaltových vrstevStrojní pokládka obrusné vrstvy z SMA 11S

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem – tichý a ekologický kryt vozovek nové generaceAsfalt modifikovaný pryžovým granulátem – tichý a ekologický kryt vozovek nové generace (56x)
Použití asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem (CRmB, Asphalt Rubber) při pokládkách krytových a podkladních vrstev ...
Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce (49x)
Osazením značek „dálnice“ na bývalé rychlostní silnice ke dni 1. 1. 2016 a následné změny v mapách či evidenci byl pouze...
Silniční obchvat KaznějovaSilniční obchvat Kaznějova (46x)
Na podzim letošního roku dokončíme pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby I/27, Kaz...

NEJlépe hodnocené související články

Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (5 b.)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...
Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad BečvouSkanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (5 b.)
Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudoval...
Modernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dníModernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dní (5 b.)
Nejtěžší část prací má za sebou tým Jiřího Salavy z divize 4 Metrostavu, která modernizuje úsek dálnice D1 u Velkého Mez...

NEJdiskutovanější související články

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapaPřeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa (1x)
Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m d...
Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – ŠevětínVýstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín (1x)
Hlavním cílem projektu je výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcem...
Přeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončenaPřeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončena (1x)
Dne 21. září slavnostně skončila výstavba silnice I/49 v úseku Vizovice – Lhotsko ve Zlínském kraji. Stalo se tak o půl ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice