KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Silniční infrastruktura    Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín

Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín

Publikováno: 13.11.2017
Rubrika: Silniční infrastruktura

Hlavním cílem projektu je výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcemi Bošilec a Ševětín. Zhotovitelem stavby je společnost firem Metrostav a. s., SWIETELSKY stavební s. r. o. a Doprastav, a. s.

VÝZNAM STAVBY DÁLNICE D3

Navržená trasa dálnice D3 leží na hlavním mezinárodním tahu E55, který vede ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii směrem do Řecka. Dálnice je rovněž zařazena do doplňkové sítě TINA evropských dopravních koridorů, které byly schváleny druhou Panevropskou konferencí v roce 1994.

Významný přínos budoucí dálnice D3, v rámci České republiky, spočívá v propojení hlavního města Prahy dálniční sítí s oblastí jižních Čech (Táborska a Českobudějovicka) a dále pak od jihu napojení na rakouskou rychlostní silnici S10.

Celý úsek dálnice je mezi Prahou a státní hranicí s Rakouskem rozdělen na 12 stavebních úseků (stavby 0301 až 0312), z nichž některé jsou dále členěny na dílčí části. Tento článek se věnuje rozestavěnému úseku 0309/I mezi obcemi Bošilec a Ševětín.

VÝZNAMNÉ PŘELOŽKY

Dálnice D3 je náhradou za stávající silnici I/3, která byla v letech 1973 – 1980 a 1985 – 1987 přebudována ve čtyřech stavbách na kategorii S 11,5/80. I přes provedenou úpravu silnice I/3 stále nevyhovuje současnému, natož pak budoucímu provozu.

Tato stavba tvoří propojení mezi dvěma rozestavěnými úseky dálnice D3. Začátek stavby v km 109,260 navazuje na úsek 0308/C mezi obcemi Veselí nad Lužnicí a Bošilec. Na konci stavby v km 117,397 pak navazuje na úsek 0309/II mezi obcemi Ševětín a Borek.

Předání staveniště objednatelem proběhlo v polovině února 2016. Prvním úkolem pro nás, jako zhotovitele, bylo provedení většiny přeložek inženýrských sítí (vodovod, plynovod), které byly v kolizi s nově budovanými komunikacemi.

Dalším, a zároveň hlavním úkolem, bylo převedení provozu ze stávající silnice I/3. Přibližně 3 km trasy nové dálnice totiž vede přímo v úseku stávající I/3. Zbylých cca 5 km dálnice budujeme tzv. na „zelené louce“. Nejdříve bylo tedy nutné vybudovat mezi obcemi Bošilec a Dynín více než 4 km dlouhou přeložku (budoucí silnice II/603). Přeložka tvoří doprovodnou komunikaci dálnice a po zprovoznění dálnice bude sloužit k dopravní obsluze jednotlivých obcí v okolí dálnice. Součástí přeložky jsou dva rámové mosty přes Bukovský a Bošilecký potok. Za zmínku stojí i 9 metrů vysoký násyp v místě rozestavěného nadjezdu přes dálnici, který bude po jeho dokončení součástí silnice III/1558 a umožní napojení obce Bošilec na silnici II/603. Na začátku srpna 2017 se nám podařilo převést na přeložku veškerý provoz, a tím se uvolnila převážná většina staveniště pro budování dálnice.

Další významnou přeložku tvoří 1,6 km dlouhá silnice u Ševětína. Na rozhraní naší stavby a navazující stavby 0309/II se přeložka napojuje na stávající silnici I/3, pokračuje 90 m dlouhým nadjezdem přes dálnici a následně vede ve stopě dříve opuštěné trasy I/3. Přeložka končí napojením na silnici II/603 u Ševětína. Zprovoznění přeložky plánujeme v polovině listopadu 2017, poté se nám uvolní staveniště na konci stavby a budeme moci provést napojení našeho úseku na navazující rozestavěnou část dálnice 0309/II.

HLAVNÍ TRASA DÁLNICE 0309/I

Námi budovaný úsek dálnice začíná za Horusickým rybníkem v těsném sousedství přírodní rezervace Horusických blat, kde se napojuje na předchozí rozestavěnou dálnici 0308/C a končí před MÚK Ševětín, napojením na následující úsek dálnice 0309/II. Významná část trasy je vedena v souběhu s novým IV. železničním koridorem Praha – České Budějovice. Koridorem byla odkloněna původní železniční trať, která byla v kolizi s trasou dálnice (v žkm 30,5 – 31,5 musela výstavba koridoru předcházet dálnici). Na tomto úseku dálnice není umožněno žádné napojení ani odpojení. Nejbližší mimoúrovňové křižovatky jsou MÚK Veselí a MÚK Ševětín.

Na stavbě provádíme běžné zemní práce v podobě tvarování zemního tělesa – zářezy, násypy, úpravy podloží, zřízení nezpevněných krajnic, úprava zemní pláně apod. Bilance zemin na stavbě není vyrovnaná. Chybí nám přibližně 86 000 m3 zemin použitelných do násypů. Nedostatek násypové zeminy na stavbě by měl být pokryt přebytkem z vedlejší rozestavěné stavby 0309/II. Stavba také trpí nedostatkem kvalitního kamenitého materiálu pro výměnu zemin v aktivní zóně, v podloží či pro sanace pod násypy. K provádění těchto vrstev zemního tělesa používáme skrývku z blízkého lomu Ševětín, kterou dovážíme na stavbu, drtíme na frakce a následně ukládáme do stavby. Jedná se přibližně o 600 000 tun kamenitého materiálu, jež musí před uložením do stavby projít drtičkou.

Součástí dálnice je 5 mostních objektů a 2 nadjezdy. V současné době jsou hotovy dva dálniční mosty, které tvoří trvalá přesypaná klenbová monolitická konstrukce s plošným založením a ve výstavbě je další dálniční most – spojitý dvoutrámový nosník z předpjatého betonu o třech polích s horní mostovkou. Most je založený na vrtaných pilotách a uložený na hrncových ložiskách. V současnosti probíhá výstavba obou nadjezdů přes dálnici, které budou součástí silnic II. a III. třídy.

Na části trasy dálnice o délce cca 4 km, která nebyla v kolizi se stávající silnicí I/3, je již hotova většina zemních prací, kanalizace pro odvodnění dálnice a nyní provádíme konstrukční vrstvy vozovky až po ložnou vrstvu asfaltu.

Po převedení veškerého provozu na přeložku II/603 ze stávající silnice I/3 se nám uvolnila další část trasy dálnice. Nyní zde probíhá odfrézování cca 3,5 km staré komunikace I/3 a tvarování zemního tělesa.

ODVODNĚNÍ DÁLNICE

Z hydrogeologického hlediska náleží stavba do zájmového území povodí řeky Lužnice. Dálnice je situována v severozápadní části Třeboňské pánve. Jedná se o nejvýznamnější vodárensky využívanou strukturu v jižních Čechách. Celý úsek dálnice leží ve vnějším ochranném pásmu skupinového vodovodu Dolní Bukovsko – Týn nad Vltavou – Jindřichův Hradec a trasa dálnice D3 od začátku úseku do km 111,300 prochází vnitřním ochranným pásmem 2. stupně vodního zdroje.

Veškerá dešťová voda bude z povrchu dálnice odváděna příčným a podélným sklonem vozovky do monolitických žlábků, ve kterých jsou osazeny uliční vpusti. Ty jsou zaústěné do středové kanalizace, jejíž průměr je až 600 mm. Jelikož se stavba nachází v ochranném pásmu, musejí být součástí odvodnění dálnice i odlučovače ropných látek (ORL), přes které je veškerá zachycená dešťová voda z dálnice vedena a následně vypouštěna do vodotečí. ORL jsou tvořeny soustavou podzemních prefabrikovaných nádrží rozdělených na sedimentační část a část s koalescenčním odlučovačem ropných látek. Odvodnění z okolního terénu mají zajišťovat nepropustné příkopy s fólií.

S ohledem na stávající průtočné poměry v jednotlivých recipientech v okolí stavby se předpokládá jejich možné ovlivnění. Z tohoto důvodu jsou na vyústěních kanalizací budovány dvě otevřené zemní retenční nádrže dešťové vody bez stálé hladiny zadržení o retenčním objemu 900 a 1 300 m3. Umístění retenčních nádrží neposkytuje žádnou vhodnou terénní depresi, která by po přehrazení vytvořila potřebný akumulační prostor, proto jsou nádrže z převážné části vytvořeny přímo vyhloubením v terénu a doplněny obvodovou hrází.

ZÁVĚR

Lze říci, že tento úsek dálnice D3 není nijak zvlášť technicky náročný na provádění. Je z velké části budován na „zelené louce“ s vyloučeným provozem a velmi dobrým přístupem na staveniště z okolních komunikací. Dle aktuálního harmonogramu prací by se poprvé měli řidiči projet po hotovém úseku před letními prázdninami v roce 2019.

Construction of the “D3 0309I/ Bošilec – Ševětín”Motorway
The designed D3 motorway route lies on the main European route E55 which goes from Scandinavia through Germany, the Czech Republic, Austria, and Italy to Greece. D3 motorway is also included in the supplementary network of European transport corridors TINA, which were approved by the second Pan- European conference in 1994. A significant contribution of the future D3 motorway, from the view point of the Czech Republic, resides in a connection of the capital – Prague – by a motorway network with the regions in South Bohemia (Tábor and České Budějovice) and, from the South, with the Austrian S10 expressway. The whole section of D3 motorway between Prague and the state border with Austria is divided into 12 construction sections (0301-0312) and some of these are further divided into sub-sections. This article deals with the section 0309/I between the municipalities of Bošilec and Ševětín which is currently under construction.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín

d3
co tam pro buh budete dělat do léta 2019?? Když už je toho tolik hotovo..od čb hotový most, asfalt až po veže u dynína..nechápu...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 13.11.2017 20:06vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Situace umístění stavby – zdroj: ŘSDLetecké foto – září 2016 – Pohled od severu – uprostřed je stávající silnice I/3 z Prahy do Českých Budějovic. Vlevo probíhají zemní práce na dálnici na „zelené louce“. Vpravo probíhají zemní práce na přeložce mezi obcemi Bošilec a Dynín.Únor 2017 – kompletní sestava odlučovače ropných látekDuben 2017 – výstavba nadjezdu SO 214 přes dálnici, který je součástí 1,6 km dlouhé přeložky u ŠevětínaSrpen 2017 – pohled na hotovou nosnou konstrukci nadjezdu SO 214 přes dálnici u ŠevětínaSrpen 2017 – Pohled na vyhloubenou retenční nádrž o objemu 900 m3 s osazeným a zasypaným odlučovačem ropných látekSrpen 2017 – pohled na spodní stavbu nadjezdu SO 212 přes dálnici v místě napojení na obec BošilecSrpen 2017 – provádění štětových stěn v místě dálničního mostu SO 201 přes Bukovský potokSrpen 2017 – pohled na hotový rámový most přes Bukovský potok na zprovozněné 4,1 km dlouhé přeložceSrpen 2017 – pohled na hotovou nosnou konstrukci pravého mostu SO 203 – spojitý dvoutrámový nosník z předpjatého betonu o třech polích s horní mostovkouSrpen 2017 – pokládka konstrukční vrstvy MZK na hlavní trase dálniceSrpen 2017 – pokládka ložné vrstvy asfaltu ACL na podkladní vrstvu asfaltu VMT na hlavní trase dálniceSrpen 2017 – odfrézované asfaltové vrstvy ze stávající silnice I/3, která byla v kolizi s trasou dálniceSrpen 2017 – pohled od Prahy – začátek stavby v napojení na úsek 308/C. Vpravo je zprovozněná přeložka II/603. Uprostřed je odtěžená stávající silnice I/3 a vlevo IV. železniční koridor Praha – České BudějoviceSrpen 2017 – pohled na ložnou vrstvu asfaltu ACL v délce 2,6 km na hlavní trase dálnice

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem – tichý a ekologický kryt vozovek nové generaceAsfalt modifikovaný pryžovým granulátem – tichý a ekologický kryt vozovek nové generace (56x)
Použití asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem (CRmB, Asphalt Rubber) při pokládkách krytových a podkladních vrstev ...
Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce (48x)
Osazením značek „dálnice“ na bývalé rychlostní silnice ke dni 1. 1. 2016 a následné změny v mapách či evidenci byl pouze...
Silniční obchvat KaznějovaSilniční obchvat Kaznějova (46x)
Na podzim letošního roku dokončíme pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby I/27, Kaz...

NEJlépe hodnocené související články

Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (5 b.)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...
Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad BečvouSkanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (5 b.)
Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudoval...
Modernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dníModernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dní (5 b.)
Nejtěžší část prací má za sebou tým Jiřího Salavy z divize 4 Metrostavu, která modernizuje úsek dálnice D1 u Velkého Mez...

NEJdiskutovanější související články

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapaPřeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa (1x)
Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m d...
Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – ŠevětínVýstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín (1x)
Hlavním cílem projektu je výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcem...
Přeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončenaPřeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončena (1x)
Dne 21. září slavnostně skončila výstavba silnice I/49 v úseku Vizovice – Lhotsko ve Zlínském kraji. Stalo se tak o půl ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice