KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Silniční okruh kolem Prahy    Přesypané betonové dvouklenbové mosty na Silničním okruhu kolem Prahy

Přesypané betonové dvouklenbové mosty na Silničním okruhu kolem Prahy

Publikováno: 9.8.2010
Rubrika: Silniční okruh kolem Prahy, Mosty

Článek sleduje historii pěti nových dvoukleneb na SOKP, stavba 512 a 513, od vzniku návrhu, přes projekt a výrobu až po samotnou montáž. Mostní objekty slouží jako tzv. zelené mosty, tedy objekty převádějící místní biokoridor přes nově zhotovenou liniovou stavbu.

SOKP, STAVBA 512
Na stavbě 512, která je dlouhá 8,75 km, jsou dva objekty řešené jako prefabrikovaná vouklenba. Jde o objekty SO203 a SO207. Projekt zajišťovala firma PRAGOPROJEKT, a. s.  již od stupně Dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR) bylo počítáno s tenkostěnou refabrikovanou přesypanou konstrukcí, která  projektu zůstala i v dalších stupních. Pro toto řešení projektant zvolil systém Matière CM4 v kombinaci 91 m2 boční díl a 310 m2 klenba. Tato kombinace poskytuje světlost mezi krajními opěrami celkem 40 m.

Oba objekty jsou z kategorie tzv. zelených mostů, které převádějí přes nově vybudovanou kapacitní komunikaci lokální biokoridor. Biokoridory jsou odborníky vytipované migrační trasy divoké zvěře. Nově budované objekty přes a nebo pod novou liniovou stavbou umožňují zvěři přirozeně migrovat v rámci lokality nebo i mezi regiony. Dříve se s tímto postupem vůbec neuvažovalo a liniová stavba většinou oddělila zvěř trvale od svých přirozených hájů a pastvin. A pokud dálnice nebyla navíc oplocena, vedla tato situace často k vážným dopravním kolizím právě s migrující divokou zvěří.

Po rozběhnutí přípravných a stavebních prací začala firma ABM Mosty s. r. o. pro zhotovitele daného úseku stavby, firmu Metrostav a. s., D4, a hlavního projektanta PRAGOPROJEKT, a. s. zpracovávat projekt výrobně technické dokumentace (VTD), který je součástí dodávky systému. Zároveň se přistoupilo k dalšímu kroku, k tzv. mobilizaci.

Mobilizace zahrnuje lokalizaci a převoz bednění z některého ze skladů ABM (Irsko, UK, Slovensko, Polsko), případně je možno zapůjčit formu v rámci vybudované obchodní sítě Matière napříč Evropou. Bylo rovněž potřeba zajistit odpovídající výrobní a skladovací kapacity, což se povedlo v podobě výrobny ŽPSV a. s. v Čerčanech.

Po vyrobení dostatečného počtu prvků pro první objekt a po zajištění připravenosti stavby ze strany objednatele byl zahájen vývoz dílců z výrobny na místo montáže. Montáž probíhala tak, že prvek byl zvednut autojeřábem o nosnosti 350 t přímo z podvalníku a ukládán na místo zabudování bez meziskládky. Tato činnost je nesmírně náročná na přípravu a vyžaduje logistickou kázeň. Boční a středový dílec se osazuje na podkladní beton se zvýšeným požadavkem na rovinatost a kvalitu povrchu. První se osadí středový dílec, následuje první boční díl a klenba, poté druhý boční díl a klenba. Těchto 2,5 m širokých prstenců má každý objekt 20. Objekty jsou pak zakončeny na každé straně kolmým křídlem, které je tvořeno ze tří bočních zkosených CM4 dílců.

Montáž každého objektu dlouhého 50 m včetně 12 kusů speciálních bočních dílců, které tvoří zmiňovaná mostní křídla, trvala díky skvěle sehranému týmu pouhých 10 dní. Objekty byly po smontování předány objednateli, který následně zajistil zmonolitnění patek, zaizolování objektu (volně ložená, resp. lokálně bodově kotvená izolace) a následný zásyp objektu dle Technologického předpisu pro zásypy.

SOKP, STAVBA 513
Na stavbě 513, která je dlouhá 8,34 km, jsou celkem tři dvouklenbové objekty. Všechny tři objekty jsou od sebe vzdálené asi 400 m. Tyto objekty opět převádí polní cestu a biokoridor, v jednom případě dokonce i občasnou vodoteč. Je zajímavostí, že bylo uvažováno se zatížením třídy A, neboť se v lokalitě počítá se zástavbou do budoucna. Realizační projekt zajišťovala firma Valbek, spol. s r. o. a vývoj projektové dokumentace je odlišný od dvou objektů na stavbě 512.

V zadávací dokumentaci byla dvouklenba řešená jako masivní monolitická konstrukce, která bere zásyp pouze jako zatížení. Zhotovitel úseku, firma Alpine stavební společnost CZ, s. r. o. se obrátila na ABM Mosty s. r. o. s dotazem, zda by bylo možno objekty zhotovit rychle a levněji. Odpovědí byl tenkostěnný systém Matiere CM4, který aktivně využívá zásyp ve svůj prospěch, a to v kombinaci 52 m2 boční díl a 225 m2 klenba. Klenbový dílec je i při svém vlastním rozponu 14,3 m prostý jakýchkoliv výztužných žeber. Celá konstrukce tak působí po smontování velice subtilním dojmem. Zvolená kombinace poskytuje dostatečný prostor pro požadovaný průjezdný profil 2 × 2 + 1 odstavný pruh.

Ihned po schválení změny započaly práce shodné se stavbou 512. Výroba dílců pro tuto stavbu probíhala i v zimním období roku 2008–2009. Naštěstí počasí nebylo natolik extrémní jako v následující sezóně 2009–2010. Výroba kleben, která jako jediná nebyla umístěna díky velikosti a hmotnosti prvků v hale, tak byla minulý rok přerušena pouze na jeden týden.

Vždy po vyrobení dostatečného počtu kusů probíhala montáž na stavbě. První se montoval objekt SO225, a to už koncem měsíce ledna 2009. Každý objekt je složen z 11 prstenců a opět obsahuje 12 kusů bočních křídel. Celková montáž jednoho objektu včetně křídel trvala pouhých pět dní.

V obou případech došlo k realizaci hlavní nosné konstrukce objektu v extrémně krátkém čase. Zároveň nebyla blokována hlavní trasa, např. skruží, a bylo tedy možno bezproblémově pokračovat v navazujících stavebních činnostech, jako jsou zemní práce a budování dálniční kanalizace, a to bez omezení staveništní dopravy. Díky své subtilní povaze je tento prefabrikovaný systém, využívající interakci se zásypovým materiálem, se zvětšujícím se rozponem nákladově konkurenceschopný monolitickým konstrukcím. Zhruba od 6–8 m rozponu je již jednoznačně finančně úspornější, a to i bez uvážení časové uspory zhotovitele během realizace. Důležitým faktorem je určitě i minimalizace rizik na stavbě mimostaveništní výrobou dílců, která probíhá v certifikovaných prefa výrobnách v ocelových bedněních. Toto zaručuje vysoký standard a kvalitu betonových prvků. V případě neshody je prvek snadno vyřazen a není zabudován. Předchází se tak dalším možným zdržením na stavbě.

Twin span concrete buried arches on the Prague Ring Road
The mentioned sections in this article, #512 and #513 of the Prague Ring Road, form the south part of the 83 km long ring road around the city. Part of the 8.75 km long section #512 are also two twin span arch structures and another three twin span arch structures over the motorway are part of the 8.34 km long section #513. All five structures are classified as so called green bridges, i.e. providing free roaming for the wild animals across the new motorway.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Příčný řez objektem SO203, profil NK je totožný s SO207Montáž objektu SO203 s pomocí mobilního jeřábu 350 t trvala pouze 10 dní.Most SO207 je zakončen přirozeným svahováním násypu.Nově navržená konstrukce tří objektů stavby 513Celkový záběr úseku stavby 513 z dubna 2009 se třemi biomostyHotový most SO224 je zakončen poprsní zdí z armované zeminy

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Železniční estakáda Sluncová a přechod dilataceŽelezniční estakáda Sluncová a přechod dilatace (87x)
Nové traťové spojení stanic Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany, Holešovice přec...
Lávka pro pěší v RadotíněLávka pro pěší v Radotíně (48x)
Obdobně jako mnoho dalších konstrukcí přes Berounku a Vltavu byla i stávající lávka pro pěší v Radotíně zasažena povodně...
Přepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad VltavouPřepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad Vltavou (44x)
Předmětem projektu byl přepočet stávající mostní konstrukce podle nových zásad daných Metodickým pokynem pro určování za...

NEJlépe hodnocené související články

PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...
„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
Pražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdyPražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdy (2x)
Otevření Pražského okruhu v jižní části města zkrátí řidičům, kteří se potřebují dostat na letiště Praha/Ruzyně, dobu jí...