KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Silniční infrastruktura    I/22 STRAKONICE – Severní dopravní půloblouk

I/22 STRAKONICE – Severní dopravní půloblouk

Publikováno: 30.10.2018
Rubrika: Silniční infrastruktura

Záměr vybudovat silniční obchvat města Strakonice, resp. jeho část zvanou „Severní dopravní půloblouk“ propojující silnici I/4 Praha – Strážný a silnici I/22 Vodňany – Domažlice odvádějící tranzitní dopravu z centra města se poprvé objevil v plánech a návrhu nových komunikací již v 50. letech minulého století a po mnoha letech plánování a takřka přesně po 13 letech od vydání stanoviska EIA došlo konečně 9. března 2017 ke slavnostnímu zahájení stavby. Jedná se o novostavbu 1,54 km dlouhého úseku dvoupruhové obousměrné silnice kategorie MS 13/60 napojující se na silnici I/4 v blízkosti čerpací stanice v křižovatce ulic Písecká a Lidická, která na opačné straně navazuje na již dříve zrealizovaný úsek silnice III/13911 (budoucí silnice I/22) v křižovatce s ulicemi Zvolenská a Blatenská. Navržená trasa vede na rozhraní zastavěného území a volné přírody na severní hranici města a ve východní části stavby mezi ulicemi Nerudova a Budovatelská probíhá v proluce mezi stávající zástavbou rodinných domů na straně jedné a panelových domů na straně druhé, resp. v blízkosti zahrádkářské kolonie.

INFORMAČNÍ ÚDAJE STAVBY

 • Název stavby: I/22 Strakonice
 • Druh a umístění stavby: novostavba, město Strakonice, Jihočeský kraj, Česká republika
 • Investor a počet objektů: Ředitelství silnic a dálnic (52 stavebních objektů), Město Strakonice (20 stavebních objektů)
 • Zhotovitel: Společnost I/22 Strakonice, M – SILNICE a ROBSTAV STAVBY
 • Vedoucí společník: M – SILNICE a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
 • Realizace: M – SILNICE a. s., oblastní závod JIH
 • Ředitel stavby: Luděk Zemen
 • Smluvní cena stavby bez DPH: 186,3 mil. Kč
 • Termín realizace: 03/2017 – 12/2018
 • Uvedení do provozu: 09/2018
 • Zpracovatel RDS: M – PROJEKCE s. r. o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVBY

 • Násypy: 15 000 m3
 • Výkopy: 118 000 m3
 • Vrstvy ŠD: 10 113 m3
 • Vrstvy SH: 22 801 m3
 • Asf. vrstvy: 11 613 tun
 • Frézování stáv. asf. vrstev: 21 942 m3
 • Plocha VDZ: 8 837 m2
 • Délka obrub: 7 482 m
 • Plocha PHS: 6 544 m2
 • Délka svodidel: 1 049 m
 • Piloty a vrty: 117 m3

Celkem se stavba skládá ze 72 stavebních objektů, přičemž na úplném začátku bylo třeba provést demolici několika stávajících objektů tvořených převážně rodinnými domy včetně jejich přístaveb a přístřešků. Samotná trasa začíná v místě napojení k silnici III/13911 pětipaprskovou okružní křižovatkou Zvolenská o vnitřním poloměru 16,0 m s 2,0 m širokým pojížděným prstencem z kamenné dlažby, 6,0 m širokým okružním asfaltovým pásem a vnějším poloměrem 24,0 m. Podélný profil hlavní trasy má charakter jakéhosi kopce s jediným vrcholovým obloukem. Niveleta trasy v km 0,000 00 u OK Zvolenská se nachází v úrovni 421,08 m (výškový systém Bpv) a stoupá konstantním sklonem 3,95 %, kdy za 342 délkových metrů niveleta vystoupá na kótu 431,94 m, aby následně zase klesala 1 192 délkových metrů proměnlivým sklonem v rozmezí od 1,15 % do 5,87 % na hodnotu o více než 30 výškových metrů nižší, konkrétně do úrovně 401,89 m. Trasa je pak ukončena napojením na stávající silnici I/4 pětipaprskovou okružní křižovatkou Písecká o vnitřním poloměru 20,0 m s 2,0 m širokým pojížděným prstencem z kamenné dlažby, 6,0 m širokým okružním pásem, a tudíž vnějším poloměru 28,0 m. V km 0,878 80 se pak nachází třetí okružní křižovatka nazvaná Radomyšlská se shodnými hodnotami jako OK Zvolenská nacházející se na začátku celé stavby. Trasa vede takřka v celé své délce s ohledem na hluk a možnost budoucího přemostění přibližně 2,0 – 2,5 m pod úrovní okolního terénu. Jako další prvek ochrany před znečištěním prostředí hlukem jsou podél trasy umístěny 2,0 až 5,0 m vysoké protihlukové stěny v počtu 6 stěn o celkové délce 1 790,58 m s panely pohltivosti A3, resp. A5. Část těchto stěn se začala realizovat již před nebo v průběhu zemních prací a hloubení zářezu, čímž vytvořila zvukovou bariéru pro stávající okolní zástavbu, jelikož část odkopávek byla prováděná v zeminách a horninách třídy III a musela být vytěžena tzv. pikováním za pomocí těžké mechanizace. Následně došlo v místech s nevhodnou zeminou k lokální výměně aktivní zóny za kamenitou sypaninu a pro sjednocení vlastností aktivní zóny bylo do hloubky 0,50 m provedeno vápnění s obsahem pojiva 3,0 % v celé trase. Při stavbě bylo provedeno přes 118 000 m3 výkopů, z čehož 7 557 tun bylo odvezeno jako nebezpečný odpad. Zemní pláň je provedena klasicky se střechovitým sklonem 3,0 %. Odvodnění vozovky je s ohledem na její vedení v betonových silničních obrubách s nášlapem 15 cm, resp. 7 cm u svodidel, řešeno dešťovou kanalizaci DN 400 až 600 mm tvořenou žebrovaným PP potrubím. Dešťová voda ze svahů je pak svedena do monolitického betonového žlabu šířky 0,6 m provedeného vně obrub. Celé odvodnění tak tvoří dvě skupiny vpustí společně s drenážním trativodem umístěným po obou okrajích vozovky v hloubce 1,0 m pod úrovní zemní pláně. Konstrukce samotné vozovky se pak skládá z 200 mm ŠD frakce 0/63 mm a 160 mm směsi stmelené silničním hydraulickým pojivem SH 9/12 s kamenivem frakce 0/32 mm, na kterou byl aplikován infiltrační postřik. Na ten pak byla položena vrstva VMT 22 tl. 70 mm, jako ložná vrstva slouží ACL 22S tl. 80 mm s modifikovaným pojivem a obrusnou vrstvu tvoří SMA 8S v tl. 30 mm. Příčný sklon je proveden jako střechovitý 2,5 %. Všechny vrstvy z asfaltových směsí jsou pak vzájemně spojeny spojovacím postřikem. S časovým postupem po tzv. odmaštění obrusu byla provedeno vodorovné dopravní značení a osazeno svislé dopravní značení včetně úpravy již zrealizovaného úseku (silnice III/13911). Na svazích v okolí trasy byly provedeny terénní úpravy s následným ohumusování a výsadbou dřevin, travních porostů a vysetí samotné trávy (hydroosevem podél hlavní trasy, ručním výsevem u ostatních objektů).

Co se týče inženýrských objektů, tak v km 0,568 00 je vybudováno překrytí zářezu, jenž je tvořeno železobetonovou rámovou konstrukcí v délce 12,2 m (+ přechodové desky 2 × 3 m) o mocnosti desky 480 mm a šířce svislých stěn 600 mm při celkové podjízdné výšce 4,95 m. Celá rámová konstrukce je usazena na ŽB pásech šířky 2 200 mm a je provedena z betonu C 30/37‑XF2. Na této konstrukci se nachází průsečná křižovatka ulic Šmidingerova a Nad Radomyšlskou. Dále došlo v km 1,248 00 k vybudování předpjaté železobetonové monolitické lávky pro pěší a cyklisty o délce přemostění 36,4 m (délky polí 9,0 m + 19,4 m + 9,0 m; 2 × 0,5 m přesah). Lávka je kolmá s podjízdnou výškou 5,10 m, povrch lávky je proveden do výškového oblouku s poloměrem 96,04 m a celková délka lávky je 54,82 m. Tloušťka ŽB desky je pak 485 mm, resp. 705 mm, a je uložena na elastomerových ložiscích. Předpjetí je tvořeno trojicí svazků 10 lan Lp 15,7 mm 1 570/1 770 MPa umístěných do kabelových kanálků s průměrem 80 mm. Předpínací síla dosahuje hodnot 2,061 MN a kotevní napětí 1 375 MPa. Nosná konstrukce je provedena z betonu C 30/37‑XF4 a povrch je opatřen přímopojezdovou nátěrovou izolací tl. 5 mm.

Součástí stavby byla také úprava přilehlých ulic, realizace nemalého množství chodníků, dále přeložek inženýrských sítí, mezi něž patří úprava vodovodu, plynovodu, parovodu, VO, elektro, sdělovacích kabelů apod. Ke slavnostnímu uvedení do provozu nově vybudované silnice I/22 pak došlo dne 27. 9. 2018 a nyní konečně po letech plánování, nespočtu dopravních komplikací v centru města vlivem tranzitní dopravy a také po roce a půl, kdy stavba ovlivňovala dění ve městě, dojde konečně k tolik očekávané úlevě a zásadnímu zvýšení kvality života ve Strakonicích.

Koordinační situace (část 1) v PDF

I/22 STRAKONICE – North Traffic Semi‑Circle
The intent to build up a motorway bypass of the town of Strakonice entitled “North Traffic Semi‑Circle” linking Motorway I/ Prague – Strážný and Motorway I/22 Vodňany – Domažlice and diverting the traffic from a centre of the town occurred for the first time in drawings and designs of new roads already in 1950s, and after years of planning, 12 years from the issuance of an EIA Statement to be precise, construction was commenced ceremonially on March 9, 2017. It is a newly‑built structure of the two‑lane bidirectional 1.54 km long motorway of category MS 13/60 joining Motorway I/4 in proximity of a filling station at a crossroad of Písecká and Lidická Streets which meets up with the already executed section of Motorway III/13911 (future Motorway I/22) on the other side at a crossroad of Zvolenská and Blatenská Streets. The designed route goes along a boundary of built‑up areas and countryside at the northern border of town, and in the eastern part of construction between Nerudova and Budovatelská Streets, the road is being built between the existing built‑up area of family houses on one side and an apartment building on the other side, and in the vicinity of allotments.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Plány nových silnic z 50. let minulého století (zdroj: www.strakonice‑primo.cz/obchvat)Územní plán Strakonic z roku 1978 (zdroj: www.strakonice‑primo.cz/obchvat)Realizace podkladních ŠD vrstev na hlavní trase (zdroj: www.rsd.cz)Lávka pro pěší (zdroj: M – SILNICE a. s.)Hlavní trasa z pohledu směrem k okružní křižovatce Radomyšlská (zdroj: M – SILNICE a. s.)Pokládka obrusné vrstvy SMA 8S (zdroj: M – SILNICE a. s.)Hlavní trasa z pohledu směrem k okružní křižovatce Zvolenská (zdroj: M – SILNICE a. s.)Okružní křižovatka Radomyšlská (zdroj: M – SILNICE a. s.)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem – tichý a ekologický kryt vozovek nové generaceAsfalt modifikovaný pryžovým granulátem – tichý a ekologický kryt vozovek nové generace (56x)
Použití asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem (CRmB, Asphalt Rubber) při pokládkách krytových a podkladních vrstev ...
Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce (48x)
Osazením značek „dálnice“ na bývalé rychlostní silnice ke dni 1. 1. 2016 a následné změny v mapách či evidenci byl pouze...
Silniční obchvat KaznějovaSilniční obchvat Kaznějova (47x)
Na podzim letošního roku dokončíme pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby I/27, Kaz...

NEJlépe hodnocené související články

Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (5 b.)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...
Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad BečvouSkanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (5 b.)
Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudoval...
Modernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dníModernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dní (5 b.)
Nejtěžší část prací má za sebou tým Jiřího Salavy z divize 4 Metrostavu, která modernizuje úsek dálnice D1 u Velkého Mez...

NEJdiskutovanější související články

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapaPřeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa (1x)
Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m d...
Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – ŠevětínVýstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín (1x)
Hlavním cílem projektu je výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcem...
Přeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončenaPřeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončena (1x)
Dne 21. září slavnostně skončila výstavba silnice I/49 v úseku Vizovice – Lhotsko ve Zlínském kraji. Stalo se tak o půl ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice