KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Silniční infrastruktura    COLAS CZ a velké projekty roku 2018

COLAS CZ a velké projekty roku 2018

Publikováno: 19.11.2018
Rubrika: Silniční infrastruktura

Také v letošním roce společnost COLAS CZ, a. s. pracuje na několika velkých projektech. Mezi ty nejsledovanější patří loni zahájené modernizace úseků 10 a 20 na dálnici D1, loni se také rozběhly práce na stavbě dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice a opravy mostu přes Vltavu na silnici č. II/104 v městysu Davle. K velkým projektům se letos řadí ještě opravy několika úseků dálnice D10 mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví, společnost se rovněž podílí na řadě zakázek pro soukromé investory.

DÁLNICE D1, ÚSEK 10

Společnost COLAS CZ společně se společnostmi EUROVIA CS a EUROVIA Beton dokončila 14. 9. 2018 práce na realizaci stavby Modernizace D1 – úsek 10 Exit 75 Hořice – Exit 81 Koberovice. V roce 2017 byly v etapách 0, 1, 2 a 3 provedeny veškeré práce ve středním dělicím pásu, tedy nová kanalizace v celé délce úseku a kabelizace. V pravém jízdním pásu bylo provedeno rozšíření vozovky pro umožnění provozu 2+2, v levém pak byla kompletně modernizována vozovka. Současně byly rekonstruovány tři železobetonové mosty, z nichž jeden měl vybetonovanou novou mostovku, a probíhaly opravné práce na ocelovém mostě přes Želivku. Byl zbourán a nově postaven stávající nadjezd v km 80,550 a rekonstruovány nájezdové rampy na koberovické mimoúrovňové křižovatce.

V letošním roce byla po zimní technologické přestávce v etapě 4 modernizována vozovka pravého jízdního pásu včetně tří betonových mostů a dokončeny náročné opravy ocelového mostu přes Želivku. V 5. etapě práce skončily výstavbou nového oplocení dálnice; do provozu byly rovněž uvedeny všechny elektronické dálniční systémy a bezpečnostní prvky ve středním dělicím pásu.

Velkou výzvou pro stavbu byla výstavba gabionových zdí dlouhých 500 m a 700 m, které musely být vybudovány za cca 25 dní včetně všech odkopů ve skalním zářezu, a vybudování odvodnění pod těmito zdmi. Během výstavby byl také řešen problém s neúnosným podložím v zářezu v km 78,800 – 79,150, které velmi zkomplikovalo budování nové kanalizace v hloubkách až 6 m a následnou realizaci vozovky, kdy bylo nutné sanovat neúnosné podloží v celé aktivní zóně. I přes uvedené těžkosti byl termín realizace splněn a stavba uvedena do provozu v souladu se smlouvou o dílo.

Modernizace D1 – úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice
Termín výstavby: 3/2017 – 11/2018
Zhotovitel:

Společnost „EUROVIA‑COLAS‑EUROVIA Beton D1‑10“

Délka hlavní trasy: 6 497 m
Plocha vozovek: 150 612 m2
Počet stavebních objektů: 28
Délka opravovaných mostů: 637 m
Vodohospodářské objekty: 5
Objekty elektro: 2
Dálniční systém SOS: 10

DÁLNICE D1, ÚSEK 20

Na úseku 20 dálnice D1 byl v polovině srpna puštěn do provozu modernizovaný levý jízdní pás, dle smlouvy o dílo byla tedy dokončena etapa 4 výstavby. Od 14. srpna do 15. září se dokončovaly definitivní přejezdy a svodidla ve středním dělicím pásu včetně kompletních úprav, tedy dosypání zeminy a zatravnění. Těsně po uzávěrce tohoto čísla proběhnou technické prohlídky a místní šetření Ministerstva dopravy; pokud dopadne vše dobře, ve dnech 15. až 17. září bude dálnice uvedena do provozu již bez omezení.

Modernizace D1 – úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí – východ – EXIT 153 Lhotka

Termín výstavby: 3/2017 – 9/2018
Zhotovitel: Společnost „COLAS‑ISK D1 úsek 20“
Délka hlavní trasy: 6 647 m
Plocha vozovek: 186 116 m2
Počet stavebních objektů: 33
Počet mostů: 8
Délka opravovaných mostů: 260,7 m
Vodohospodářské objekty: 1
Objekty elektro: 1
Dálniční systém SOS: 8

DÁLNICE D48 RYBÍ – RYCHALTICE

Na silnici I/48 mezi obcemi Rybí a Rychaltice pracuje od konce loňského května COLAS CZ ve sdružení s firmami SWIETELSKY a METROSTAV. Nedělená čtyřpruhová komunikace se tu přestavuje na směrově rozdělenou dálnici, a to v několika etapách; uprostřed trasy totiž leží mimoúrovňová křižovatka Příbor‑západ, zhotovená v předstihu v rámci výstavby obchvatu města Příbor.

Dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice
Termín výstavby: 6/2017 – 12/2020
Zhotovitel:

Společnost „METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice

Práce COLAS CZ:
Hlavní trasa:

CBK C 103, km 21,898 – 27,400, 26 820,82 m3

Mostní objekty nad dálnicí D48:

1
Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Příbor‑východ, délka větví: 1 168 m

Protihlukové stěny: počet objektů: 1 (820 m)
Opěrné / zárubní zdi: počet objektů: 3/10 (409/2 865 m)

Úpravy ostatních komunikací:

dvě doprovodné silnice (3 292 m)
oprava silnice III/46433: (3 341 m)
místní komunikace: 1 (142 m)
Opravy MK: 2 (283 m)

Při přestavbě bude mimo jiné doplněn střední dělicí pás, budou osazena svodidla vyšší zádržné úrovně, dojde také k úpravě povrchů a vodorovného dopravního značení. Výstavba nové komunikace si vyžádá také přeložky inženýrských sítí – pěti vodohospodářských, 51 elektro a osmi plynovodů. Staré silniční mosty nahradí dvě mostní konstrukce samostatné pro každý jízdní směr.

COLAS CZ pracuje na nejsložitějším dopravním uzlu, který na stavbě D48 vzniká, a to na nové okružní křižovatce s rameny a opěrnými zdmi na násypu vyšším než 6 metrů u města Příbor. Kruhový objezd se nachází v místě se složitými geotechnickými poměry, kde při povodních v roce 1997 došlo k sesuvu svahu při povodních v roce 1997. Příslušná část prací s 20% podílem je zajímavá nejen kvůli pokládce cementobetonového krytu a využití nového finišeru, ale také proto, že se v blízkosti stavby nachází vlastní obalovna a projekt je výhodný i kvůli dojezdové vzdálenosti.

DÁLNICE D10

Na jaře začala první etapa rekonstrukce pravého jízdního pásu dálnice D10 v úseku kolem Brandýsa nad Labem od kilometru 9,985 až po 14,375 mezi Prahou a Mladou Boleslaví. Druhá etapa realizovaná mezi červencem a srpnem zahrnovala opravy dvou úseků: z Radonic km 3,435 – 7,067 ke sjezdu k Brandýsu nad Labem (včetně rozšíření připojovacího pruhu na exitu 3 Radonice) a tří kilometrů z Tuřic dál na Benátky nad Jizerou. V obou etapách se opravuje povrch dálnice včetně rekonstrukce ložních a podkladních vrstev, lokální sanace podloží, čištění krajnic a příkopů, oprav betonových odvodňovacích žlabů, instalace nových svodidel a osazení nových směrových sloupků a nového vodorovného značení. COLAS CZ má na starosti v druhé etapě část od exitu 3 Radonice po kilometr 9,985. Kvůli realizaci mostu Zápy, který na stavbu bezprostředně navazuje, byla stavba rozdělena na dvě podetapy; v době kdy tento článek vznikal, byla první část od exitu 3, tedy kilometru 3,435
až po kilometr 7,065, právě uvedena do provozu.

D10 Radonice – Hlavenec a Radonice – Benátky nad Jizerou
Termín výstavby I. etapy: 4/2018 – 6/2018, 65 dní včetně dia
Zhotovitel I. etapa: COLAS CZ
Zhotovitel II. etapa:

sdružení firem Strabag a COLAS CZ, vedoucí sdružení Strabag

Termín výstavby II. etapy: 7/2018 – 9/2018, 45 dní včetně dia

MOST V DAVLI

Most v Davli leží na soutoku řek Vltavy a Sázavy. Komunikaci II/104 převádí přes silnici II/102, dvakrát místní komunikaci (ulice Jílovská), řeku Vltavu a železniční trať, spojující obec Jílové u Prahy s městysem Davle. Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitý nosník o pěti polích, kdy v prvních čtyřech je tvořena komorovým nosníkem a v posledním pátém je řešena jako dvoutrámová.

Na základě mimořádné prohlídky v roce 2014 byla spodní stavba mostu hodnocena stupněm IV a nosná konstrukce stupněm VI jako velmi špatná. Cílem rekonstrukce proto bylo zlepšení technického stavu; byla provedena výstavba nových opěr, výměny mostních závěrů a ložisek i nová spřahující deska, následně došlo k výměně celého mostního svršku i příslušenství, sanaci nosné konstrukce a úpravám vnitřních částí komorového nosníku.

Rozsah prací zadávací dokumentace byl stanoven na základě mimořádné prohlídky a diagnostiky pouze jedné opěry, proto bylo předepsáno provedení množství doplňkových diagnostik. Ty odhalily silný výskyt alkalicko‑křemičité reakce ve všech betonových konstrukcích a velmi malou odolnost betonů vůči chemickým rozmrazovacím látkám a vodotěsnosti. Z toho důvodu musely být především krajní opěry nahrazeny téměř kompletně včetně výměny několika zjištěných nefunkčních ložisek a sanace musela být řešena jako vodotěsná a paropropustná k zabránění vstupu vlhkosti do konstrukce.

II/104 Most přes Vltavu v Davli ev. č. 104‑001
Investor: Středočeský kraj
Zhotovitel:

Most v Davli CCZ‑Firesta zastoupená vedoucím společníkem COLAS CZ a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby

Termín výstavby:

9/2017 – 10/2018, během zimní přestávky od prosince do března byl most provizorně uveden do provozu jedním jízdním pruhem

Délka mostu: 280,83 m
Délka přemostění: 262,96 m (57 + 80 +62+ 36 + 26,6)
Výška mostu: 6 až 18 m
Šířka mostu: 12,4 m

CTPark CHEB

Společnost CTP je mezinárodní developer, který se specializuje na zajišťování a správu průmyslových zón. Ve střední Evropě buduje síť CTParků; jeden z nich právě vznikl na okraji Chebu, kde je vynikající dostupnost německého, rakouského i českého trhu. Zakázka pro COLAS CZ v nové průmyslové zóně zahrnovala zemní práce, přípojky inženýrských sítí, komunikace a zpevněné plochy.

CTPark Cheb, hala CHE1
Investor: CTP Invest
Termín výstavby: 9/2017 – 12/2018
Zemní práce:

plocha cca 93 000 m2, výkopy 200 800 m3, násypy včetně stabilizace zeminy 67 600 m3

Komunikace a zpevněné plochy:

cca 22 300 m2

Parkovací a manipulační plochy pro nákladní a osobní vozidla, příjezdová komunikace s asfaltovým povrchem

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Dálnice D1, úsek 10Dálnice D1, úsek 10Dálnice D1, úsek 20Dálnice D48 Rybí – RychalticeDálnice D10Most v DavliCTPark Cheb

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

I/22 STRAKONICE – Severní dopravní půlobloukI/22 STRAKONICE – Severní dopravní půloblouk (40x)
Záměr vybudovat silniční obchvat města Strakonice, resp. jeho část zvanou „Severní dopravní půloblouk“ propojující silni...
Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem – tichý a ekologický kryt vozovek nové generaceAsfalt modifikovaný pryžovým granulátem – tichý a ekologický kryt vozovek nové generace (39x)
Použití asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem (CRmB, Asphalt Rubber) při pokládkách krytových a podkladních vrstev ...
Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce (30x)
Osazením značek „dálnice“ na bývalé rychlostní silnice ke dni 1. 1. 2016 a následné změny v mapách či evidenci byl pouze...

NEJlépe hodnocené související články

Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (5 b.)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...
Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad BečvouSkanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (5 b.)
Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudoval...
Modernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dníModernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dní (5 b.)
Nejtěžší část prací má za sebou tým Jiřího Salavy z divize 4 Metrostavu, která modernizuje úsek dálnice D1 u Velkého Mez...

NEJdiskutovanější související články

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapaPřeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa (1x)
Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m d...
Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – ŠevětínVýstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín (1x)
Hlavním cílem projektu je výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcem...
Přeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončenaPřeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončena (1x)
Dne 21. září slavnostně skončila výstavba silnice I/49 v úseku Vizovice – Lhotsko ve Zlínském kraji. Stalo se tak o půl ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice