KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Metro A    Výstavba metra V.A na Červeném Vrchu a ve stanici Bořislavka

Výstavba metra V.A na Červeném Vrchu a ve stanici Bořislavka

Publikováno: 16.7.2014
Rubrika: Metro A

Staveniště na Červeném Vrchu se skládá především z ražené části vlastní jednolodní stanice. Na nástupiště navazuje na východní straně eskalátorový tunel, který ústí do vestibulu, do kterého je bezbariérový přístup na jihu od ulice Liberijská a na severu výtahovou šachtou. Od zastávek tramvají, od budovy Uniqa a od přechodu Liberijské ulice je přístup pomocí schodišť.

Podchod pod ulicí Evropská se nachází na západní straně stanice. Z uliční úrovně je bezbariérový přístup výtahem a dále schodištěm. Na jižní straně je to z úrovně ulice Evropská tříramenným zaskleným schodištěm a z ulice Kamerunská proskleným vstupem. Z úrovně podchodu jsou do úrovně nástupiště vedeny dvě výtahové šachty a služební schodiště. Souběžně se schodištěm je vedena technická šachta s instalacemi a kabeláží.

Přívod vzduchu z venkovního prostředí je zajištěn nadzemním kioskem poblíž obchodního domu Billa, který je veden větrací šachtou a štolou přes tlumící stěny ventilátory do vzduchotechnické štoly a dále do kolejiště.

PROVÁDĚNÉ PRÁCE NA STAVENIŠTI ČERVENÝ VRCH
V květnu 2013 se prováděla přeložka plynovodu v severní části podchodu, definitivních chodníků na severní straně podchodu, komunikace a chodníky na severní straně vestibulu, náhradní autobusová zastávka Horoměřická ve směru do centra, TT v provizorní trase v jižní části Evropské ulice. Později se se utvořila definitivní komunikace a chodníky v části ulice Horoměřická do centra a v severní části ulice Evropská před sídlem Uniqa, až ke křižovatce ulice Arabská.

POVRCHOVÉ PRÁCE KOLEM ČERVENÉHO VRCHU
V průběhu léta pokračovaly práce v podzemí i na povrchu, kde probíhala výluka tramvajové trati. Intenzivně se pracovalo na podkladních vrstvách jižní části komunikací a chodníků ve směru do centra, provedení silničních obrubníků, realizaci definitivní tramvajové trati s drenážním odvodněním, přeložky trolejového vedení, veřejného osvětlení, trakčního vedení, kanalizace a uličních vpustí, přeložky inženýrských sítí a světelného signalizačního zařízení, vedení autobusové a automobilové dopravy po severní části Evropské ulice. Bylo nutno zajistit objížďky dopravy z důvodu nutných záborů pro provádění prací na komunikaci, chodnících a tramvajovém tělese do definitivní podoby.

V srpnu probíhají dokončovací práce na tramvajové trati, položily se asfaltové povrchy a přejezdy kolejiště, připraven byl i podklad zeminy pro pokládku zatravnění v úsecích dle požadavku magistrátu hl. m. Prahy a zbudovány tramvajové zastávky s přístřešky pro cestující. 

Definitivní živičný povrch v jižní části komunikace ul. Evropská v úseku od ulice Nigerijská ke křižovatce ul. Evropské s ulicí Liberijskou se podařilo usadit v září 2013. Dále byla provedena obnova živičného povrchu v místě provizorní tramvajové zastávky do centra po předchozím obrusu stávající vozovky. Chodníky se vydláždily zámkovou dlažbou se zálivy pro autobusy a tzv. Kiss & Ride. Terénní a sadové úpravy jsou plánovány na úplný závěr stavby. V době stavby se vedla automobilová doprava po severní části vozovky mimo zábory a zajistit se musely i pěší tahy pro chodce pomocí lávek a provizorních přechodů.

V říjnu 2013 byl pro pokračující výluku ukončen tramvajový provoz za tramvajovou stanicí Bořislavka tzv. přejezdem Californian, výhybkou umožňující příjezd tramvajové soupravy z centra a přejezdem přes výhybku Californian pokračování v jízdě soupravou zpět do centra.

Výluka tramvajové trati pokračovala na staveništi Červený Vrch i v listopadu a to z důvodu dokončování navazujícího úseku k Veleslavínu. V úseku tramvajové trati pod záštitou Hochtiefu byl položen travnatý koberec. V obou směrech komunikací ulice Evropská již zůstaly nejnutnější zábory části jízdních pruhů z centra i do centra, což již nemělo podstatný vliv na průjezdnost automobilové dopravy. Ještě bylo platné provizorní dopravní značení a byla v provozu provizorní světelná signalizace.

Na samotném konci roku pak probíhají na budoucím autobusovém obratišti přeložky inženýrských sítí, například přeložka teplovodu DN 40 v délce přes 40 m. Ve větrací štole přístupové štoly František je dokončena betonáž dna a provádí se izolace, armovací výztuž a betonáž definitivního ostění.

PRÁCE VE STANICI BOŘISLAVKA
V červenci 2013 se prováděly dokončovací práce izolací a definitivního ostění ražené stanice, armování a betonáž čela stanice u eskalátorového tunelu. Dále se prováděly práce HSV a PSV, vnitřní železobetonové nosné konstrukce v eskalátorovém tunelu, v úrovni pod nástupištěm.

Ve vestibulu byly dokončeny nosné zděné konstrukce a podkladní betony ve veřejné části vestibulu, připravovalo se zahájení zděných obvodových stěn v obchodních jednotkách. Byly zahájeny práce na zdravotechnice vedené pod stropem vestibulu, které budou později zakryty větru odolným rastrovým podhledem.

V podchodu pod Evropskou ulicí byly dokončeny vnitřní nosné zděné konstrukce a podkladní betony veřejné části. V přístupové štole František (v budoucí vzduchotechnické štole) byla zřízena jeřábová drážka pro dopravu materiálu do stanice Bořislavka.

Až do září se pokračovalo na vnitřních betonových konstrukcích stěn a stropů úrovní nástupiště. Buduje se vodorovná nosná železobetonová konstrukce úrovně nad nástupištěm 2 pomocí stojkového bednění vztyčeného z budoucího kolejiště.

V listopadu byly ve stanici dokončeny vnitřní nosné železobetonové konstrukce a dokončovány veškeré cihelné dozdívky stěn a příček. V levé koleji č. 2 byl po dokončení kolejových betonů zprovozněn kolejový svršek pro dopravu materiálů z montážní šachty na Vypichu MUVkou (motorový univerzální vozík). Pravá kolej č. 1 byla pro dopravu materiálu zatím obsluhována nákladním automobilem. Byly zahájeny přípravné práce pro montáž chrániček za kolejištěm. Probíhaly dokončovací práce v místní distribuční transformovně (MDT) na zavážecích kolejnicích pro trafa usměrňující napětí 22 kV na napětí 850 V pro napájení přívodní kolejnice vlaků metra. Pod záštitou firmy Hochtief byla provedena stavební připravenost místností kabelových prostor, MDT, rozvaděčů a tzv. baterkárny pro následné montážní práce na rozvodech a zapojení kabeláže k trafům a rozvaděčům nutných pro provoz celé stanice Bořislavka, tzn. výtahů, eskalátorů, osvětlení veřejných a služebních prostor a v budoucnu i obchodní vybavenosti. Napájeny jsou odtud i traťové tunely. Baterkárna bude sloužit pro nouzové osvětlení stanice Bořislavka v případě výpadku elektrického proudu ze sítě.

V podchodu pod ulicí Evropskou je zavážena betonářská výztuž pro železobetonové konstrukce výtahové šachty z úrovně nástupiště a bednící dílce. V přístupové štole František je prováděna izolace, armování a betonáž dna po pracovních úsecích a návazně postupuje od větrací štoly směrem k západní části stanice Bořislavka.

Nad pracovníky bdí a ochraňuje je svatá Barborka, patronka horníků. Ve vestibulu stanice Bořislavka pokračují pod stropem práce na rozvodech zdravotechniky a na stěnách veřejných prostor montáže el. instalace pod omítkou budoucích velkoplošných obkladů.

V prosinci 2013 byla ve stanici Bořislavka dokončena montáž chrániček za kolejištěm, provádějí se omítky a práce pro stavební připravenost pro montáž technologie a provozní soubory. Provádějí se montáže kabelových konstrukcí v kabelových prostorech v úrovni pod nástupištěm, jsou dokončeny montáže protipožárních předělů stěn a provádí se protipožární utěsnění dilatačních spár hmotou Intumex. Kabelové konstrukce musí být izolačně odděleny izolačními podložkami a vhodnými opatřeními, aby se zabránilo přenosu bludných proudů mezi konstrukcemi sousedních dilatačních dílů. Ve vestibulu se provádějí omítky stěn pod obklady.

POKRAČUJÍCÍ VÝSTAVBA BOŘISLAVKY V ROCE 2014
Se začátkem roku 2014 byl v levé koleji č. 2 již dokončen kolejový svršek, v pravé koleji č. 2 sloužil kolejový svršek jen pro provizorní pojezd. Ve stanici Bořislavka bylo na nástupišti zřízeno prostorové lešení pro montáž lamelového obkladu klenby.

V eskalátorovém tunelu a navazujících prostorách ÚPN byly provedeny kabelové konstrukce.

V kolejišti byly osazeny kabelové stojiny, na něž později budou pomocí háků navěšeny kabely a zataženy mimo jiné do chrániček za kolejištěm a také do kabelového prostoru pod MDT. V kolejišti byla namontována konstrukce pro osazení lamelového obkladu. V úrovni nástupiště bude v lamelovém obkladu následně umístěn nápis prosvětleného názvu stanice Bořislavka.

V podchodu pod ulicí Evropská bylo provedeno osazení části dveří, byly provedeny rozvody ZTI pod stropem a v drážkách zdivu, na stropě byly osazeny rošty kabelových konstrukcí. Byly zahájeny omítky zděných stěn veřejné části podchodu.

V úrovni pod vestibulem byly osazeny pod stropem a na stěnách rozvody potrubí ZTI. Ve vestibulu byly osazeny zárubně s křídly dveří, byly provedeny omítky, štuky a malby.

Ve větrací štole bylo provedeno definitivní ostění zaústění větrací šachty, na které navazuje definitivní ostění štoly a je z větší části dokončené. Provizorní výtah ve výtahové šachtě slouží pro dopravu materiálu z podchodu pod ulicí Evropskou do úrovně nástupiště.

V březnu pokračuje montáž lamelového obkladu klenby. Je dokončena montáž rozvodů ZTI pod stropem stanice a na stěnách. Rozvodna 220 V a 110 V v ÚNN2 je připravena pro usazení rozvaděčů, jsou namontovány kabely v lištách, osvětlovací tělesa, zásuvky a přívody k vypínačům. Subdodavatelé zajistily montáž rozvodů vzduchotechniky.

Ve vestibulu Bořislavky jsou téměř osazeny veškeré prosklené stěny, jsou dokončeny omítky veřejných prostor, ve služebních prostorách jsou osazovány ventilační mřížky a požární klapky.

Ve větrací štole jsou provedeny vnitřní práce HSV a PSV, jsou osazeny technology protihlukové stěny a provádí se montáž ventilátorů na stavbou připravené základy pomocí jeřábových drážek osazených stavbou do vrcholu klenby větrací štoly. V bocích protihlukových stěn u ostění jsou přizděny chráničky pro vedení kabeláže a instalací.

Montáž lamelového obkladu klenby pokračuje i v dubnu. V eskalátorovém tunelu se provádí úpravy železobetonových stěn a stropu v zaústění v úrovni nástupiště. Je to potřeba pro stavební připravenost pro montáž eskalátorů.

V podchodu pod Evropskou ulicí jsou dokončeny montáže prosklených stěn obchodní vybavenosti a provedeny omítky veřejných prostor. Do kabelových lávek pod stropem jsou rozváděny kabely. Ve služebním prostoru výtahové šachty již nyní slouží svému účelu pracovníkům stavby ocelové schodiště umístěné souběžně s výtahovou šachtou.

Tramvajová trať s přilehlými komunikacemi a chodníky v rekonstruované frekventované ulici Evropská na staveništi Červený Vrch slouží ke spokojenosti nejen občanům Prahy 6, ale i cestujícím z letiště, Kladna a přilehlých i vzdálenějších míst již nyní s ještě drobnými zábory v komunikaci a v chodnících.

Ve vestibulu byla dokončena montáž většiny prosklených stěn obchodní vybavenosti, byly provedeny omítky veřejných a služebních prostor, byl proveden podkladní beton pod dlažbu ve veřejné části vestibulu. Ve větrací šachtě se provádí definitivní ostění a ve větrací štole je dokončena montáž ventilátorů a jsou prováděny omítky stěn pro dokončení montáže tlumících stěn.

NEJNOVĚJŠÍ PRÁCE VE STANICI BOŘISLAVKA
Doslova před několika týdny v květnu 2014 je ve stanici Bořislavka dokončena montáž lamelového obkladu klenby, demontováno prostorové lešení, provádí se podkladní beton dlažby nástupiště až k hraně nástupiště a je vynechán prostor pro pozdější osazení světelné linie, která byla na nástupištích poprvé použita na trase IV. C2 ve stanicích Střížkov, Prosek a Letňany. Je osazen sdružený nosič pro osvětlení hrany nástupiště a vedení kabeláže. Je dokončena základní montáž stěny dozorčího stanice v úrovni nad nástupištěm. V zázemí služebních prostor v úrovni pod nástupištěm jsou dokončovány rozvody zdravotechniky navazující na rozvody v eskalátorovém tunelu s budoucím pokračováním ve služebních chodbách, které jsou koordinovány s ostatními rozvody v těchto prostorách, jako jsou kabelové konstrukce, vzduchotechnika a ostatní technologické instalace a rozvody provozních souborů. V eskalátorovém tunelu pokračuje montáž lamelového obkladu klenby a osazují se závěsná oka pro montáž eskalátorů.

Přístupová štola František přestala sloužit svému účelu, a proto dochází po provedení železobetonového ostění větrací šachty a po izolační přizdívce k její likvidaci a k postupnému zaplnění přístupové štoly popílkovým stabilizátem a injektážemi vrchlíku.

Ve větrací štole probíhají dokončovací práce, provádí se betonáž čisté úrovně podlahy. Kabelové rošty jsou připraveny pro montáž vedení. Ve větrací šachtě bylo dokončeno definitivní ostění. V severní části vestibulu a podchodu byly vybudovány prosklené objekty na povrchu pro výtahové šachty.

Ve veřejných částech vestibulu se provádějí velkoformátové obklady ze slinuté keramiky. Po dokončení obkladů budou osazovány ventilační mřížky. Po provedené stavební připravenosti a koordinaci jsou prováděny následné práce, např. kabelové konstrukce na stropě vestibulu. Provádí se vnitřní zateplení stropů vytápěných služebních prostor se stálou obsluhou. Před zahájením montáže eskalátorů se provádí povrchová úprava čela eskalátorového tunelu. Jsou připraveny niky pro montáž hydrantů a suchovodu. U schodišť a přístupové rampy se osazují odvodňovací žlábky. 

V podchodu pod ulicí Evropskou, byla provedena stavební připravenost a nyní se realizují dle koordinace rozvody pod stropem, například kabelové lávky a rošty, pokládka kabeláže.

V kolejišti je dokončen v obou kolejích levé i pravé koleje kolejový svršek.

Za uplynulý rok, zhruba od poloviny loňského roku bylo provedeno tyto práce: Vnitřní nosné konstrukce – nástupiště, Práce HSV a PSV – nástupiště a tg část, osvětlení stanice Červený Vrch, Architektonické řešení – Obklady, zámečnické konstrukce, ZTI ve stanici, kabelové konstrukce.

Ve vestibulu probíhají práce HSV a PSV, architektonické řešení – Obklady, architektonické řešení – Prosklené stěny, zámečnické konstrukce, kompletování zdravotechniky.

V podchodu pod ulicí Evropská – Práce HSV a PSV, dále architektonické řešení – Prosklené stěny, zámečnické konstrukce, ZTI, byly zahájeny práce na Eskalátorovém tunelu – architektonickém řešení, byly provedeny práce v Eskalátorový tunel – ZTI, kabelové konstrukce. V Přístupová štola byly dokončeny izolace, definitivní ostění a nyní probíhá zrušení části štoly. V přístupová – větrací štole se dokončují vnitřní HSV+ PSV konstrukce. Ve výtahové šachtě byly provedeny vnitřní nosné konstrukce, dále vnitřní HSV+ PSV konstrukce, ZTI a kabelové konstrukce. Ve větracím objektu bylo dokončeno definitivní ostění.

Na povrchu byly zřízeny přístřešky MHD pro TRAM a BUS, provizorní přeložka trolejového vedení, provizorní dopravní značení, provizorní úpravy tramvajové trati – dopravní fáze 5, 6, 7, Definitivní úpravy tramvajové trati – dopravní fáze 5, 6, 8, úpravy komunikací a chodníků – Evropská ulice – dopravní fáze 7 a v Liberijské a Horoměřické ulici a odbočka k Arabské ulici s vybudováním ostrůvků pro chodce, přeložky vodovodu, plynovodu, kanalizace, dále definitivní přeložka VO a definitivní přeložky trakčních kabelů, pak napájení tramvajových nástupišť a přístřešků pro cestující.

Na povrchu bylo nutno zřídit za uplynulý rok sedm dopravních fází Dopravně inženýrských opatření, pro zábory, vedení provizorních a definitivních tramvajových tratí, provedení provizorních a definitivních komunikací a chodníků, zálivů, přechodů pro chodce vč. ostrůvků v komunikacích, zřízení světelného signalizačního zařízení, přeložek inženýrských sítí, přeložky trolejového vedení a veřejného osvětlení.

PLÁNOVANÉ PRÁCE K DOKONČENÍ DÍLA
V letošním roce čeká společnost HOCHTIEF CZ, a. s. vybudovat autobusové obratiště Horoměřická, to znamená především zárubní zeď s protihlukovou stěnou a ochrannou stěnou, vybudovat nové veřejné osvětlení, komunikaci a čisté terénní úpravy, dokončit přeložky stávajících inženýrských sítí, přeložku horkovodu, vybudovat novou dešťovou kanalizaci a na závěr provést sadové úpravy a definitivní dopravní značení.

Ve stanici bude nutno zahájit a dokončit práce na Obchodní vybavenosti ve vestibulu a podchodu, zdravotechniku, vytápění a elektroinstalaci, zateplení stropních konstrukcí, pokládku dlažeb a obkladů dle konkrétních přání nájemců obchodních jednotek, sloužících k různému účelu.

Dále bude potřeba osadit vzduchotechniku, měření a regulaci a provést silové rozvody.

Ve stanici bude potřeba provést vytápění služebních místností se stálou obsluhou, dále architektonické řešení – podhledy, prosklené stěny a architektonické řešení – zámečnické konstrukce, zařizovací předměty, pokládku dlažby na nástupišti s proplétaným vzorem, tzv. pletencem dvou různých odstínů červené barvy a provést obklady, dále bude potřeba zřídit Informační systém pro cestující v celé stanici, tzn. na nástupišti, vestibulu a podchodu a v uliční úrovni u všech vstupů do stanice metra Bořislavka.

Na povrchu v uliční úrovni bude potřeba dokončit architektonické řešení – prosklené objekty na povrchu u výstupů z podchodu pod Evropskou ulicí – opláštění schodiště a výtahů, a nad vestibulem světlík, větrací objekty a opláštění výtahu.

V podchodu bude potřeba dokončit instalace pod stropem a provést obklady stěn veřejných prostor a položit dlažbu.

Nad větrací šachtou bude zřízen Větrací objekt – Nosná konstrukce nadzemního kiosku a následně architektonické řešení s opláštěním a žaluziemi. Okolí bude upraveno do původní podoby s navazujícími chodníkovými úpravami a příjezdem k větracímu objektu.

Po provedení technologické části nás čeká po osazení eskalátorů a montáži výtahů provést návazné práce spočívající v provedení architektonického řešení – obklad stěn a stropů a lamelovém obkladu klenby eskalátorového tunelu a dokončovací práce. Ve výtahové šachtě bude potřeba dokončit Vnitřní HSV+ PSV konstrukce.

Na povrchu bude potřeba provést chodníkové propojení Africká ulice, které navazuje na vstup do podchodu pod Evropskou ulicí, dále dokončit čisté terénní úpravy a závěrem sadové úpravy.

Dále nás čeká likvidace protihlukové haly u přístupové štoly František, která sloužila ke zmírnění dopadů výstavby na okolní prostředí. 

V průběhu roku 2014, pravděpodobně již v letních měsících, bude realizován podchod pod Liberijskou ulicí, který bude veden z vestibulu stanice Bořislavka a ústit do nově budovaného obchodního centra Bořislavka.

Před uvedením do provozu s cestujícími nás čekají předpřejímky a přejímky provedených prací a předání dokladů a projektů skutečného provedení stavby investorovi a provozovateli stavby. Po zahájení provozu s cestujícími nás čeká likvidace zařízení stavenišť a uvedení těchto prostor do původního stavu, aby moly sloužit obyvatelům Prahy 6 k původnímu účelu.

ZÁVĚR
Na stavbě stanice Bořislavka byla především složitá geologie oproti původnímu předpokladu.

Před vlastním započetím ražby bylo proto nutno zajistit bytový panelový dům v ul. Kamerunská, jižně pod ulicí Evropskou horizontální pilotovou stěnou o hloubce pilot 40 metrů a o průměru pilot 900 mm.

Na stavbě Bořislavka se pracovníci museli vypořádat se složitou ražbou stanice, s koordinací prací při průjezdu dvou razících štítů TBM. Bylo nutno dodatečně zbudovat protihlukovou halu ke snížení dopadů souvisejících prací, převážně ražeb na bezprostřední okolí.

Na základě dodatečného požadavku Městské části Prahy 6 a Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) bylo rozhodnuto v 1. změně Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a 1. změně DSP (Dokumentace pro stavební povolení) o výstavbě Autobusového obratiště Horoměřická poblíž budovy Uniqa, které musí splňovat hygienické normy při výstavbě a provozu. Z tohoto důvodu musely být do prováděcí projektové dokumentace zapracovány připomínky občanů Praha 6 z bezprostředního okolí.

Bylo potřeba provést rozsáhlé přeložky tramvajových tratí, komunikací, chodníků a vedení pěší a automobilové dopravy, včetně souvisejících provizorních a definitivních přeložek a záborů v mnoha desítkách etap, aby byla zajištěna průjezdnost ulice Evropské, páteřní komunikace zajišťující dopravní obslužnost letiště Václava Havla, spojení automobilové dopravy s Pražským okruhem, dopravní spojením na Kladno a severozápadní částí Prahy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

 • Ražená jednolodní stanice s ostrovním nástupištěm.
 • Hloubka nástupiště pod terénem 27,1 m a délka 193,0 m.
 • Délka eskalátoru je 18 m se sklonem 30 °.
 • Hloubka výtahové šachty je 15,5 m.
 • Hloubka VZT šachty je 25 m.
 • Podchod pod ulicí Evropská ve východní části, tzv. vestibul je v délce 48 m, délka přístupové rampy v jižní části vestibulu je 17,74 m se sklonem 8,3 %.
 • Podchod v západní části pod ulicí Evropská je v délce 41,12 m.
 • Výstup je zajištěn pohyblivými schody eskalátorovým tunelem do podzemního vestibulu s podchodem pod Evropskou ulicí poblíž křižovatky s Liberijskou a Horoměřickou ulicí a s návazností na tramvajovou a autobusovou dopravu.
 • Výstup na západní straně ústí výtahy a ocelovým schodištěm z úrovně nástupiště do podchodu pod Evropskou ulicí a dále je propojen pevnými schodišti a výtahem do obytné čtvrti Červený Vrch směrem do ulice Kamerunské a Arabské.

POUŽITÉ MATERIÁLY

 • Klenba a stěny tunelu jsou z hliníkového lamelového podhledu, smaltovaného hliníku proměnlivé šířky 75 mm a 300 mm dle skladby v odstínech dle vzorníku HUNTER DOUGLAS – LUXALON, například Perl weis dual – bílá s přechodem do champagne, červenohnědá, opálová zeleň a Albia – bílá, s podélnými spárami.
 • Ve stanici Bořislavka jsou navrženy dlažby na nástupišti ze slinuté keramiky ve třech odstínech šedé ze série ECOTECH, kterou se v podélném směru proplétá pletenec, tvořený dlažbou ve dvojím odstínu červené. Povrch PRELEVIGETO a k ní přiléhající doplety ze série ROCK.
 • Obklady ve veřejných prostorech podchodu a vestibulu jsou lepené velkoformátové ze slinuté keramiky ze série Living stone ve třech odstínech světlé barvy.

Construction of Metro in Červený Vrch and in Bořislavka Station
The construction site in Červený Vrch comprises mostly of drilled part of a respective single‑aisle station. The platform on the eastern side is connected to an escalator tunnel leading to a vestibule accessorized with a disabled access southern from the Liberijská Street, and on the north, by an elevator shaft. A staircase access is available from tramway station, from Uniqa building, and from the Liberijská Street pedestrian crossing.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Situace kolem stanice BořislavkaStanice BořislavkaStanice BořislavkaStanice BořislavkaStanice BořislavkaEskalátorový tunelZrušení přístupové štolyKolejiště stanice BořislavkaVýtahové šachtyKabelová technická chodba ÚPNVětrací štola

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (36x)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Výstavba stanice Petřiny na prodloužené trase „Metra A“Výstavba stanice Petřiny na prodloužené trase „Metra A“ (27x)
Prodloužení trasy „Metra A“ z Dejvic do Motola zahrnuje i výstavbu stanice na pražských Petřinách. Razičské práce na obj...
Zkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice MotolZkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol (25x)
Koncem roku 2009 byla zahájena výstavba V. provozního úseku trasy A pražského metra. Tento provozní úsek délky 6 134 m m...

NEJlépe hodnocené související články

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (5 b.)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Výstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelůVýstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelů (5 b.)
Když se šestadvacátého listopadu loňského roku před zraky mnoha významných hostů v čele s Martinem Herrenknechtem a Bohu...
Zkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice MotolZkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol (4 b.)
Koncem roku 2009 byla zahájena výstavba V. provozního úseku trasy A pražského metra. Tento provozní úsek délky 6 134 m m...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice