KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Beton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředí

Beton: Technologie pro odolné vozovky s respektem k životnímu prostředí

Publikováno: 26.11.2017
Rubrika: Materiály, Technologie

Betonové vozovky by mohly zásadním způsobem přispět ke snížení nehodovosti na českých silnicích. Bezpečnost provozu zvyšují tím, že nepotřebují časté opravy a s nimi související uzavírky, které bývají častou příčinou dopravních nehod. Výhodou betonových vozovek je vysoká odolnost proti deformacím, výtlukům i vyjíždění kolejí. Betonový povrch je na rozdíl od asfaltu světlý, okolí vozovky je tak jasnější, provoz na ní může být bezpečnější. Pokroková technologie válcovaného betonu společnosti CEMEX pak k bezpečnosti přispívá i rychlostí realizace, která umožňuje obnovit plný provoz už po dvou dnech.

Inovativní technologie válcovaného betonu (Roller Compacted Concrete – RCC) je ekonomicky výhodným řešením výstavby vozovek. Beton je pokládán finišerem a následně je zhutňován válcováním. Jedná se o moderní metodu, která kombinuje životnost a pevnost betonu s rychlostí pokládání asfaltu.

BETON JE ŘEŠENÍM PRO SILNĚ ZATĚŽOVANÉ NOVÉ VOZOVKY I REKONSTRUKCE

Válcovaný beton se úspěšně uplatňuje při výstavbě nejrůznějších typů komunikací, především v místech silného zatížení. Vysoká pevnost a odolnost povrchu je výhodou v případě křižovatek ve městech a zastávek městské hromadné dopravy, dále u průmyslových a skladovacích prostor, odstavných a parkovacích ploch, distribučních skladů nebo obslužných a příjezdových komunikací. Z válcovaného betonu jsou realizovány i místní komunikace a cesty. Válcovaný beton nachází velice dobré využití také při rekonstrukci vozovek jako krytová vrstva, anebo v kompozitní vozovce s horní obrusnou asfaltovou vrstvou, kde tvoří pevný a odolný základ.

Směs válcovaného betonu je dopravována na staveniště nákladními vozy, přepravní kapacita by měla být stanovena s přihlédnutím k výkonu betonárny, dopravní vzdálenosti, velikosti pokládky, klimatickým podmínkám a dopravnímu omezení. Válcovaný beton je pokládán asfaltovým finišerem, který by měl být schopen dosáhnout minimálně 80 % primárního zhutnění. Válcovaný beton je obvykle zhutněn 4tunovým a 10tunovým ocelovým-tandemovým nebo pneumatikovým válcem. V závislosti na složení směsi a typu použitého finišeru může být válcovaný beton pokládán v tloušťce až 250 mm.

ODOLNÉ BETONOVÉ VOZOVKY LZE KONSTRUOVAT NA 20 LET A VÍCE

Betonová vozovka odolává poruchám, vzniku výtluků a vyjíždění kolejí i při vysokém zatížení, což je její největší výhodou. Odpadají tak následné opravy a jsou minimalizovány nároky na údržbu. Beton v podstatě působí jako pevný „most“, který roznáší zatížení na velkou plochu podkladních vrstev. Zatížení a napětí jsou rozloženy po celé ploše podloží vzhledem k tuhosti a pevnosti betonové desky.

U válcovaného betonu je pevnost v tlaku standardně v rozmezí od 30 MPa do 60 MPa. Konkrétní pevnostní charakteristiky závisejí na množství cementu, vodním součiniteli, kvalitě kameniva a dosaženém stupni zhutnění. Obecně ale válcovaný beton může mít pevnost v tlaku a ohybu srovnatelnou s cemento-betonovým krytem. Podobně jako cementobetonový kryt i válcovaný beton velmi dobře odolává otěru i při vysokém stupni zatížení a vysoké intenzitě dopravy.

POVRCH S MINIMÁLNÍM VÝSKYTEM TRHLIN

Hutné a kvalitní kamenivo používané společností CEMEX ve směsích válcovaného betonu pomáhá k dosažení vysoké úrovně pevností. Nízký vodní součinitel ve směsi vytváří nízkou porózitu v cementové matrici, která rovněž k vysoké pevnosti betonu přispívá. Každá směs má optimální obsah vlhkosti, při které dosahuje své maximální objemové hmotnosti. Každá významná změna v objemu betonu je v důsledku jeho vysychání. Nicméně, změna objemu spojená se smrštěním betonu vlivem vysychání je u válcovaného betonu menší než u běžné betonové směsi v důsledku nižšího obsahu vody. Výsledkem nižšího objemu cementové pasty je nižší smršťování a minimální výskyt trhlin. Vzhledem k vysoké hutnosti materiálu je snížena propustnost vozovky.

RYCHLOST VÝSTAVBY ZVYŠUJE BEZPEČNOST

Pokládka vozovky z válcovaného betonu je jednoduchá, rychlá a hospodárná. Hlavním důvodem je, že neobsahuje žádnou přidanou výztuž nebo kotvicí prvky a ani nevyžaduje bednění nebo jiné rozsáhlé stavební práce. Vozovky realizované inovativní technologií válcovaného betonu mohou být zatíženy do 48 hodin. Válcovaný beton má navíc dostatečnou únosnost, aby umožnil občasný přejezd vozidly, jako jsou osobní automobily a lehká nákladní auta, ihned po finálním zhutnění bez poškození nebo rozrušení již zabudovaného materiálu. Důvodem je fakt, že zhutňovací proces vytváří vysoké vnitřní tření mezi jednotlivými zrny kameniva a dochází tak k vzájemnému zaklínění jednotlivých frakcí.

BETONOVÉ VOZOVKY PŘINÁŠEJÍ DLOUHODOBÉ ÚSPORY

Silniční stavitelství musí, stejně jako jiné obory, respektovat principy ochrany životního prostředí. Proto je nutné zamýšlet se nad otázkou zvyšování životnosti komunikací, nákladů na stavbu a následnou údržbu, ale také nad energetickou náročností zvolených řešení. Náklady na výstavbu komunikací z válcovaného betonu jsou srovnatelné s výstavbou hutněných asfaltových vrstev. Pokud ale předpokládáme vysoké dopravní zatížení, tak budou ve výsledku nižší – dlouhodobé náklady na údržbu RCC betonových vozovek přinášejí ve srovnání s asfaltovými silnicemi úsporu až 30 % za dobu životnosti vozovky. Při správném návrhu konstrukce a správném provedení jsou provozní náklady minimální.

BETON JE ŠETRNĚJŠÍ VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ NEŽ ASFALT

Beton je k životnímu prostředí šetrný materiál. Vyrábí se z domácích surovin, jeho základem je vždy kamenivo, cement a voda, je bez problémů recyklovatelný. Je nehořlavý, odolný vůči ropným látkám i olejům. Výroba betonu v porovnání s asfaltem méně zatěžuje životní prostředí.

Betonové vozovky díky světlému povrchu zajišťují lepší viditelnost, protože nepohlcují světlo tak jako černé povrchy. Světlejší barva válcovaného betonu umožňuje větší odrazivost světla, než je tomu u asfaltových vozovek. Požadavky na osvětlení jsou tak výrazně nižší. Tuhá betonová vozovka se navíc pod koly automobilů deformuje méně než jiné povrchy – tento efekt označovaný jako deflexe je prostým okem neviditelný, ale významně snižuje spotřebu pohonných hmot.

Při kontaktu asfaltu s vodním prostředím a působením vysokých teplot se mohou uvolňovat toxické látky, z betonu se žádné látky nebezpečné pro životní prostředí neuvolňují.

BETONOVÝ POVRCH SNIŽUJE EFEKT TEPELNÉHO OSTROVA

V letních slunečných dnech lze sledovat na termografických snímcích jev označovaný jako efekt tepelného ostrova, kdy jsou jiné typy vozovek výrazně teplejší než betonový povrch. Zjednodušeně lze říci, že průměrná teplota na ulicích města je tu díky vyhřátému asfaltu a holým budovám výrazně vyšší než mimo město. To, co může být považováno za výhodu v zimě je ale v horkých letních měsících problematické. Využívání betonových vozovek ve městech zvyšuje pohodlí a snižuje riziko zdravotních obtíží obyvatel. V městských oblastech totiž dokážou betonové vozovky spolu se stromy snížit letní teploty až o 10 °C.

CEMEX – PŘEDNÍ SVĚTOVÝ DODAVATEL BETONOVÝCH VOZOVEK

Od roku 2010 CEMEX vybudoval celosvětově více než 31,6 milionů čtverečních metrů vozovek, což odpovídá 4 740 km dvouproudé komunikace. CEMEX poskytuje také další služby spojené s výstavbou – poradenství, zpracování projektu na míru, a to včetně projektové dokumentace, nebo návrh optimalizace složení vozovky. Více informací o betonových vozovkách CEMEX hledejte na www.cemex.cz, kde jsou uvedeny také informace o dalších materiálech skupiny, jako je beton, lité směsi, podlahové materiály, zdicí malty nebo základové a stropní desky.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Strojní hlazení vrchní vrstvy CB krytu a následně nanášení ochranné vrstvy postřikemVálcovaný beton je prvotně pojížděn menšími válci.Válcovaný beton lze pokládat asfaltovým finišerem, který by měl být schopen dosáhnout minimálně 80% primárního zhutnění.Boční zhutňovací lišta slouží jako posuvná forma pro RCC.Pokládka dvouvrstvého CB krytu za použití dvou betonových finišerů v řadě za sebouOdstranění povrchové vrstvy malty vymetením ocelovými kartáři – po cca 6 – 18 hodinách po položení CB krytu – tímto se dosahuje výborné protismykové vlastnosti a nejnižší hlučnosti.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Asfaltové směsi a vrstvy mostních vozovek – revize ČSN 73 6242 (161x)
V oblasti mostních asfaltových konstrukčních vrstev, které zahrnují ochranné vrstvy izolací a kryt vozovky musela být no...
Asfaltové vozovky v tunelechAsfaltové vozovky v tunelech (82x)
V současné době je v ČR legislativně umožněno používat do silničních tunelů delších než 1 km pouze vozovky s cementobeto...
Koroze železobetonových konstrukcí a způsob jejich ochrany (56x)
Potřeba ochrany železobetonových konstrukcí vystavených vlivu povětrnostních podmínek nebo působení agresivního průmyslo...

NEJlépe hodnocené související články

Přehled metod používaných při hodnocení stavu pozemních komunikací (5 b.)
Jen stěží se najde řidič motorového vozidla, který by se nikdy nevyjadřoval ke stavu té či oné pozemní komunikace. Nejča...
Metodika pro termografické měření objektů dopravní infrastruktury (5 b.)
V roce 2016 byla v Centru dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) vytvořena metodika pro termografické měření objektů dopravní ...
Ověření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiáluOvěření konstrukce pražcového podloží s využitím asfaltové směsi se 70 % R-materiálu (5 b.)
Příspěvek se zabývá alternativním uplatněním R-materiálu vzniklého z konstrukčních vrstev asfaltového betonu. Je uveden ...

NEJdiskutovanější související články

Mýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republiceMýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republice (4x)
Příspěvek se zabývá hodnocením výsledků tvorby ochranné vrstvy patinujících ocelí u ocelových konstrukcí, které byly umí...
Současné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek a jejich možné řešeníSoučasné problémy provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek a jejich možné řešení (1x)
Špatný stav našich silnic, často prezentovaný v médiích, není způsoben tím, že bychom silnice neuměli stavět. Hlavní pří...
Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (1x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice