KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Materiály    Sanace pemrlovaných omítek mostu pomocí prefabrikovaných směsí

Sanace pemrlovaných omítek mostu pomocí prefabrikovaných směsí

Publikováno: 8.2.2016
Rubrika: Materiály, Mosty

Sanace železobetonových konstrukcí se posunula do pozice poměrně běžných postupů při rekonstrukcích staveb. Přesto je možné nalézt celou řadu konstrukcí, jejichž oprava vyžaduje speciální know – how a použití speciálních materiálů. Mezi tyto postupy je možné zařadit i obnovu tzv. pemrlovaných omítek. Jedná se o povrchové úpravy z umělého kamene, které byly hojně využívány v 1. pol. 20 století. Tento druh finalizace povrchu imituje vyvřelé horniny a je k tomu využívána cementová omítka, která obsahuje vzhledově vhodné druhy kameniva a speciální postupy povrchové úpravy.

POPIS KONSTRUKCE
V průběhu roku 2014 proběhla rekonstrukce mostu v ulici Jateční v Plzni. Jednalo se o most přes řeku Berounku. Jedná se o dvoupolový obloukový most s délkou 133,4 m a šířkou 7,12 m z roku 1917. Vzhledem ke svému celkovému havarijnímu stavu a zařazení mezi technické památky, je nadále provozován jako lávka pro pěší a cyklisty. Pro původní dopravu byl vybudován paralelní nový most.

PŘEDMĚT SANAČNÍHO ZÁSAHU A POPIS PORUCH
Předmětem sanačního zásahu byly konstrukce spodní stavby, nosná konstrukce i pomocné konstrukce mostu jako jsou zábradlí, pilíře osvětlení a parapetní zídky. Jedním z hlavních kroků sanačního zásahu byla rovněž obnova hydroizolačních vrstev mostu.

Mostní konstrukce byla zatížena vnikáním vody do konstrukce, která způsobila postupnou degradaci krycí vrstvy betonu nad výztuží. Při vnikání vody do konstrukce může docházet k trojímu druhu poškození betonu a betonářské výztuže. Poškození betonu spočívá ve vymývání cementového tmelu vodou, která prochází konstrukcí, dále ve zvýšení rizika poškození betonu v důsledku cyklického působení mrazu. Také může docházet k vnikání chloridových iontů do konstrukce z jejího povrchu a z chemických rozmrazovacích látek používaných v zimním období. Nelze vynechat ani proces karbonatace, při kterém dochází ke ztrátě alkality cementového tmelu a současně s tím i ke ztrátě schopnosti pasivace (ochrany) betonářské výztuže. I tento proces nejsnadněji probíhá za přítomnosti vody.

S největší pravděpodobností kombinací výše zmíněných příčin došlo k postupné degradaci krycí vrstvy betonu a současně i k postupné korozi betonářské výztuže. Vznikající korozní zplodiny na povrchu výztuže zvětšují její objem a s tím spojené krystalizační tlaky porušují krycí vrstvu vznikem trhlin. Následně dochází k urychlení všech korozních procesů.

Pro prodloužení životnosti konstrukce a její celkovou trvanlivost je nutné obnovit alkalitu v bezprostředním okolí výztuže a obnovit původní tvar konstrukce.

POPIS POSTUPU SANACE ŽELEZOBETONU
Spodní líc nosné konstrukce a konstrukce spodní stavby mostu byla opravena standardními sanačními postupy. Nejprve byla ošetřena výztuž pomocí polymercementového adhezního můstku DENSOCRETE 111. Krycí vrstva betonu byla obnovena v závislosti na její tloušťce pomocí prefabrikovaných malt MONOCRETE MONOMIX TH, resp. MONOCRETE PPE TH. Opravy byly prováděny lokálně, i když i ve větších plochách. Lokálně bylo rovněž nutné použít mechanického kotvení reprofilačních vrstev k podkladu (pomocí ocelových sítí), lokálně byla také doplněna výztuž. K sjednocení vzhledu konstrukce bylo využito nátěrového systému BETOSIL W.

OBNOVA PEMRLOVANÝCH OMÍTEK
Zajímavostí stavby je bezesporu obnova pemrlovaných cementových omítek na parapetních zdech, zábradlí a pilířích osvětlení.

Opravy byly prováděny dvojím způsobem. Lze je označit za generální, kde byly vyráběny nové prefabrikované prvky s povrchovou úpravou, a za opravy lokální terénní, kde docházelo k opravám na stávajících prvcích. Nejprve byly provedeny opravy tak, aby byl povrch vyrovnán. Následně byla vytvořena povrchová vrstva určená k opracování.

Prvním krokem před aplikací cementové malty je opatření podkladu adhezním můstkem. V závislosti na stavu podkladních vrstev byl volen buď polymercementový adhezní můstek DENSOCRETE 111, nebo epoxidový adhezní můstek, jehož základem je epoxidová pryskyřice BETOLIT EP 0-1 DC. Pemrlovaná omítka byla vytvořena ze speciálně formulované prefabrikované malty BETOSAN SUK v tl. cca 15 mm. Její barva a zrnitost byla naformulována dle původního vzhledu konstrukce. Stejně tak byl volen způsob opracování konstrukcí, aby bylo dosaženo požadovaného vzhledu. Tyto parametry byly upřesněny předem, na referenčních plochách, ve spolupráci s NPÚ v Plzni. Vzhledem k rozsahu opracovávaných ploch byla povrchová úprava provedena pomocí mokrého pískování, které zajistilo vzhled odpovídající opracování ruční pemrlicí. Pískování bylo prováděno po zavadnutí směsi, ale před jejím plným vytvrzením tak, aby bylo možné odhalit na povrchu konstrukce potřebné, vzhledem odpovídající kamenivo.

DILATAČNÍ SPÁRY
Důležitým aspektem bylo dořešení dilatačních spár v konstrukcích zábradlí tak, aby nedocházelo k zatékání do konstrukce a současně tak, aby nebyl rušen celkový vzhled konstrukce. K tomu bylo využito trvale pružných tmelů na bázi MS polymerů WODAFLEX tmel.

ZÁVĚR 
Sanaci této památky provádělo jako generální dodavatel konsorcium firem SMP CZ a. s. a EUROVIA CS a. s. a SDS EXMOST spol. s r. o. Vzhledem k tomu, že přístup všech stran byl zodpovědný a společným cílem byla důstojná oprava mostu, která bude respektovat jeho původní vzhled, je výsledek více než uspokojivý.

Maintenance of the Bridge Hammered Plaster by a Prefabricated Mixture
Maintenance of reinforced concrete structures has become a relatively common step of the construction reconstructions. Nevertheless, it is possible to find a whole range of constructions whose repair requires special know-how and use of special materials. These procedures include also the renewal of the so-called hammered plaster. It concerns the surface treatment made from the artificial stone that was being used over the first half of the 20th century to a great extent. This type of surface finishing imitates the igneous rocks and is based on cement plastering containing the aggregates types appropriate in appearance and the special procedures of surface treatment.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Poruchy konstrukce mostuSanovaná nosná konstrukce mostuTypický vzhled pemrlované omítkyOpravené zábradlíPohled na dokončený most

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Asfaltové směsi a vrstvy mostních vozovek – revize ČSN 73 6242 (168x)
V oblasti mostních asfaltových konstrukčních vrstev, které zahrnují ochranné vrstvy izolací a kryt vozovky musela být no...
Asfaltové vozovky v tunelechAsfaltové vozovky v tunelech (127x)
V současné době je v ČR legislativně umožněno používat do silničních tunelů delších než 1 km pouze vozovky s cementobeto...
Rekonstrukce mostu přes Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou BoleslavíRekonstrukce mostu přes Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví (62x)
Obyvatelé souměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se dne 6. 8. 2012 dočkali otevření posledního ze soustavy sedmi mo...

NEJlépe hodnocené související články

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry v ČRMostní závěry s jednoduchým těsněním spáry v ČR (5 b.)
Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry – druh 4 dle TP 86:2009 jsou nejvíce používané na novostavbách a rekonstrukcí...

NEJdiskutovanější související články

Mýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republiceMýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republice (4x)
Příspěvek se zabývá hodnocením výsledků tvorby ochranné vrstvy patinujících ocelí u ocelových konstrukcí, které byly umí...
Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice