KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Tunel Blanka    Realizační dokumentace, rozpočty, fakturace

Realizační dokumentace, rozpočty, fakturace

Publikováno: 13.11.2012
Rubrika: Tunel Blanka

Pro zahájení prací v roce 2007 bylo nutno neprodleně zahájit práce na realizační dokumentaci. Generální dodavatel RDS je firma SATRA s. r. o., hlavní subdodavatelé RDS jsou dále Metroprojekt a. s. a PÚDIS a. s. Urychlené definování a potvrzení základních společných parametrů technického řešení u takto rozsáhlé stavby vyžaduje od všech účastníků výstavby mimořádné úsilí a je nutno tento proces urychleně dokončit před zahájením prací na RDS.

Podkladem pro vypracování realizační dokumentace je zadávací dokumentace, připomínky k DSP a nové požadavky nad rámec zadávací dokumentace. Tunelový komplex se dělí na 3 části:

  • 0079 – ŠPEJCHAR – PELC TYROLKA (ŠPELC)
  • 0080 – PRAŠNÝ MOST – ŠPEJCHAR (PRAŠ)
  • 9515 – MYSLBEKOVA – PRAŠNÝ MOST (MYPRA)

Součástí stavby jsou též protipovodňová opatření v Troji část 0012.

Termíny realizační dokumentace byly v roce 2006 odvozeny od nabídkového harmonogramu a každý rok dle skutečných potřeb upravovány. Některé objekty bylo nutno dělit na podobjekty s ohledem na jednotlivé technologie nebo na kapacitní možnosti projekčních ústavů. Celkový počet objektů a podobjektů na této stavbě dosahuje čísla 2900. Realizační dokumentace stavební části bude dokončena v roce 2012.

Náplň a konečný rozsah jednotlivých objektů RDS byl odsouhlasován na technických radách za účasti projektanta, zástupce investora a zhotovitele. Snaha minimalizovat práce nad rámec nabídkového rozpočtu byla závislá na úrovni zadávací dokumentace a dodatečných požadavků investora.

Během výstavby došlo k některým zásadním změnám oproti zadání.

Je prováděna odlišná konstrukce mostu přes Vltavu v Troji. Byl radikálně upraven systém kanalizace v Troji na základě požadavku budoucího provozovatele. Bylo nutno doplnit rozsah sanačních opatření ve Stromovce pro bezpečné dokončení ražeb v této lokalitě. Pro vylepšení kanalizační sítě v oblasti Prašného mostu se provedla nová spadišťová šachta na stoce „K“.

Most přes železnici Praha – Kladno v ulici Svatovítská je připraven pro budoucí zdvoukolejnění této dráhy a její zahloubení s výhledem nového řešení přednádražního prostoru nádraží Praha Dejvice.

S ohledem na potřebu doplnit geologický průzkum v oblasti Prašného mostu pro bezpečný návrh ražeb třípruhového tunelu bylo nutno snížit niveletu cca o 5 m. Bez snížení nivelety by nebylo možno ražbu bezpečně provést. Vlivem snížené nivelety raženého tunelu došlo i ke změnám stavební jámy Myslbekova a stavební jámy Prašný most. Během zpracování realizační dokumentace docházelo k dalším úpravám dokumentace, které vyplynuly například ze změny betonářské normy a z detailního statického výpočtu. Na základě těchto skutečností docházelo často ke zvýšení množství betonu a betonářské výztuže. Podrobné statické výpočty zajištění stavebních jam přinášely vesměs zvětšení rozsahu pažících konstrukcí včetně zemních kotev.

Při podcházení bastionu na Prašném mostě bylo nutno respektovat podmínky památkářů a došlo ke zvětšení rozsahu tryskových injektáží nad DZS. Velký vliv na řadu stavebních objektů má podrobnější rozpracování dopravně inženýrských opatření, která složitě vznikají na základě požadavků Policie, Magistrátu a Městských částí.

Jednou z příloh realizační dokumentace je nový výkaz výměr, který vzniká z nabídkového rozpočtu s doplněním nových položek odsouhlasených investorem v rámci schvalovacího procesu. Po schválení rozpočtu dochází k fakturaci na základě odsouhlaseného množství technickým dozorem investora. Pro fakturaci se používá program ASPE umožňující takto rozsáhlou stavbu transparentně a přehledně evidovat a dokladovat.

Implementation Documents, Budgets, Invoicing
After launching of works in 2007, it was immediately necessary to start working on implementation documents. The general RDS contractor is SATRA s. r. o., the main RDS subcontractors are Metroprojekt a. s. and PÚDIS a. s. The expedited definition and confirmation of the fundamental common parameters of the technical design of such a large construction requires exceptional efforts of all construction participants and such process has to be quickly finished before launching with RDS works.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Špelc – ražená část

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel BrusniceStavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel Brusnice (27x)
Tunel Brusnice je součástí tunelového úseku Blanka a představuje komplex ražených a hloubených třípruhových tunelů mezi ...
Časové řízení stavbyČasové řízení stavby (24x)
Smluvní časový harmonogram prací (HMG), byl řídícím harmonogramem a respektoval termíny SOD a požadovaná dopravní řešení...
Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část LetnáStavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část Letná (23x)
Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část Letná je umístěna především na území Letenské pláně. Její první dilatace se...

NEJlépe hodnocené související články

Geodetické práceGeodetické práce (5 b.)
Provádění geodetických prací souvisejících s výstavbou vnitřního dopravního okruhu Blanka byla věnována pozornost již v ...
Stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel BrusniceStavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel Brusnice (5 b.)
Tunel Brusnice je součástí tunelového úseku Blanka a představuje komplex ražených a hloubených třípruhových tunelů mezi ...
Věřím, že budoucí generace Blanku oceníVěřím, že budoucí generace Blanku ocení (3.7 b.)
Před čtrnácti lety se komise starostů Prahy definitivně shodla, kudy povede trasa tunelového komplexu Blanka. V únoru 20...

NEJdiskutovanější související články

Věřím, že budoucí generace Blanku oceníVěřím, že budoucí generace Blanku ocení (1x)
Před čtrnácti lety se komise starostů Prahy definitivně shodla, kudy povede trasa tunelového komplexu Blanka. V únoru 20...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice