KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Tunel Blanka    Geodetické práce

Geodetické práce

Publikováno: 14.11.2012
Rubrika: Tunel Blanka

Provádění geodetických prací souvisejících s výstavbou vnitřního dopravního okruhu Blanka byla věnována pozornost již v období přípravy realizace tohoto velmi rozsáhlého a technicky náročného projektu. Bylo rozhodnuto o vytvoření systému, který by řešil tuto rozsáhlou problematiku komplexně, včetně vytvoření podmínek pro využití nejmodernější měřící a výpočetní techniky a odpovídajících SW produktů.

Pro vlastní provádění geodetických prací byla rozhodujícím kritériem jejich max. přesnost, která vycházela z průběžně prováděných analýz. Velká pozornost byla věnována i kontrole projektové dokumentace, která spočívala v jejím dopracování do systému 3D. V současné době velmi intenzivně pracujeme na zaměření skutečného provedení a jeho souborném zpracování v systému 3D.

Pro připojení přesných geodetických přístrojů slouží vytyčovací síť. Původní základní vytyčovací síť je na povrchu tvořená pilíři nucené centrace s osazenou nivelační značkou, které jsou vhodně rozmístěny po trase tunelu. Souřadnice pilířů byly několikrát kontrolovány systémem GPS měřením. Dle potřeby se základní síť dohustila body podrobné vytyčovací sítě. Bodová pole v podzemí v tunelech tvoří kvalitní a hustě rozmístěná podrobná vytyčovací síť stabilizovaná ve stěnách tunelu plastovými hranoly či nástavci s možností nasazení hranolu. Jelikož bude síť s postupem výstavby zničena obklady na stěnách tunelu, bylo vytvořeno definitivní bodové pole sloužící pro budoucí použití sestávající se z čepů zapuštěných do chodníků.

Po přípravě bodového pole byl před začátkem prací proveden výpočet předpokládané chyby z prorážky (po prorážce zjištěné hodnoty předčily očekávané výsledky). Pro zvýšení přesnosti ražeb bylo použito pro usměrnění některých stran gyroteodolitu a k propojení podzemní vytyčovací sítě s povrchem a dalšímu zpřesnění se použila větrací šachta již dříve vyražené průzkumné štoly, která posloužila k provážení. Před prvním vytyčením obrysu tunelu na portálovou stěnu bylo ještě nutné matematické zadání projektu do používaných programů. Geodetické práce probíhaly od zadané trasy, na hodnoty staničení, kolmice a výšky. Na zadanou trasu se matematicky napasuje profil a podrobné body jsou pak vyhodnocovány vůči tomuto teoretickému profilu jako odchylky plus mínus v rovině kolmé na zadanou trasu. Geodet naviguje vrtací vůz pomocí přímkového laseru a po odtěžení je následně kontrolován tvar výrubu a následuje osazení rámu. Výstupem, který souží jako dokumentace skutečného provedení, je geodetické zaměření včetně odchylek od projektované hodnoty. Závěrečným geodetickým úkolem je na ražbách zaměření ostění s hustotou 1 × 1 m pomocí programu automatické profilace.

Na hloubených tunelech kromě vytyčovacích prací sloužících k výstavbě tunelu se také provádí zaměření skutečného provedení pomocí příčných řezů tunelu s následným porovnáním s projektovanými hodnotami. Pro přesnější vyhodnocení je ostění v hloubených i ražených tunelech zaměřováno metodou laserového skenování v rastru 5 × 5 cm, kde výstupem je rozvinutý naskenovaný povrch tunelu s vyznačenými barevnými rozdíly oproti projektovaným hodnotám. Tyto výsledky poté slouží k výpočtům kubatur, ploch a jako podklad pro drobné úpravy profilu v případě potřeby před definitivními obezdívkami.

Samostatnou kapitolou jsou geodetické práce související s výstavbou Trojského mostu. Jedná se o technicky extrémně náročnou stavbu, která by se bez systémového přístupu nedala realizovat.

V souvislosti s výstavbou vnitřního dopravního okruhu byly provedeny následující, základní geodetické práce:

 • kontrola projektové dokumentace a její dopracování do systému 3D
 • vybudování základní vytyčovací sítě na povrchu systémem GPS
 • vybudování základní vytyčovací sítě v podzemí metodou řetězců se systematickou kontrolou směrů pro ražbu pomocí gyroteodolitu. Tato špičková technologie vytvořila podmínky pro dosažení max. přesnosti prorážek (tunel JTT: příčná odchylka 5 mm, odchylka ve staničení 16 mm, odchylka ve výšce 1 mm), (tunel STT: příčná odchylka 5 mm, odchylka ve staničení 7 mm, odchylka ve výšce 1 mm)
 • vyhodnocení prostorové polohy primárního ostění tunelů metodou laserového skenování v rastru 5 × 5 cm vzhledem k projektovému modelu ve 3D
 • vyhodnocení prostorové polohy definitivního ostění metodou laserového skenování v rastru 5 × 5 cm vzhledem k projektovému modelu ve 3D
 • vytyčovací práce
 • průběžné zaměřování skutečného provedení stavebních objektů a porovnání s projektem
 • průběžné zaměřování skutečného provedení inženýrských sítí
 • souborné zpracování skutečného provedení díla

Geodetické práce související s výstavbou Trojského mostu:

 • vytvoření základní vytyčovací sítě (mikrosítě), mikrosíť je tvořena třemi body stabilizovanými na dvanáctimetrových železobetonových pilířích
 • kontrola výroby ocelových konstrukcí a zámečnických prvků
 • kontrola výroby železobetonových příčníků
 • vytyčování prostorové polohy konstrukčních prvků mostu a jejich následná kontrola, včetně vyhodnocení odchylek od projektu
 • automatizované řízení výsuvu mostní konstrukce a vyhodnocení prostorové polohy bodů stanovených projektem
 • automatizované sledování deformací provizorní nosné konstrukce mostu
 • automatizované sledování svislosti závěsných tyčí (pomocí velmi přesných inklinometrů) a svislosti nosných věží

Geodetic Works
The attention on execution of geodetic works connected with the construction of internal traffic circuit Blanka had already been paid during the period of preparation of implementation of this really large and technically demanding project. It was decided on creation of system which would be able to solve this issue complexly and also to create conditions for hightech measure and computer technologies and respective SW products.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Schéma tvaru primárního ostění – výstup ze zaměření skeneremVýstup zaměření podrobných bodů – vyhodnocení vůči teoretickému profiluKřižovatka Letná v systému 3D

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel BrusniceStavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel Brusnice (28x)
Tunel Brusnice je součástí tunelového úseku Blanka a představuje komplex ražených a hloubených třípruhových tunelů mezi ...
Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část LetnáStavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část Letná (24x)
Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část Letná je umístěna především na území Letenské pláně. Její první dilatace se...
Časové řízení stavbyČasové řízení stavby (24x)
Smluvní časový harmonogram prací (HMG), byl řídícím harmonogramem a respektoval termíny SOD a požadovaná dopravní řešení...

NEJlépe hodnocené související články

Geodetické práceGeodetické práce (5 b.)
Provádění geodetických prací souvisejících s výstavbou vnitřního dopravního okruhu Blanka byla věnována pozornost již v ...
Stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel BrusniceStavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel Brusnice (5 b.)
Tunel Brusnice je součástí tunelového úseku Blanka a představuje komplex ražených a hloubených třípruhových tunelů mezi ...
Věřím, že budoucí generace Blanku oceníVěřím, že budoucí generace Blanku ocení (3.7 b.)
Před čtrnácti lety se komise starostů Prahy definitivně shodla, kudy povede trasa tunelového komplexu Blanka. V únoru 20...

NEJdiskutovanější související články

Věřím, že budoucí generace Blanku oceníVěřím, že budoucí generace Blanku ocení (1x)
Před čtrnácti lety se komise starostů Prahy definitivně shodla, kudy povede trasa tunelového komplexu Blanka. V únoru 20...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice