KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Mostní dílo roku 2014

Mostní dílo roku 2014

Publikováno: 18.4.2016, Aktualizováno: 27.4.2016 14:39
Rubrika: Mosty

Součástí mezinárodního sympozia MOSTY 2016, které se bude konat ve dnech 21. – 22. dubna 2016 v hotelu Voroněž v Brně, je soutěž o Mostní dílo roku 2014. Do soutěže mohly být přihlášeny mosty, které byly uvedeny do provozu v roce 2014, případně dříve, které se již osvědčily v provozu po dobu minimálně jednoho roku. Přípravnému výboru sympozia bylo předloženo 11 návrhů, z toho 8 v kategorii novostavba a 3 v kategorii přestavba nebo oprava. Přípravný výbor letos doporučil ministrovi dopravy k ocenění celkem 4 mosty. Ocenění budou předána projektantům a zhotovitelům mostů v úvodu sympozia za účasti vrcholných představitelů resortu dopravy.

KATEGORIE NOVOSTAVBA
1. Železniční most přes Radbuzu v Plzni
Železniční most se nachází v intravilánu města Plzeň a překonává svým hlavním polem řeku Radbuzu. Původní dvoukolejný most byl odstraněn a nahrazen novým tříkolejným mostem. Nový most se nachází mezi dvěma dalšími jednokolejnými mosty. Nový most má tři prostá pole o rozpětí 26,35 + 63,40 + 26,35 m. V polích 1 a 3 je pod každou kolejí samostatná konstrukce, každá se dvěma ocelovými plnostěnnými nosníky se spřaženou betonovou deskou. Nosnou konstrukci středního pole tvoří trojice ocelových příhradových nosníků, z nichž každý je pod jednou kolejí. Příhradové nosníky mají konstantní výšku a je s nimi spřažen železobetonový žlab pro kolejové lože. Horní a dolní pásy příhradového nosníku jsou komorového průřezu, diagonály a svislice jsou otevřeného I průřezu. Jednotlivé nosníky jsou ztuženy příhradovým ztužením v rovině dolního pásu a ve svislých rovinách. Most má 4 revizní lávky. Hlavní nosníky jsou uloženy na kalotových ložiscích. Protikorozní ochrana je provedena kombinovaným systémem sestávajícím z metalizace a nátěrů. Most byl podroben zatěžovací zkoušce.

2. Trojský most přes Vltavu v Praze
Most překonává Vltavu jedním polem o rozpětí 200,4 m. Jedná se o obloukovou konstrukci s hustým systémem šikmých závěsů, o tzv. síťový most. Oblouk je ocelový, mostovka je hybridní ocelová a betonová a působí jako táhlo oblouku, závěsy jsou ocelové. Ocelový oblouk má nezvykle malé vzepětí, pouze 20 m. Ve střední části mostu je oblouk tvořen jedním komorovým průřezem a v krajních částech mostu se rozděluje do dvou samostatných komorových průřezů, které leží v šikmých rovinách, mezi kterými je prostor pro dvoukolejnou tramvaj. Vně oblouků je na převislém konci příčníků umístěna vozovka a chodník. Mezi patami oblouků jsou v podélném směru dvě ocelová táhla, ke kterým jsou zdola připojeny betonové předpjaté příčníky. Na příčnících je předpjatá betonová deska mostovky zhotovená z betonu s přísadou polypropylenových vláken. Hlavní nosná konstrukce je zhotovena z oceli S420NL, S420ML a S355NL. Závěsy síťového oblouku jsou z táhel Macalloy. Na mostě bylo použito celkem 200 kusů předepnutých táhel. Na mostě proběhla statická a dynamická zatěžovací zkouška. Most bude dlouhodobě monitorován.

3. Most na přeložce silnice I/35 přes údolí Václavického potoka a vodní nádrž
Most je součástí přeložky silnice I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou. Spojitý trámový most má pět polí o rozpětí 40 + 3×50 + 40 m. Jedná se o spřaženou ocelobetonovou konstrukci se dvěma plnostěnnými nosníky konstantní výšky 2,5 m umístěnými v osové vzdálenosti 7,0 m. Mezi nosníky jsou po 10 m příčná ztužidla. Na nosnících je spřažená betonová deska mostovky s oboustranně vyloženými konzolami. Tloušťka desky je proměnná od 250 do 550 mm. Hlavní nosníky jsou z oceli S355NL a deska mostovky je z betonu C35/45. Spřažení desky s ocelovými nosníky je pomocí trnů. Opěry jsou založeny na velkoprůměrových pilotách délky 12 m. Pilíře, které jsou v prostoru Václavické přehrady, byly prováděny v těsněných jímkách z beraněných štětovnic. Pilíře mají výšku 11 až 19 m. V horní části pilíře je hlavice pro uložení hlavních nosníků na hrncových ložiscích. Montáž ocelové konstrukce probíhala podélným vysouváním po vysouvacích stoličkách s teflonovými deskami. Betonáž desky mostovky probíhala tzv. poutnickým způsobem. Most byl ověřen statickou zatěžovací zkouškou.

4. Most na silnici III/3783 v Moravském krasu u Holštejna
Most se nachází na silnici III/3783 před obcí Holštejn v CHKO Moravský kras v bezprostřední blízkosti významných krasových jevů v přírodní rezervaci Bílá Voda. Vlivem eroze a krasových jevů došlo k propadání skalního masivu pod silnicí a v roce 1994 zde bylo osazeno mostní provizorium Bailey Bridge. Nový trvalý ocelový most má jednopruhovou vozovku o šířce 4,5 m mezi obrubami a jednostranný chodník šířky 1,5 m. Hlavní nosnou konstrukcí je trám vyztužený obloukem, tzv. Langerův trám. Rozpětí mostu je 70 m a vzepětí oblouku je 10 m. Oblouky jsou umístěny ve svislých rovinách ve vzdálenosti 6,2 m a jsou vzájemně ztuženy třemi rámovými příčkami. Příčný řez oblouku je komorový. Hlavní nosníky svařovaného I průřezu jsou 1,7 m vysoké. Nosníky jsou po 5 m zavěšeny na oblouku pomocí tyčových závěsů. Mezi hlavními nosníky jsou po 2,5 m příčníky, na kterých je uložena železobetonová deska mostovky tloušťky 200 mm. Příčníky jsou na jedné straně mostu vykonzolovány pro uložení chodníku. Na mostě byla provedena statická zatěžovací zkouška.

5. Most na místní komunikaci přes Jizeru v Mladé Boleslavi
Most převádí místní komunikaci přes řeku Jizeru a inundační území v podnikatelské zóně Mladé Boleslavi a nahrazuje původní mostní provizorium. Most je trámový o dvou polích s rozpětími 60 + 40 m. Pole s větším rozpětím, přes řeku Jizeru, má spřaženou ocelobetonovou konstrukci komorového průřezu, která je u středního pilíře vetknuta do předpjatého betonového komorového průřezu. Ocelobetonová část se skládá z ocelového komorového průřezu se šikmými stěnami, s kterým je spřažená betonová deska mostovky s oboustranně vyloženými konzolami. Celková výška nosníku je 1,8 m. Betonovou část tvoří komorový průřez se šikmými stěnami proměnné výšky. Nad pilířem má výšku 3,5 m. Pole s menším rozpětím, přes inundační území, je tvořeno konstrukcí z předpjatého betonu proměnné výšky od 1,5 do 3,5 m. Uprostřed pole se jedná o dvoutrámovou konstrukci s oboustranně vyloženými konzolami. U podpor jsou oba trámy doplněny dolní deskou. Na mostě je vozovka šířky 8,5 m a jednostranný chodník šířky 2,0 m.

6. Silniční estakáda na místní komunikaci v Ústí nad Orlicí
Most pro místní komunikaci je součástí přestavby železniční stanice Ústí nad Orlicí. Most je v půdorysném oblouku o poloměru 250 m a je v jednostranném podélném sklonu 2,5 %. Na mostě je dvoupruhová komunikace šířky 7,0 m mezi obrubami a jednostranný chodník šířky 2,0 m. Spojitý trámový most má 7 polí o rozpětí 48,5 + 37,0 + 4×35,0 + 22,5 m. V prvním poli protéká řeka Orlice. Hlavní nosnou konstrukcí je betonový dvoutrámový průřez. Osová vzdálenost trámů je 3,8 m a oboustranné konzoly mají vyložení 2,35 resp. 2,75 m. Průřez nad opěrou OP1 a nad pilířem P2 je doplněn o spodní desku, která vytváří z dvoutrámového průřezu komorový průřez. Výška trámů je 2,0 až 2,75 m. V podélném směru je konstrukce předepnuta kabely soudržnosti, v příčném směru je pouze betonářská výztuž. Nosná konstrukce je na každém pilíři uložena na dvou ložiskách. Všechna ložiska jsou hrncová. Opěry jsou monolitické a jsou založeny na pilotách. Každý pilíř má jeden dřík s rozšiřující se hlavicí pro uložení dvou trámů. Základy pilířů jsou opět na pilotách.

7. Lávka přes Svratku v Brně – Komárově
Lávka umožňuje přístup do sportovní lokality Hněvkovského a propojuje cyklostezky situované na obou březích řeky Svratky. Hlavní nosnou konstrukcí je Langerův trám s rozpětím 58,5 m. Trám má jeden ocelový oblouk umístěný symetricky ve svislé rovině. Vzepětí oblouku je 8,76 m. Průřez oblouku je komorový lichoběžníkový proměnné výšky, ve vrcholu oblouku je výška 0,5 m a u paty 0,8 m. Závěsy jsou skloněné a jejich průsečík je 19,9 m nad středem oblouku. Závěsy jsou tyčové s vidlicovými rektifikovatelnými koncovkami. Mostovku tvoří lichoběžníkový páteřní nosník s oboustranně vyloženými konzolami podporovanými žebry. Výška páteřního nosníku je 0,85 m. Konzolovitě vyložená deska mostovky má tloušťku 0,13 m. Žebra desky jsou po 2,8 m. Mostovka je předepnuta šesti lanovými kabely umístěnými v páteřním nosníku. Spodní stavbu tvoří krajní opěry integrované s nosnou konstrukcí. Na lávce byla provedena statická a dynamická zkouška, při které byly ověřeny vlastní tvary a frekvence kmitání.

8. Lávka přes Berounku v obci Hýskov
Lávka umožňuje cyklistické napojení Hýskova na trasu, která propojuje hrady a zámky v berounském regionu (Žebrák, Točník, Karlštejn, Nižbor). Zavěšená ocelová lávka má jeden nesymetricky umístěný šikmý pylon. Rozpětí polí je 70,35 + 15,65 m. Ocelový pylon výšky 20,1 m je uložen kloubově na pilotovém základu. Pylon má dva dříky z obdélníkové trubky, které jsou ve vrcholu spojeny příčlí. Z vrcholu pylonu vycházejí do hlavního pole tři dvojice ocelových závěsů. Ve vedlejším poli je táhlo kotvené do tížné opěry. Trám mostovky se skládá ze dvou ocelových příhradových nosníků, z ocelových příčníků, dřevěných podélníků a z dřevěných pochozích fošen. Příhradové nosníky jsou kosoúhlé soustavy a jsou zhotoveny ze čtvercových trubek. V úrovni dolního pásu je vodorovné příhradové ztužení. Do konzol příčníků jsou kotveny závěsy. Na příčnících jsou uloženy dřevěné podélníky a na nich jsou dřevěné fošny z dubového dřeva. Protikorozní ochrana ocelových prvků je kombinovaná, metalizace a nátěry.

KATEGORIE PŘESTAVBA NEBO OPRAVA
9. Železniční most přes Labe v Děčíně
Jednokolejný železniční most přes Labe v Děčíně má celkem 16 polí. Ve 12 polích jsou klenbové konstrukce a v jednom poli je nová příhradová konstrukce přes řeku Ploučnici. Předmětem rekonstrukce jsou tři zbývající pole přes Labe, ve kterých nová konstrukce musela nahradit již nevyhovující mostní provizorium ŽM 16. Novou mostní konstrukcí jsou tři prosté nosníky o rozpětí 36,9 a 2 × 56,0 m. Hlavní nosnou konstrukcí jsou ocelové trámové příhradové nosníky kosoúhlé soustavy s dolní mostovkou. V krajních polích mají nosníky konstantní výšku 7 260 mm. Ve středním poli je horní pás parabolický, výška nosníku uprostřed rozpětí je 9 260 mm. Horní i dolní pásy nosníků jsou komorového průřezu šířky 500 mm. Diagonály jsou ze svařovaných I průřezů výšky 500 mm. Všechny styčníky jsou svařované s použitím styčníkových plechů. Ve středním poli je horní příhradové ztužení rombické soustavy, v krajních polích ztužení není. Ortotropní mostovka se skládá z příčníků výšky 950 mm, podélných trapézových výztuh a plechu mostovky tloušťky 14 mm. V ocelovém žlabu je uloženo kolejové lože.

10. Viadukt na trati Čerčany – Skochovice v obci Žampach
Železniční viadukt o sedmi polích převádí jednokolejnou neelektrifikovanou trať přes hluboké zalesněné údolí. V prostředním poli je místní komunikace a potok. Most byl uveden do provozu v roce 1900. V roce 1958 byl prohlášen za kulturní památku. Na konci 80. let proběhla sanace, která spočívala v opravě spárování zdiva. Most je ve směrovém oblouku o poloměru 180 m. Nosnou konstrukci tvoří 7 půlkruhových kleneb o světlosti 12,0 m. Šířka kleneb je 4,65 m a tloušťka 0,9 m. Poprsní zdi jsou ze žulového řádkového zdiva. Římsy jsou ze žulových kamenů. Spodní stavba sestává ze dvou opěr a šesti pilířů. Nejvyšší pilíř je cca 41 vysoký. Předmětem rekonstrukce byla sanace kamenného zdiva pilířů a kleneb. Pilíře byly zpevněny kleštinami po 1,0 m. Klenby byly zpevněny příčnými pruty, které byly přetaženy na čelo klenby. Po provedeném zpevnění bylo kamenné zdivo pilířů, kleneb a poprsních zdí posíleno nízkotlakou injektáží. Římsy byly vysunuty o 70 mm ven od osy mostu a kameny římsy byly kotveny do poprsních zdí. Byla provedena nová hydroizolace a odvodnění kleneb.

11. Silniční most přes rameno Moravy u Veselí nad Moravou
Most se nachází na silnici I/54 mezi Bzencem a Veselím nad Moravou a přemosťuje odlehčovací rameno řeky Moravy. Původní betonový obloukový most byl ve velmi špatném stavebním stavu. Předmětem rekonstrukce byla kompletní demolice původní nosné konstrukce z roku 1939 a výstavba nové nosné konstrukce při zachování původního tvaru mostu. Jedná se o betonový obloukový most s dolní mostovkou o rozpětí 42,8 m a vzepětí oblouku cca 7,3 m. Most má dva oblouky ve svislých rovinách v osové vzdálenosti 9,72 m. Oblouky jsou vzájemně spojeny dvěma rámovými příčlemi. Výška průřezu oblouku je proměnná, ve vrcholu je 670 mm a směrem k patkám se zvětšuje. Pod obloukem je 12 monolitických táhel, na kterých je zavěšen trám mostovky, který je na obou koncích vetknut do oblouku. Mostovka se skládá z 15 příčníků po 3,3 m a z betonové desky mostovky proměnné tloušťky 210 až 240 mm. Na mostě je dvoupruhová vozovka šířky 7,5 m mezi obrubami a oboustranná svodidla. Mezi závěsy je ocelové zábradlí. Hlavní nosná konstrukce je uložena na kalotových ložiscích.

Přípravný výbor sympozia při výběru návrhů zaslaných k ocenění hodnotil, tak jako každý rok, technické řešení, kvalitu zhotovení, architektonické ztvárnění, provedení detailů a v neposlední řadě sledoval i cenu díla. Přípravný výbor letos vybíral z 11 předložených návrhů, z nichž byly tři mosty železniční, pět silničních, jeden městský
a dvě lávky. Z hlediska použitého materiálu byly dva mosty betonové, pět ocelových, dva spřažené ocelobetonové, v jednom návrhu byla část mostu betonová a druhá ocelobetonová, v dalším návrhu byla použita hybridní konstrukce z oceli a betonu a jeden most byl kamenný. Mosty navržené přípravným výborem k ocenění se vyznačují odborně fundovaným návrhem a vysokou kvalitou provedení. Přípravný výbor se již nyní těší na návrhy, které se budou ucházet o titul Mostní dílo roku 2015.

2014 Bridge Work
The competition 2014 Bridge Work is a part of MOSTY 2016, international symposium held on April 21 – 22, 2015 in Voroněž Hotel in Brno. Bridges put into operation in 2014 or earlier which had already been in operation for at least one year could participate in the competition. The preparatory committee of the symposium received 11 proposals, eight in the category of new work and three in the category of reconstruction or repair. The preparatory committee recommended the Minister of Transport to award four bridges this year. Awards are going to be handed over to designers and contractors of the bridges at the beginning of the symposium with the participation of top representatives of transport department.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Železniční most přes Radbuzu v PlzniTrojský most přes Vltavu v PrazeMost na přeložce silnice I/35 přes údolí Václavického potokaMost na silnici III/3783 v Moravském krasu u HolštejnaMost na místní komunikaci přes Jizeru v Mladé BoleslaviSilniční estakáda na místní komunikaci v Ústí nad OrlicíLávka přes Svratku v Brně – KomárověLávka přes Berounku v obci HýskovŽelezniční most přes Labe v DěčíněViadukt na trati Čerčany – Skochovice v obci ŽampachSilniční most přes rameno Moravy u Veselí nad Moravou

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Most k Mont Saint-MichelMost k Mont Saint-Michel (53x)
Realizace nové cesty k francouzskému historickému místu Mont Saint-Michel (Hora sv. Michaela) vyžadovala návrh subtilníh...
Přepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad VltavouPřepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad Vltavou (51x)
Předmětem projektu byl přepočet stávající mostní konstrukce podle nových zásad daných Metodickým pokynem pro určování za...
Železniční estakáda Sluncová a přechod dilataceŽelezniční estakáda Sluncová a přechod dilatace (47x)
Nové traťové spojení stanic Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany, Holešovice přec...

NEJlépe hodnocené související články

PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...
„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice