KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Průjezd Plzní    Modernizace „Průjezdu Plzní“ má za sebou hlavní stavební práce

Modernizace „Průjezdu Plzní“ má za sebou hlavní stavební práce

Publikováno: 13.12.2012
Rubrika: Průjezd Plzní

Stavba „Průjezd Plzní I. ETA PA“ řeší především modernizaci a částečnou rekonstrukci trati Plzeň – Cheb. Tato stavba zahrnuje navázání stavby na stávající západní zhlaví železniční stanice hlavního nádraží a definitivní ukončení stavební činnosti v úseku Plzeň hlavní nádraží – Plzeň Jižní Předměstí. V tomto úseku dojde ke zdvoukolejnění a modernizaci trati Plzeň – Domažlice, s tím souvisí i výstavba nového nástupiště, které vyžaduje stavbu zárubní zdi v ulici Borské. Stavbu v hodnotě 942 milionů korun provádí společnost Skanska a největší část stavebních prací provede ještě do konce roku 2012.

Stavba v letošním roce probíhá tak, aby byl zachován železniční provoz z hlavního nádraží Plzeň ve směru na Cheb alespoň po jedné koleji a na Jižním Předměstí byly zachovány minimálně dvě nástupištní hrany.

Hlavní stavební činnost v tomto roce byla zahájena začátkem měsíce března. Nejprve byl převeden kolejový provoz na třetí kolej, následně byly zahájeny práce na mostech mezi hlavním nádražím a nádražím Jižní Předměstí. V souběhu probíhají práce i na mostech přes Vejprnický potok a Vejprnickou ulici vždy v jedné koleji. Jednotlivé etapy nepřetržitých výluk budou probíhat do poloviny prosince tohoto roku.

Pro obě modernizované tratě platí, že budou na západní straně nové železniční zastávky Jižní Předměstí napojeny do stávajícího zhlaví na Jižním Předměstí. Dále bude pokračovat pouze rekonstrukce chebské trati a to pouze v oblasti „Vejprnických mostů“. Úsek mezi stanicí Jižním předmestím a „Vejprnickými mosty“ je pouze se zásahem nutných oprav na železniční svršku do doby zahájení další etapy Průjezdu Plzeň, kdy tento úsek podstoupí kompletní rekonstrukci. Tento zbývající úsek chebské trati má opět náležitosti komplexní modernizace trati včetně přestavby mostů přes Vejprnický potok a Vejprnickou ulici, stavba končí a navazuje na již dokončenou stavbu III. TŽK. „Optimalizace trati Plzeň – Stříbro“.

Do stavby je mimo vymezené území zařazeno i prodloužení stávajících podchodů k nástupišti na hlavním nádraží Plzeň, severním směrem do ulice Šumavské, jižním směrem do ulice Železniční. Toto řešení má v předstihu, před zahájením přestavby mostů přes Mikulášskou ulici, zajistit pro pěší propojení části Slovany a centra Plzně. Rovněž výstavba těchto podchodů bude probíhat po etapách vzhledem k zajištění provozu. Původně projektant navrhl šest etap, které Skanska snížila na čtyři (dvě etapy na každé straně podchodu), aby se snížil počet nájezdů techniky. Stavbu lehce zkomplikoval nález starých sklepů v podchodu, které nebyly v projektové dokumentaci. Musely se tak doprojektovávat. Při jejich bourání se objevily staré sítě, o nichž nikdo nevěděl – především stará kanalizace a vodovod, jež se musely přeložit. Modernizace podchodu se tím zpozdí ale jen o pár dnů.

Objekty železničního svršku a spodku obvodu Jižní Předměstí řeší přidání jedné koleje do stávající kolejové osnovy, úpravy leží prakticky v celém rozsahu úseku na drážním pozemku. Současné vedení tratí domažlická vpravo a chebská vlevo bude úpravou křížení v následujícím úseku změněno, tudíž obě tratě budou vedené ze železniční stanice Plzeň hlavní nádraží dvoukolejně bez křížení.

Stávající ostrovní nástupiště bude rekonstruováno vzhledem k nové poloze kolejí v délce 220 m, přístup na nástupiště je z budovy zastávky. Nástupiště pro chebskou trať bude rovněž v délce 220 m, vnější nástupiště pro domažlickou trať bude zřízeno podél nové polohy koleje domažlické trati ve stejné délce. Poloha tohoto nástupiště vyžaduje vybudování zárubní zdi podél ulice Borské.

MOST PŘES RADBUZU A DALŠÍ MOSTY
Zejména železniční most přes řeku Radbuzu, který svým hlavním polem překonává tok řeky. Stávající most bude odstraněn a nahrazen mostem novým. Zbývá již jen několik posledních úprav. (Mostu se samostatně věnujeme v následujícím článku – pozn. redakce.) Nový most koncepčně odpovídá levému stávajícímu mostu z roku 1996. Jedná se o železniční most se třemi kolejemi o třech polích s rozpětím 26,35 + 63,40 + 26,35 m. Nosnou konstrukci krajních polí tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce uložená na ocelových ložiskách. Nosnou konstrukci středního pole tvoří jedna konstrukce pro všechny tři koleje o rozpětí 63,4 m, bude to trojice ocelových příhradových nosníků spřažených se železobetonovou deskou mostovky. Výška nosníků je 7,5 m.

Další most převádí trojkolejnou trať přes Prokopovu ulici. Důvodem přestavby mostu je vybudování čtvrté koleje na mostě a nedostatečná šířka prostoru pod mostem ve vyústění Prokopovi ulice do křižovatky s ulici U Trati. Dále se přestavuje podchod pro pěší, který spojuje ulici Purkyňovu ve směru od ulice Resslovy do ulice U trati.

Jak už bylo zmíněno, provádí se výstavba zárubní zdi v ulici Borská, ta je v tomto úseku vynucena zejména novým směrovým řešením kolejí, ale i rozšířením této ulice v oblasti zastávky. Mezi zdí a kolejemi se bude nacházet nástupiště. Dále jsou sanovány zárubní zdi u Purkyňovy ulice a zdi u mostu na Klatovské ulici.

Stávající železniční most přes údolí Vejprnického potoka v Plzni bude zbourán a nahrazen novým železobetonovým obloukovým mostem s rozpětím oblouku 26,5 m.

Nový most je navržen z dvou samostatných konstrukcí s podélnou dilatační spárou. Oblouk nosné konstrukce je parabolického tvaru konstantní tloušťky 0,85 m a je vetknut do železobetonových monolitických opěr.

Rekonstrukce železničního mostu přes Vejprnickou ulici je navržena zejména vzhledem ke změně polohy kolejí a vzhledem k požadavku na rozšíření šířky prostoru pod mostem. Nový most je tvořen dvěma samostatnými spřaženými ocelobetonovými nosnými konstrukcemi, s plnostěnnými nosníky o rozpětí 32,00 m.

Ve stavbě jsou navrženy individuální protihluková opatření a protihlukové stěny ve Skvrňanech po pravé i levé straně kolejiště, jedná se o oboustranně pohltivou stěnu v délce cca 270 m a 262 m. Bezbariérový přístup na nástupiště bude po dokončení stavby zajištěn pomocí ramp a výtahu.

Stavební práce budou provedeny do konce září 2013, celkové dokončení stavby je smluvně potvrzeno do března 2014.

The Main Construction Works on Modernisation of “Transit in Pilsen” have been Completed
The construction of “Transit in Pilsen” solves mainly modernisation and partial reconstruction of a track Pilsen – Cheb. This construction includes a connection of the construction to an existing western gridiron of a railway station of the main train station and a final termination of the construction works in a section Pilsen´s Main Train Station – Pilsen Jižní Předměstí. In this section, a doubling of railway tracks and modernisation of the track Pilsen – Domažlice are going to take place and this is connected also to the construction of a new platform requiring a construction of a breast wall on Borské Street. The construction valued at CZK 942 million is being executed by the company Skanska and the major part of construction works is to be already finished by the end of 2012.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Demontáž původních mostů přes řeku RadbuzuDruhá část výstavby mostu přes Vejprnický potokBetonáž mostovky trojkolejného mostu přes řeku RadbuzuMost přes Vejprnickou ulici, dokončení pro pokládku druhé kolejePohled na lichou skupinu kolejí ve stanici Jižní předměstí s novým nástupištěm a dokončovací práce na Borské zdi

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Železniční most v km 349,657 na trati Plzeň – Cheb (přes Radbuzu v Plzni)Železniční most v km 349,657 na trati Plzeň – Cheb (přes Radbuzu v Plzni) (23x)
Dosavadní přemostění Radbuzy dvěma jednokolejnými mosty je nahrazeno jedním novým mostem pro tři koleje. Jde o komplexní...
MCE Slaný vyrobila a smontovala ocelovou konstrukci železničního mostu přes Radbuzu v PlzniMCE Slaný vyrobila a smontovala ocelovou konstrukci železničního mostu přes Radbuzu v Plzni (17x)
Cílem investičního záměru SŽDC s. o., Stavební správa Plzeň při rekonstrukci 92 let starého jednopolového, dvoukolejného...
Realizace stavby III. tranzitního železničního koridoru „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“Realizace stavby III. tranzitního železničního koridoru „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ (13x)
Stavba „Průjezd uzlem Plzeň ve směru II. TŽK“ (dále jen „Průjezd“) je jednou ze souboru staveb modernizace II. tranzitní...

NEJlépe hodnocené související články

Modernizace „Průjezdu Plzní“ má za sebou hlavní stavební práceModernizace „Průjezdu Plzní“ má za sebou hlavní stavební práce (5 b.)
Stavba „Průjezd Plzní I. ETA PA“ řeší především modernizaci a částečnou rekonstrukci trati Plzeň – Cheb. Tato stavba zah...
Železniční most v km 349,657 na trati Plzeň – Cheb (přes Radbuzu v Plzni)Železniční most v km 349,657 na trati Plzeň – Cheb (přes Radbuzu v Plzni) (3 b.)
Dosavadní přemostění Radbuzy dvěma jednokolejnými mosty je nahrazeno jedním novým mostem pro tři koleje. Jde o komplexní...

NEJdiskutovanější související články

Modernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájenímModernizace trati Rokycany – Plzeň před zahájením (1x)
Stavba „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“, modernizace úseku trati Praha – Plzeň v km 88,063 – km 108,300, je jednou z...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice