KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Silniční infrastruktura    I/27 obchvat obce Velemyšleves a přemostění Chomutovky

I/27 obchvat obce Velemyšleves a přemostění Chomutovky

Publikováno: 18.8.2017
Rubrika: Silniční infrastruktura, Mosty

V listopadu 2016 byl uveden do provozu nový obchvat obce Velemyšleves na silnici I/27 v úseku Most – Žatec. Stavba odvede tranzitní dopravu mimo obec Velemyšleves, čímž se zlepší jednak dopravní prostupnost a parametry silnice I/27 a jednak životní podmínky v obci samotné. Dokumentaci pro tuto stavbu ve stupních DÚR, DSP a PDPS zpracoval SUDOP PRAHA, který zároveň na stavbě vykonával autorský dozor. Investorem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

PRŮBĚH PROJEKTOVÝCH PRACÍ

V roce 2002 byl na SUDOPu (stř. 205) zpracován investiční záměr stavby I/27 Velemyšleves – obchvat a v roce 2003 územně technická studie pro oznámení záměru stavby. Následně byly na středisku 202 zpracovány další stupně dokumentace až po výběr zhotovitele. Pro přehled uvedu časový sled jednotlivých fází projektové přípravy:

 • 05/2006 dokončení dokumentace DÚR
 • 04/2007 nabytí právní moci územního rozhodnutí
 • 03/2008 dokončení dokumentace DSP
 • 02/2009 vydání dokumentace pro výběr zhotovitele (PDPS)
 • 2011–13 vydávání stavebních povolení pro jednotlivé objekty

POPIS STAVBY

Jedná se o dvoupruhovou komunikaci v kategorii S 11,5/80 o celkové délce 2,623 km. V obou směrech jsou ve stoupání zřízeny přídatné pruhy. Na trase je jedna mostní estakáda, součástí stavby jsou rovněž přeložky a úpravy dotčených stávajících komunikací, dešťová nádrž, přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy a rekultivace zrušených komunikací.

Trasa začíná napojením na silnici I/27 v prostoru mezi MÚK Vysočany na dálnici D7 a obcí Velemyšleves. Od stávající I/27 se odklání pravotočivým obloukem, dostává se do vysokého násypu (max. výška cca 12 m) a mostním objektem situovaným v levotočivém oblouku překonává údolí Chomutovky. Z údolí vystoupá hlubokým zářezem (max. hloubka cca 8 m) a pravotočivým obloukem se napojuje na stávající I/27 směrem na Most.

Pro napojení obce Velemyšleves na nově budovaný obchvat jsou zřízeny dvě úrovňové křižovatky tak, aby byla obec napojena z obou stran. Obec tak zůstává průjezdná a nedochází k žádnému zásahu do režimu autobusové ani obslužné dopravy. Obě křižovatky ve tvaru T jsou umístěny vlevo po směru staničení před a za obcí Velemyšleves.

Pro pěší dopravu od křižovatky I/27 s D7 (MÚK Vysočany) do obce Velemyšleves je navržen samostatný chodník, který se napojuje na chodník v rámci MÚK Vysočany a je veden podél tělesa obchvatu.

MOST PŘES ÚDOLÍ CHOMUTOVKY

Dominantním objektem celé stavby je mostní estakáda. Most převádí hlavní trasu (silnici I/27) přes údolí vodoteče Chomutovka, silnici III/2502 a dvě polní cesty.

Most má délku 538 m, délka nosné konstrukce je 522 m. Nosná konstrukce je navržena jako monolitická předpjatá spojitá komorová konstrukce o 7 polích, uložená na vnitřních podpěrách dvojím způsobem: pilíře P4, P5 jsou rámově vetknuty do nosné konstrukce a ostatní jsou uloženy na hrncových ložiskách. Založení hlubinné na vrtaných pilotách. Výška mostu nad terénem je cca 37 m.

PRŮBĚH VÝSTAVBY

Jako hlavní zhotovitel stavby bylo investorem vybráno sdružení Velemyšleves-obchvat vedené firmou Silnice Group a. s., zhotovitelem mostního objektu byla firma SMP CZ, a. s. Realizační dokumentaci stavby prováděla firma Novák & Partner s. r. o.

Stavba byla zahájena v červenci 2014. Po zahájení stavby byl dodavatelem proveden doplňkový inženýrsko-geologický průzkum v prostorech, které byly v době provádění IGP v rámci projektové přípravy nepřístupné. Protože se jedná o geologicky náročné území, byly zjištěny některé nové okolnosti, které vedly k částečným úpravám projektu v rámci RDS především co se týká zabezpečení zemního tělesa silnice a založení mostu. Všechny změny během výstavby byly klasifikovány jako změny vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi a na úpravách dokumentace jsme spolupracovali v rámci vykonávání autorského dozoru.

Nový obchvat obce Velemyšleves byl uveden do provozu 22. listopadu 2016 za účasti ministra dopravy.

Autor: Ing. Jiří Řehoř, SUDOP PRAHA a. s.

DOMINANTNÍM A ROZHODUJÍCÍM PRVKEM CELÉ PŘELOŽKY TRASY I/27 JE MOSTNÍ OBJEKT SO 201 – MOST PŘES ÚDOLÍ CHOMUTOVKY

Základní údaje o mostě
Niveleta mostu překračuje hluboké široké údolí říčky Chomutovky ve výšce cca 37 m nad jejím dnem. Těleso komunikace je na mírnějším pravobřežním úbočí situováno na mohutném násypovém tělese (v místě opěry až 12 m). Pravobřežní opěra je opět umístěna na násypu výšky 8 m, který rychle přechází do hlubokého zářezu. Šířkové uspořádání je odvozeno od kategorie komunikace S11,5/80 s částečně zasahujícím stoupacím pruhem (při zpracování RDS došlo k vymístění tohoto rozšíření až za konec mostu). Směrově je most v levostranném oblouku a navazující přechodnici, výškově je na mostě údolnicový oblouk s nejnižším místem na nosné konstrukci.

Objekt byl navržen jako monolitická předpjatá spojitá komorová konstrukce o 7 polích (v nejdelším poli proměnné výšky) uložená na vnitřních podpěrách dvojím způsobem: pilíře P4, P5 jsou rámově vetknuty do nosné konstrukce a ostatní jsou uloženy na dvojicích ložisek. Založení hlubinné na vrtaných pilotách. Nosná konstrukce byla budována kombinací technologií letmé betonáže a na pevné skruži. Část budovaná letmo byla rozdělena na dvě vahadla P4 a P5 a na skruži byly zhotoveny celkem 4 betonážní díly.

 • Rozpětí jednotlivých polí: 45 + 65 + 90 + 120 + 90 + 65 + 45 m
 • Délka nosné konstrukce: 522,00 m
 • Délka přemostění: 518,40 m
 • Délka mostu: 538,00 m
 • Šikmost mostu: kolmý 90°
 • Šířka mezi obrubami: 11,50–12,47 m (v RDS změněno na konstantních 11,50 m)
 • Šířka mostu: 14,60–15,57 m
 • Stavební výška: 3,135–6,135 m
 • Zatěžovací třída: třída „A“ dle ČSN 73 6203 z roku 1986

Založení
Stavba se nachází ve velmi komplikovaném geotechnickém území s výrazně proměnnými vlastnostmi základových půd, vysokou hladinou značně agresivní podzemní vody, přítomností aktivních sesuvných území a zatížením po historické důlní činnosti. Při respektování všech těchto překážek je most založen na plovoucích velkoprůměrových pilotách ∅ 1 180 mm značně rozdílných délek od 15 m do 26 m.

Pro ověření předpokladů správného návrhu byly požadovány a provedeny dvě statické zatěžovací zkoušky nesystémových pilot, které se v průběhu stavby doplnily i dynamickými zkouškami vybraných pilot na všech podpěrách.

Základy podpěr jsou tvořeny železobetonovými bloky ve tvaru obdélníku.

Spodní stavba
Opěry OP1 a OP8 jsou komorového typu a každá z nich je tvořena základem a dříkem, který plynule přechází v úložný práh s vetknutými rovnoběžnými křídly, z úložného prahu vystupuje závěrná zídka s konzolovým vyložením pro kotvení mostního závěru. Prostor komory opěry je uzavřen bočními a čelními plentami.

Pilíře s ložisky (P2, P3 ,P6, P7) jsou tvořeny obdélníkovým dříkem se zkosenými hranami a oboustrannou nikou. Pro uložení ložisek jsou nasazeny plynule rozšiřující se hlavice na celkový rozměr 6,30 m. Rámové stojky (P4, P5) jsou obdobného konstrukčního systému s tím, že podpěra je tvořena dvojicí sloupů opět obdélníkového průřezu s nikou na vnějších stranách. Hlavice se opět plynule rozšiřuje a je vetknutá jako žebro do nosné konstrukce.

Nosná konstrukce
Nosná konstrukce z monolitického předpjatého betonu třídy C35/45 je komorového příčného řezu, v rámových polích proměnné výšky s oboustrannými konzolami o vyložení 3,30 m. Celková šířka NK činí 14,10 m s jednostranným příčným sklonem mostovky 3 %. Most je kompletně předepnut vnitřními kabely se soudržností složenými z 19 lan pevnostní třídy 1 640/1 860 MPa.

Vybavení mostu
Na vnějších stranách mostu jsou navrženy monolitické římsy šířky 1,55 m se svodidly ZSH2 a ocelovým zábradlím výšky 1,5 m s protihlukovou výplní. Odvodnění mostu je zajištěno odvodňovači, ze kterých je voda svedena do podélného svodu zavěšeného pod konzolovou částí nosné konstrukce. U pilíře P3 je následně voda svedena dolů podél pilíře do uklidňovací jímky a sedimentační nádrže. Dilatační spáru na opěrách kryjí vícelamelové mostní závěry. V rámci úprav pod mostem bylo provedeno standardní odláždění kolem pilířů lomovým kamenem do betonu, stejně byly upraveny i svahy krajních opěr.

Závěr

Při koncepčním návrhu mostu byly prověřeny kromě ekonomických i estetické dopady s ohledem na rozměr překážky a těsný kontakt s obcí. Byly zvoleny úpravy povrchů, kdy masivní pohledové plochy spodní stavby byly rozčleněny vybráními s jiným typem bednění, rámové i běžné podpěry byly vizuálně sjednoceny rozšiřujícími se hlavicemi a nosná konstrukce je opatřena šikmými stěnami, které navazují na hlavice podpěr a zároveň rámové stojky vytvářejí na stěnách nosné konstrukce žebra. V DSP navržené zaoblení lomů nosné konstrukce bylo bohužel v RDS odstraněno, ale přesto lze konstatovat, že navržené tvarosloví velmi příznivě působí na vnímání celé konstrukce jako jednoho celku.

Přestože se nepodařilo dokončit projektovou dokumentaci mostního objektu ve všech stupních návrhu od studie, přes DÚR, DSP, DZS až po RDS , kdy poslední stupeň zpracovala firma Novák a partner, což přineslo dílčí problémy s výkonem autorského dozoru, lze konstatovat, že most svým zpracováním vhodně doplňuje a tvoří novou technickou dominantu údolí řeky Chomutovky pod obcí Velemyšleves.

Autor: Ing. Petr Zíka, SUDOP PRAHA a. s.

I/27 Velemyšleves – Chomutovka Bypass and Bridge
In November 2016, a new bypass of Velemyšleves municipality was put into operation on the road I/27 on the section of Most–Žatec. The construction leads transit traffic away from the municipality of Velemyšlevec, what enhances traffic situation on and the parameters of the road I/27 as well as living conditions in the municipality itself. The construction documentation for the stages of ZPD, BPD and ED was elaborated by SUDOP PRAHA, which also ensured author’s supervision at the site. The Road and Motorway Directorate of the Czech Republic acted as an investor of the construction.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Přehledná situace stavbyPohled na estakádu ze západní stranyPohled na estakádu z jihovýchodní stranyPodélný řezPříčné řezyPilíř pod zárodkem letmé betonážeOpěra OP8 a pilíř P7Pohled zdola na estakáduPohled na vahadla při výstavbě

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce Negrelliho viaduktuRekonstrukce Negrelliho viaduktu (134x)
Od dubna roku 2017 probíhá komplexní rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze podle projektové dokumentace zpracované pr...
Rekonstrukce mostu přes Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou BoleslavíRekonstrukce mostu přes Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví (83x)
Obyvatelé souměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se dne 6. 8. 2012 dočkali otevření posledního ze soustavy sedmi mo...
Žďákovský most z pohledu historieŽďákovský most z pohledu historie (54x)
Na jaře příštího roku si připomeneme 50. výročí zprovoznění mohutné konstrukce Žďákovského mostu pro automobilový provoz...

NEJlépe hodnocené související články

Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (5 b.)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...
Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad BečvouSkanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (5 b.)
Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudoval...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice