KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Tunel Blanka    Časové řízení stavby

Časové řízení stavby

Publikováno: 2.11.2012
Rubrika: Tunel Blanka

Smluvní časový harmonogram prací (HMG), byl řídícím harmonogramem a respektoval termíny SOD a požadovaná dopravní řešení v průběhu stavby. Dle smlouvy o dílo byla dána posloupnost postupného zahajování prací jednotlivých staveb a jejich částí a termín dokončení stavebních prací.

ZAHÁJENÍ PRACÍ

  • Stavba 0079: Špejchar – Pelc – Tyrolka (ŠPELC) 1. 10. 2006 na staveništích Troja, Holešovice i Letná
  • Stavba 0080: Prašný most – Špejchar (PRAŠ) 1. 2. 2008 přípravné práce, 1. 8. 2012 práce v prostoru kom. M Horákové
  • Stavba 9515: Myslbekova – Prašný most (MYPRA) v prostoru Prašný most: 3. 4. 2007 přípravou území staveništních ploch, zahájení výstavby samotných objektu tunelů a mostu Svatovítská 1. 10. 2007

Termín dokončení stavebních prací v celém souboru staveb byl stanoven na 21. 3. 2011.

Realita však přinášela zásadní změny v postupu výstavby. Zde uvádíme ty rozhodující události, které zásadně ovlivnily postup prací a celkovou dobu výstavby oproti smluvnímu harmonogramu.

Dochází ke změně termínu zahajování jednotlivých staveb a jejich částí, posloupnosti zahajování prací staveb 0080 PRAŠ a 9515 MYPRA. Stavbu 9515 MYPRA nebylo možné zahájit cca 10 měsíců před stavbou 0080 PRAŠ. Tato skutečnost měla dopad na nutnost změn postupu prací obou staveb a bylo nutno kompletně přepracovat dopravní řešení stavby v prostoru Prašný most – M. Horákové – Špejchar, ale i v prostoru Letenského náměstí.

Zvláštní kapitolou je i realizace ražených tunelů staveb 0079 ŠPELC a 9515 MYPRA.

Ražba tunelů stavby 0079 ŠPELC měla být prováděna ze staveništních ploch Troja a Letná. Navržený postup prací byl změněn ve snaze již dále nezatěžovat dopravu v prostoru Letné ještě dopravou doprovázející výstavbu ražených tunelů z jámy Letná. Bylo vypracováno řešení realizace tunelů pouze ze staveniště Troja.

Mimořádná událost – propad nadloží v prostoru Stromovky – však s sebou přináší nutnost znovuotevření varianty protiražby z Letné. Z hlediska postupu prací bylo nutno tuto variantu vyhodnotit a zapracovat dopady na postup hloubených tunelů, technologického centra a garáží Letná.

Postup prací stavby 9515 MYPRA ovlivnil pozdější termín předání staveniště Prašný most. Staveniště bylo předáno 26 měsíců mimo rámec původního předpokladu. Změny postupu prací vyvolává i zahloubení nivelety tunelů. Při hloubení stavební jámy na Prašném mostě byly objeveny archeologické nálezy, jejichž dopadem vzniklo další prodloužení výstavby. Při souběhu archeologických prací a dalšího hloubení jámy bylo potom celkové prodloužení doby na dokončení tohoto objektu o cca 7 měsíců delší.

Ražené tunely stavby 9515 PRAŠ byly realizovány nejprve pouze ze zajištěné stavební jámy Myslbekova. Termín zahájení samotné ražby ovlivnila zejména změna nivelety ražených tunelů. Její zahloubení se promítalo i do hloubených částí stavby v prostoru staveniště Myslbekova a Prašný most. Po mimořádné události v létě 2010 bylo opět nezbytné otevřít protiražby ze staveniště Prašný most. Opět bylo nutností vyhodnotit toto řešení nejen z pohledu samotných ražených tunelů, ale i s dopady do dalších částí stavby. Změny postupu prací na objektech tunelů a jejich technickém zázemí se promítaly i do přehodnocení postupu prací na povrchu. Bylo potřeba zpracovat nový projekt organizace výstavby včetně harmonogramu prací a dopravního řešení během stavby.

Harmonogram prací je vypracováván metodou síťové analýzy programu MS Project s výstupem ve formátu řádkového harmonogramu. Pro přehlednost a rychlou orientaci je celkový HMG rozdělen na samostatné soubory. Ty jsou vloženy do složeného – konsolidovaného harmonogramu a propojeny meziprojektovými vazbami.

Pro zpracování postupu prací ražených tunelů staveb 0079 PRAŠ a 9515 MYPRA a navazujících konstrukcí hloubených tunelů byl použit formát časoprostorového grafu (cyklogram) a ten byl následně převeden do řádkového HMG. Tento cyklogram nám oproti jinému formátu umožňuje při různých rychlostech jednotlivých činností rychle odhalit a tak i eliminovat možné kolize.

Prvním krokem ke zpracování HMG stavby 0079 PRAŠ bylo průběžné stanovení doby realizace jednotlivých úkolů a podmínek jejich realizace. Jedná se zejména o použití mechanizmů a zařízení, přístupu a příjezdu na pracoviště a z toho plynoucí i nároky na dopravu.

Všechny tyto vstupy zákonitě vyústily v nutný souběh prací. Po rozboru situace vznikl harmonogram souběhu prací na konstrukcích hloubených tunelů, objektů Letná a Troja, již ve fázi ražby tunelů. Proto bylo nutno již při ražbě tunelů a podzemních objektů zahájit betonáže definitivního ostění a z důvodu logistiky vytvořit dopravní a přístupové cesty tunelovými propojkami. Toto se pak promítá do termínu jejich dokončení.

Současně jsme byli vedeni snahou v maximálním možném rozsahu realizovat hloubené tunely a konstrukce v ostatních stavebních jamách. Postup prací musel vždy umožňovat přístup alespoň do jednoho raženého tunelu na obou staveništích. Proto vznikl cyklogram v rozsahu celé stavby, který vizuálně umožňoval přehled prací v určitém časovém období a který byl doplněn o podrobný systém dopravy na jednotlivých pracovištích. Obdobně byl zpracován a zkoordinován i harmonogram stavby 9515 MYPRA, hloubených tunelů, technických objektů a ražených tunelů.

Pro zpracování časoprostorového harmonogramu byl použit program TILOS, v němž je možné provádět kontrolu jeho plnění i s grafickým vyjádřením skutečnosti oproti plánu. Programy MS Project a TILOS pak umožňují vzájemný převod veškerých dat.

Po celou dobu realizace je zpracováván harmonogram postupu prací celého souboru staveb, do kterého jsou postupně zapracovány dopady změny technického řešení a rozsahu prací, oproti ZDS plynoucí z projednaných RDS. Harmonogram celého souboru staveb se skládá z 3 600 úkolů. Plnění harmonogramu prací je pravidelně vyhodnocováno, postup prací je upřesňován – revidován. V případě zásadních změn, které mají dopad do smluvních podmínek, je provedena aktualizace.

V září 2010 je investorovi předložena revize HMG se zapracováním vnějších vlivů i do doby realizace, ukončení stavebních prací v tunelech a na komunikacích do prosince 2012. Aktualizovaný HMG z ledna 2011 zapracovává do předchozí revize průběžné doby montáže provozních celků a stanovuje termín uvedení do provozu na 30. 4. 2014. V průběhu dalšího roku je HMG nadále vyhodnocován a revidován. V návaznosti na dodatek SOD je projednaná aktualizace HMG z května 2012.

Construction Programme
The concluded construction programme represented a managing programme which respected SOD deadlines and required traffic solutions during construction implementation. In line with the contract agreement, a sequence of gradual launching of individual constructions and their parts and construction works deadline was determined.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Tunelový úsek Brusnice vede od severního portálu Strahovského tuneluPráce na Brusnici

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel BrusniceStavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel Brusnice (27x)
Tunel Brusnice je součástí tunelového úseku Blanka a představuje komplex ražených a hloubených třípruhových tunelů mezi ...
Časové řízení stavbyČasové řízení stavby (24x)
Smluvní časový harmonogram prací (HMG), byl řídícím harmonogramem a respektoval termíny SOD a požadovaná dopravní řešení...
Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část LetnáStavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část Letná (22x)
Stavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, část Letná je umístěna především na území Letenské pláně. Její první dilatace se...

NEJlépe hodnocené související články

Geodetické práceGeodetické práce (5 b.)
Provádění geodetických prací souvisejících s výstavbou vnitřního dopravního okruhu Blanka byla věnována pozornost již v ...
Stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel BrusniceStavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, část tunel Brusnice (5 b.)
Tunel Brusnice je součástí tunelového úseku Blanka a představuje komplex ražených a hloubených třípruhových tunelů mezi ...
Věřím, že budoucí generace Blanku oceníVěřím, že budoucí generace Blanku ocení (3.7 b.)
Před čtrnácti lety se komise starostů Prahy definitivně shodla, kudy povede trasa tunelového komplexu Blanka. V únoru 20...

NEJdiskutovanější související články

Věřím, že budoucí generace Blanku oceníVěřím, že budoucí generace Blanku ocení (1x)
Před čtrnácti lety se komise starostů Prahy definitivně shodla, kudy povede trasa tunelového komplexu Blanka. V únoru 20...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice