KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Metro A    Aktuální situace výstavby stanice metra V.A Motol

Aktuální situace výstavby stanice metra V.A Motol

Publikováno: 17.7.2014
Rubrika: Metro A

Závod Speciální činnosti divize Pozemních staveb Čechy právě dokončil pod vedením vedoucího střediska. Miloslava Kozla montáž střešních nosníků zastřešení stanice Motol prodloužení trasy A metra v Praze, kterou realizoval pro divizi Dopravních staveb stavbyvedoucího Jana Drába. Jednalo se o montáž 39 kusů železobetonových prefabrikovaných obloukových nosníků, které budou tvořit nosnou konstrukci pro prosklené zastřešení stanice Motol. Z toho 10 kusů nosníků bylo provedeno jako jeden kus nosníku, zbylých 29 nosníků bylo z důvodu velkých rozměrů provedeno vždy ze dvou částí.

Členění 29 kusů nosníků na dvě části bylo navrženo především z důvodu přepravy prefabrikátů z výrobny na stavbu a z důvodu montáže na stavbě, kde byly limitující omezené možnosti použití montážních prostředků. Střednice většího základního nosníku má kružnicový průběh o větším poloměru, druhá část nosníku má kružnicový tvar o menším poloměru. Základní nosníky mají po délce proměnný průřez a stejnou délku, doplňkový nosník má shodný průřez a proměnnou délku. Tvar střešních nosníků vychází z geometrie stanice a zároveň zohledňuje stoupající svah na severní straně a přilehlou ulici na straně jižní. Nosníky mají příčný řez tvaru „T“ ve vetknutí a směrem ke kloubovému uložení se šířka horní desky zužuje, až přechází v lichoběžník. Z estetických důvodů jsou všechny hrany nosníku zaobleny. Na severní straně jsou nosníky vetknuty do žebrové stěny, na straně jižní jsou uloženy kloubově v nerezovém čepovém ložisku. Obě části nosníků byly po montáži na stavbě vzájemně sepnuty dodatečným předepnutím.

Výroba prefabrikátů byla prováděna ve výrobně prefabrikátů závodu Speciální činnosti v Plané nad Lužnicí pod vedením vedoucího střediska p. Zdeňka Machoně. Hlavními kritérii pro výrobu byla pohledovost betonu a přesnost výroby, kde byly předem stanoveny milimetrové rozměrové tolerance. Pro vlastní výrobu byly vyrobeny ocelové formy pro základní a doplňkový nosník ve stanoveném tvaru a v předepsaných tolerancích. Velký důraz byl kladen především na přesnost kontaktní spáry obou na sebe navazujících nosníků, aby při následném předepnutí nosníků na stavbě nedošlo vlivem nepřesností v kontaktní spáře k vybočování nosníků ze své osy. Ve spolupráci s výrobci forem byl nakonec zvolen postup výroby, kdy byl nejprve ve formě pro doplňkový nosník vyroben krátký asi 1m dlouhý
betonový kus. Tento betonový kus byl poté osazen do formy základního nosníku a tvořil čelo formy pro shodný otisk kontaktní spáry základního nosníku. Výroba probíhala především v zimním období a tak byl zvolen rytmus výroby pondělí – středa – pátek. S ohledem na pohledovost betonu byl kladen velký důraz na manipulaci a skladování prefabrikátů. Aby se zabránilo otisku prokladů na povrchu prefabrikátů, byly nosníky při skladování zavěšeny na stojanech.

Postup montáže s ohledem na svou neobvyklost řešil realizační tým závodu Speciální činnosti společně s firmami, které zajišťovaly podepření nosníků v montážním stavu a předepnutí nosníků. Jednotlivé kroky postupu montáže včetně nasazení montážního prostředku byly současně konzultovány s architektem, projektantem a statikem Metroprojektu Praha a. s. Vlastní montáž probíhala v měsíci květnu a byla zahájena montáží nosníků ze dvou částí. Nejprve byla postavena pomocná podpěrná konstrukce v místě kontaktní spáry obou nosníků a na betonové stěně byla připevněna nerezová ložiska pomocí kotevních šroubů. Jako první byl vždy namontován kratší doplňkový nosník, který byl osazen do nerezového ložiska a uložen na pomocnou podpěrnou konstrukci, která umožnila rektifikaci kontaktní spáry přesně do své budoucí polohy. Na tomto nosníku byla přikotvena ocelová vanička pro navedení druhé části (základního nosníku), která byla osazena na severní stěnu stanice a postupně pomocí vaničky navedena k již osazené první části nosníku. Před definitivním spojením nosníků bylo nutné nanést vrstvu tmelu k dokonalému utěsnění kontaktní spáry, aby při následné injektáži nedošlo k úniku injektážní hmoty a tím i poškození povrchu prefabrikátů. Po dokonalém spojení obou nosníků v kontaktní spáře bylo provedeno sepnutí nosníků pomocí předpínacích lan a poté byla provedena injektáž předpínacích kanálků. Tímto způsobem se opakovala i montáž dalších nosníků. Po předepnutí nosníků se postupně provádělo zmonolitnění vetknutí nosníků se severní stěnou stanice. Teprve po vytvrdnutí betonu v místě vetknutí bylo možné deaktivovat pomocnou popěrnou konstrukci a provést její demontáž. Na závěr bylo namontováno 10 ks zbývajících nosníků z jednoho kusu standartním způsobem bez podpěrné konstrukce a následného předpínání. Montáž nosníků zastřešení stanice Motol byla provedena v požadovaném termínu a pro všechny zúčastněné to byly zase nové zkušenosti.

V METRU UŽ JSOU USAZENY SJÍZDNÉ KOLEJE
Stavební i technologická část nově budované trasy metra bude dokončena se závěrem roku 2014. Poté bude zahájen legislativní proces pro povolení ke zkušebnímu provozu včetně ověřovacího provozu trasy V.A. Zahájení provozu s cestujícími se chystá na začátek jara roku 2015.

Projektový tým se doposud vypořádal se všemi zásadními milníky výstavby. Jedním z posledních a velmi důležitých milníků je dokončení kompletního sjízdného kolejového svršku, který realizuje HOCHTIEF CZ v celé trase, tedy i na úsecích realizovaných našim partnerem ve sdružení.

Sjízdnost kolejového svršku je zásadní pro dokončení a zprovoznění celé trasy V.A, zejména pro materiálové zásobování jednotlivých technologických provozních souborů. Práce na kolejovém svršku byly zahájeny v únoru 2013 a sjízdnost byla zajištěna 12. 4. 2014.

Na trase V.A jsou použity 3 typy podkladnicového upevnění. Prvním typem realizovaným na úseku 01‑02 je bezpražcové upevnění Delta – Lager. Tento druh upevnění je použitý v hlukově chráněných úsecích. Úsek 03‑09 je vybaven bezpražcovým upevněním na podkladní desce a třetím druhem uchycení je pražcové upevnění STANDARD 2 na dřevěných pražcích využité u propojovací části kolejového svršku v napojení na stanici Dejvická.

Realizace kolejí přinesla řadu technických komplikací, předvídatelných i nepředvídatelných. Ukázalo se, že rozhodující pro plynulost postupu je zejména kvalita
kolejových betonů jak co do přesnosti betonáže (výšková tolerance povrchu betonů ±10 mm), tak zejména do přesnosti osazení armokošů. Ze strany klienta i konkurence byla realizace velmi bedlivě sledována a případné vzniklé problémy byly občas i značně emotivně řešeny.

Za zmínku stojí, že část trasy kolejového svršku úseku 08, dlouhého 1,1 km, realizoval jako subdodávku Provoz Praha divize Dopravní stavby HOCHTIEF CZ. Levá i pravá část kolejového svršku byla zabudována v celé trase traťových tunelů dlouhých 6,125 km.

Current State of the Construction of V.A Motol Metro Station
The Plant Speciální činnosti divize Pozemních staveb Čechy has just finished, under the supervision of the department’s supervisor, Miroslav Kozel, roof beams assemblage of the Motol station – extension of the metro line A in Prague, which was implemented for the division of Dopravní stavby under the guidance of the site manager, Jan Dráb. It was an assemblage of 39 pieces of precast reinforced concrete arc beams that will comprise a bearing construction for the glass roofing of the Motol station. In total, 10 pieces of beams were executed as one beam piece, 29 remaining pieces, due to extensive dimensions, were executed from two parts.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Koleje jsou sjízdné od poloviny dubnaNa svršku jsou použity tři typy upevnění.Levá i pravá část kolejového svršku byla zabudována v celé trase traťových tunelů dlouhých 6,125 km.Tvar střešních nosníků vychází z geometrie stanice

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (36x)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Výstavba stanice Petřiny na prodloužené trase „Metra A“Výstavba stanice Petřiny na prodloužené trase „Metra A“ (27x)
Prodloužení trasy „Metra A“ z Dejvic do Motola zahrnuje i výstavbu stanice na pražských Petřinách. Razičské práce na obj...
Zkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice MotolZkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol (25x)
Koncem roku 2009 byla zahájena výstavba V. provozního úseku trasy A pražského metra. Tento provozní úsek délky 6 134 m m...

NEJlépe hodnocené související články

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (5 b.)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Výstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelůVýstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelů (5 b.)
Když se šestadvacátého listopadu loňského roku před zraky mnoha významných hostů v čele s Martinem Herrenknechtem a Bohu...
Zkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice MotolZkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol (4 b.)
Koncem roku 2009 byla zahájena výstavba V. provozního úseku trasy A pražského metra. Tento provozní úsek délky 6 134 m m...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice