KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Verejné terminály intermodálnej prepravy Bratislava a Leopoldov

Verejné terminály intermodálnej prepravy Bratislava a Leopoldov

Publikováno: 27.12.2012
Rubrika: Doprava

Neustály nárast podielu cestnej prepravy na prepravnom trhu v Európe spôsobuje znižovanie mobility a trvalo udržateľného rozvoja. Jednou z alternatív ako nahradiť cestnú prepravu je vo vnútrozemských štátoch kombinovaná doprava, teda využitie environmentálne akceptovateľnej železničnej a vodnej dopravy spolu s flexibiltou cestnej dopravy. Intermodálna preprava, ktorej súčasťou je kombinovaná doprava, sa stáva jedným z nosných systémov prepravy pre zabezpečenie udržateľného rozvoja dopravy.

INTERMODÁLNE TERMINÁLY V SR
Pre využitie systému intermodálnej prepravy nie je ale ešte na Slovensku vybudovaná potrebná verejne prístupná infraštruktúra. Cesty, železnice, prístavy síce máme, ale verejné terminály, ktoré by ponúkali nediskriminačný prístup zatiaľ nie.

Preto Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVaRR SR) zaradilo medzi projekty financované z Operačného programu doprava pre roky 2007 – 2013 (OPD 2007 – 2013) aj vybudovanie základnej siete terminálov intermodálnej prepravy (TIP) a to v rámci Prioritnej osi 3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy pre:

  1. Verejný terminál intermodálnej prepravy Bratislava,
  2. Verejný terminál intermodálnej prepravy Žilina,
  3. Verejný terminál intermodálnej prepravy Leopoldov,
  4. Verejný terminál intermodálnej prepravy Košice.

Železnice Slovenskej republiky Bratislava (ŽSR) začali v roku 2009 projektovú prípravu pre verejné terminály intermodálnej prepravy, z ktorých pre terminály Bratislava a Leopoldov projektovú dokumentáciu a potrebnú inžiniersku činnosť pre stupne DÚR a DSZ zabezpečoval Prodex spol. s r. o. Bratislava. V súčasnosti prebiehajú verejné súťaže na výber zhotoviteľa stavby v zmysle zmluvných podmienok FIDIC podľa „žltej“ knihy, teda metódou naprojektuj a postav.

VEREJNÝ TERMINÁL INTERMODÁLNEJ PREPRAVY BRATISLAVA (TIP BRATISLAVA)
Hlavným účelom stavby je vybudovanie technickej infraštruktúry intermodálnej prepravy, ktorá bude spĺňať parametre dohody AGTC (Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch «European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations, skrátene AGTC» 02/1991) a dohody AGC (Európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach «AGC – European Agreement on Main International Railway Lines» 05/1985 «platnosť v SR od 05/1990») a to ako trimodálny terminál, určený pre spôsob prekládky intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ) v režime vodná doprava – železničná doprava – cestná doprava. Terminál sa navrhuje v lokalite Prístavu Bratislava, pri bazéne Pálenisko. Návrh terminálu je pripravovaný na požadovaný limitný výkon 105 000 IPJ/rok.

Trimodálna časť terminálu sa navrhuje v dĺžke min. 300 m na 3 člny „Dunaj Európa II“ a to pri spevnenej prístavnej hrane bazéna Pálenisko, bimodálna časť v pokračovaní trimodálnej v dĺžke do 450 m tak, aby celková využiteľná dĺžka koľají pod žeriavmi bola 750 m.

V termináli sa navrhujú pre prácu s IPJ dva portálové koľajové žeriavy a jeden mobilný manipulačný prostriedok (MMP). Rozpätie koľajových žeriavov musí byť také, aby bolo možné obslúžiť všetky koľaje, spevnené plochy pre krátkodobé uskladnenie IPJ, cestné komunikácie pre nakládku a vykládku IPJ z a na cestné vozidlá. Na obsluhu plôch určených pre dlhodobé uskladnenie (hlavne prázdnych) IPJ je určený MMP.

Stavba TIP BA pozostáva z týchto základných celkov:

  • rekonštrukcia existujúcej spojovacej koľaje ŽST BRATISLAVA ÚSTREDNÁ NÁKLADNÁ STANICA – ŽST BRATISLAVA PÁLENISKO, pri zachovaní smerových a výškových pomerov existujúcej trate,
  • rekonštrukcia existujúcej železničnej infraštruktúry prístavu Bratislava tak, aby bolo možné koľajovo obsluhovať navrhovaný terminál a ostatné, existujúce prevádzky prístavu, ŽST BRATISLAVA PÁLENISKO so samostatnou vchodovo – odchodovou skupinou koľají pre TIP,
  • výstavba verejného terminálu intermodálnej prepravy, pracujúceho v režime voda – železnica – cesta, ktorý sa navrhuje na západnom brehu bazéna Pálenisko, v priestore VI. polohy SPaP.

VEREJNÝ TERMINÁL INTERMODÁLNEJ PREPRAVY LEOPOLDOV (TIP LEOPOLDOV)
TIP LE sa navrhuje ako hlavný ťažiskový terminál pre SR medzinárodného významu typu HUB, teda ako centrálny prerozdeľovací terminál pre celé Slovensko s využitím pre tvorbu záťaže nielen pre ostatné TIP v SR (Bratislava, Žilina, Zvolen, Košice) ale aj pre tvorbu vlakov z a do Maďarska, Poľska, prípadne Rakúska a Českej republiky, teda typu HUB ako centrálny prerozdeľovací terminál pre celé Slovensko. Terminál bude plniť funkciu aj terminálu využívaného na bimodálny spôsob prekládky intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ) v režime železničná doprava – cestná doprava.

Umiestnenie terminálu sa navrhuje umiestniť do lokality obce Šulekovo, do blízkosti ŽST LEOPOLDOV.

V termináli sa navrhujú pre prácu s IPJ dva portálové koľajové žeriavy a jeden mechanický manipulačný prostriedok (MMP). Vlaky určené pre TIP sa pred odchodom a po príchode spracujú vo vlastnej vchodovo – odchodovej skupine koľají, umiestnenej v priestore medzi koľajou trate v smere z Leopoldova do Trnavy a terminálom TIP. Vchodovo odchodová skupina koľají bude súčasťou ŽST LEOPOLDOV. V prípade výstavby terminálu TIP 2 sa dobuduje vchodovo odchodová skupina koľají na potrebný počet koľají pre obidva terminály. V rámci terminálu TIP 1 sa navrhuje umiestniť pod žeriavy päť manipulačných koľají v dĺžke 750 m v priamej a v priamom dosahu portálových žeriavov.

ZÁVĚR
Výstavba a prevádzkovanie siete verejne prístupných a nediskriminačne poskytovaných služieb intermodálnych terminálov je jednou z hlavných častí podpory rozvoja kombinovanej, hlavne kontinentálnej dopravy v SR, účelom ktorej je v čo najväčšej miere nahradiť cestnú nákladnú prepravu využitím environmentálne akceptovateľnej železničnej a vodnej dopravy spolu s flexibilitou cestnej dopravy.

Vizualizácie: Pavol Gálik,
Prodex spol. s r. o., Bratislava

Public Terminals of Intermodal Transport of Bratislava and Leopoldov
Constant increase of a road transport share on the European transport market causes a decrease of mobility and sustainable development. One of the alternatives how to replace road transport is a combined transport within inland states, it means use of environmentally acceptable railway and waterway transport together with road transport flexibility. Intermodal transport including the combined transport is becoming one of the principal transport systems for securing of a sustainable transport development.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
TIP BratislavaTIP Leopoldov

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Zeleň a rozhled na pozemních komunikacíchZeleň a rozhled na pozemních komunikacích (142x)
Bezpečnost je v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích jedno z nejčastěji skloňovaných slov. Bohužel se v souv...
Problematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacíchProblematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích (105x)
Strojírenství a průmysl mají v České republice dlouholetou tradici. Zmíněná odvětví produkují často výrobky, které svými...
Turbo‑okružní křižovatky v České republiceTurbo‑okružní křižovatky v České republice (63x)
Stále ještě poměrně novým typem okružních křižovatek v České republice jsou turbo‑okružní křižovatky (někdy též označova...

NEJlépe hodnocené související články

Turbo‑okružní křižovatky v České republiceTurbo‑okružní křižovatky v České republice (5 b.)
Stále ještě poměrně novým typem okružních křižovatek v České republice jsou turbo‑okružní křižovatky (někdy též označova...
Možnosti aplikace uspořádání 2+1 na silnice I. třídy v ČRMožnosti aplikace uspořádání 2+1 na silnice I. třídy v ČR (5 b.)
V roce 2013 jsme zpracovávali studii pro ŘSD, která měla za úkol doporučit a vyhledat možnosti uplatnění uspořádání 2+1 ...
Verejné terminály intermodálnej prepravy Bratislava a LeopoldovVerejné terminály intermodálnej prepravy Bratislava a Leopoldov (5 b.)
Neustály nárast podielu cestnej prepravy na prepravnom trhu v Európe spôsobuje znižovanie mobility a trvalo udržateľného...

NEJdiskutovanější související články

Problematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacíchProblematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích (1x)
Strojírenství a průmysl mají v České republice dlouholetou tradici. Zmíněná odvětví produkují často výrobky, které svými...
Nové nejluxusnější autobusy Student Agency express na pravidelné lince Praha - BrnoNové nejluxusnější autobusy Student Agency express na pravidelné lince Praha - Brno (1x)
Student Agency express, největší autobusový dopravce na dálkových linkách v České republice, nasadil do provozu první z ...
VIDEO: Test brzdných drah (1x)
Pěkně zpracované video BESIP a VOLVO z testu brzdé dráhy uskutečněného na TRUCKFESTU 2008 v Hradci Králové....

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice