KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Velký městský okruh Brno    Velký městský okruh Brno – úsek VMO Dobrovského B

Velký městský okruh Brno – úsek VMO Dobrovského B

Publikováno: 10.5.2010
Rubrika: Velký městský okruh Brno

Úsek stavby VMO Dobrovského B má téměř 450 stavebních objektů a provozních souborů. Speciální dodávkou Metrostavu a. s. divize 1 je provedení mezilehlé uzavřené tlakové izolace, kterou tvoří svařovaná PVC fólie, jež se klade mezi primární a definitivní ostění všech podzemních částí stavby. Další významnější realizací bylo provedení přeložek plynovodu, které zajišťuje středisko inženýrských sítí jihomoravského zastoupení firmy.

Po provedení přípravných prací byly ražby na tunelu II, který realizuje Subterra a. s., zahájeny v lednu 2008 a o tři měsíce později začali razit tunel I kolegové z OHL ŽS, a. s. V současnosti se ražby na obou tunelech chýlí k závěru. Koncem března 2010 proběhne slavnostní prorážka obou tunelových tubusů. Ražby NRTM (Nová rakouská tunelovací metoda) s členěním čelby horizontálně i vertikálně na šest dílčích výrubů probíhají v extrémně obtížných geologických poměrech – tunely mají velmi nízké nadloží a jsou v oblasti s hustou městskou zástavbou. Ražba probíhá bez trhacích prací strojním rozpojováním horniny pomocí důlních bagrů. Odtěžení jádra a uzavření celého profilu tunelu následuje kalotu s odstupem 16 až 24 m. Vzdálenost tubusů je kromě příportálových oblastí ve většině délky trasy osově kolem 90 m. Tunely jsou raženy převážně v neogenních jílech. Největší nadloží dosahuje kolem 25 m, nejnižší se pohybuje těsně nad čtyřmi metry.

V obou tubusech Královopolského tunelu se provádí betonáž definitivní obezdívky, které předchází pokládka fóliové hydroizolace. V prvním tunelu se betonuje protiklenba podélně rozdělená na poloviny, ve druhém se provádí vcelku s využitím mostního provizoria jako přejezdu přes právě betonovaný úsek. Klenba sekundárního ostění je již z jedné třetiny provedena.

PROBLÉMY PŘI REALIZACI
Těžkosti při realizaci byly způsobené především náročnými geologickými poměry v místě stavby a dále pak složitostí koordinace výstavby všech stavebních objektů v souvislosti a ve vztahu k okolní zástavbě, extrémní hustotě inženýrských sítí, provozu a životu městské aglomerace. Snahou realizátorů je minimalizace vlivů výstavby na obyvatelstvo. Místní geologie značně zkomplikovala stavbu řady objektů, kromě ražených tunelů byla náročná i výstavba sedmipodlažního podzemního technologického centra, kde byla realizována řada opatření speciálního zakládání, např. zlepšování parametrů zeminy pod základovou spárou sloupy tryskové injektáže o celkové délce vrtání přes 16 km.

Ražba tunelů už u portálu úspěšně prošla oblastí s velmi nepříznivými geologickými poměry. Nesoudržné horniny vodonosných štěrkových vrstev ve vrchlíku kaloty zpevnily chemické injektáže, které po osmi metrových krocích doplňovaly přesahující se mikropilotové deštníky. Nadloží s hustou sítí kabelů, potrubí, kanalizací, plynovodů a vodovodů bylo v této části stavby vysoké pouhých 5 až 8 m a na něm byly založené až několikapodlažní domy. Obtížný byl i podchod tunelů pod frekventovanou Palackého třídou, kde sice nadloží dosahovalo až 12 m, ale do podzemí se přenášely dynamické účinky dopravy vyvolané zejména provozem tramvají. Dalším složitým úsekem byl průchod ražeb pod koupalištěm Dobrák a ulicí Jana Babáka, kde se snížila mocnost jílového nadloží a ke kalotě tunelu se opět přiblížily nesoudržné vrstvy. Pro snížení vlivu ražby tunelů na okolní prostředí byla přijata řada opatření.

Na povrchu jsme předem staticky zajistili více než 100 objektů. Ochranu nadzemní stávající zástavby v úsecích s nízkým nadložím zajišťovala kromě clony z tryskové injektáže i tzv. kompenzační injektáž – řízené zvedání objektů současně vyrovnávající poklesy od ražby. A při samotné ražbě byly zavedeny postupy snižující vlivy na povrch, např. šetrné rozebírání provizorního ostění nebo zkrácení kroku ražby. Díky souboru zmíněných opatření se na nadzemní zástavbě zatím neprojevila žádná závažná poškození, naměřené hodnoty poklesů nepřekračují hodnoty povolené projektovou dokumentací. Stále příznivý je i vývoj poklesové kotliny, hodnoty a rychlost nárůstu konvergencí ostění.

Více než ražba tunelů ovlivňují dopravní život města přeložky inženýrských sítí, příprava pro třípatrovou mimoúrovňovou křižovatku Žabovřeská – Hradecká, v jejíž spodní úrovni bude trasa VMO zaústěna do tunelů, v meziúrovni bude velká okružní křižovatka a nahoře vše překlenou samostatné mosty pro tranzitní dopravu a také výstavba mimoúrovňového křížení Hradecká – Královopolská. Na rozsáhlém staveništi, které se rozkládá na území dvou městských částí Králova Pole a městské části Žabovřesky, musela být zachována místní dopravní obslužnost a také průjezd oběma směry i pro tranzit.

Great city circuit Brno – section of GCC Dobrovského B
The section of construction of GCC Dobrovského B consists of almost 450 building units and operational sets. The consortium which is the main constructor consists of the leader OHL ŽS, a.s. also the company Metrostav a.s. and the company Subterra a.s. The supply of the company Metrostav a.s. is, apart from other, execution of intermediate closed pressure insulation which is made of welded PVC foil, which is laid between the primary and final lining of all underground parts of the construction and then the gas pipeline relocation.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
Ing. Pavel BrožekProvádění hydroizolací v raženém tunelu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pokusná kompenzační injektáž na VMO Dobrovského v BrněPokusná kompenzační injektáž na VMO Dobrovského v Brně (36x)
Velký městský okruh v Brně je jedním ze základních prvků nového dopravního systému města. Jeho významnou součástí jsou d...
Velký městský okruh v BrněVelký městský okruh v Brně (35x)
Město Brno se stejně jako jiná evropská města potýká s problémy v optimalizaci dopravní obsluhy města bez přílišného zat...
Brno – Velký městský okruh Dobrovského, Královopolský tunel z pohledu autorů návrhuBrno – Velký městský okruh Dobrovského, Královopolský tunel z pohledu autorů návrhu (26x)
Na konci příštího roku očekáváme uvedení do provozu největší dopravní stavby na území města Brna. Tento okamžik bude zav...

NEJlépe hodnocené související články

Velký městský okruh v BrněVelký městský okruh v Brně (5 b.)
Město Brno se stejně jako jiná evropská města potýká s problémy v optimalizaci dopravní obsluhy města bez přílišného zat...
Královopolský tunel – hlavní část velkého městského okruhu DobrovskéhoKrálovopolský tunel – hlavní část velkého městského okruhu Dobrovského (5 b.)
Dne 31. 8. 2012 byl slavnostně uveden do provozu dlouho očekávaný severozápadní úsek Velkého městského okruhu (VMO ), of...
Brno – Velký městský okruh Dobrovského, Královopolský tunel z pohledu autorů návrhuBrno – Velký městský okruh Dobrovského, Královopolský tunel z pohledu autorů návrhu (5 b.)
Na konci příštího roku očekáváme uvedení do provozu největší dopravní stavby na území města Brna. Tento okamžik bude zav...

NEJdiskutovanější související články

Dobrovského tunely a velký okruh v Brně se otevřou letos v září (1x)
Dobrovského tunely a velký městský okruh v Brně se po zdlouhavých komplikacích otevřou letos v září. Při prohlídce stavb...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice