KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Revitalizace trati Pardubice – Žírec nad Doubravou

Revitalizace trati Pardubice – Žírec nad Doubravou

Publikováno: 22.6.2016
Rubrika: Železniční infrastruktura

V loňském roce v květnu společnost HOCHTIEF CZ a. s., ve sdružení společností Eurovia CS a. s., GJW Praha spol. s r. o. a Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., zahájila práce na stavbě Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou. Stavba se nachází na železniční trati Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem od km 39,124 po km 81,216. Cílem stavby bylo zlepšení jízdního komfortu v traťovém úseku, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železničních stanic pro současné a výhledové požadavky objednatelů osobní dopravy.

Stavba zahrnuje revitalizaci následujících částí trati:

ŽST Hlinsko v Čechách, ŽST Slatiňany, ŽST Chrudim – v těchto stanicích byl rekonstruován železniční svršek a spodek, nástupiště, přístřešky pro cestující, osvětlení stanice a rozvody nízkého napětí, zabezpečovací a sdělovací zařízení, ohřev výhybek a další. Došlo ke zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících.

Výhybna Cejřov – na trati byla zřízena nová výhybna pro umožnění křižování vlaků. Jednalo se o vložení dvou výhybek a nové koleje. Dále došlo k rekonstrukci železničního spodku a vybudování nového technologického domku u přejezdu spolu s revitalizací dvou propustků.

Přejezdy – bylo rekonstruováno značné množství přejezdů, které měly zastaralé nebo žádné přejezdové zabezpečovací zařízení a došlo tak ke zvýšení bezpečnosti dopravy.

Mezistaniční úseky Slatiňany – Chrudim a Slatiňany – Chrast u Chrudimi – v těchto mezistaničních úsecích byl revitalizován železniční spodek, železniční svršek, mosty a propustky, zabezpečovací a sdělovací zařízení. Výsledkem bylo zvýšení traťové rychlosti.

Celkem tedy byl zrekonstruován železniční spodek a svršek v délce 17 345 metrů, včetně 27 výhybek. Obnovy se dočkalo 14 železničních přejezdů, 6 mostů a 13 propustků. Desítky kilometrů tras nového sdělovacího, zabezpečovacího a silnoproudého zařízení. Celkem ve výše uvedených železničních stanicích bylo zřízeno 935 metrů nové hrany úrovňových nástupišť.

Realizace stavby byla rozdělena do tří etap. Rozdělení vycházelo dle místa s rozhodujícím objemem činnosti.

  1. etapa – činnosti v žst. Slatiňany, Chrudim, v mezistaničních úsecích Chrast u Chrudimi – Slatiňany a Slatiňany – Chrudim.
  2. etapa – výstavba výhybny Cejřov
  3. etapa – činnosti ve stanici Hlinsko v Čechách

Tyto etapy byly dále děleny na jednotlivé postupy v závislosti na dodržení doby trvání předem stanovených nepřetržitých výluk kolejí. Délka výluk byla stanovena s ohledem na realizovaný objem prací již před zahájením stavby investorem a byl kladen důraz na vyloučení provozu v co nejkratším termínu. Řada termínů a dob trvání výluk bylo velmi přísných z hlediska objemu prací a možnosti zvládnutí realizace v daném čase jednotlivých postupů.

Účastníci sdružení zhotovitele museli vynaložit vysoké úsilí při hledání efektivních řešení pro jejich práce a dosažení koordinace pro jednotlivé profese s ohledem na „šibeniční“ termíny výluk. Během výstavby se bylo nutno vypořádat s řadou překážek a obtížně předvídatelných vlivů. Problematické a časově náročné se ukázalo zejména provedení přeložek inženýrských sítí v souběhu s pracemi na železničním spodku. Vznikaly tak provizorní přeložky umožňující pracovat na těžbě, sanaci podloží a odvodnění. Velmi krátký čas byl na rekonstrukci a výstavbu některých nových mostů a propustků. I zde byla nutná komunikace napříč firmami ve sdružení, tak aby bylo možné konečné termíny výluk splnit. Dalším aspektem, který komplikoval průběh prací a se kterým se zhotovitel musel vypořádat, byl nedostatek výrobních kapacit, dodávek materiálu a výrobků během hlavní stavební sezóny v roce 2015. Zvýšená poptávka způsobená dalšími souběžně probíhajícími stavbami si vyžádala změny v časové souslednosti předem naplánovaných prací a operativní přizpůsobování aktuálně prováděných prací situaci na stavbě. Přes všechny komplikace se tyto obtíže dařilo překonat a stavba tak byla takřka dokončena a z větší části uvedena do zkušebního provozu. Stavba by měla být zcela dokončena a předána nejpozději na podzim tohoto roku.

Společnost HOCHTIEF CZ a. s. realizovala železniční spodek v Hlinsku v Čechách spolu s výstavbou nových nástupišť. Dále pak železniční spodek v Cejřově, všechny mostní objekty a propustky, a v neposlední řadě úpravy přístřešků pro cestující v Chrudimi a Hlinsku v Čechách. Zejména občané tamního kraje již nyní oceňují přínos provedené stavby. Tato část železniční trati v Pardubickém kraji tak navazuje na rozvoj železniční dopravy v ČR.

Pro společnost HOCHTIEF CZ a. s. byla tato stavba jednou z prvních v segmentu železničních staveb, kdy jsme navázali na již dříve realizovanou a úspěšně dokončenou stavbu Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy. Zařadili jsme se tak do skupiny velkých firem provádějící stavební práce na železnicích.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Název stavby: Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou
  • Investor stavby: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Projektant: SUDOP PRAHA a. s.
  • Zhotovitel: Eurovia CS, a. s., GJW Praha, spol. s r. o., Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., HOCHTIEF CZ a. s.
  • Doba výstavby: 05/2015 – 04/2016
  • Kompletní předání: 10/2016

LITERATURA:

  • Ing. Stanislav Jaroš: Souhrnná technická zpráva, projekt Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou

The Revitalization of the Track “Pardubice – Žírec nad Doubravou”
Last year in May, HOCHTIEF CZ a. s. company in association of Eurovia CS a. s., GJW Praha spol. s r. o. and Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. companies started the construction works on the Revitalization of the Track “Pardubice – Ždírec nad Doubravou”. The construction is located on the railway track from Havlíčkův Brod to Pardubice – Rosice nad Labem from km 39.124 to km 81.216. The aim of this construction was to increase the ride comfort in this section, increase the track speed, reduce the travel time, improve the safety of railway crossings and adjust the railway stations to the current and future requirements of the passenger transport clients.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Zcela nově byla vybudována výhybna Cejřov na původním náspu. V těchto místech již historicky kolej pro křižování vlaků byla. Hochtief CZ a. s. se podílel realizací železničního spodku.Hochtief CZ a. s. realizoval veškeré nové objekty mostů a propustků.Opravy se dočkaly již mnoho let sloužící propustky a mosty. Na snímku propustek, který byl vybudován v roce 1937.Pro zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících vnikly i v Hlinsku v Čechách nové vnější a poloostrovní nástupiště včetně kompletní obnovy železničního spodku a svršku.Zcela nový přístřešek na místě původního byl vybudován pro ochranu cestujících v Hlinsku v Čechách.V Chrudimi proběhla z větší části kompletní obnova železniční stanice, včetně přístřešku pro cestující přiléhající k výpravní budově a zřízením bezbariérového přístupu cestujících za spolupodílení se firmy Hochtief CZ a. s.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Železniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – KladnoŽelezniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – Kladno (92x)
Již téměř dvacet let se mluví o železničním spojení centra Prahy s ruzyňským letištěm. Po stejnou dobu se tento projekt ...
Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravuPoloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (84x)
Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u...
Oprava únosnosti železničního spodku Karlovy Vary – Chodov, 1. TK km 186,614–186,794 – projektové řešení sanace a nepřetržitý autorský a geotechnický dozorOprava únosnosti železničního spodku Karlovy Vary – Chodov, 1. TK km 186,614–186,794 – projektové řešení sanace a nepřetržitý autorský a geotechnický dozor (78x)
ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika (dříve Stavební geologie – Geotechnika, a.s.) je součástí mezinárodní společnosti AR...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice