KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru

Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru

Publikováno: 19.9.2018
Rubrika: Železniční infrastruktura

Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Benešov – Strančice. Votice – Benešov, Tábor – Sudoměřice, Horusice – Veselí, Veselí – Soběslav, České Budějovice – Nemanice. K úplnému dokončení modernizace koridoru tedy zbývají dokončit úseky: Nemanice 1 – Ševětín, Soběslav – Doubí, Sudoměřice – Votice a Praha Hostivař – Praha hl. n. Po jejím dokončení předpokládáme jízdní dobu expresu mezi Prahou a ČB maximálně 101 minut.

BUDOUCNOST IV. TRANZITNÍHO ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU

Po roce 2021 (resp. 2026) by měl být IV. TŽK modernizován v celé své délce. V letech 2017 – 2021 proběhne realizace několika zásadních staveb. Předně je to téměř dvacetikilometrový úsek mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi s množstvím přeložek a umělých staveb. Dále následuje modernizace trati mezi Soběslaví a Doubím u Tábora s přeložkou o délce 8,7 km. V neposlední řadě zbývá realizovat traťové úseky ze stanice Dynín směrem do Českých Budějovic. Nejdříve jako přípravu pro evropský zabezpečovací systém ETCS, poté i jako dlouhou tunelovou přeložku v úseku Nemanice – Ševětín. Tato stavba je jako poslední realizovaný úsek IV. TŽK plánována v rozmezí let 2021 – 2026.

Důležitým parametrem modernizace tranzitních koridorů je rovněž časová úspora jízdní doby. Před zahájením realizace IV. TŽK bylo možné trasu z Prahy do Českých Budějovic překonat za 2:15 hod. Po dokončení pak klasická expresní souprava stejný úsek urazí za 1:40 hod, souprava s naklápěcími skříněmi dokonce za 1:23 hod.

MODERNIZACE TRATI NEMANICE I – ŠEVĚTÍN

CIN (celkové investiční náklady): 11 000 000 000 Kč (odhad).

Bylo vydáno nepravomocné územní rozhodnutí.

Aktualizace SP z let 2016 – 2017 byla na CK MD dne 13. 2. 2018 schválena bez připomínek s tím, že v úseku Nemanice – Ševětín se určuje sledovat řešení podle varianty 3 (dříve C2) – tzn. varianta s přeložkou trati, na níž bylo vydáno územní rozhodnutí a je v souladu se ZÚR Jihočeského kraje. Schvalovací protokol SŽDC byl vydán 27. 2. 2018.

Popis stavby:
Zdvoukolejnění traťového úseku Nemanice I – Ševětín a zvýšení traťové kapacity, řešená vybrané varianty s přeložkou trati, která jak bylo uvedeno výše je v souladu se ZÚR Jihočeského kraje.

Aktuální postup přípravy:
Květen 2018 – Pokračují přípravné práce (úpravy komunikací, práce na zařízení staveniště, zajištění smluv, objednávka materiálu, aj.). Probíhá betonáž základů trakčních podpěr a výkop kabelové trasy podél trati. V současné době je stavba zkrácena před křížení v ul. Nemanické. Vzhledem k požadavku obce Dobřejovice k oddálení trasy do lesa byl snížen násep a navržen ozeleněný val. Obec Hosín, ke které spadá obec Dobřejovice, připravuje změnu ÚP obce, která je v rozporu s připravovanou stavbou. Na MMR proto proběhlo dohodovací řízení dne 29. 3. 2017, kde Hosín trval na odsunutí. Na základě navržené dohody mezi MMR a MD je koridor ze strany Dobřejovic zúžen tak, aby bylo možné realizovat trasu IV. TŽK dle dokumentace pro územní rozhodnutí. MŽP vydalo Závazné stanovisko k ověření souladu 13. 5. 2016, platnost stanoviska je tedy od 13. 5. 2016. Stanovisko k posouzení vlivů bylo vydáno 12. 8. 2011 s platností na pět let, která byla prodloužena novelou zákona do konce roku 2018, bude požádáno o prodloužení.

ÚR vydáno 20. 7. 2017, odvolala se obec Hosín a někteří vlastníci z Dobřejovic. Ve smyslu výzvy Stavebního úřadu bylo odesláno vyjádření k odvolání. Odvolací orgán JČK zahájil přezkumné řízení veřejnou vyhláškou a oslovil příslušné orgány státní správy ve věci napadnutých stanovisek, požádal o aktualizaci vyjádření státní správy a správců sítí, včetně stanoviska MŽP EIA ke změnám. Aktualizace byla zadána a v současné době probíhá. Byla podána žaloba a ústavní stížnost obcí Hosín vůči nesouhlasu s územním plánem Hosína, který nerespektuje navrženou variantu. Ústavní stížnost byla zamítnuta. Je v řešení správní žaloba.

Aktuálně zadáváme Záměr projektu na základě Aktualizace SP 2016 v úseku České Budějovice „Severní zastávka“ – Ševětín. To je včetně úseku, který byl vypuštěn vzhledem k nedořešenému křížení v oblasti ul. Nemanická se stavbou ŘSD ČR – „ I/20 České Budějovice, severní spojka“.

MODERNIZACE TRATI VESELÍ N. L. – TÁBOR – II. ČÁST, ÚSEK VESELÍ N. L. DOUBÍ U TÁBORA, 2. ETAPA SOBĚSLAV – DOUBÍ

 • CIN: 3 961 439 000 Kč.
 • Realizace: 5/2019 – 2/2022.

Popis stavby:
Novostavbu dvoukolejné přeložky v úseku Soběslav – Doubí u Tábora. Součástí stavby jsou přeložky pozemních komunikací II. a III. třídy a místních a polních cest.

Aktuální postup přípravy:
Probíhá majetkoprávní vypořádání, včetně vyvlastňovacích řízení. Jednoduché pozemkové úpravy zahájeny v k.ú. Doubí a k.ú. Sedlečko.

Notifikace – dílčí stanovisko o ověření vydáno na všechny 3 subsystémy.

EON – na 8 přeložek vedení vyvolané stavbou uzavřena smlouva o realizaci přeložky (projekt + realizace + majetkoprávní vypořádání). Přeložky se dotýkají vyvlastňovaných pozemků. Probíhá obesílání DOSS a dotčených správců sítí. Byla vypsána zakázka na aktualizaci projektu, včetně provádění autorského dozoru projektanta v přípravě a realizaci stavby. Probíhá provádění přípravných prací biologického dozoru – přesun jedinců zvláště chráněného druhu blatnice skvrnité - podmínka stanoviska EIA.

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ – PRAHA HL. N., II. ČÁST – PRAHA HOSTIVAŘ – PRAHA HL.N.

 • CIN: 4 419 960 000 Kč.
 • Vysoutěžená cena: 3 487 289 135,14 Kč.
 • Realizace: 07/2018 – 10/2021.
 • Zhotovitel: MTS + SwieR + SMP – Hostivař II (Metrostav a. s.).

Popis stavby:
Stavba řeší zaústění IV. TŽK do uzlu Praha. Stávající trať Benešov – Praha přes zast. Strašnice bude přeložena do nového koridoru při jižním okraji bývalého seřaďovacího nádraží do souběhu s tratí Malešice – Vršovice. Souběh tratí bude provozně využíván pro zvýšení kapacity trati. Součástí stavby je rekonstrukce žst. Praha Vršovice a v souladu s územním plánem budou vybudovány zast. Praha Eden a žst. Praha Zahradní Město. Stavba vytváří územní rezervu pro výhledové zaústění dvoukolejné rychlé trati.

Aktuální postup stavby:
Dne 2. 5. 2018 proběhlo předání a převzetí staveniště. Zhotovitel pracuje na aktualizaci harmonogramu, dodavatelském systému, dává dohromady tým specialistů.

29. 5. 2018 proběhl 1. ŘKD.
Zhotovitel oznámil dne 12. 5. 2018 objednateli zahájení prací ke dni 17. 5. 2018 na výstavbě základů trakčních stožárů. Hlavní stavební práce budou zahájeny až od 1. 7. 2018 v souladu se schváleným ročním plánem výluk. V letošním roce budou stavební práce probíhat v rozsahu přípravy staveniště pro hlavní stavební práce v roce 2019 a na demolicích mostů v Korytech a u Edenu. Vliv na dopravu a cestující v letošním roce bude minimální.

ETCS UHŘÍNĚVES – VOTICE

 • CIN: 183 067 000 Kč.
 • Realizace: 07/2018 – 05/2020.
 • Bylo vydáno vyjádření dle §15 stavebního zákona.

Popis stavby:
Stavba řeší realizaci, schválení pro provoz a certifikaci traťové části ETCS L2, která musí být interoperabilní a zcela kompatibilní s vozidly vybavenými palubní částí certifikovanou podle specifikací verze 2.3.0d. a to v úseku Praha Uhříněves (mimo) – Votice (včetně).

Aktuální postup přípravy:
PD dokončena a odevzdána. Schválení ZP na CK MD proběhlo 21. 2. Dne 28. 2. byl vydán posuzovací protokol PD. Dne 21. 4. byla PD předložena kle schválení a dne 2. 5. byla PD schválena. Následně byla dokončena příprava VŘ na P+R a ZD. Výběrové řízení bylo vypsáno dne 10. 4. 2018. Otevírání obálek se konalo dne 22. 5. 2018. Probíhá práce komise.

ETCS VOTICE – Č. BUDĚJOVICE

 • CIN: nestanoveny.
 • Realizace: Předpokládaný termín realizace: 2020 – 2022.

Popis stavby:
Stavba řeší realizaci, schválení pro provoz a certifikaci traťové části ETCS L2, která musí být interoperabilní a zcela kompatibilní s vozidly vybavenými palubní částí certifikovanou podle specifikací verze 2.3.0d.

Aktuální postup přípravy:
Probíhá příprava zadávací dokumentace na zpracování záměru projektu a dokumentace územního rozhodnutí.

MODERNIZACE TRATI NEMANICE I – ŠEVĚTÍN, 1. STAVBA, ÚPRAVY PRO ETCS, 2. ČÁST“

 • CIN: 756 284 000 Kč.
 • Vysoutěžená cena: 597 486 626,63 Kč.
 • Realizace: 03/2018 – 01/2020.
 • Zhotovitel: Nemanice – Ševětín – EŽ + AŽD + Subterra (Elektrizace železnic Praha a. s.)

Popis stavby:
Řeší v úseku žst. Ševětín km cca 25,000 – žst. Dynín km 29,303 modernizaci v rozsahu dle Směrnice SŽDC 16/2005 a TSI ČR pro rychlost nejméně V = 160 km/h (GPK pro V = 200 km/h) na stávajícím drážním tělese.

Aktuální postup stavby:
Květen 2018 – pokračují přípravné práce (úpravy komunikací, práce na zařízení staveniště, zajištění smluv, objednávka materiálu aj.). Probíhá betonáž základů trakčních podpěr a výkop kabelové trasy podél trati.

MODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE – VOTICE

 • Kraj: Jihočeský, Středočeský (rozhraní krajů v km 97,4).
 • Obec: Sudoměřice, Mezno, Střezimíř, Červený Újezd, Ješetice, Heřmaničky.
 • Pověřené městské úřady: Tábor, Votice.

Kapacitní údaje stavby:

 • Nové staničení: 94,859 – 114,763
 • Délka stavby: 19,9 km
 • Železniční stanice a zastávky: 6 ks
 • Železniční svršek: 35 065 m
 • Počet nově vložených výhybek: 13 ks
 • Nástupiště: 1 295 m
 • Traťové zabezpečovací zařízení: 19 km
 • Výstavba TV: 25 800 m
 • Žel. mosty, propustky, podchody: 48 ks
 • Tunely: Tunel Mezno – 840 m, Tunel Deboreč – 660 m
 • Protihlukové zdi: 2 205,45 m

Členění stavby:

 • Provozních souborů: 65 objektů
 • Stavebních objektů: 240 objektů
 • Stavební úseky:
  • 71: úsek Sudoměřice – Červený Újezd
  • 72: ŽST. Červený Újezd
  • 73: úsek Červený Újezd – Votice

Popis stavby:
Základním charakteristickým rysem je výstavba celé trati (s výjimkou napojení na začátku a konci stavby) vč. jediné železniční stanice na „zelené louce“. Nejsou to klasické dílčí přeložky, ale jedna velká přeložka (nové vedení trasy), při které místo od místa dochází ke střetu (křížení, krátkému souběhu) se stávající tratí. Celkem je těchto střetů na úseku 17 km nové trati 12.

Hlavním účelem stavby je zdvoukolejnění celého úseku s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Požadovaného cíle není možné dosáhnout v podstatné délce na stávající železniční trati, proto je trať navržena v převážné části na přeložce. 

Za železniční stanicí Sudoměřice u Tábora je trať navržena v mírném vyosení a dále je vedena v přeložce v oblasti „Lipiny“. V místě stávající zastávky Mezno se nová trať dostane na stávající těleso a projde stávajícím mostním objektem pod silnicí I/3, respektive budoucí silnicí II/603.

V další části povede nová trať na přeložce kolem obce Mezno. Na hranici katastrálních území Mezno a Střezimíř je navržen tunel „Mezno“. Za výjezdovým portálem vznikne nová zastávka Střezimíř a po asi 800 m nová železniční stanice Červený Újezd. Před stávající železniční stanicí Ješetice nová trať vykříží stávající.

Před následujícím novým tunelem „Deboreč“ bude křížit nová poloha koleje stavbu dálnice D3. Za výjezdovým portálem tunelu vznikne nová zastávka Ješetice. Dále trať povede na přeložce kolem obce Radič, kde je v km 106,108 navržen nový čtyřpolový most. U obce Jiříkovec se nová trať napojí přibližně v délce 500 m na trať stávající.

U obce Heřmaničky je navržena poslední přeložka. Trať tam povede na dvou vícepólových mostech. V závěru stavby trať povede v souběhu se stávající tratí.

Výluky:
Nepřetržité výluky – dvě nepřetržité výluky v délce trvání 4 a 5 týdnů.

 • 4 týdny 3 – 4 / 2019
 • 5 týdnů 3 – 4 / 2021

Krátkodobé (denní) výluky se předpokládají od pondělí do čtvrtka cca v době od 8 do 15 hodin, případně o volných dnech nepřetržitě od sobotního dopoledne (cca od 11 hodin) do nedělního odpoledne (cca do 14 hodin).

Omezení rychlosti – kolem pracovních míst a v místech provizorních propojení bude zavedena pomalá jízda v = 50 km/h.

Termín realizace a práce prováděné v roce 2018:
Předání I. části staveniště bylo ukončeno v termínu 24. 4. 2018 a stavební práce zahájeny pokynem správce stavby k 1. 5. 2018. Termín ukončení stavby je dle aktuálně platného harmonogramu 31. 8. 2021.

Bylo dokončeno kácení mimolesní zeleně v budoucí trase přeložky a probíhá kácení lesní zeleně. Aktuálně jsou zahájeny práce na budování zařízení staveniště a přístupových staveništních komunikacích, projednávají se dočasné zábory s vlastníky pozemků a byly zahájeny skrývky ornice v budoucí trase přeložky s jejím odvozem na příslušné deponie.

V roce 2018 proběhnou denní výluky a to v termínu 1. 7. 2018 – 4. 7. 2018 pro úpravu kolejiště v ŽST Střezimíř a dále několik denních výluk v měsících září a listopad pro práce v Nazdickém zářezu (kácení, vyčištění rozšíření zářezu). V těchto dnech bude zavedena náhradní autobusová doprava v úseku Olbramovice – Chotoviny.

V následujících měsících budou zahájeny práce na hloubených i ražených částech obou tunelů, zřizování konsolidačních náspů v místech opěr budoucích železničních estakád a práce na jejich spodních stavbách. Zahájí se práce na realizaci menších mostních objektů a propustků, těžení zářezů a práce na zakládání železničních náspů v rámci železničního spodku v celé délce přeložky. Dokončeny budou práce na přeložkách sítí technické infrastruktury a náhradní zdroje pitné vody Mezno a Mydlářka z důvodu prací na tunelu Mezno.

Zdroj: SŽDC

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor

Diskuse

Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru

IV. tranzitní železniční koridor
IV. koridor se tedy jakž, takž udělá do ČB. A z ČB do Rakouska se sice jedná o IV žel. koridor, ale tam se neudělá nic, protože to není ..... ??? Bude se tedy jednat o...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 8.3.2019 14:26vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Část hotového koridoru na trati Tábor – SudoměřiceK sudoměřickému tunelu přibudou další dva nové tunelyNěkteré části čeká zdvoukolejnění

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Železniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – KladnoŽelezniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – Kladno (102x)
Již téměř dvacet let se mluví o železničním spojení centra Prahy s ruzyňským letištěm. Po stejnou dobu se tento projekt ...
Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravuPoloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (81x)
Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u...
Oprava únosnosti železničního spodku Karlovy Vary – Chodov, 1. TK km 186,614–186,794 – projektové řešení sanace a nepřetržitý autorský a geotechnický dozorOprava únosnosti železničního spodku Karlovy Vary – Chodov, 1. TK km 186,614–186,794 – projektové řešení sanace a nepřetržitý autorský a geotechnický dozor (80x)
ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika (dříve Stavební geologie – Geotechnika, a.s.) je součástí mezinárodní společnosti AR...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice