KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Prodloužení TT z Osové ke kampusu Masarykovy univerzity v Brně v Bohunicích

Prodloužení TT z Osové ke kampusu Masarykovy univerzity v Brně v Bohunicích

Publikováno: 12.5.2017, Aktualizováno: 15.5.2017 10:03
Rubrika: Železniční infrastruktura

Na podzim roku 2015 jsme pro Magistrát města Brna, který pověřil koordinační činností Dopravní podnik města Brna, začali zpracovávat dokumentaci pro územní rozhodnutí na prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích. Účelem novostavby je zajistit postupně vzrůstající kapacitní nároky na hromadnou dopravu v oblasti univerzitního kampusu.

V průběhu projekčních prací byla diskutována především podoba odbočení novostavby ze stávající tramvajové trati do Starého Lískovce, uspořádání zastávky Nová Jihlavská (boční nebo ostrovní nástupiště) a uspořádání konečné zastávky. V následujícím textu je popsáno výsledné řešení s krátkým popisem diskutovaných variant.

V Brně Bohunicích na území vymezené přibližně ulicemi Jihlavská – Bítešská – Kamenice jsou umístěny významné veřejné instituce Fakultní nemocnice Brno a Univerzitního kampusu MU Brno a rozvíjející se nákupní centrum Campus Square. Další rozvoj tohoto území se připravuje. Chystá se výstavba studentských ubytovacích kapacit, postupně se rozšiřují služby FN Brno a plánuje se výstavba sportovního stadiónu. Obsluha městskou hromadnou dopravou je v současnosti zajišťována trolejbusovými a autobusovými linkami. Zvyšující se kapacitní nároky na hromadnou dopravu však není dále možné řešit zvyšováním počtu a četnosti stávajících trolejbusových a autobusových linek jak z důvodu kapacitní propustnosti komunikací, tak i z hlediska dopadů na životní prostředí. Vhodným řešením je zavést do území kolejovou dopravu.

ZÁKLADNÍ POPIS ZÁMĚRU

Novostavba tramvajové trati s délkou 900 m začíná dvoukolejným rozvětvením v místě tramvajové zastávky Osová v Bohunicích na stávající tramvajové trati do Starého Lískovce. Nová tramvajová trať je vedena v hloubeném tunelu přes Mikuláškovo náměstí, vykříží ulice Labská a Jihlavská s ukončením úvratí v prostoru před Fakultní nemocnicí s poliklinikou Brno. Součástí stavby je také vyvolaná úprava stávající tramvajové trati v délce 230 m. Na trati jsou 2 páry nových zastávek s pracovními názvy „Nová Jihlavská“ a „Univerzita a Nemocnice Bohunice“. Stávající zastávka Osová bude posunuta přibližně o 130 m blíže k centru Brna.

Tramvajová trať je v celé délce navržena segregovaně od ostatní dopravy a veškerá křížení s místními komunikacemi a pěšími trasami mimo konečnou zastávku jsou navrhována mimoúrovňově.

Součástí stavby jsou vyvolané úpravy místních komunikací, doplnění pěších vazeb a rozsáhlé přeložky inženýrských sítí. 

SMĚROVÉ A SKLONOVÉ POMĚRY

Nová trať odbočí pravým směrovým obloukem 50 m do prostoru Mikuláškova náměstí. Směrové řešení je výrazně limitováno stávající zástavbou. V kritickém místě bude odstup přilehlého bytového domu od vnějšího líce hloubeného tunelu pouze 9 m. Po úseku v přímé navazuje v km 0,300 levý směrový oblouk s poloměrem 300 m a za ním trať pokračuje v přímé se směrovým vychýlením v místě zastávky Nová Jihlavská s ostrovním nástupištěm. V koncovém úseku je trať vedena v souběhu s ulicí Netroufalky ve východní poloze. Konečná zastávka je řešena úvratí s kusou třetí kolejí pro případnou potřebu zkapacitnění přepravního výkonu.

Po odbočení ze stávající trati nová trať prvních 130 m klesá ve sklonu 4 ‰, a to z důvodu co nejmenšího vyčnívání stropu tunelu nad stávající terén a také z důvodu zabránění nekontrolovaného vyjetí tramvaje z tunelu na stávající trať. Dále trať stoupá ve sklonu 65 ‰ až k zastávce Jihlavská, která je umístěna ve sklonu 12 ‰. Křížením s ulicí Jihlavská trať klesá ve sklonu 9,6 ‰, aby se dostala na výškovou úroveň stávající trolejbusové zastávky Nemocnice Bohunice, kde je trať ukončena.

ZASTÁVKA OSOVÁ

Zastávka Osová bude posunuta o 130 m směrem do centra pod silniční most (ulice Osová), aby byla společná zastávka pro tramvajovou linku pokračující na Starý Lískovec a pro linku do Kampusu. Aby posunutá zastávka byla v přímé, je nutné upravit směrové řešení stávající tramvajové tratě. Na konci přímého úseku jsou umístěny výhybky s pružným jazykem, které svou odbočnou větví o poloměru 50 m pokračují ke smyčce Starý Lískovec a přímou větví určují začátek nové tratě. Jako alternativní způsob rozvětvení bylo uvažováno řešení se štíhlou výměnou výhybky o poloměru 150 m vloženou do osové vzdálenosti 3,4 m a se zastávkou posunutou o cca 15,8 m blíže k centru do směrového poloměru 330 m.

Zastávka Osová v nové poloze má délku 65 m. Boční nástupiště šířky 3 m mají bezbariérový přístup, který je zajištěn jednak novými chodníky a jednak dvojicí výtahů. V návaznosti na čelo zastávky bude přes tramvajovou trať vybudován nový úrovňový přechod. Ulice Okrouhlá bude z důvodu výjezdu z tunelu přerušena a v úseku mezi vjezdem na parkoviště u ulice Vltavská a místem napojení na ulici Osová bude sloužit pouze pro pěší, přístup údržby tramvajové trati a vozidla integrovaného záchranného systému.

Z důvodu posunu zastávky do nové polohy bude zrušen stávající úrovňový přechod pro pěší přes tramvajovou trať u ulice Vltavská. Nicméně pěší vazbu v této poloze je vhodné zachovat, aby obyvatelé domů v okolí ulic Vltavská a Dunajská měli bezpečný přístup k lokálnímu centru s poštou, obchody, lékárnou a další občanskou vybaveností v ulici Karpatská. Stávající lávka pro pěší u obratiště trolejbusů má pro tuto relaci již nevýhodnou polohu a úrovňový přechod na širé trati tohoto typu je z důvodu bezpečnosti nepřijatelný. Je proto navržena nová lávka pro pěší přibližně o 30 m západněji než stávající úrovňový přechod. Pro zkrácení výšky lávky a tedy i zkrácení schodiště a ramp je stávající tramvajová trať zahloubena přibližně o 1 m.

TUNEL

Celková délka dvoukolejného tunelu je 650 m. Jižní portál tunelu je umístěn hned za křížením s ulicí Okrouhlá. Severní portál je křížením s ulicí Jihlavská. V podzemí je umístěna také zastávka Nová Jihlavská. Tunel je hloubený s nadložím v rozmezí 1 – 5 m. Obvodové stěny budou tvořeny konstrukčními podzemními stěnami tloušťky 0,8 m z monolitického železobetonu. V blízkosti vysokého panelového domu, kde se vnější líc tunelu přiblíží na vzdálenost 9 m a značně narostou zemní tlaky, bude tloušťka obvodových stěn 1 m. Nejdříve budou vybudovány podzemní stěny a strop tunelu a následně bude vykopána zemina. Tato technologie je preferována i s ohledem na menší zátěž obytného území výstavbou. V tunelu je uvažována pevná jízdní dráha. Tunelová roura bude zpětně zasypána a nový terén ozeleněn.

Provozně technologické vybavení tunelu je následující:

  • osvětlení
  • kamerový systém
  • signalizace obsazení vlakové cesty
  • vyzařovací kabel pro IZS (hasiči apod.) a pro spojení s dispečinkem DPMB
  • EPS, EZS
  • vrata na uzavírání tunelu
  • požární hydranty
  • větrání tunelu bude přirozené

ZASTÁVKA NOVÁ JIHLAVSKÁ

Zastávka Nová Jihlavská je umístěna v těžišti budoucího rozvojového území mezi ulicemi Labská a Jihlavská. Pro plochy východně od tramvajové trati se v současnosti zpracovává architektonická studie zástavby a počítá se s výstavbou kanceláří, obchodů a bytů.

Navržena je hloubená zastávka s ostrovním nástupištěm délky 65 m. Umístění zastávky 8 m pod úrovní stávajícího terénu vyžaduje přístup cestujících zajistit mimo pevné schodiště také eskalátory a výtahy. Za schodištěm a výtahem jsou ukryty technologické prostory. Jedná se o rozvodnu NN, rozvodnu požárního zařízení, rozvodnu slaboproudou, místnost mobilních operátorů a kabelovou šachtu, která propojuje tyto rozvodny s prostory technologického objektu v úrovni terénu.

Nosnou konstrukci zastávky tvoří železobetonový rám sestávající ze základové desky, obvodových stěn a příčných rozpěrných trámů a desek v horní úrovni. Tloušťka základové desky a obvodových stěn je 800 mm. Úseky stanice před a za nástupištěm, kde jsou ve střední části umístěny technologické místnosti, jsou zastropeny, přičemž stropní deska navazuje na stropy přilehlých tunelů. Konstrukce zastávky je od konstrukce přilehlých tunelů oddilatovaná. Je rozdělena na dva dilatační díly. Obvodové stěny zastávky navazují přímo na podzemní stěny přilehlých tunelů.

Pro zajištění přístupu denního světla přirozené cirkulace vzduchu nebude zastávka zastropena. Ochrana cestujících před nepřízní počasí je řešena skleněným zastřešením s prostorovou trojúhelníkovou strukturou, které zároveň zajistí přístup cestujících „suchou nohou“ na zastávku do plánované obchodně-administrativní budovy, která se plánuje v bezprostřední blízkosti. Sklo zastřešení bude s pískovanou úpravou proti přehřívání prostoru pod povrchem a s úpravou pro snadnější čištění.

Variantně bylo uvažováno také uspořádání s bočními nástupišti, ale nakonec bylo zvoleno ostrovní uspořádání, které je z hlediska cestujících příznivější a má menší nároky na technologické vybavení jako jsou výtahy a eskalátory.

KONEČNÁ ZASTÁVKA UNIVERZITA A NEMOCNICE BOHUNICE

Konečná zastávka je řešena úvratí s kusou třetí kolejí pro případnou potřebu zkapacitnění přepravního výkonu. Nástupiště jsou umístěna ve stávající zelené ploše mezi ulicí Netroufalky a trolejbusovou zastávkou. Navrženy jsou 2 koleje s ostrovním nástupištěm a dvěma bočními, která zároveň budou sloužit jako nástupiště pro autobusové a trolejbusové linky.

Při vložení tramvaje na boku ulice Netroufalky nelze v případě zachování vjezdu zajistit dostatečnou bezpečnost provozu, a to ani světelnou signalizací. Je proto zrušen stávající vjezd a výjezd z trolejbusové stanice a parkoviště u nemocnice v místě navrhovaných kolejových spojek a upravena organizace provozu.

Pro průběžné trolejbusové a autobusové linky jsou zřízena nástupiště přímo v ulic Netroufalky. Ve směru k zastávce Univerzitní Kampus je společné nástupiště s tramvají a v opačném směru je nástupiště uvažováno za křižovatkou s ulicí z Palachova náměstí.

Prostor stávající trolejbusové zastávky, který bude sloužit pro zde ukončené trolejbusy, příjezd na parkoviště a k Nemocnici Brno je organizován jednosměrně. Vjezd z křižovatky s ulicí z Palachova náměstí bude sloužit pro městskou hromadnou dopravu i pro příjezd vozidel na parkoviště u nemocnice. Přes východní okraj parkoviště je uvažována nová jednosměrná místní komunikace s pásem pro odstav trolejbusů, která pokračuje směrem k ulici Jihlavská. Výjezd bude do ulice Netroufalky přes severní portál tramvajového tunelu. Toto řešení mimo jiné umožní případné ukončení některých linek MHD v tomto prostoru.

Konečná zastávka bude vybavena zázemím pro řidiče a základními službami pro cestující (prodej jízdenek). U konečné zastávky bude zrealizována nová měnírna.

ŘÍZENÍ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY

Z provedené rizikové analýzy vyplývají bezpečnostně relevantní funkce, jejichž zajištění musí být provedeno postupy a zařízeními s klasifikací alespoň na úrovni SIL3 dle ČSN EN 50129. Jedná se o funkce Detekce obsazenosti koleje, Detekce polohy výhybky, Mechanické blokování výhybky, Elektrické blokování výhybky, Detekce měření proudu v návěstidlech a Program řízení stavění vlakových cest. V signalizovaných úsecích se nebude jezdit na dohled, ale bude se jezdit podle signalizace.

V tunelu budou k detekci tramvají použity kolejové obvody. Tunel je rozdělen do čtyř stometrových úseků, ve kterých budou postupně instalovány stometrové kolejové obvody. Takto instalované kolejové obvody zajistí bezpečnou a přesnou detekci tramvají v prostoru tunelu s ohledem na cestovní rychlost a s ohledem na jízdní intervaly.

Na konečné zastávce Univerzita a Nemocnice Bohunice budou s ohledem na provoz a uspořádání kolejí na terminálu rozjezdové i sjezdové výhybky elektricky ovládané a provoz bude řízen systémem s automatickým stavěním vlakové cesty. Proto je v oblasti terminálu navrženo souběžné použití kolejových obvodů a detekčních smyček, které jsou v současnosti používané v DPMB. 

ZÁVĚR

V současné době je vydán Závěr zjišťovacího řízení (EIA), dokončuje se projednání s DUR s dotčenými orgány, vlastníky pozemků a správci technické infrastruktury. Zároveň finišují práce na čistopise DUR, aby investor mohl zažádat o územní rozhodnutí.

Další pokračování přípravy stavby se předpokládá systémem design & build. Požadované parametry stavby budou definovány DUR a ta bude podkladem pro soutěž na dodavatele stavby. Vybraný dodavatel stavby také zajistí stavební povolení. 

Předpokládá se vícezdrojové financování s využitím Operačního programu Doprava 2 ze strukturálních fondů EU.

Extending the Tram Line from Osová to the Campus of Masaryk University in Brno – Bohunice
In autumn 2015 we started to process the zoning permit documents in order to extend the tram line from Osová to the Campus of Masaryk University in Bohunice for Brno City Municipality that delegated the coordination activities to Dopravní podnik města Brna (Brno Public Transit). During the design work, it was mainly discussed how to execute the new building diversion from the existing tram line to Starý Lískovec, arrangement of Nová Jihlavská stop (a side or an island platform) and an arrangement of the final stop. The text describes the final solution with a short characterisation of the discussed variants.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Přehledná situacePodélný profilZastávka Osová ve stávajícím stavuZastávka Osová v navrhovaném stavuPříčný řez tunelemZastávka Nová JihlavskáMožná podoba zastřešení zastávkyZastávka Univerzita a Nemocnice Bohunice v navrhovaném stavuZastávka Univerzita a Nemocnice Bohunice ve stávajícím stavu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravuPoloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (86x)
Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u...
Železniční spojení Praha – Letiště – KladnoŽelezniční spojení Praha – Letiště – Kladno (62x)
Při pohledu na současnou železniční síť v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím úz...
Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (54x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice