KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice

Publikováno: 18.1.2019
Rubrika: Železniční infrastruktura

Od srpna 2017 pracuje společnost dodavatelů ČET-DET na obnově téměř 21kilometrové trati procházející Slezskem, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru. Projekt přinese zvýšení traťové rychlosti až na 120 km/h pro nákladní, resp. 160 km/h pro osobní vlaky, zabezpečí prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC, zlepší traťovou třídu zatížení (D4 UIC) a především zajistí bezpečnější, komfortnější a spolehlivější dopravu. Kromě rekonstrukce železničního spodku a svršku zahrnuje stavba modernější technické vybavení, nová nástupiště i další objekty. Práce jsou celkem plánovány na více než dva a půl roku.

Železniční trať Český Těšín – Dětmarovice leží ve východním cípu České republiky téměř na hranici s Polskem a zčásti prochází územím, které zasáhla někdejší rozsáhlá důlní činnost. Podoba současné optimalizace, spadající do postupné přeměny III. tranzitního koridoru, se proto v různých úsecích liší.

V plném rozsahu včetně kolejí je modernizován traťový úsek Český Těšín – Louky nad Olší, jenž zahrnuje rovněž odbočku Chotěbuz včetně zastávky, a také samotná železniční stanice Louky nad Olší. Navazující část trati mezi stanicemi Louky nad Olší a Karviná byla s ohledem na poddolované území s nedoznělými účinky těžby černého uhlí ze stavby vyjmuta a tvoří tzv. propojovací úsek, ve kterém budou upravena především liniová zařízení a rozvody, zejména zabezpečovací a sdělovací zařízení a silnoproudá kabeláž. Úsek mezi stanicí Karviná, kde se rekonstrukce dotýká většiny kolejiště, až po stanici Dětmarovice je opět plně optimalizován a navazuje na dřívější koridorovou stavbu Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice. Rozsah stavby je od km 320,126 do km 341,046, kromě úseku od km 326,200 do km 333,076.

Zadavatelem optimalizace je SŽDC, Stavební správa východ. Projektovou dokumentaci zpracovalo Sdružení Český Těšín – Dětmarovice, které tvoří MORAVIA CONSULT Olomouc, SUDOP BRNO a METROPROJEKT Praha. Společnost dodavatelů ČET-DET spravuje Subterra, dalšími účastníky jsou OHL ŽS, EUROVIA CS a GJW Praha. Subterra realizuje především železniční svršek, jenž představuje nosnou technologii divize 3, a buduje protihlukové stěny. V celém úseku rovněž montuje výstroj tratě a zajišťuje i další práce.

REKONSTRUKCE KOLEJÍ

Základem celé optimalizace, s výjimkou propojovacího úseku Louky nad Olší – Karviná, je realizace železničního spodku a svršku včetně úprav geometrické polohy kolejí. Práce rozdělené do šesti úseků probíhají ve výlukách lichých a sudých kolejí, resp. kolejových skupin. Po přípravných pracích na základně v Českém Těšíně zahájila Subterra stavbu v září 2017 výlukou liché kolejové skupiny ve stanici Dětmarovice, kde pracovala na železničním svršku. Následně začala výluka sudé skupiny, jež byla ukončena závěrem loňského roku.

V letošním roce se Subterra podílela na výstavbě železničního spodku a svršku ve dvou úsecích. Mezi stanicemi Český Těšín a Louky nad Olší, jenž byl rozdělen odbočkou Chotěbuz, realizovala koleje č. 1 a 2. V úseku Karviná – Dětmarovice realizovala Subterra svršek v části od odbočky Koukolná, zatím se jednalo pouze o kolej č. 1. Kolej č. 2 včetně tří zbývajících výhybek následuje až v příštím roce. Vzhledem k výstavbě mostu přes Olši byl tento úsek rozdělen do tří pracovních části. Kompletní rekonstrukcí letos prošla rovněž kolejiště ve stanicích Louky nad Olší a Karviná.

Na realizaci železničního spodku a svršku nasadila Subterra především vlastní mechanizaci. Kolejová pole jsou snášena pomocí pokladačů PKP 25/20i, k pokládce nového roštu s betonovými pražci slouží portálový stroj Robel PA 1-20 ES. Na stavbě se uplatňují také dvoucestné bagry, strojní podbíječka, pluh na úpravu štěrkového lože a zametač štěrku.

V traťových kolejích, hlavních a předjízdných staničních kolejích je, v souladu se „Zásadami modernizace“, navrhována rekonstrukce stávajícího železničního svršku za svršek s kolejnicemi 60E2 na bezpodkladnicových betonových pražcích s pružným upevněním. Všechny nově vkládané výhybky jsou vybaveny čelisťovými závěry a jsou vevařeny do bezstykové koleje. Součástí objektů žel. spodku je rovněž rekonstrukce – respektive zřízení – nového odvodňovacího systému kolejiště, a to jak v dopravnách, tak i na přilehlých traťových úsecích.

Projekt zahrnuje také rekonstrukci trakčního vedení, modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, kabelové přípojky a přeložky nebo vybudování osvětlení a rovněž elektrického ohřevu výhybek. Stavbou jsou dotčeny i některé inženýrské sítě (vodovody, plynovody, horkovody, kanalizace), které na mnoha místech kříží optimalizovanou trať.

PROTIHLUKOVÉ STĚNY, NÁSTUPIŠTĚ, MOSTY A DALŠÍ OBJEKTY

Optimalizace také zahrnuje vybudování či opravu mostů a propustků, výstavbu a úpravy drážních budov, dopravní značení, informační a bezpečnostní prvky pro cestující i další objekty.

Důležitou částí optimalizační stavby je i úplná či částečná rekonstrukce vybraných mostních objektů a propustků. Z celkového množství 31 stavebních objektů se jedná o 12 rekonstrukcí dotčených mostů, 3 nové podchody pro cestující veřejnost, 10 rekonstruovaných propustků a dále 5 silničních nadjezdů. Nejvýznamnějším mostním inženýrským objektem této stavby je rekonstrukce stávajícího třípolového ocelového železničního mostu přes řeku Olši.

Subterra realizovala dva železniční přejezdy celopryžové konstrukce STRAIL, jeden se nachází ve stanici Dětmarovice a druhý v úseku Český Těšín – Louky nad Olší. Ve stanici Chotěbuz byly vybudovány zpevněné plochy pro potřeby SŽDC.

Součástí optimalizační stavby je i realizace několika větších či menších, zejména technologických pozemních objektů. Obsahově se jedná především o úpravy, vestavby, přístavby či novostavby drážních pozemních objektů, dále o zastřešení nástupišť, výstupů z podchodů a výstavbu kabelovodů.

Nedílnou součástí stavby je také řešení otázek vlivu stavby na životní prostředí a řešení omezení působení hluku železničního provozu na okolní zástavbu. V místech, kde koridorová trať prochází obytnými částmi obcí, jsou navržena protihluková opatření v podobě oboustranných stěn. Protihlukové stěny tvoří kovové profily a pohltivé betonové prefabrikáty (místy doplněné skleněnou výplní) a jejich výška je v rozmezí 2 – 4 metrů nad temenem kolejnice. Subterra realizuje stěny v úsecích Český Těšín – Louky na Olší, Karviná – Dětmarovice a také přímo ve stanici Karviná.

Spolu s rychlejšími a bezpečnějšími vlakovými spoji ocení cestující také nová, bezbariérově přístupná nástupiště a jejich zastřešení ve stanicích Louky nad Olší, Karviná, Dětmarovice (jen 1. nástupiště) a zastávce Chotěbuz. Výška rekonstruovaných nástupišť je 550 mm nad T. K.

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice má být dokončena v dubnu 2020.

Foto: Subterra a. s.
Zdroj: Projektová dokumentace stavby

Optimization of Český Těšín – Dětmarovice Route
Since August 2017, the company of suppliers ČET-DET has been working on the renovation of almost 21-kilometer route crossing the Silesian Region which is a part of Railway Transit Corridor III. The project will bring about the increase in track speed up to 120 km/h for cargo trains and up to 160 km/h for personal trains. It will ensure spatial passability for UIC GC loading gauge and enhance its track class (D4 UIC). In particular, it will ensure more safe, comfortable and reliable transport. In addition to the reconstruction of the lower and upper part of the railway, the elements that will be also built up are more modern technical equipment, new platforms and another objects. The works are planned to be carried out for more than two and half years.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor

www.subterra.cz


Fotogalerie
Železniční stanice Louky nad Olší (Foto: Subterra a. s.)Traťový úsek Český Těšín – Louky nad Olší a protihlukové stěny (Foto: Subterra a. s.)Železniční stanice Dětmarovice (Foto: Subterra a. s.)Traťový úsek Karviná – Dětmarovice, úsek odb. Koukolná – Dětmarovice (Foto: Subterra a. s.)Traťový úsek Český Těšín – Louky nad Olší (Foto: Subterra a. s.)Český Těšín – Louky nad Olší, zastávka Chotěbuz (Foto: Subterra a. s.)Traťový úsek Český Těšín – Louky nad Olší, protihluková stěna (Foto: Subterra a. s.)Železniční přejezd v km 285,003, žst. Dětmarovice (Foto: Subterra a. s.)Železniční most přes řeku Olši (Foto: Subterra a. s.)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravuPoloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (76x)
Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u...
Železniční spojení Praha – Letiště – KladnoŽelezniční spojení Praha – Letiště – Kladno (62x)
Při pohledu na současnou železniční síť v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím úz...
Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (48x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice