KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Nuselský most    Oprava Nuselského mostu pokračuje

Oprava Nuselského mostu pokračuje

Publikováno: 8.1.2016
Rubrika: Nuselský most

Nuselský most vybudovaný na přelomu 60. a 70. let patří mezi dominantní dopravní stavby hlavního města Prahy. Na mostě je šestiproudá komunikace se středním dělícím pásem a v tubusu nosné konstrukce je vedena trasa C pražského metra. Most pro silniční dopravu slouží od února 1973 a pravidelný provoz metra byl zahájen v květnu 1974.

Za dobu provozu si most v různých časových obdobích vyžádal pouze dílčí opravy. V roce 1981 byla provedena rekonstrukce vozovky. Od roku 1981 probíhaly i částečné opravy dilatačních závěrů a na stávající zábradlí byla instalována bezpečnostní opatření bránící sebevražedným pokusům. Rozsáhlejší opravy mostu byly zahájeny roku 2011 výměnou dilatačních závěrů. Z důvodu havarijního stavu původních dilatační závěrů docházelo k zatékání vody do elektroinstalace metra umístěné v tubusu nosné konstrukce a hrozilo riziko zastavení provozu metra.

V rámci průběžných prohlídek mostu byly diagnostikovány i další části mostu na konci své životnosti, proto byla správcem mostu vypsána soutěž na celkovou rekonstrukci reprezentující kompletní výměnu mostního svršku, příslušenství a sanaci betonových částí spodní stavby a nosné konstrukce. Tuto generální opravu od roku 2013 provádí sdružení společností Dálniční stavby Praha, a. s. a SMP CZ, a. s. Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost SUDOP Praha a. s. Technický dozor pro správce stavby Technickou správu komunikací Hlavního města Prahy provádí společnost PONTEX, s. r. o.

Celá rekonstrukce mostu byla především s ohledem na finanční plán investora, který byl rozložen do několika let, rozdělena na čtyři etapy výstavby. Druhým limitujícím faktorem pro postup výstavby byla dopravně inženýrská opatření schvalovaná Magistrátem hl. města Prahy. Základní podmínkou schválení jednotlivých etap dopravního omezení je zachování dvou jízdních pruhů pro jednotlivé  jízdní směry a zajištění pěšího a cyklistického provozu po jedné chodníkové římse.

První etapa rekonstrukce proběhla v roce 2013 a byla časově Magistrátem hl. města Prahy omezena pouze na prázdninové měsíce. V rámci schválených dopravních opatřeních byla demolována středová římsa. Po demolici římsy následovala sanace horní plochy mostovky, pokládka nových hydroizolačních vrstev a betonáž římsy s následným osazením zádržného systému a stožárů VO. Podrobnější postup prací této etapy byl popsán ve vydání 4/2013 tohoto časopisu.

V roce 2014 následovala realizace druhé etapy, kdy bylo projednáno dopravně inženýrské opatření na dobu čtyř měsíců. Od května do června byl uzavřen rychlý a středový pruh do centra města a realizována kompletní výměna vozovkového souvrství včetně sanace mostovky a pokládky nové hydroizolace. V měsíci červenci a srpnu byla doprava převedena na opravenou část mostu a obdobný rozsah prací byl realizován v rychlém a středovém pruhu z centra města.

Největší rozsah opravy Nuselského mostu byl naplánován do třetí etapy rekonstrukce, která byla zahájena v březnu letošního roku a je plánována do května roku 2016. V rámci této etapy probíhá sanace betonových konstrukcí spodní stavby, kterou tvoří dvě krajní masivní opěry a čtyři středové pilíře dosahující výšky 40,0 m. Technicky nejnáročnější stavební částí této etapy ale reprezentuje oprava chodníkové římsy ve směru do centra a současná sanace betonových částí nosné konstrukce. V rámci těchto prací probíhá zároveň diagnostika předpětí NK. Stávající chodníková římsa byla od vozovky oddělena masivní železobetonovou zídkou, která zajištovala vertikální a horizontální oddělení komunikačních proudů a zároveň vytvářela oporu pro vanové zakončení izolace obou částí. Voda z prostoru chodníku pak byla odváděna na vozovku pomocí prostupů v zídce vzdálených 20,0 m. Toto řešení se během provozu ukázalo jako ne zcela funkční. Voda časem začala zatékat mezi železobetonovou zídku a chodníkové panely na nosnou konstrukci a způsobovat degradaci betonu chodníkových konzol. V rámci rekonstrukce mostu tedy dochází k úplné demolici železobetonové zídky, výměně chodníkových panelů a změně způsobu odvodnění chodníku. Voda z povrchu římsy je nově standardně odváděna do odvodňovacího systému mostu.

Rekonstrukce chodníkové římsy byla zahájena odstraněním pochozí vrstvy z litého asfaltu a demolicí železobetonové zídky po celé délce mostu. Demontáž prefabrikovaných chodníkových panelů je nutno provádět v dílčích krocích z důvodu zabezpečení pracovního prostoru. Před demontáži panelů je na chodníkové konzoly NK zavěšena malá pracovní lávka délky 32,0 m umožňující obnovu římsy v délce 28,0 m. Po demontáži panelů následuje z pracovní lávky postupná sanace betonu chodníkových konzol včetně masivního římsového podélníku. Z lávky je možno sanovat i jednu boční stěnu tubusu NK. Po provedení kompletní sanace jsou konzoly, podélník a hrana nosné konstrukce vystrojeny okapničkami doplňujícími hydroizolační systém a osazeny nové prefabrikované chodníkové panely. Po osazení panelů dochází k přesunu pracovní lávky do další pozice. Na chodníkové římse pak následně probíhá betonáž monolitické části se současným zmonolitněním panelů. Před uvedením do provozu se římsa opatří přímopochozí izolací a vystrojí zádržným systémem.

Současně s opravou chodníkových říms probíhá i sanace nosné konstrukce ze zavěšené velké pracovní lávky, která umožňuje kompletní sanaci betonů tubusu NK. Velká pracovní lávka délky 32,0 m je tvořena dvěma základními samostatnými částmi (dvě malé pracovní lávky) zavěšenými pod konzolami na obou bocích NK. Lávky jsou pode dnem tubusu NK propojeny třetí samostatnou pojízdnou lávkou širokou 3,0 m, která se musí vždy po dosažení pilíře demontovat a přesunout na jeho druhou stranu. Z velké lávky současně probíhá i oprava chodníkové římsy uzavřeného chodníku. Velká pracovní lávka byla osazena u opěry Pankrác a postupně se posouvá směrem k opěře Karlov, kde byly současně zahájeny činnosti na malé pracovní lávce. Po spojení obou lávek bude kompletně dokončena chodníková římsa směrem do centra následně provedeny vozovkové vrstvy v pomalém jízdním pruhu a ukončena třetí etapa rekonstrukce.

Poslední čtvrtá etapa bude zahájena v červnu roku 2016 změnou dopravního opatření a její práce budou na nosné konstrukci probíhat v obdobném rozsahu jako u etapy třetí. V rámci dopravně inženýrského opatření bude uzavřen pomalý jízdní pruh z centra a zahájena oprava druhé chodníkové římsy. Oprava chodníkové římsy bude kontinuálně pokračovat z velké pojízdné lávky, která ukončí svůj posun u opěry Karlov. Z velké lávky bude dokončena sanace tubusu NK. Malá lávka bude po kontaktu s velkou lávkou demontována a přesunuta pod druhou konzolu NK, kde umožní opravu chodníkové římsy mimo dráhu posunu lávky velké. Termín dokončení rekonstrukce mostu je pak naplánován na červen roku 2017.

Reconstruction of Nusle Bridge Is in Progress
The Nusle Bridge constructed between the 1960s and 1970s is one of the dominant traffic constructions of the capital city of Prague. There is a six lane road with a central dividing strip on the bridge, and in the transport tube of the load bearing structure, there is the Prague subway line C. The motorway bridge has operated since February 1973 and regular operation of the subway was commenced in May 1974. Throughout the long time period, only minor repairs were performed on the bridge. In 1981, the road pavement was reconstructed. Since 1981, also partial repairs of dilatation joints have been carried out and a security balustrade to prevent suicide attempts was installed along the existing fencing. The more extensive bridge improvements were initiated in 2011 replacing the dilatation joints. Due to serious disrepair of the original dilatation joints, the water was getting into the subway wiring situated in the tube of the load bearing structure and thus, there was a risk of subway operation restriction.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Nuselský mostBetonáž vyrovnávek mostovkyPokládka živičné vozovkyOdhalené příčné předpětíSanace betonů opěrChodníkové konzoly po demontáži panelůChodníkové konzoly po sanaciVelká pracovní lávkaHorní pracovní plošina lávekSanace pilíře

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nuselský most X 676 – výměna mostních závěrůNuselský most X 676 – výměna mostních závěrů (39x)
Nuselský most, vybudovaný na přelomu 60. a 70. let minulého století, je důležitou součástí páteřních komunikací hlavního...
Oprava Nuselského mostu pokračujeOprava Nuselského mostu pokračuje (27x)
Nuselský most vybudovaný na přelomu 60. a 70. let patří mezi dominantní dopravní stavby hlavního města Prahy. Na mostě j...
Sanace Nuselského mostuSanace Nuselského mostu (19x)
V měsících červen až září 2013 byla podle realizační dokumentace zpracované firmou SUDOP PRAHA a. s. zahájena realizace ...

NEJlépe hodnocené související články

Oprava Nuselského mostu pokračujeOprava Nuselského mostu pokračuje (5 b.)
Nuselský most vybudovaný na přelomu 60. a 70. let patří mezi dominantní dopravní stavby hlavního města Prahy. Na mostě j...
Sanace Nuselského mostuSanace Nuselského mostu (5 b.)
V měsících červen až září 2013 byla podle realizační dokumentace zpracované firmou SUDOP PRAHA a. s. zahájena realizace ...
Nuselský most – vývoj sanační malty Sika MonoTop-452NNuselský most – vývoj sanační malty Sika MonoTop-452N (4 b.)
Společnost Sika CZ, s. r. o. je dceřinou společností švýcarského výrobce specializovaných stavebních hmot Sika AG a na č...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice