KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Nuselský most    Sanace Nuselského mostu

Sanace Nuselského mostu

Publikováno: 4.11.2013, Aktualizováno: 30.11.2015 12:30
Rubrika: Nuselský most

V měsících červen až září 2013 byla podle realizační dokumentace zpracované firmou SUDOP PRAHA a. s. zahájena realizace sanace mostu. První fáze sanace zahrnovala výměnu izolace mostovky v místě střední římsy a střední římsu s novými stožáry osvětlení.

NUSELSKÝ MOST
Most převádí městskou komunikaci I. třídy – ul. 5. května přes Nuselské údolí mezi Pankrácí a Karlovem v Praze. Je dopravní spojnicí pro automobilový a pěší provoz mezi centrem města a jeho jižními částmi a zároveň dopravním napojením na městský dopravní okruh. Dále také převádí trasu metra C mezi stanicemi I. P. Pavlova a Vyšehrad.

Pole mostu o rozpětí 68,25 + 3 × 115,5 + 68,25 m přemosťují ulice Čiklova a Křesomyslova na území městské části Prahy 2 a ulice Jaromírova, Oldřichova, Svatoplukova a Sekaninova na území městské části Prahy 4. Pod mostem prochází železniční tratě Praha Vršovice – Praha Smíchov a Praha hl. n. – Praha Smíchov, zároveň je pod ním umístěna čerpací stanice AGIP, veřejný park Folimanka a potok Botič.

VÝSTAVBA MOSTU
Jedná se o spojitou rámovou konstrukci o pěti polích, z monolitického předpjatého betonu B450 – podélně i příčně předpjatá, zbudovaná letmou betonáží, v krajních polích betonovaná na pevné skruži. Realizace byla svěřena podniku SSŽ (Stavby silnic a železnic – dnes EUROVIA CS) v letech 1965 – 1973.

Přípravnými pracemi byla demolice několika domů v Nuselském údolí a dětské nemocnice na Karlově. Pilíře byly založeny na kopaných šachtových pilířích, opěry na vrtaných pilotách a plošně na základových pasech.

Dříky pilířů z betonu B330 byly navrženy ze čtyř samostatných listů s líci skloněnými od svislé roviny, v jejichž hlavě byl vybetonován zárodek tubusu nosné konstrukce. K němu byly připnuty z obou stran betonážní vozíky a metodou letmé betonáže vybetonovány po lamelách max. dl. 3,5 m vždy poloviny polí mostu s vynecháním střední lamely konstrukce. Po dobetonování uzavírající části NK byly předepnuty průběžné předpínací kabely a jednotlivá pole mostu spojena. Předpínací výztuž je vzhledem k zatížení spodní desky provozem metra navržená také svislá ve stěnách tubusu nosné konstrukce.

Pro zmenšení hmotnosti a tím i průhybu konzol vybetonovaných vahadel jednotlivých polí mostu nebyl betonován most v celé šířce, ale pouze komora se zárodky budoucích konzol příčného řezu. Po předepnutí celého mostu byla dobetonována příčná žebra konzol a deska mostovky (obojí předepnuto jednolanovými předpínacími kabely) a průběžný krajní římsový nosník. Mezi něj a zvýšený okraj konzoly mostovky se svodidlovou zídkou byly do ozubů na jejich okrajích osazeny prefabrikované chodníkové desky tl. 100 mm opatřené izolací a krytem z litého asfaltu.

To, co se jevilo jako optimální při výstavbě se ale z důvodu množství netěsných spar stalo v pozdějších letech zdrojem poruch betonu od protékající srážkové vody z chodníků až do podhledu nosné konstrukce mostu.

Zábradlí mostu bylo tehdy ještě bez zábran proti pádu osob, zato s integrovanými osvětlovacími tělesy ve spodní hraně madla. Most byl pro silniční provoz otevřen v roce 1973 a o rok později jím projel první vlak metra trasy C, tehdy ukončené ve stanici Kačerov. Vlaky metra vyrobené v tehdejším SSSR však měly vyšší hmotnost než podzemní tramvaj, proto bylo nutné do tubusu instalovat roznášecí ocelový rošt, který zatížení přenáší do rohů konstrukce blízko stěn a nezatěžuje spodní desku, která na toto zatížení nebyla dimenzována.

Izolace mostovky z natavovaných asfaltových izolačních pásů byla doplněna vrstvou gumové folie, volně pokládanou na mostovku s ochrannou vrstvou z betonu s KARI sítí a spádovou vrstvou z betonu vylehčeného kuličkami polystyrenu. Obojí se ukázalo jako nešťastná volba, protože beton s polystyrenem se po čase rozpadal a folie i s vrstvami vozovky se volně oddělovala od podkladu, čímž se tvořily výtluky a most bylo nutné po několika letech provozu rekonstruovat.

OPRAVY MOSTU V PŘEDCHOZÍCH LETECH
V roce 1980 – 1981 byl most uzavřen pro automobilový provoz kvůli celkové rekonstrukci mostního svršku podle návrhu firmy PÚDIS. Bylo provedeno zbroušení původních vrstev vozovky, povrch mostovky vyrovnán epoximaltou a izolace provedena ze stěrky z asfaltového mastixu s vložkou ze sklené tkaniny (subdodávka tehdy rakouského Strabagu) a položeny vrstvy asfaltové vozovky. Na krajní svodidlovou zídku byly dodatečně namontovány železobetonové prefabrikáty s ocelovou svodnicí jako zábranou proti nárazu vozidel a vybetonována nová střední římsa se stožáry osvětlení v roztečích po 8,0 m. Zábradlí bylo vyměněno za dnešní ocelové se svislou výplní, bez osvětlovacích těles.

V roce 1997 byl rekonstruován ocelový roznášecí rošt v tubusu nosné konstrukce z důvodu trhlin v jeho podélnících. V 90. letech bylo zvýšeno zábradlí zaoblenou nástavbou pro zabránění přístupu přes zábradlí. V této době se na mostě prováděly pouze občasné udržovací práce a výměny jednotlivých desek kobercového dilatačního závěru.

Kompletní výměna mostních závěrů proběhla v létě roku 2011 a odstranila nejpalčivější problém mostu – příčiny zatékání na čelo nosné konstrukce, úložný práh a do prostor kolejiště metra. Odstranění následků – poruch betonu a výztuže nosné konstrukce a opěr bude záležitostí právě sanace mostu.

PORUCHY A ZÁVADY
Přes pečlivě provedenou rekonstrukci v roce 1981 se v průběhu let objevily poruchy betonu v místě dilatací a spar na okraji chodníku i vozovky v celé délce podhledu mostu a problémy s mostními závěry. Most je dlouhodobě sledován a byla vypracována celá řada diagnostických průzkumů poruch mostu. Ty byly podkladem pro vypracování projektové dokumentace sanace mostu, jež byla zpracována v letech 2010 – 2012 firmou SUDOP PRAHA a. s.

Poruch byla zjištěna celá řada: zatékání do podhledu mostu v místě chodníků a odvodňovacích svodů, které způsobuje poruchy krycí vrstvy výztuže s počínající korozí výztuže na podhledu mostu, poruchy betonu a koroze výztuže na opěrách a čele nosné konstrukce v místě zatékání z odvodnění mostovky a netěsných mostních závěrů. Některé dřívější vysprávky povrchu betonu na podhledu a tubusu nosné konstrukce, kryté nátěrem, vykazují nízkou soudržnost k podkladu.

PROJEKT SANACE MOSTU
Cílem sanace mostu je obnovení jeho dobrého technického stavu a odstranění poruch betonu všech částí spodní stavby, nosné konstrukce a příslušenství mostu a tím prodloužení trvanlivosti mostu.

Budou odstraněny nevhodné detaily v příslušenství mostu, které jsou zdrojem poruch betonu od zatékání srážkové vody skrze spáry v chodníkové části a v místech svodů odvodnění. Budou zrevidovány všechny předchozí vysprávky povrchu betonu a odstraněny ty, které nemají patřičnou soudržnost s podkladem. Budou odstraněny poruchy betonu spodní stavby i nosné konstrukce. Dále budou vyměněny odvodňovače na mostovce včetně svodů do sběrače v komoře mostu, vyměněna izolace mostovky včetně vozovky a střední římsy, vyměněna konstrukce prefabrikovaných chodníkových desek za novou monolitickou římsu s chodníkem včetně nové pochozí izolace. Nosná konstrukce ani spodní stavba nebudou zesilovány, jejich technický stav je dobrý a možná zatížitelnost mostu prokázaná přepočtem (PÚDIS, 1992) je dostačující.

Pro sanaci podhledu nosné konstrukce bylo nutné navrhnout zavěšenou sanační lávku, která bude pojíždět po podvěšené dráze a vytvoří přístup ke všem plochám stěn, konzol a spodní desky (výška NK = 6,5 m). Pilíře a opěry budou sanovány z dočasného systémového lešení.

Součástí projektové dokumentace byl i návrh dopravních opatření, který byl projednán s dopravní policií. Uzavírka vozovky je navržena vždy v jednom jízdním pruhu pro každý směr, se zachováním provozu vždy ve dvou pruzích v každém směru. Nedílnou součástí byly i úpravy veřejného osvětlení, umístěného na střední římse mostu.

SUDOP PRAHA a. s. zpracoval v letech 2010 – 2012 kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně všech průzkumů, havarijního plánu, zaměření a vlivu stavby na životní prostředí a po úspěšném získání stavebního povolení zpracoval i soutěžní dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Předpokládá se rozložení sanace do více let z důvodu nutnosti rozfázování postupu prací i z důvodu zajištění finančních prostředků. Předpokládaná cena sanace včetně všech přeložek inženýrských sítí a vedlejších rozpočtových nákladů byla spočtena na téměř 250 mil. Kč.

REALIZACE PRVNÍ FÁZE SANACE
Pro provoz vozidel byl v polovině června 2013 uzavřen nejprve jeden jízdní pás směrem do centra a od začátku července jízdní pásy podél střední římsy v obou směrech. Před demolicí stávající střední římsy byly na provizorní betonové patky přeloženy stávající stožáry osvětlení komunikace. Dále byla zbourána střední římsa včetně pruhů vozovky v šířce cca 200 mm a odstraněna stávající izolace mostovky včetně vyrovnávacích vrstev. Vzhledem k tomu, že nová vozovka je navržena jako dvojvrstvá, byl povrch mostovky vyrovnán v tl. 10 – 40 mm sanační maltou Sika MonoTop-452N a v tl. 40 – 90 mm (lokálně až 130 mm) betonem C 30/37-XF1. Nová izolace mostovky je navržena z natavovaných asfaltových izolačních pásů.

Nová železobetonová římsa z betonu C 30/37-XF4+XC4+XD3 byla osazena trojicí chrániček pro vedení kabelů osvětlení a pro výhledové převedení kabelů telematiky TSK. Nové stožáry osvětlení byly osazovány na kotevní stoličky zabetonované do římsy. Římsa samotná byla kotvena k mostovce prostřednictvím lepených ocelových nerezových kotev.

Na střední římse je jako záchytné bezpečnostní zařízení navrženo ocelové nadobrubníkové svodidlo MS4/H2. Vozovka podél římsy byla do realizace další fáze sanace v šířce cca 200 mm dočasně vyrovnána jemnozrnným betonem C 30/37-XF4+XC4+XD3 D8.

Následující fází sanace bude v příštím roce výměna izolace mostovky a vozovky ve středních jízdních pásech. Teprve v dalších letech přijdou na řadu další fáze zahrnující výše popsané sanace betonových částí podhledu nosné konstrukce a spodní stavby.

Zhotovitelem stavebních prací bylo sdružení firem Dálniční stavby Praha a. s. a SMP CZ a. s. Investorem akce je Technická správa komunikací Hl. m. Prahy (TSK). Investorem a zhotovitelem nových stožárů osvětlení komunikace byla firma Eltodo Citelum s. r. o.

Zároveň s první fází sanace Nuselského mostu letos proběhla výměna izolace a střední římsy na mostovce – stropu stanice metra Vyšehrad, která na Nuselský most bezprostředně navazuje a která je ve správě Dopravního podniku Praha.

Redevelopment of the Nusle Bridge
The bridge transponses the class I municipal road – ul. 5. Května over Nuselské Údolí between Pánkrác and Karlov. It is a flowline of automobile and pedestrian traffic between the city centre and its southern parts and it also serves as a traffic connection to the city expressway. Further it also transponses the subway route C between stations I. P. Pavlova and Vyšehrad.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pohled na most ze strany KarlovaPohled na pilíř a nosnou konstrukci zespoduPoruchy od zatékání vody na podhledu nosné konstrukce mostuPříčný řez mostemHotová střední římsa (září 2013)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nuselský most – vývoj sanační malty Sika MonoTop-452NNuselský most – vývoj sanační malty Sika MonoTop-452N (25x)
Společnost Sika CZ, s. r. o. je dceřinou společností švýcarského výrobce specializovaných stavebních hmot Sika AG a na č...
Nuselský most X 676 – výměna mostních závěrůNuselský most X 676 – výměna mostních závěrů (23x)
Nuselský most, vybudovaný na přelomu 60. a 70. let minulého století, je důležitou součástí páteřních komunikací hlavního...
Sanace Nuselského mostuSanace Nuselského mostu (19x)
V měsících červen až září 2013 byla podle realizační dokumentace zpracované firmou SUDOP PRAHA a. s. zahájena realizace ...

NEJlépe hodnocené související články

Oprava Nuselského mostu pokračujeOprava Nuselského mostu pokračuje (5 b.)
Nuselský most vybudovaný na přelomu 60. a 70. let patří mezi dominantní dopravní stavby hlavního města Prahy. Na mostě j...
Sanace Nuselského mostuSanace Nuselského mostu (5 b.)
V měsících červen až září 2013 byla podle realizační dokumentace zpracované firmou SUDOP PRAHA a. s. zahájena realizace ...
Nuselský most – vývoj sanační malty Sika MonoTop-452NNuselský most – vývoj sanační malty Sika MonoTop-452N (4 b.)
Společnost Sika CZ, s. r. o. je dceřinou společností švýcarského výrobce specializovaných stavebních hmot Sika AG a na č...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice