KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Netradiční lávky pro pěší

Netradiční lávky pro pěší

Publikováno: 5.6.2014
Rubrika: Mosty

Lávky pro pěší jsou specifickou oblastí projektování mostních konstrukcí. Je u nich kladen výrazný důraz jak na architektonické ztvárnění, tak na zajištění komfortu pro pohyb pěších a často i bezbariérový přístup. Tyto požadavky jsou obzvláště významné pro konstrukce umístěné v městských aglomeracích, v blízkosti kulturních památek či v navštěvovaných rekreačních oblastech.

Projekčním týmem Ateliéru dopravních staveb firmy VPÚ DECO PRAHA a. s. bylo v poslední době navrženo a realizováno několik netradičních, architektonicky a technicky zajímavých konstrukcí. Tyto lávky tematicky spojuje neobvyklost jejich funkce a využití, konstrukčního a statického řešení a jsou dále popsány v tomto příspěvku.

1. ZDVIŽNÁ LÁVKA V PŘÍSTAVU HLUBOKÁ
Přes vjezd do sportovního přístavu Hluboká byla v roce 2013 a 2014 realizována pohyblivá zdvižná lávka pro pěší a cyklisty. Lávka je tvořena ocelovými nosníky HE400B délky 15 m s ocelovými příčníky a dřevenou mostovkou. Zdvih lávky je zajištěn pomocí hydraulických válců o zdvihu 2 900 mm, tím je zajištěna požadovaná podjezdná výška 5,25 m. Návrh lávky v sobě integruje nejen prvky mostní konstrukce, ale i zabezpečovací zařízení, hydraulické systémy, řídící a kontrolní systém.

Lávka je s ohledem na dosažení přijatelné hmotnosti navržen jako ocelová svařovaná konstrukce s dřevěnou mostovkou. Důležitou součástí návrhu bylo i řešení strojních a hydraulických prvků a rovněž prvků zabezpečení mostu.

1.1 Hlavní nosná konstrukce
Jako nosná konstrukce lávky je navržena ocelová konstrukce se dvěma hlavními nosníky tvaru HE400B o délce 15,035 m. Hlavní nosníky jsou spojeny příčníky tvaru T. Mostovka je navržena dřevěná z dřevěných fošen 160 × 120 mm z tvrdého dubového impregnovaného dřeva třídy D30. Vodorovné ztužení nosné konstrukce je navrženo ocelové ze svisle orientovaných páskových výztuh ve tvaru X. Nad opěrami v místě uložení je navržen masivní podporový příčník, který je konzolovitě vyveden nad mostovku a slouží pro uchycení hydraulických válců. Za ním je navržen další koncový příčník pro připevnění vodícího zařízení. Na obou stranách mostu je navrženo ocelové zábradlí výšky 1,3 m, s výplní z tahokovu z nekorodující oceli.

Stavební výška je 570 mm. Šířka pěší a cyklistické komunikace je 3m. Nosná konstrukce lávky je uložena přes ocelová ložiska na vjezdový objekt. Na něm jsou umístěna ložiska, vodící pylony a další vybavení. V blízkosti jsou umístěny vodotěsné jímky, ve které jsou umístěny hydraulické agregáty.

1.2 Vedení pří zdvihu
Veškerá vodorovná zatížení působící na lávku při zdvihu nesmí mít žádný vliv na hydraulické válce, ty mohou být zatíženy jen osovými silami. Z toho důvodu je lávka vybavena vodícím zařízením. Na každém úložném prahu jsou vně lávky osazeny 2 vodící konzoly, které zabraňují nechtěným pohybům lávky. Vodící zařízení se skládá z ocelového sloupu trubkového průřezu 356 mm a z vodících prvků uchycených na koncovém příčníku. S ohledem na nízkou hmotnost konstrukce je navrženo kluzné vedení pomocí plastových kluzných pouzder, vodící plech na konzole je navržen z korozivzdorné oceli.

Pokud je z důvodu lodního provozu třeba zafixovat lávku ve zdvižené poloze, možné toto provést pomocí čepového systému. V případě povodně je možno taktéž zafixovat lávku v částečně zdvižené poloze (v úrovni 0,5 m nad Q100) tak, aby nedošlo k jejímu zaplavení.

1.3 Elektrotechnické prvky mostu
Vzhledem k pohyblivému charakteru mostu je na mostní konstrukci a v její blízkosti osazena řada zabezpečovacích prvků. Otevírání a zavírání mostu bude řízeno dálkově z velínu plavební komory, v současnosti je u pylonu osazen ovládací pult, který umožňuje přímé ovládání zdvihu. Pohyb je řízen elektronicky s pomocí snímače pohybu na válcích. Na předpolí jsou osazeny dvě kamery, nastavené tak, aby byla zajištěna viditelnost na most i předpolí. Před opěrami jsou osazeny elektricky ovládané závory a semafory, které při otvírání mostu kromě červeného světla vydávají varovný signál. Na každém konci mostu u koncového příčníku je umístěn elektromechanický zámek, který zajišťuje polohu mostu proti případnému nadzdvižení.

Na každé straně mostu je osazen plavební znak C.2 – Průjezdní výška omezena a 2 světla prům. 300 mm žluté barvy, složená z LED diod. Tato světla povolují vjezd pod mostem vždy jen z jedné strany, a to pro základní polohu mostu.

Na obou koncích mostu je osazena závora se svislými záclonkami, která před sklopením mostu uzavře prostor na mostě proti vstupu nepovolaných osob.

Zvedání sklopného mostu zabezpečuje hydraulický pohon. V běžném provozním režimu se most zvedne a zůstává ve zvednuté poloze pouze na dobu nezbytně nutnou pro proplutí plavidel do/z přístavu. Jinak setrvává ve výchozí horizontální poloze, fixované elektrickým zámkem. Hydraulický pohon zohledňuje bezpečnostní hledisko. Je navržen tak, aby bezpečně fixoval konstrukci mostu ve zdvižené poloze, a to i v případě destrukce některé části hydraulického potrubního rozvodu. Nouzové spuštění mostu hydraulický systém samozřejmě umožňuje.

Zvedání mostu zabezpečují dva, po stranách mostní konstrukce umístěné, přímočaré hydromotory (2× ∅140/∅100 – cca 3 100 mm) se zabudovanými kontinuálními snímači polohy. Hydraulický agregát je s těmito prvky propojen prostřednictvím vysokotlakého potrubního rozvodu. Celkový instalovaný příkon je P = 26,75 kW.

1.4 Výstavba mostu
Výstavba mostu probíhala v roce 2013 a první polovině 2014. Nosná konstrukce byla vyrobena v mostárně firmy Podzimek, vcelku přepravena na staveniště a za pomoci mobilního jeřábu osazena na ložiska. Pylony a válce byly vzhledem k rozměrům přepravovány samostatně a kompletovány na staveništi. Následně proběhla montáž ostatních částí mostu, jednalo se zejména o hydraulický systém a jeho ovládání. Zatěžovací zkouška je plánována na květen 2014.

1.5 Zhodnocení
Celá stavba představuje komplexní řešení vztahů pěší, cyklistické a vodní dopravní cesty s použitím technologie zvedání mostního pole, která v tomto rozsahu a provedení dosud nebyla na území České republiky aplikována. Řešení umožnilo sladit požadavky obou druhů dopravy a vztahů k sousedním areálům. Investorem stavby je Ředitelství vodních cest ČR, projektantem mostu VPÚ DECO PRAHA a. s. Generálním projektantem stavby je Pöyry Environment a.s. Generálním zhotovitelem mostu a ochranného přístavu jsou firmy Metrostav a. s. a SMP CZ a. s.

Výrobce ocelové konstrukce byly Strojírny Podzimek, s. r. o. Dodavatelem hydraulického systému byla firma HYTOS Ostrava-Vítkovice s. r. o., řízení a ovládání mostu dodávala Argo Automatizace, s. r. o.

2. DŘEVĚNÁ LÁVKA NA NOVÉM HRÁDKU U KUNRATIC
Nový Hrádek byl založen králem Václavem IV na sklonku jeho života, v roce 1411. V tomto roce byl do skály vylámán hradní příkop, jehož práce byla zadána novoměstskému zedníkovi Řehořovi a jeho bratrovi Maříkovi Otrole. Příkop obepínal na vrcholu skalnatého ostrohu celý hradní objekt a přerušil i jedinou přístupovou cestu od severovýchodu. Příkop měl být téměř 9 m hluboký a 17,8 m široký. Na vnější straně příkopu byl vybudován val a bezpečnost Nového hradu měla být ještě zvýšena vodním opevněním. Proto byla uzavřena smlouva mezi stavitelem Hertvínem a lamačem kamene Jakubem o zřízení rybníka, který měl pod hradním ostrohem zachytit vodu z Kunratického potoka. Hráz tohoto vodního díla měla být asi 18 m široká a 8 m vysoká. Dle historiků vedl přes hradní příkop padací most.

V této lokalitě byla navržena a realizována nová netradiční dřevěná lávka pro pěší přes bývalý příkop. Jedná se o dřevěnou trámovou konstrukci, jejíž návrh byl významně ovlivněn polohou v přírodně i architektonicky chráněné lokalitě. Lávka kombinuje prvky moderní s historickými tak, aby byla citlivě začleněna do daného prostředí a usnadnila návštěvníkům přístup do areálu zříceniny. Zároveň umožní osobám s omezenou schopností pohybu a orientace prohlídku památky. V neposlední řadě je využívána pro potřeby správce areálu (pojezd malého vozidla do 3,5 t).

Lávka pro chodce o třech polích rozpětí 7,35 + 5,88 + 7,35 m s délkou přemostění 20,03 m převádí provoz pěších přes hradní příkop v blízkosti Nového Hrádku. Nosná konstrukce je celodřevěná se 3 plnostěnnými hlavními nosníky – trámy profilu 0,3 × 0,2 m, s fošnovou mostovkou a s příčníky po 1,47 m. Volná šířka chodníku a šířka mezi zábradlím je 2,5 m.

Příčníky jsou přisazeny k hlavnímu nosníku zespodu nad pilíři a nad opěrami a vzpírají zábradlí lávky tak, aby byla zajištěna jeho pevnost a tuhost. Nosná konstrukce je přikotvena k opěrám svislými kotevními šrouby. Dále jsou provedeny mezilehlé příčníky, které jsou vloženy mezi hlavními nosníky a napojeny ocelovými styčníkovými deskami.

Vzhledem k zajištění bezpečnosti pohybu osob (zejména dětí) a s ohledem na možné propadnutí zábradlím je provedena výplň zábradlí z akátových štípaných loubků, vypletených mezi dubovými sloupky.

Pilíře jsou tvořeny třemi dřevěnými trámy 250 × 250 mm, ztuženými diagonálním ztužením a příčným trámem, sloužícím pro uložení hl. nosníku.

Spojovací prostředky dřevěných prvků jsou ocelové styčníky se svorníkovým upevněním. Dřevěná konstrukce je ošetřena proti plísním a dřevokazným houbám. Horní plocha hlavního nosníku je pro zvýšení trvanlivosti opatřena oplechováním z plechu z korozivzdorné oceli.

Celá konstrukce je navržena z dubového řeziva třídy D30, ručně hoblovaného dvoumužným hoblíkem úběrákem.

Spodní stavbu tvoří celkem 2 opěry a 2 pilíře, oboje monolitické betonové slabě vyztužené konstrukce. Pilíře jsou založené plošně. Součástí stavby je i úprava terénu v nejbližším okolí lávky. Viditelný povrch opěr je obložen kamenným břidlicovým obkladem. Kamenný obklad je k opěrám kotven nerezovými pásky.

Výsledná stavba Kunratické lávky probíhala v poměrně obtížně přístupných podmínkách, za dohledu Národního památkového ústavu. Byl kladen velký důraz na kvalitu provedení včetně stavebních detailů.

Investorem byl Magistrát hlavního města Prahy, zhotovitelem firma SDS EXMOST spol. s r. o., výrobu dřevěné konstrukce zajišťovala firma CB s. r. o. Generálním projektantem byla firma PSK TUZAR s. r. o., projektantem konstrukční části lávky pak VPÚ DECO PRAHA a. s.

3. LÁVKA PŘES ŘEKU OPAVU-JILEŠOVICE
Záměrem je výstavba lávky pro smíšený provoz (pěší a cyklisté) přes řeku Opavu, která zajišťuje propojení cyklostezek na obou jejích březích řeky. Současně propojí oblast Hlučínského jezera s obcí Jilešovice a umožní využití plánovaných sportovně rekreačních aktivit i pro občany této obce.

Okolní území je ploché, proto převáděná komunikace vede v místě mostu ve vrcholovém zakružovacím oblouku. Svahy náspu ramp vedoucích k lávce jsou na straně směrem k řece odlážděny kamennou dlažbou do betonu. Komunikace a volné okolní plochy jsou nezpevněné. V současné době je zpracována dokumentaci v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

3.1 Návrh konstrukce:
Koncepce návrhu konstrukce vychází z jednání a požadavků zástupců investora, následného správce mostu a zástupci dalších dotčených orgánů státní správy. Je navržena tak, aby minimální volná výška nad hladinou Q100 byla min. 1,0 m a zároveň aby lávka svým vzhledem výrazněji nenarušovala charakter okolního terénu. Lávka je koncipována pro smíšený provoz (pěší a cyklisté) s vyloučením jakékoliv dopravy. Na předmostích bude osazeno trvalé zařízení pro zamezení vjezdu motorových vozidel.

Konstrukce je navržena jako kolmý ocelový příhradový most s horní mostovkou s mírným vzepětím o jednom poli rozpětí 56,40 m. Šířka konstrukce je 3,44 m.

Základními prvky nosné konstrukce jsou dvě trubky horního pasu a dvě trubky pasu dolního spojené v celek jak diagonálami, tak jednotlivými příčníky a ocelovou ortotropní mostovkou v úrovni horního pasu. Na obou koncích nosné konstrukce jsou navrženy příčníky. Vzdálenost horního a dolního pasu se po délce mostu plynule mění, jejich maximální rozteč je ve středu rozpětí. Konstrukce je uložena na spodní stavbě na hrncových ložiskách.

Opěry jsou monolitické železobetonové s rovnoběžnými zavěšenými křídly. Dříky jsou vetknuté do základových pasů, založení je hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách průměru 900 mm. V závěrné zídce je navrženo osazení povrchového kobercového mostního závěru.

4. ZÁVĚR
Závěrem lze konstatovat, že se u všech uvedených lávek podařilo skloubit jejich technickou funkci se začleněním do okolního prostředí, a to zejména díky konstruktivní spolupráci ze strany investora, projektanta a architekta.

Unconventional Walkways for Pedestrians
Walkways for pedestrians are a specific sphere of bridge structure designing. Significant emphasis is put on both architectonic design and ensuring comfort for pedestrians, often including wheelchair access. These requirements are particularly significant for structures located in conurbations, close to cultural sights or in frequently visited recreational areas.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pohled na most ve zdvižené polozePohled na lávku v definitivní polozePodélný řez lávkouPohled na dokončenou lávkuDetail loubků zábradlí3D pohled na model konstrukceVzorový příčný řez – uprostřed rozpětíVzorový příčný řez – nad podporou

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Netradiční lávky pro pěšíNetradiční lávky pro pěší (50x)
Lávky pro pěší jsou specifickou oblastí projektování mostních konstrukcí. Je u nich kladen výrazný důraz jak na architek...
Mostní dílo roku 2014Mostní dílo roku 2014 (46x)
Součástí mezinárodního sympozia MOSTY 2016, které se bude konat ve dnech 21. – 22. dubna 2016 v hotelu Voroněž v Brně, j...
Přepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad VltavouPřepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad Vltavou (38x)
Předmětem projektu byl přepočet stávající mostní konstrukce podle nových zásad daných Metodickým pokynem pro určování za...

NEJlépe hodnocené související články

PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...
„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...