KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Rychlostní silnice R7    Mostní estakáda na silnici R7 na stavbě R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice

Mostní estakáda na silnici R7 na stavbě R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice

Publikováno: 28.4.2014
Rubrika: Rychlostní silnice R7

Stavba „R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice“ je součástí souboru staveb zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou rychlostní silnici R7, která je zahrnuta do výhledové sítě dálnic a rychlostních komunikací v České republice. V tomto případě se jedná o silniční tah R7 Praha – Chomutov – státní hranice se Spolkovou republikou Německo (hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána – Reitzenhain). Součástí této stavby je i estakáda nedaleko obce Spořice na obchvatu města Chomutova, která převádí silnici R7 přes železniční trať.

Silnice R7 je v místě estakády vedena ve směrovém oblouku o poloměru 330 m, v prvních polích je most v přechodnici. Výškově je most ve vrcholovém oblouku, maximální stoupání je na mostě 4,2 %. Komunikace je směrově rozdělená s šířkou vozovky 2 × 11,75 m. Z důvodu směrového oblouku velmi malého poloměru je navržen výrazný příčný sklon vozovky 6 %, v polích v přechodnici je příčný sklon snížen až na 2,4 %. Příčný sklon je jednostranný směrem do středu oblouku.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Vlastní most je tvořen dvěma samostatnými mosty, jeden most pro každý jízdní směr. Oddělená pro oba směry je i spodní stavba. Estakáda je tvořena konstrukcí o dvanácti polích, která funguje jako jeden dilatační celek, staticky se jedná o soustavu prostých polí.

Spodní stavba a založení
Celý most je založen hlubinně na velkoprůměrových pilotách profilu 1,18 m délky 16 – 18 m. Každá z opěr je založena na 16 pilotách, pilíře na 6 pilotách. Výjimkou je pilíř P7 s pevným ložiskem, kde je použito dvanáct pilot.

Opěry mostu jsou mohutné krabicové ze železobetonu. Opěry obou mostů jsou odděleny dilatační spárou. Každá z opěr je tvořena základovou patkou 4,7 × 15,4 m, ze které vystupuje dřík výšky 5,2 až 6,7 m. Na opěry navazují vetknutá rovnoběžná křídla, na levé křídlo opěry OP1 (pražská opěra) ještě navazuje samostatná opěrná zeď. Pilíře jsou v pohledu příčního řezu tvaru T, přičemž stojina má v dolní části pilíře prizmatický tvar šířky 5,0 m, který se v horní části rozšiřuje zakružovacími oblouky na šířku stativa 12,16 m. Šířka pilíře v podélném směru mostu je 1,6 m, výška rozšířené části pilíře je 4,1 m. Boční hrany pilíře jsou zaobleny ve tvaru půlkruhu, čelní plocha pilíře je profilována zapuštěnou nikou.

Nosná konstrukce
Nosná konstrukce je tvořena dvanácti prostými poli, která jsou spojena železobetonovou deskou s vrubovými klouby v ose pilíře. Osa uložení je vždy vedená kolmo k ose komunikace. Vzdálenost os podpor v ose komunikace je 27 + 5 × 30 + 31 + 4 × 30 + 27 m. Delší pole je pole překračující železniční trať. Osy uložení jednotlivých prostých polí jsou na pilířích vždy posunuty o 0,4 m od osy pilíře. Pevné uložení nosné konstrukce je na pilíři P7.

Proti dokumentaci pro zadání stavby byla nosná konstrukce drobně upravena. Z důvodu zjednodušení montáže byl upraven počet ocelových nosníků ze sedmi na šest. Sudý počet nosníků umožnil jejich montáž po dvojicích, u kterých nehrozí ztráta jejich stability a tím je výrazně usnadněna manipulace při osazování. Dále byla ztenčena spřažená deska z původní 300 mm na 280 mm. Toto snížení hmotnosti betonové desky umožnilo betonáž spřažené desky bez použití provizorních podpor pro betonáž, které měly být umístěny v polovině každého pole.

Vlastní ocelová konstrukce každého pole (jedna nosná konstrukce) je tvořena šesti svařovanými hlavními nosníky nesymetrického I průřezu. Příčná osová vzdálenost nosníků je konstantní 2,20 m. Z důvodu radiálního uspořádání os uložení je rozpětí každého nosníku jiné, směrem vně směrového oblouku se nosníky prodlužují. Hlavní nosníky jsou složeny z pěti výrobních dílů různých průřezů pásnic. Výška stěny je po délce nosníku konstantní 1,10 m, resp. 1,15 m pro nosníky N6L a 1,00 m pro nosníky N6P. Snížená výška vnitřního nosníku (nosník který je nejníže) byla zvolena z důvodu dodržení průjezdného profilu nad přecházenou železniční tratí. Naopak vnější nosník byl zvolen vyšší, aby lépe přenášel zvýšené zatížení od rozšířené spřažené desky vlivem směrového oblouku.

V poli jsou dvojice nosníků (1-2, 3-4, 5-6), které byly společně osazovány, spojeny ztužidly tvaru K. Ztužidlo je tvořeno dvěma úhelníky a jedním Uprofilem, které jsou spojeny pomocí styčníkového plechu a jsou přivařeny k výztuhám hlavního nosníku. Mezi dvěma nosníky jsou vždy dvě ztužidla přibližně ve třetině rozpětí. Mezi nosníky 2-3 resp. 4-5 nejsou osazená žádná mezipodporová ztužidla. Nad podporami jsou hlavní nosníky spojeny podporovými příčníky ze svařovaného I profilu. Příčníky mezi osazovanými dvojicemi nosníků (1-2, 3-4, 5-6) byly přivařeny ve výrobně a spolu s mezipodporovými ztužidly spojovali osazované dvojice hlavních nosníků při montáži. Tyto příčníky jsou vybaveny výztuhami pro možnost budoucího zvedání nosné konstrukce při výměně ložisek. Příčníky mezi nosníky 2-3 resp. 4-5 jsou tvořeny svařovaným profilem I, který je z důvodu eliminace svařování přímo na stavbě připojen šroubových stykem.

Na ocelové konstrukci je provedena spřažená železobetonová deska tloušťky 0,28 m. Tloušťka je konstantní na celé konstrukci mimo konců desky u opěr, kde je tloušťka zvětšena s ohledem na zvětšení tuhosti v oblasti dilatačního závěru a možnost lepšího kotvení dilatačního závěru. Deska je spojitá po celé délce nosné konstrukce, v místě nad pilíři jsou v desce provedeny vrubové klouby, které zajišťují statické působení nosné konstrukce jako prostá pole. Toto statické působení je pro spřažené konstrukce obecně velmi vhodné, v případě tohoto mostu eliminuje i případná dodatečná namáhání od nerovnoměrného sedání ve složitých základových poměrech, ve kterých se tato estakáda nachází.

Nosná konstrukce je uložena na elastomerová ložiska, pod každým ocelovým nosníkem na jedno ložisko. Vzhledem ke značné dilatační délce a tím značným dilatačním pohybům v místě ložisek vzdálených od pevného ložiska, bylo třeba ložiska na koncích dilatačního úseku provést s kluznou teflonovou deskou. Tato ložiska je složité vyrábět jako vedená, byl tedy navržen systém vedení mostu s vedením mimo ložiska. Všechna ložiska byla provedena jako všesměrná a stabilitu polohy nosné konstrukce zajišťují smykové zarážky, které jsou umístěny pod středními podporovými příčníky každého pole. Tyto zarážky umožňují pouze podélný posun nosné konstrukce od pevného bodu, který je umístěn pod příčníkem pole 7 na pilíři P7.

VÝSTAVBA
Výstavba mostu probíhala běžnými stavebními postupy. Nosná konstrukce byla montována pomocí mobilních jeřábů z terénu pod mostem. Montáž ocelové konstrukce probíhala po dvojicích nosníků s následným doplněním šroubovaných příčníků. Tímto způsobem byly plně odstraněny procesy svařování ze stavby, a na stavbě tak nemusely být prováděny žádné protikorozní nátěry s výjimkou oprav míst poškozených v rámci realizace mostu.

Spřažená deska byla betonována na bednění zavěšeném na ocelové konstrukci. Betonáž probíhala po jednotlivých polích, bednění bylo postupně překládáno.

ZÁVĚR
Celou stavbu „R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice“ stavělo sdružení firem Skanska, Geosan Group, SALEMA Construction, vlastní most prováděla Skanska a. s. Ocelovou konstrukci dodávaly dvě mostárny společnosti Skanska z Děčína a Sadské a firma OK-BE s. r. o. Hlavním projektantem stavby byla firma Pragoprojekt a. s., koncepci technického řešení a projekt nosné konstrukce mostu zpracovala firma Pontex s. r. o. Most byl společně s celou stavbou uveden do provozu v prosinci 2013.

Scaffold Bridge on R7 Road on Construction R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice
Construction “R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice” is part of a group of constructions regarding the capacitation of current two-lane I/7 Road to four-lane R7 Expressway, which is included in the perspective network of highways and expressways in the Czech Republic. In this case, it regards the road network R7 Praha – Chomutov – state border with the Federal Republic of Germany (border crossing Hora Svatého Šebestiána – Reitzenhain). Part of this construction is a scaffold bridge close to the municipality of Spořice on the bypass of the town of Chomutov, which leads R7 Road through railway line.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vzorový příčný řez mostemCelkový pohled na mostMontáž ocelové konstrukceMontáž spřažené desky

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konstrukce z vlnitého plechu s velkou výškou vlny na R7Konstrukce z vlnitého plechu s velkou výškou vlny na R7 (26x)
V rámci stavby úseku rychlostní komunikace R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice byly realizovány dva mostní objekty převádě...
Výstavba silnice R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice – MÚK Nové SpořiceVýstavba silnice R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice (24x)
Stavba silnice R7 MÚK Vysočany – MÚK Nové Spořice patří do souboru staveb budovaných mezi Prahou a Chomutovem. Cílem je ...
Výstavba úseku stavby R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové SpořiceVýstavba úseku stavby R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice (23x)
Novostavba rychlostní silnice R7 v kategorii R 25,5/100(70) v úseku od křižovatky MÚK Droužkovice po křižovatku MÚK Nové...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice