KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Stavební stroje    Hlavní zásady bezpečnosti při práci se stavebními stroji

Hlavní zásady bezpečnosti při práci se stavebními stroji

Publikováno: 15.8.2012
Rubrika: Stavební stroje

Cílem tohoto článku je čtenáři poskytnout přehled hlavních zásad bezpečnosti při práci se stavebními stroji. Bezpečnost práce se na stavbách velmi často zanedbává. Porušování bezpečnosti práce v souvislosti s používáním stavebních strojů patří mezi nejzásadnější nedostatky a vzniklé úrazy bývají z velké části smrtelné nebo mají trvalé následky. V článku budou představeny nejdůležitější části zákonů a vyhlášek týkající se této problematiky.

NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 SB. – O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH
Tímto nařízením vlády se stanoví bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále se budeme zabývat přílohou č. 2, která stanoví bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi.

Obecné požadavky na obsluhu strojů
Před použitím stroje musí být obsluha seznámena s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly mít vliv na bezpečnost práce.

Jedná se zejména o:

 • únosnost půdy a všech dalších míst, přes které se bude stroj pohybovat
 • sklony pojezdové roviny
 • uložení podzemních vedení inženýrských sítí, případně jiných podzemních překážek
 • umístění nadzemních vedení a překážek

Při provozu strojů je nutné zajistit stabilitu stroje v průběhu všech prací.

Pokud je u stroje předepsáno zvláštní signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu výstražným zvukovým či světelným signálem. Obsluha musí dále vyčkat, než všechny fyzické osoby opustí ohrožený prostor. Pokud není stanoveno jinak, pak je ohrožený prostor stroje vymezen maximálním dosahem pracovního zařízení, který je zvětšen o 2 metry.

Při použití stroje na pozemních komunikacích se postupuje podle zvláštních právních předpisů (např. dle zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu nebo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích).

Stroje, které způsobují vibrace, lze používat pouze za předpokladu, že nemají negativní vliv na okolní stavby, výkopy, podzemní vedení a podobně.

Stroje pro zemní práce
Vzdálenost stroje od okraje svahu musí být stanovena tak, aby nedošlo ke zřícení stroje. Tato vzdálenost je stanovena buď na základě technologického postupu, nebo před zahájení prací zhotovitelem.

Pod stěnou nebo svahem musí být vykonávána pracovní činnost v dostatečné vzdálenosti, aby nedošlo k zasypání stroje a ohrožení jeho obsluhy.

Při použití více strojů je dodržována taková vzdálenost, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení provozu strojů.

Při jízdě ze svahu nebo práci v něm používá obsluha bezpečnou techniku jízdy, aby nedošlo ke ztrátě stability stroje a jeho případnému převrácení.

Při nakládce materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením pouze nad ložnou plochou dopravního prostředku, pokud by bylo nutné takto manipulovat nad kabinou řidiče, zajistí se, aby se v kabině nevyskytovala žádná fyzická osoba.

Pokud je stroj naložen materiálem, je nutné, aby bylo pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní poloze. Nesmí dojít ke ztrátě stability a omezení výhledu obsluhy. Obsluha nesmí opustit své místo, aniž by spustila pracovní zařízení na zem nebo ho umístila do předepsané přepravní polohy.

Při práci dozerem (hrnutí zeminy) nesmí přesahovat břit radlice okraj svahu či výkopu. Jedinou výjimkou je zahrnování výkopu.

Převisy, vzniklé při práci rypadlem je nutné neprodleně odstranit, aby nedošlo k ohrožení.

U strojů pro zemní práce není dovoleno roztloukání horniny dnem lopaty, urovnávání terénu otáčením lopaty, případně vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje (pokud není v návodu stanoveno jinak). Stroje smí být čištěny pouze při vypnutém motoru a na bezpečném místě, kde nehrozí sesuv zeminy apod.

Pokud bude použito přídavné zdvihací zařízení dodané výrobcem, je nutné se řídit jak pokyny výrobce, tak požadavky na bezpečný provoz a používání zdvihacích zařízení.

V případě použití skrejpru je nutné provést opatření k tomu, aby nedošlo k nárazu radlice do vyčnívajících pevných překážek (např. kameny, pařezy apod.). Zařízení technického vybavení (např. požární hydrant, kanalizační poklop, apod.) musí být zabezpečeny proti poškození. Je-li skrejpr v provozu, musí být jeho pracovní prostor zabezpečen proti pohybu fyzických osob. Při přesunu skrejpru musí být korba vždy zvednuta a uzavřena.

Míchačky
Před uvedením míchačky do provozu musí dojít k řádnému ustavení stroje a zajištění v horizontální poloze.

K plnění míchačky smí docházet pouze, je-li míchačka v provozu a buben rotuje. V případě ručního plnění nesmí docházet k zásahu lopaty do rotujícího bubnu. Stejně tak není dovoleno čistit míchačku za chodu tak, že by došlo ke kontaktu předmětu, drženého v ruce s rotujícím bubnem, což by mohlo mít za následek pracovní úraz.

Obsluha nesmí vstupovat do prostoru, který je ohrožen pohybem násypného koše. Při opravě nebo čištění míchačky, vybavené násypným košem, musí být koš nejprve mechanicky zajištěn určeným ochranným prostředkem. Vstup na konstrukci míchačky je dovolen jen v případě odpojení stroje od elektrické energie.

Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí
Před jízdou, to znamená po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, je nutné zajistit výsypné zařízení v přepravní poloze v souladu s návodem k používání.

Při přejímce a při ukládání betonové směsi musí být vozidlo na přehledném a dostatečně únosném místě a nesmí se zde vyskytovat překážky, které by mohly bránit manipulaci a potřebné vizuální kontrole.

Čerpadla směsi a strojní omítačky
Potrubí, hadice a například žlaby nesmí přetížit nebo nadměrně namáhat lešení, bednění, stěny výkopu apod.

Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být dostatečně zajištěno, aby byla minimalizována možnost zranění následkem pohybu způsobeného dynamickými účinky dopravované směsi.

Musí být zajištěna dostatečná komunikace mezi obsluhou čerpadla a obsluhou provádějící nanášení malty.

Tlakové stroje je možné čistit či rozebírat pouze v případě, že nejsou pod tlakem.

Pro dopravu směsi k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd.

Při provozu čerpadel je nutné dodržovat návod k použití. Není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, není-li výrobcem stanoveno jinak.

Obslužné místo pojízdného čerpadla musí být přehledné a v prostoru manipulace s potrubím se nesmí nacházet překážky, které by omezovaly manipulaci s výložníkem.

Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopu, podpěr lešení apod.

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nesmí zdržovat žádná fyzická osoba.

Manipulace s rozvinutým výložníkem smí probíhat až po zajištění stability autočerpadla. V případě přemisťování autočerpadla musí být výložník složen v přepravní poloze.

Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot
Než dojde k připojení dopravních hadic k potrubnímu řadu tlakových zásobníků (zásobníky na volně ložený cement a podobné sypké hmoty), je nutné se přesvědčit, zda není řad pod tlakem. Dopravní hadice a potrubí je nutné před přečerpáváním prohlédnout, zda nejsou poškozené. Poškozené zařízení není možné používat. Spojování hadic je možné provádět pouze nepoškozenými a k tomu určenými spojkami či koncovkami.

Během přečerpávání je nutné sledovat, aby nedošlo k přeplnění zásobníku.

Pro provoz a údržbu přepravníků volně loženého cementu používáme návody k použití, případně místní provozní bezpečnostní předpis.

Mechanické lopaty
Povrch terénu nebo konstrukce musí být upraven tak, aby nedošlo k zachycení lopaty o jakoukoli nerovnost či překážku během přihrnování.

Spojení tažného lana lopaty s navíjecím zařízením musí být zajištěno pojistkou, která slouží proti přetížení zařízení.

Prázdnou lopatu je nutné přemisťovat pouze tažením nikoli tlačením nebo přenášením.

Při provozu stroje musí být zabezpečen pracovní prostor proti pohybu osob. Obsluha mechanické lopaty musí dávat pozor, aby nedošlo k jejímu zasypání v případě odebírání sypkých materiálů.

Vibrátory
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a vibrátorem a také mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou musí být nejméně 10 metrů.

Ponoření a vytažení hlavice ponorného vibrátoru při zhutňování betonu se smí provádět pouze za provozu vibrátoru a ohebný hřídel vibrátoru smí být ohýbán pouze v souladu s návodem k použití.

Beranidla a vibrační beranidla – strojní
Při beranění například pilot se nesmí ve vzdálenosti 1,5 násobku výšky věže nebo výložníku jeřábu provádět jiné práce, včetně přípravy prvků pro beranění.

Pro nosič musíme zajistit dostatečně pevnou a vyrovnanou plochu, která bude odpovídat rozměrům a typu beranidla. Také nesmí dojít k převržení nosiče, ten musí být dostatečně zajištěn.

Zarážený prvek musí být stabilizován, aby byla zajištěna správná poloha a vyloučilo se jeho vychýlení.

K navádění prvků slouží bezpečné a spolehlivé přípravky, ruční navádění je možné jen u zdvihacího zařízení vybaveného mikrozdvihem. Je zakázáno vstupovat pod zavěšené prvky s výjimkou určené fyzické osoby, která je určena k navádění a stabilizování polohy prvku.

U určitých typů beranidel je nutné zpracování podrobného technologického postupu, který bude zahrnovat také požadavky k zajištění bezpečnosti práce (např. pneumatické beranidlo).

Vystupuje-li fyzická osoba na nosič, je nutné, aby byla jištěna proti pádu technickou konstrukcí, nebo musí být zajištěna osobními ochrannými pracovními prostředky pro zachycení pádu.

Stavební elektrické vrátky
Stanoviště obsluhy nesmí být ohroženo břemenem nebo nosným lanem. Dále musí být viditelná všechna místa nakládky a vykládky, pokud nedochází k dorozumívání pomocí signalizačního zařízení.

Vrátek musí být chráněn před ostatním staveništním provozem, aby nedošlo k jeho poškození. Dále musí být řádně kotven a stabilizován. Pro stabilizaci vrátku použijeme zátěž o dvojnásobné hmotnosti, než je jeho samotná nosnost.

Osa kladky musí být kolmá na směr navíjení lana, přičemž při nejnižší poloze břemene musí na bubnu vrátku zůstat ještě nejméně 3 závity lana.

Vrátek nelze používat v případě, není-li zajištěno samočinné zastavení chodu stroje.

Před uvedením vrátku do provozu musí být převzat zhotovitelem. O této skutečnosti je nutné zhotovit zápis.

V prostoru, který je ohrožen pádem břemene se nesmí vyskytovat žádná fyzická osoba, kterou by to mohlo ohrozit.

Při provozu vrátku není dovoleno například zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, zdvihat břemena šikmým tahem, zavěšovat břemeno na špičku háku apod.

Je nutné provádět pravidelné kontroly zařízení. Tyto kontroly se provádí v určených intervalech a musí respektovat návod k použití, případně pokyny pro obsluhu.

Stavební výtahy
Je nutné zajistit bezpečný provoz stavebního plošinového výtahu, u něhož jsou prováděny pravidelné kontroly.

Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce
Závady a provozní odchylky stroje musí být pravidelně zaznamenávány a musí s nimi být seznámena i střídající se obsluha stroje.

Stroj musí být zajištěn proti samovolnému pohybu. Po ukončení práce musí být zajištěno proti samovolnému pohybu také pracovní zařízení stroje dle návodu k používání.

Je nutné provést opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou.

Po ukončení práce musí být stroj odstaven tak, aby nezasahoval do komunikace, nebyla ohrožena stabilita stroje a aby nebyl ohrožen stroj padajícími předměty či pracemi prováděnými v jeho okolí.

Přeprava strojů
Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení musí respektovat návody k používání, případně místní bezpečnostní předpis. Stroje musí být zajištěny proti posunutí, aby nemohlo dojít ke zřícení z dopravního prostředku a ohrožení třetích osob.

Při nakládání musí být dopravní prostředek zajištěn proti pohybu a musí stát na dostatečně pevné ploše. Všechny fyzické osoby se musí nacházet v dostatečné vzdálenosti, aby nemohlo dojít k jejich zranění.

NAŘÍZENÍ VLÁDY 378/2001 SB. KTERÝM SE STANOVÍ BLIŽŠÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ, TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PŘÍSTROJŮ A NÁŘADÍ
Tímto nařízením vlády se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Jedná se o jeden ze základních dokumentů týkajících se této problematiky.

Toto nařízení vlády se zabývá:

 • používáním strojních zařízení – spouštění, zastavování, doprava, opravy, seřizování, manipulace, úpravy, údržba a čištění po celou dobu provozu
 • nebezpečným prostorem uvnitř nebo vně zařízení
 • ochranným zařízením
 • obsluhou strojů
 • průvodní dokumentací (návody výrobce)
 • provozní dokumentací (revize, kontroly, apod.)
 • minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání strojů
 • ochrannými zařízeními

V následující části budou popsány přílohy tohoto nařízení vlády. Nejedná se o plné znění, jedná se pouze o nastínění problematiky v několika bodech.

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců

 • pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost břemen, u pojízdného zařízení také vlastnosti podkladu
 • zabránění zranění zaměstnanců, zajištění jejich bezpečnosti
 • zabránění pádu zařízení nebo jeho posunu
 • zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení
 • vyznačování jmenovité nosnosti
 • označení vázacích prostředků
 • opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, aby se břemena nepřepravovala nad nechráněnými pracovišti
 • volba vhodných vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno
 • skladování závěsných prostředků (nesmí docházet k jejich záměně či poškození)
 • zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení
 • zřetelné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání zaměstnanců
 • zvláštní požadavky na používání zařízení pro bezpečné zdvihání zaměstnanců

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen

 • zajištění bezpečnosti zaměstnanců
 • ochrana proti sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene
 • pravidelné kontroly a údržby zařízení
 • opatření zabraňující kolizi břemene nebo zařízení s okolními předměty či zaměstnanci
 • způsob vázání nebo odvazování břemene
 • zajištění vzájemné koordinace obsluh v případě použití více zařízení
 • provádění dohledu nad zavěšeným břemenem
 • zastavení provozu zařízení z důvodu špatných povětrnostních podmínek

Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení

 • vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika poškození zdraví
 • vybavení hnací jednotky ochranným zařízením proti poškození
 • zabezpečení zařízení řízeného obsluhou před převrácením při provozu za běžných podmínek (ochranná konstrukce pro obsluhu, konstrukce zabraňující převrácení pojízdného zařízení apod.)
 • požadavky na pojízdné zařízení, které může ohrožovat zaměstnance v jeho blízkosti (zabezpečení před spouštěním nepovolanými zaměstnanci apod.)
 • vybavení taženého, vlečeného či neseného zařízení v případě dopravy zaměstnanců vhodnými ochrannými prostředky a také přizpůsobení rychlosti
 • zákaz použití zařízení se spalovacím motorem bez katalyzátoru v uzavřených prostorech

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů

 • zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo odpočívadlům
 • ochrana otvorů uzavřených částí zařízení
 • opatření proti náhodnému padání volně ložených sypkých nákladů nebo břemen
 • vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení
 • zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu (technologický postup pro používání zařízení, termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení apod.)

Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot

 • zabránění přístupu k nebezpečnému prostoru
 • ochrana před padajícími, odlétajícími nebo rozprašovanými sypkými hmotami
 • ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny
 • zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem (možné nahromadění plynných nebo tuhých emisí nebo jejich směsí ve výbušných koncentracích)
 • stanovení velikosti a tvarů otvorů ochranných zařízení
 • zabezpečení vstupů a otvorů do uzavřených nebezpečných prostor proti nežádoucímu vstupu zaměstnanců
 • ochrana vstupů k otevřenému skladovacímu zařízení
 • zajištění spolehlivé těsnosti vypouštěcích otvorů a jejich uzávěrů
 • zabezpečení instalovaných ochranných zařízení proti samovolnému uvolnění
 • zřízení plošina přístupových lávek pro obsluhu
 • vybavení účinným ochranným zařízením k omezení nebezpečné koncentrace škodlivin
 • přijetí bezpečnostních opatření k zabránění vytváření kleneb, trychtýřů, převisů skladovaných hmot nebo jejich ulpívání na stěnách
 • zajištění osvětlení, včetně nouzového osvětlení v manipulačním prostoru
 • zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu

Tabulka 1 – Vzorová tabulka rizik

Druh činnosti Zdroj rizika Popis nebezpečí Opatření ke snížení nebezpečí Dílčí opatření Porušený předpis Za provedení odpovídá
Stroje pro zemní práce Stroje - dozér Převrácení stroje

dodržovat dostatečné vzdálenosti od okrajů svahů

proškolení obsluhy stroje

NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II

strojník
Hlučnost

udržovat v dobrém technickém stavu, používat chráničky sluchu

pravidelné kontroly technického stavu

NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II

strojník
Přejetí a sražení osob

zákaz pohybu osob před drahou stroje

proškolení obsluhy stroje

NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II

strojník
Pád řidiče

zákaz vystupování z rozjetého stroje

proškolení obsluhy stroje

NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II

strojník
Samovolné rozjetí

po práci zkontrolovat řádné zabrzdění stroje a v jeho okolí nenechávat ležet žádné nebezpečné předměty

proškolení obsluhy stroje

NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod XIV

strojník
Stroje - válec Převrácení stroje

dodržovat dostatečné vzdálenosti od okrajů svahů

proškolení obsluhy stroje

NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II

strojník
Přejetí a sražení osob

zákaz pohybu osob před drahou stroje

proškolení obsluhy stroje

NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II

strojník
Pád řidiče

zákaz vystupování z rozjetého stroje

proškolení obsluhy stroje

NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II

strojník
Samovolné rozjetí

po práci zkontrolovat řádné zabrzdění stroje a v jeho okolí nenechávat ležet žádné nebezpečné předměty

proškolení obsluhy stroje

NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod XIV

strojník
Stroje - pásové rypadlo Sesunutí a pád stroje ze svahu nebo do výkopu

nezatěžovat hranu výkopu, při manipulaci s hloubkovou lopatou se nepodkopávat

proškolení obsluhy stroje

NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II

strojník
Převrácení stroje

postavení na rovném terénu, používání podpěr při práci, dodržování dovolených sklonů

proškolení obsluhy stroje

NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II

strojník
Přejetí a sražení osob

zákaz pohybu osob před dráhou stroje, uvedení stroje do provozu zvukovým signálem

proškolení obsluhy stroje

NV 591/2006 sb., příloze č.2, bod II

strojník

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA
U veškerých stavebních prací vznikají rizika. Jinak tomu není ani u používání stavebních strojů. Tato rizika jsou předem vytipována, jsou sepsána do tabulky společně s návrhy opatření, které by měly předcházet případným nehodám. V následující tabulce je uveden pro názornost příklad tabulky rizik.

Tato problematika je samozřejmě velmi rozsáhlá a není možné ji v tomto článku obsáhnout celou. Zde jsou popsány jen základní dokumenty, které se touto problematikou zabývají. Otázkou bezpečnosti při práci se stavebními stroji se samozřejmě zabývají i další dokumenty, které přísluší například různým typům staveb. Jsou to další nařízení vlády či zákony, ale také normy.

Recenze: prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

Basic Safety Rules for Works with Construction Machines
The main aim of this article is to provide a list of basic safety rules that should be followed when working with construction machines. The safety of operation is often neglected in construction sites. Breach of safety of operation in connection with the usage of construction machines belongs to the most common causes of accidents at work. Such accidents often result in accidental deaths or cause serious health complications. The article describes basic documents that deal with the safety of operation in connection with the usage of construction machines. The article is concluded with a table of risks.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Hlavní zásady bezpečnosti při práci se stavebními stroji

Povolené svahy pro dozery
 Nikdo neřeší jake maximalní svahy se smí delat dozerem- příčne pojezdy vodorovné, kolme pojezdy svislé? Jaký je na to předpis? Ani výrobce Cat neuvádí u dozerů svah...
počet příspěvků: 1 | poslední příspěvek: 13.9.2015 20:59vstup do diskuse >>

Fotogalerie
Mobilní čerpadlo betonové směsi

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Základní členění strojů využívaných v pozemním stavitelstvíZákladní členění strojů využívaných v pozemním stavitelství (59x)
Když si člověk položí otázku, jaké stavební stroje zná a k čemu se vlastně využívají, může dojít k závěru, že u většiny ...
Pásové rypadlo Liebherr R 960 demolition „čistí“ areál bývalé aglomeracePásové rypadlo Liebherr R 960 demolition „čistí“ areál bývalé aglomerace (58x)
Přesně 4. července 2019 bylo předáno nové pásové rypadlo Liebherr R 960 demolition stavební společnosti Polanský s. r. o...
Hlavní zásady bezpečnosti při práci se stavebními strojiHlavní zásady bezpečnosti při práci se stavebními stroji (49x)
Cílem tohoto článku je čtenáři poskytnout přehled hlavních zásad bezpečnosti při práci se stavebními stroji. Bezpečnost ...

NEJlépe hodnocené související články

Při opravě trati AŽD Praha nasadí Swietelsky Rail stroj, který v Česku ještě nebyl. Dobu rekonstrukce zkrátí o tři dny Při opravě trati AŽD Praha nasadí Swietelsky Rail stroj, který v Česku ještě nebyl. Dobu rekonstrukce zkrátí o tři dny (5 b.)
Mimořádnou podívanou nabídne rekonstrukce kolejí na severočeské trati Čížkovice – Obrnice, patřících AŽD Praha. Společno...
Bourací kladiva Atlas Copco COBRA: kompaktní stroje s neuvěřitelnou silou (5 b.)
Když potřebujete bourací či podbíjecí kladivo s vysokým výkonem, nemusíte kupovat jen elektrické nebo pneumatické. Atlas...
Efektivní využití věžových jeřábů na stavbáchEfektivní využití věžových jeřábů na stavbách (5 b.)
Značné množství zabudovávaného materiálu při výstavbě objektů si vyžádalo rozvoj strojů a zařízení pro svislou dopravu. ...

NEJdiskutovanější související články

Zajímavé aplikace zvedání a vysouvání konstrukcí na tyčích v roce 2011Zajímavé aplikace zvedání a vysouvání konstrukcí na tyčích v roce 2011 (3x)
Článek pojednává o realizacích společnosti MTEK, s. r. o., a to jak v rámci České republiky, tak v zahraničí. Konkrétně ...
Dvoucestné rypadlo Terex 1604 ZW míří do PrahyDvoucestné rypadlo Terex 1604 ZW míří do Prahy (2x)
Dvoucestná rypadla Terex jsou zatím stále jedinými speciálně vyráběnými stroji na českém trhu. Speciální v tom, že se ne...
Bourací kladiva Atlas Copco COBRA: kompaktní stroje s neuvěřitelnou silou (1x)
Když potřebujete bourací či podbíjecí kladivo s vysokým výkonem, nemusíte kupovat jen elektrické nebo pneumatické. Atlas...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice