KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala ako III. balík PPP

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala ako III. balík PPP

Publikováno: 23.3.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:28
Rubrika: Projektování

Jedným zo strategických cieľov Slovenskej republiky v procese európskej integrácie je napojenie dopravných väzieb Slovenska na  európsku dopravnú sieť. Navrhovaná diaľnica D1 v úseku HričovskébPodhradie – Dubná Skala je v súlade s „Programom rozvoja diaľničnej siete Slovenskejbrepubliky“ ako aj s uznesením vlády SR č. 882/2008 k správe o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.

Predmetný úsek diaľnice D1 je súčasťou dopravného koridoru č. V modifikovaného na území Slovenska vetvou A, a to v trase Bratislava – Trenčín – Žilina – Košice – hranica SK/UA. Zároveň je tento úsek súčasťou hlavného diaľničného ťahu D1 na Slovensku. V súčasnosti sa celá dopravná premávka v predmetnom úseku realizuje po cestách I/18 a I/64. Komunikácie majú v prevažnej miere nevyhovujúce bezpečnostné a kapacitné parametre. Tento stav spôsobuje sťažené manévrovacie možnosti a obmedzenie plynulosti dopravy, zvýšenie nehodovosti a zhoršenie životného prostredia.
Súčasťou balíka Hričovské Podhradie – Dubná Skala sú tieto stavby:

  • D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s dĺžkou 11,3 km,
  • D1 Lietavská Lúčka – Višňové s dĺžkou 5,4 km,
  • D1 Višňové – Dubná Skala s dĺžkou 8,1 km,
  • prepojenie na cestu I/64 Privadzačom Lietavská Lúčka – Žilina s dĺžkou 4,25 km.

LOKALIZÁCIA STAVBY
Stavba je umiestnená v Žilinskom kraji v okrese Žilina a spája katastre obcí Hričovské Podhradie, Dolný Hričov, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Brezany, Bánová, Lietavská Lúčka, Bytčica, Porúbka, Turie, Rosina, Višňové a Vrútky. Stavba začína vo Vážskej kotline: v Dolnom Hričove je napojená diaľničnou križovatkou na diaľnice D1 a D3. Mostným objektom prechádza ponad okraj obce Dolný Hričov a cestu I/18. Pokračuje cez vrch Briešky tunelom Ovčiarsko, ďalej po svahoch údolia potoka Bitarová a tunelom Žilina vchádza do údolia Rajčianky a do obce Lietavská Lúčka.

Túto spolu s cestou I/64 a potokom Rajčianka premosťuje estakádou a pokračuje po východnom okraji Žilinskej kotliny. V celom úseku je trasa križovaná pahorkatinami a ťažko prístupnými údoliami, na ktorých sa vyskytujú zosúvné územia rôznej aktivity (od aktívnych foriem až po stabilizované zosuvy), a preto je trasa alebo zaisťovaná kotvenými zárubnými múrami, alebo je vedená na mostných objektoch. Dominantným objektom tohoto úseku je 7.500 m dlhý tunel Višňové pod masívom Lučanská Malá Fatra. Po geologickej stránke ide v prevažnej miere o granodioritové kryštalické horniny. V celej trase tunela sa nachádza značné množstvo tektonických zlomov.

Koniec úseku končí za východným portálom v k. ú. Vrútky vetvami križovatky Dubná Skala s prepojením D1 na cestu I/18 smerom do a z Martina.

Tunely
Ovčiarsko – tunel je navrhnutý s dvoma súbežnými tunelovými rúrami, jedna s dĺžkou 2.348 m a druhá s dĺžkou 2.353 m. V rámci inžiniersko-geologického prieskumu bola vybudovaná prieskumná štôlňa. Vetranie je pozdĺžne s prúdovými ventilátormi umiestnenými pod stropom tunelovej rúry. Kvôli zabezpečeniu možnosti úniku v prípade havárie je navrhnutých 8 priečnych prepojení, a to 5 prepojení pre chodcov a 3 prepojenia pre vozidlá.

Žilina – tunel je navrhnutý s dvoma súbežnými tunelovými rúrami s dĺžkami 684 m a 687 m. Vetranie je pozdĺžne s prúdovými ventilátormi umiestnenými pod stropom tunelovej rúry. V prípade havárie sú v tuneli zabezpečené 2 priečne prepojenia pre chodcov. Višňové – tunel je navrhnutý s dvoma súbežnými tunelovými rúrami s dĺžkami 7.520 m a 7.484 m. V rámci IGHP bola vybudovaná prieskumná štôlňa. Vetranie je navrhnuté priečne, kde odvod a prívod vzduchu je vedený nad medzistropnou doskou vzduchovými kanálmi. Vetranie má tri úseky, kde 1. a 3. úsek má vetranie zabezpečené cez portálové úseky VP a ZP, 2. úsek je zabezpečený cez vetraciu šachtu. Vetracia šachta je dlhá 102 m a vyúsťuje na teréne. Pre zabezpečenie úniku v prípade havárie je navrhnutých 13 priečnych prepojení pre únik chodcov a 12 priečnych prepojení pre vozidlá.

Heliport LZS
Je vybudovaný pre zabezpečenie rýchleho odvozu zranených. Objekt je situovaný vo vzdialenosti 200 m od západného portálu a južne od obce Višňové. Navrhovaná plocha má kruhový tvar s priemerom 21,3 m a je navrhnutá tak, aby veľkostne vyhovovala najväčšiemu vrtuľníku (Mi8/Mi17). Spevnená plocha je spojená s diaľnicou obslužnou komunikáciou. Vozovka je asfaltová.

Križovatky
Dolný Hričov – plánované dobudovanie už fungujúcej križovatky zaraďovacím pruhom pre smer Žilina D3 na D1 Martin a prepojenie smeru Martin D1 na D3 Žilina, Strážov. Tým sa umožní prepojenie do Českej republiky a Poľska bez kolízií. Križovatka bude napojená na cestu k žilinskému letisku. Lietavská Lúčka (Žilina juh) – v návrhu sa skladá z 10 križovatkových vetiev pre zabezpečenie prepojenia diaľnice D1 na cestnú sieť prostredníctvom privádzača na cestu I/64 na smery Žilina a Rajec Dubná Skala – plánované vybudovanie. Skladá sa z dvoch vetiev slúžiacich prepojeniu diaľnice D1 na cestu I/18 smer Martin

Odpočívadlo
Na celom úseku diaľnice je navrhnuté jedno odpočívadlo Turie s čerpacou stanicou. Odpočívadlo má parkovisko pre 48 osobných vozidiel, 5 vozidiel pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, 6 autobusov, 23 nákladných vozidiel. Súčasťou odpočívadla sú zóny na aktívny a pasívny odpočinok.

Odvodnenie
Odvedenie vozovky diaľnice je zabezpečené potrubnými stokovými systémy s vyustením cez odlučovače ropných látok do existujúcich recipientov.

Oplotenie
Pre zvýšenie bezpečnosti premávky je diaľnica v celej svojej dĺžke oplotená. Oplotenie zabraňuje vstupu zveri do vozovky a vzniku fatálnych kolízií. Zveri je umožnená voľná migrácia za pomoci mostov a priepustov.

STREDISKO SPRÁVY A ÚDRŽBY DIAĽNIC (SSÚD)
SSÚD na tomto úseku bolo navrhnuté na základe vypracovaného dokumentu „Koncepcia rozmiestnenia stredísk a údržby diaľnic v SR“, ktorá vymedzila úsek od križovatky „Dolný Hričov” až po križovatku „Martin” a v severnej časti až po križovatku „Kysucké Mesto”, vrátane  tunelov na tejto trase. Stredisko, ako aj areály ODPZ a HaZZ, je umiestnené z východnej strany privádzača Lietavská Lúčka – Žilina s priamym napojením naň.

Stredisko je väčšieho rozsahu, nakoľko má aj lokálne operátorské stredisko pre tunelové objekty, zázemie pre HaZZ a v oblasti telematiky bude mať regionálne postavenie.

STAV PRÍPRAVY
Na všetky tieto stavby je spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie a dokumentácia pre ponuku s podrobnostmi pre realizáciu. Spracovateľom projektovej dokumentácie všetkých stupňov bol Geoconsult s. r. o. Bratislava. Na úseky D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, D1 Lietavská Lúčka – Višňové a Privadzač Lietavská Lúčka – Žilina je už vydané stavebné povolenie a je pravoplatné. Na úsek D1 Višňové – Dubná Skala je vydaná verejná vyhláška o začatí stavebného konania.

ZÁVER
Navrhovaný úsek diaľnice výrazne skráti dopravnú vzdialenosť medzi križovatkami Hričovské Podhradie a Dubná Skala o 8 km, t.j. 25 % dĺžky (z 34,98 km na 26,8 km). Tento úsek bude patriť medzi najvyťaženejšie úseky diaľnice na Slovensku. V dnešných dňoch intenzita dopravy dosahuje priemer 20.000 vozidiel za deň, v roku uvedenia do prevádzky sa predpokladá intenzita 25.000 vozidiel denne. Vybudovaním tohoto úseku sa skvalitnia podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu. Zvýši sa plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť cestnej premávky a vytvorí sa kvalitnejšie dopravné spojenie do oblasti severného Slovenska. Tranzitná doprava sa odkloní od intravilánu mesta Žiliny a najmä od úžiny Strečna.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vypísalo v apríli 2008 verejnú súťaž na koncesiu na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala. Momentálne prebieha koncesný dialóg a po jeho uzatvorení budú doručené ponuky a verejná súťaž na koncesionára bude uzatvorená.

The D1 Highway Hričovské Podhradie – Dubná Skala as the Third PPP Package
One of the strategic goals of the Slovak Republic in the European integration process is the connection of the Slovak transportation network to the European transport network. The proposed highway D1 in the section Hričovské Podhradie – Dubná Skala is in compliance with the “Program for the highway network development of Slovak Republic“ as well as the resolution of the Government of the Slovak Republic No. 882/2008 on report on preparation program fulfillment and highway and expressway construction. The proposed highway section shall significantly reduce the transportation distance between the intersections of Hričovské Podhradie and Dubná Skala by 8 km, i.e. 25 % of its length.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Tunel Višňové – západný portálVišňové – heliport LZSKrižovatka – Lietavská LúčkaCesta 202-203 – odpočívadlo TurieTunel Ovčiarsko – východný portálTunel Ovčiarsko – západný portál

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Projektování silnic a cest v programu Atlas DMT (42x)
Programový systém Atlas DMT volitelně nabízí specializovanou nadstavbu Cesty určenou pro projektanty silničních komunika...
Navrhování a realizace spřažených ocelobetonových mostůNavrhování a realizace spřažených ocelobetonových mostů (42x)
Koncem minulého a začátkem tohoto století došlo u spřažených ocelobetonových konstrukcí k plnému přechodu na metodiku na...
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala ako III. balík PPPDiaľnica D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala ako III. balík PPP (32x)
Jedným zo strategických cieľov Slovenskej republiky v procese európskej integrácie je napojenie dopravných väzieb Sloven...

NEJlépe hodnocené související články

Zkušenosti s BIM na zakázkách pro Deutsche BahnZkušenosti s BIM na zakázkách pro Deutsche Bahn (5 b.)
Již cca 2 roky se SUDOP PRAHA, a. s. účastní projektových prací v Německu do investora Deutsche Bahn (DB Netz a DB Stati...
BIM World 2018 v Mnichově: nová softwarová řešení na podporu BIMu jsou na vzestupuBIM World 2018 v Mnichově: nová softwarová řešení na podporu BIMu jsou na vzestupu (5 b.)
Závěr listopadu patřil již tradičně mezinárodní konferenci BIM World v Mnichově, která se zaměřuje na digitalizaci ve st...
Easy Bridge – projektování mostů ve 3DEasy Bridge – projektování mostů ve 3D (5 b.)
Easy Bridge je rozšiřující modul pro AutoCAD®, který je navržený pro projektování mostů a ostatních liniových staveb. Pr...

NEJdiskutovanější související články

„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“ (1x)
tvrdí Ing. Michal Babič, technický ředitel společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o....