KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    R4 Mirotice – Třebkov z pohledu projektanta

R4 Mirotice – Třebkov z pohledu projektanta

Publikováno: 20.4.2011
Rubrika: Projektování

Stavba R4 Mirotice – Třebkov je důležitou součástí silnice I/4 Praha – Strakonice – Vimperk – Strážný – hranice SRN, která je v úseku Praha – MÚK Nová Hospoda navržena k postupné přestavbě na rychlostní silnici R4. Zároveň umožňuje rychlé spojení Prahy a Českých Budějovic přes Písek, které je s oblibou vyhledáváno vzhledem k přetížení silnice I/3 přes Tábor. Stavba rovněž umožňuje oddělení dálkové a místní obslužné dopravy a tím dojde nejen ke zvýšení cestovní rychlosti, ale také ke zvýšení bezpečnosti provozu. Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací VÚC Údolní nádrž Orlík, města Mirotice a obce Předotice. O stavbě R4 Mirotice – Třebkov byli již čtenáři informováni v minulém čísle časopisu – a to prostřednictvím jejích realizátorů. Nyní se této stavbě věnujeme především z projekčního hlediska.

HISTORIE PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY STAVBY
Příprava celé stavby probíhala již od roku 1970, kdy byla vypracována studie přeložky silnice I/4, která řešila obchvat Mirotic a navazující úsek Mirotice – Nová Hospoda (Pragoprojekt). Přeložka okolo Mirotic byla realizována jako polovina budoucí čtyřpruhové silnice. Pro navazující úsek bylo v roce 1986 zpracováno celkem sedm variant (I až VII) vedení trasy silnice I/4 a šest variant (A až F) řešení křižovatky silnic I/4 a I/20 Nová Hospoda (Pragoprojekt). Podle výsledku a doporučení odborné expertízy, kterou vypracoval Terplán Praha, byla v roce 1989 navržena varianta VIII vedení trasy a další dvě varianty křižovatky (G a H). Investor akce poté zahájil jednání o stavební uzávěře a z požadavků účastníků řízení vyplynulo další rozpracování studie. Výsledná varianta přeložky silnice I/4 byla označena jako IX a současně byly navrženy dvě nové varianty J a K křižovatky s alternativním řešením nivelety hlavního směru Praha – Písek (Pragoprojekt 1991).

Do této doby byla připravována etapová výstavba levé poloviny silnice I/4 v kategorii S22,5/100 a po jejím vybudování měla následovat výstavba pravé poloviny v místě původní silnice. Na základě vládního usnesení č. 631/1993 bylo rozhodnuto o budování silnice I/4 v plném profilu v kategorii R 22,5/100. S tím ovšem souvisela potřeba ponechání stávající silnice jako doprovodné komunikace pro dopravní obsluhu přilehlých obcí. Bylo tedy nutné dořešit její napojení do křižovatky Nová Hospoda.

Projektová příprava stavby R4 Mirotice – Třebkov pokračovala v roce 2000 vypracováním dokumentace pro územní rozhodnutí, v roce 2003 byla vypracována dokumentace pro stavební povolení a v roce 2006 zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhlo v roce 2007 a realizace stavby byla zahájena v lednu 2008. Do provozu pro předčasné užívání byla rychlostní silnice R4 uvedena 16. září 2010. Úplné dokončení stavby se předpokládá do 30. června 2011.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Celý soubor staveb byl také hodnocen z hlediska vlivů na životní prostředí. Postupně byly vypracovány tyto dokumentace:

 • Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zák. ČNR č. 244/1992 Sb. – Přeložka silnice I/4 Mirotice – Nová Hospoda (1993) – pro kat. S22,5/100;
 • Krajinářské vyhodnocení území pro přestavbu silnice I/4 Milín – Zalužany – Mirotice – MÚK I/20 (1994);
 • Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zák. ČNR č. 244/1992 Sb . – Přeložka silnice I/4 Mirotice – Nová Hospoda a silnice I/20 Písek 7. stavba (1997) – pro kat. R22,5/100

Z navržených a posuzovaných variant vedení trasy bylo rozhodnuto dále sledovat přeložku silnice I/4 v trase souběžné se stávající silnicí.

POPIS STAVBY
Stavba silnice R4 ve směru od Prahy navazuje u obce Radobytce na obchvat Mirotic, u osady Třebkov pokračuje již realizovanou první částí stavby a navazuje na hotovou mimoúrovňovou křižovatku silnic R4 a I/20 Nová Hospoda. Silnice R4 je navržena jako rychlostní čtyřpruhová směrově dělená komunikace s omezeným přístupem. Délka řešeného úseku je 5 880 m.

Charakter území je určen geomorfologií i funkčním využitím území. Velké plochy v okolí trasy jsou zemědělsky obhospodařované a místy meliorované. Vlastní trasa komunikace prochází podél okraje obce Předotice a obce Malčice a v km 90,5 prochází mezi dvěma obytnými domky, z nichž jeden byl navržen k demolici a druhý ponechán. Vedení komunikace je navrženo tak, aby po dobu výstavby byl provoz po stávající silnici I/4 zachován v co největší míře.

Součástí stavby je napojení souběžné silnice II/604, která vznikne z původní silnice I/4 jako doprovodná komunikace k rychlostní silnici a po vyřazení ze sítě silnic I. třídy bude převedena do majetku Jihočeského kraje. V rámci stavby byly také provedeny krátké přeložky silnic III/12114 směrem na Čížovou, III/00424 směrem na Podolí II a III/12115 na Křešice.

Součástí stavby jsou dva malé mosty přes Luční potok a napájecí vodoteč do Skaličného rybníka, třípolový most délky 80 m přes účelovou komunikaci u Malčic a dva nadjezdy silnic III. třídy. Nejdelší most měří 130 m, je čtyřpolový a převádí silnici III/12114 přes novou silnici R4, původní silnici I/4 a účelovou komunikaci.

Pro zajištění přístupu na okolní pozemky podél nové silnice bylo nutné vybudovat souběžné účelové komunikace nahrazující původní polní cesty zrušené stavbou. Proto jsou součástí stavby také dva mosty na účelových komunikacích, umožňující přístup na pozemky po levé straně silnice R4. U obce Radobytce je v rámci stavby vybudován podchod pro pěší pod silnicí R4 pro možnost bezpečného přístupu ke hřbitovu.

PARAMETRY TRASY

 • Pracovní staničení ZÚ km 86,880 KÚ km 92,760
 • Délka úseku 5 880 m
 • Minimální poloměr směrového oblouku 1 000 m
 • Maximální podélný sklon 4,00 %
 • Minimální poloměr vypuklého výškového oblouku 10 000 m
 • Minimální poloměr vydutého výškového oblouku 10 000 m
 • Návrhová rychlost dle kategorie 100 km/h
 • Návrh vyhovuje směrodatné rychlosti dle ČSN 736101 110 km/h
 • Základní příčné uspořádání kategorie R 22,5/100

REALIZACE STAVBY
Projektová příprava a vlastní realizace silnice R4 v úseku Mirotice – křižovatka Nová Hospoda byla rozdělena do dvou samostatných staveb. Nejdříve proběhly práce na stavbě R4 silnice I/20 křižovatka Nová Hospoda, které navázaly na dokončenou přeložku silnice I/20 směrem od Písku a zahrnovaly vybudování mimoúrovňové křižovatky silnic I/4 Praha – Strakonice a I/20 Písek – Plzeň. Po dokončení této stavby v roce 2007 byla nová čtyřpruhová komunikace směrem na Prahu dočasně ukončena u obce Třebkov a provoz převeden na původní silnici I/4.

Obě stavby spolu úzce souvisejí. Definitivní směrové a výškové řešení trasy R4 v úseku Mirotice – Třebkov se muselo navrhnout současně s řešením mimoúrovňové křižovatky Nová Hospoda. Zatímco ve stavbě mimoúrovňové křižovatky byl nedostatek zemního materiálu do násypů, v navazující stavbě byly v trase rychlostní silnice dva menší a jeden velký zářez a přebytek velmi vhodného materiálu. Proto byly v trase R4 v předstihu otevřeny zemníky pro využití přebytečné zeminy již při realizaci stavby R4 silnice I/20 křižovatka Nová Hospoda.

V zářezových partiích byla silniční pláň tvořena převážně granodioritovými horninami v různém stupni zvětrávání. Podle podrobného geotechnického průzkumu se v úseku hlubších zářezů předpokládalo využití trhacích prací. Při realizaci stavby se tento předpoklad potvrdil. Po odstřelu byly větší balvany dále rozpojovány hydraulickými kladivy. Kamenitý materiál se vhodně využil při sanacích neúnosného podloží násypů, část materiálu byla dále drcena v mobilní drtičce a použita společně s vhodným písčitým materiálem z trasy do aktivní zóny v podloží vozovky. V podloží násypů se vyskytovaly převážně písčité sedimenty, které byly po přehutnění většinou dostatečně únosné. Pouze v prostoru splachových depresí na několika místech trasy bylo nutné provést sanace podloží hutněným netříděným kamenivem.

Součástí stavby je v km 91,3 výjezdová větev z R4 ve směru od Prahy s napojením do nové okružní křižovatky na stávající silnici I/4 (budoucí II/604) u Předotic a Podolí II, do které jsou napojeny také silnice III/00424 a III/12114. V daném místě ovšem nebude umožněn nájezd na silnici R4.

Silnice R4 v úseku Mirotice – Třebkov je dopravním značením označena jako silnice pro motorová vozidla (zatím bez poplatku). Na daném úseku je však u Malčic osazen portál pro elektronický výběr mýta. Po dobudování navazujících úseků rychlostní silnice R4 směrem do Prahy bude zprovozněn dálniční systém SOS-DIS, pro který byly již v rámci stavby provedeny stavební úpravy (kabelová síť, příprava pro osazení hlásek).

Rozsah prací představuje novou vozovku rychlostní silnice o ploše 110 000 m2, plocha vozovky ostatních komunikací je 20 000 m2 a plocha mostů je 5 000 m2. V průběhu výstavby byly provedeny výkopy v množství 323 000 m3 a násypy v množství 295 000 m3.Stavbou došlo k trvalému záboru 262 257 m2 zemědělské půdy a 5 584 m2 lesní půdy, plocha ostatních zabraných pozemků je 31 000 m2.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ
Název stavby R4 Mirotice – Třebkov
Místo stavby Jihočeský kraj, okres Písek, obce Předotice, Mirotice
Katastrální území Třebkov, Křešice u Čížové, Podolí II, Malčice u Mirotic, Radobytce
Investor/Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice
Projektant PRAGOPROJEKT, a. s., ateliér České Budějovice
Zhotovitel Sdružení STRABAG – SWIETELSKY – Mirotice – Třebkov
Zahájení výstavby leden 2008
Uvedení do provozu září 2010
Investiční náklady 1 123 mil. Kč
Délka 5 880 m
Mostní objekty 8

R4 Mirotice – Třebkov from the Designer´s Perspective
Construction of R4 Mirotice – Třebkov is an important part of the road I/4 Prague – Strakonice – Vimperk – Strážný – German border which is designed in the section Prague – MÚK Nová Hospoda for a gradual reconstruction into an expressway R4. It also enables fact connection of Prague and České Budějovice through Písek which is sought after due to heavy traffic on the road I/3 through Tábor. The construction also enables separation of long-distance and local service transport, and hereby both the speed and traffic safety will be increased. Location of the construction is in compliance with the zoning documentation of the Self-Governing Region Údolní nádrž Orlík, city of Mirotice and the village of Předotice. The readers have already been informed about the construction of R4 Mirotice – Třebkov in the last issue of our magazine through its contractors. Now we are dealing with this construction mainly from the design point of view.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
R4 – přehled stavebR4 – přehledná situace – mapaZemní práce v trase, km 90,7 (duben 2009)Podélný profilPohled na trasu od Předotic (srpen 2010)Mýtná brána u Malčic (srpen 2010)Clona proti oslnění v SDP. Stavba v provozu (září 2010)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Projektování silnic a cest v programu Atlas DMT (40x)
Programový systém Atlas DMT volitelně nabízí specializovanou nadstavbu Cesty určenou pro projektanty silničních komunika...
Navrhování a realizace spřažených ocelobetonových mostůNavrhování a realizace spřažených ocelobetonových mostů (38x)
Koncem minulého a začátkem tohoto století došlo u spřažených ocelobetonových konstrukcí k plnému přechodu na metodiku na...
Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala ako III. balík PPPDiaľnica D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala ako III. balík PPP (32x)
Jedným zo strategických cieľov Slovenskej republiky v procese európskej integrácie je napojenie dopravných väzieb Sloven...

NEJlépe hodnocené související články

Zkušenosti s BIM na zakázkách pro Deutsche BahnZkušenosti s BIM na zakázkách pro Deutsche Bahn (5 b.)
Již cca 2 roky se SUDOP PRAHA, a. s. účastní projektových prací v Německu do investora Deutsche Bahn (DB Netz a DB Stati...
BIM World 2018 v Mnichově: nová softwarová řešení na podporu BIMu jsou na vzestupuBIM World 2018 v Mnichově: nová softwarová řešení na podporu BIMu jsou na vzestupu (5 b.)
Závěr listopadu patřil již tradičně mezinárodní konferenci BIM World v Mnichově, která se zaměřuje na digitalizaci ve st...
Easy Bridge – projektování mostů ve 3DEasy Bridge – projektování mostů ve 3D (5 b.)
Easy Bridge je rozšiřující modul pro AutoCAD®, který je navržený pro projektování mostů a ostatních liniových staveb. Pr...

NEJdiskutovanější související články

„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“„Vysokorychlostní železniční dopravě patří budoucnost,“ (1x)
tvrdí Ing. Michal Babič, technický ředitel společnosti IKP Consulting Engineers, s. r. o....