KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Ekonomika    Analýza ceny ropy

Analýza ceny ropy

Publikováno: 1.2.2012
Rubrika: Ekonomika

Doprava byla po celý vývoj lidského společenství základním a v mnoha směrech určujícím hybatelem podoby lidské společnosti. Určila nejen polohu měst, ale i jejich vnitřní podobu a byla v neposlední řadě i základním prvkem ekonomického růstu a rozvoje jako nezbytný předpoklad směny zboží. Její role ve 21. století nebude jiná a otázkou je spíše to, v jaké podobě budeme dopravu nadále využívat.

Tendence posledních několika desítek let (a to především rozmach automobilové dopravy) ukazují, že bude nutné řešit především problémy dopravy ve městech, která zápasí s nedostatkem prostoru, a potom také otázku energetického zdroje pro dopravu (resp. náhradu ropy jiným zdrojem), ať už budou důvody jakékoli – ekologické (snížení emisí z dopravy), strategické (spojené především s bezpečností dodávek ropy a plynu ze zemí těmito surovinami disponujícími) nebo jiné (především diskutované vyčerpání ropy během následujících 50 až 100 let). O tom, jak úspěšná alternativní paliva v nejbližší době budou, rozhodne především cena ropy, která bude rozhodujícím parametrem ekonomické efektivnosti jednotlivých energetických zdrojů. Tomuto tématu se věnuje i tento článek, který zkoumá různé faktory, které výslednou cenu ropy ovlivňují. Ať už jde o faktory kvantifikovatelné a do jisté míry předvídatelné (růst HDP, kurz dolaru), nebo nekvantifikovatelné, které vykazují jistou míru stochastičnosti (přírodní katastrofy, politickou situaci v zemích vyvážejících ropu aj.).

ÚVOD
Ropa byla známa lidem stovky let, aniž by ji výrazněji zaznamenali. Respektive samozřejmě ji používali, ve staré Sýrii sloužila jako přísada do stavebních materiálů, později nahradila velrybí tuk a používala se k mazání a svícení. Mimochodem, slovo nafta znamenalo dříve „prosakující kapalina“, z čehož vyplývá, že nebyl problém ji těžit.

Její průmyslové využití začíná až ve druhé polovině devatenáctého století – první komerční vrt byl proveden roku 1861 v Pensylvánii. Samozřejmě zlatý věk ropy potom nastává se zvýšením účinnosti benzinových automobilů a začátkem jejich masové výroby. S tím souvisí dvě skutečnosti – tou první je vlastnost ropy, která ve velmi malém objemu dokáže soustřeďovat velké množství energie. Pro pohon dopravních prostředků je to klíčová vlastnost, odpadá nutnost převážení uhlí, případně zabudování těžkých akumulátorů do dopravních prostředků.

Druhou skutečnost pak lze zjednodušeně nazvat Henry Ford – zvýšil účinnost automobilů na benzinový pohon a dokázal ho díky pásové výrobě vyrábět tak levně, že najednou bylo dostupnou záležitostí pro střední vrstvy. O pohonu automobilů na nejbližších sto až stopadesát let tak bylo rozhodnuto. Je ale nutné doplnit, že devatenácté století bylo obdobím intenzivního hledání vhodného energetického zdroje pro pohon dopravních prostředků. Samozřejmě zpočátku se prosazovalo uhlí – ať už ve formě parního pohonu (především v železniční a lodní dopravě našel uplatnění – dopravní prostředky byly dostatečně velké a umožňovaly skladovat dostatečné množství této energetické suroviny). Druhou možností pak byl elektrický pohon, elektromobily ale pro své nedostatečné jízdní vlastnosti nebyly úspěšné a elektřina v dopravě našla své uplatnění pouze v závislé trakci především u kolejové dopravy.

CENA ROPY V HISTORII
Cenu ropy můžeme sledovat od roku 1862. Tři roky poté, co se uskutečnil první ropný vrt za účelem získat naftu v Pensylvánii monopolem Johna D. Rockefellera Standard Oil. V té době byl barel, tedy 159 litrů ropy, prodáván za cenu 75 centů. Konec 19. století byl pak bojem mezi třemi největšími těžařskými firmami, které vznikly podle místa těžby. Těžbu z Kaspického moře zahájil Ludwig Nobel, ale v Rusku nebyl odbyt, tak se spojil s evropskými trhy, francouzskou větví Rotschildů a propojili Baku s černomořským přístavem Batumi, odkud byla ropa dovážena do rafinérií v Rjece. Rotschildové se pak spojili ve Velké Británii s pobočkou Standard Oilu.

Po roce 1890 založil obchodník Marcus Samuel společnost Shell Transport and Trading a byl vyslán do Asie, kde měl nabídnout ruskou ropu za bezkonkurenční ceny. V té době také začala těžba v Indonézii pod kontrolou Royal Dutch Company, která se pak spojila se Samuelsonem v Royal Dutch – Shell.

Standard Oil ale čelil zásahu antimonopolního úřadu, po kterém vznikla známá skupina „Sedm sester“ – Exxon, Mobil, Chevron, Glf, Texaco, BP, Shell. Ta měla kontrolu nad celým světovým obchodem ropou. Na začátku 60. let 20. století vstoupily do hry arabské státy a vznikl OPEC. Za posledních více než 50 let zažila cena ropy několikrát růst a pád. Prvním ropným šokem byl prudký nárůst ceny ropy v roce 1973, kdy začala Egyptsko – Izraelská válka (Jom – Kipurská). Státy OPECu uvalily embargo na vývoz do států, které podpoří Izrael.01

Ke druhému ropnému šoku došlo v roce 1979 po tzv. islámské revoluci, kdy islámský režim začal vyvážet méně ropy, aby mohl mít vliv nad světovým obchodem. Do situace se vložil Saddám Hussain, který napadl Írán. USA na straně Iráku získaly ze strany Íránu opatření, že nebudou prodávat ropu americkým společnostem. Ostatní země OPECu navýšily těžbu ropy, aby zabránily kolapsu, a tak nebyl nárůst ceny takový, jako při prvním ropném šoku. Třetí ropný šok nastal v roce 1990 během Války v Zálivu (invaze Iráku do Kuvajtu). Tento konflikt měl za následek přerušení dodávek od těchto dvou strategických zemí. Cena ropy vzrostla dvojnásobně. Počátkem roku 2008 ceny ropy poprvé překonaly hranici 100 USD, v polovině roku dokonce 147 USD. Tento výkyv netrval dlouho, již v prosinci byla cena na 40 USD za barel. Vývoj ceny ropy je znázorněn v grafu 1. Zachycuje reálnou a nominální cenu ropy. Reálnou hodnotu vyjadřuje násobek nominální v daném období a poměru indexů spotřebitelských cen v období výchozím k období danému.

CENA ROPY V SOUČASNOSTI
Cenu ropy ovlivňuje celá řada faktorů. Většina z nich je nevyčíslitelná (spekulace, politická situace atd.) viz komplexní analýza faktorů ovlivňující cenu ropy. Pro tuto analýzu jsme zvolili období 2003 až 2010, ve kterém proběhl ropný šok, a výkyvy jsou zřejmé.

Závislost ceny ropy a hodnoty amerického dolaru
Nejdůležitějšími vyčíslitelnými faktory, které mají na cenu ropy vliv, jsou HDP poptávajících států a hodnota amerického dolaru, ve které je cena ropy vyjádřená. Těsnost závislosti ceny ropy a těchto faktorů vyjadřuje korelační koeficient a graficky znázorňuje regresní přímka. Na grafu 2 je znázorněna závislost ceny ropy vyjádřená v USD a kurzu dolaru. Hodnota dolaru je vyjádřená kurzem amerického dolaru vůči koši měn (SDR).02

Koeficient korelace v tomto případě je –0,787, což vypovídá o těsné nepřímé závislosti.

Závislost ceny ropy a HDP G7
Pro výpočet závislosti ceny ropy a HDP poptávajících států jsme jako poptávající státy vybrali země G7, tedy nejsilnější světové ekonomiky. Koeficient korelace v tomto případě vyšel 0,79, což znamená statisticky významnou lineární přímou závislost. Graf 3 pak znázorňuje tuto závislost pomocí regresní přímky.

KOMPLEXNÍ ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH CENU ROPY
V této části se budeme zabývat jednotlivými příčinami ropného šoku v roce 2008, které jsou výsledkem kauzální analýzy tohoto problému. Z pochopení vývoje ceny ropy v tomto období lze také obecně vysledovat základní faktory, které na ni budou působit i v nejbližší době. Za základní faktory můžeme považovat: poptávku po ropě, kurz amerického dolaru, spekulace, přírodní a ekologické vlivy, nabídku, respektive produkci ropy.

Produkce kartelu OPEC v roce 2008 klesala. OPEC reguloval množství ropy produkčními kvótami, které byly některými členskými státy porušovány za účelem dosažení vyšších zisků. Nestabilita dodávek mimo zemí OPEC byla také v tomto období podporována očekáváním nepokojů či teroristických útoků. Například v roce 2008 došlo k poklesu zvyšování těžby na západní Sibiři, která má největší podíl na produkci ropy v Rusku. Cenovou stabilitu negativně ovlivnil i válečný konflikt mezi Ruskem a Gruzií kvůli snaze Gruzie být členem NATO. Tato oblast zakavkazského regionu ale představuje důležitou trasu pro Gazprom, tak pro ropovod Nabucco. Také ropovod BTC, který spojuje Kaspické a Středozemní moře, vede jen pár desítek kilometrů od míst bojů v Gruzii. Dalším producentem ropy je Írán, který se řadí mezi prvních pět exportérů světa. V první polovině roku 2008 zde však vyústil konflikt mezi USA – Izraelem a Íránem kvůli neustálé hrozbě jaderných a raketových programů.

Jedna z nejbohatších zemí Afriky, Nigérie, jejíž páteří je ropný průmysl, je sedmým největším exportérem ropy na světě. Zde došlo k přepadením povstalců či povstaleckých skupin, kteří chtěli dosáhnout zvýšení těžebních kvót právě kvůli rostoucí ceně. K ropným velmocím patří také Venezuela. Ta pod vedením H. Cháveze začala znárodňovat ropný průmysl. Chávéz také vyhrožoval zastavením exportu ropy do EU a USA ve snaze posílit svůj politický vliv jak doma, tak v zahraničí.

Vedle politické situace představuje další příčinu nárůstu ceny ropy pokles těžby, a to především v Severním moři v důsledku postupného vyčerpávání ložisek. S vyčerpáváním ložisek souvisí i další příčina – nabídka ropy. Neustálý pokles nových nalezišť a potvrzování Hubbertovy teorie ropného zlomu působí na cenu ropy. Za posledních 20 let také klesá zajímavost investic do ropných nalezišť, protože objevená ropa je těžko dostupná, a tak nutně stoupají náklady na její těžbu. Za nejpodstatnější vliv na cenu ropy však považujeme rostoucí poptávku po ropě. Ta je dána především rostoucím HDP ropu poptávajících zemí.

Ropa je obchodována v amerických dolarech. Vzhledem k hospodářské krizi hodnota USD klesala. Pokud dochází k depreciaci dolaru, společnosti těžící ropu v čele s kartelem OPEC přistupují ke snížení produkce ropy, což skrze nízkou nabídku ropy působí kladně na její cenu. Také inflace je důležitým faktorem, který ovlivňuje hodnotu dolaru, a tedy cenu ropy. Silnou inflační vlnu inicioval Alan Greenspan, nyní už bývalý ředitel centrální banky USA FED. Po teroristických útocích v roce 2001 se logicky začal destabilizovat ekonomický systém. Tomu chtěl FED zabránit, a proto započal s masivními investicemi do mezibankovního systému. Volná likvidita v mezibankovním systému tekla do mnoha různých typů aktiv. Tím se na několik dalších let podařilo předejít krizi na finančních trzích. To přivedlo ale USA do problémů a v roce 2008 klesla hodnota dolaru o 42 %. [4]

Dalšími velice důležitými faktory, které ovlivňují hodnotu dolaru, jsou akciové a komoditní trhy. Jelikož jsou akciové trhy v době krize ovlivněny zejména sentimentem, můžeme finanční krizi přičíst i krátkodobý nárůst hodnoty dolaru od poloviny srpna a tím sražení ceny ropy. Za hlavního hybatele akciovými trhy můžeme považovat hypoteční krizi. Vývoj komoditního trhu je podobný tomu akciovému. Pokud se na akciovém trhu nedaří, uchylují se investoři k investicím do méně rizikových aktiv, jakými jsou právě komodity typu ropy.

Jednotlivé faktory ještě uvádíme v tabulce 1.ZÁVĚR
Ropa a její cena je klíčovým parametrem pro růst ekonomiky. Tím, že ovlivňuje cenu dopravy, působí i na inflaci a významně se promítá do každodenního života. Je samozřejmě velkou otázkou, zda současné výkyvy jsou odrazem docházejících zásob ropy nebo působením jiných faktorů. Pokud hodnotíme rok 2008, byly to právě tyto jiné faktory, které způsobily raketový růst cen ropy, příčiny lze hledat především v přicházející ekonomické recesi, jejímiž projevy byl pokles kurzu amerického dolaru a spekulace na komoditních trzích. V souvislosti s následným poklesem HDP pak zcela logicky začala klesat i cena ropy a její dnešní růst lze zdůvodnit ekonomickým oživením, případně krátkodobé prudké výkyvy ceny jsou důsledkem nestabilních situací v zemích vyvážejících ropu. Tyto výkyvy pak tedy můžou být projevem světové politické nestability a zároveň příznakem vážnějších problémů. Rozbor tohoto tématu je už ovšem mimo ekonomický charakter tohoto článku.

Tento závěr nechce zakrývat možné problémy s docházejícími zásobami ropy. V nejbližší době lidstvo přejde do doby, kdy sice ropy bude dostatek, nicméně její těžba bude daleko náročnější, a tedy i nákladnější, s čímž souvisí i zhoršování energetické návratnosti její těžby. V tomto smyslu se dá předpokládat, že cena ropy bude i základním parametrem, který bude mít vliv na zavádění jiných technologií pohonu vozidel, případně jiných alternativních paliv, která zatím ropným palivům nejsou schopna nákladově konkurovat.

LITERATURA:
[1] Cílek, V., Kašík, M.: Nejistý plamen. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-218-2
[2] WTRG. Oil Price History and Analysis. [Online] 2009. [Citace: 16. února 2011.]
http://www.wtrg.com/prices.htm
[3] Oil market report. IEA. [Online] 2008. [Citace: 30. března 2011.]
http://www.iea.org/speech/2008/eagles_mtomr2008.pdf
[4] Hamilton, A.: SPX Driving US Dollar. ZEAL Speculation and Investment. [Online] 25. června 2010. [Citace: 30. března 2011.]
http://www.zealllc.com/2010/spxusdx.htm
[5] Fotr, J., Švecová, L. a kol.: Manažerské rozhodování. Praha: Ekopress, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-86929-59-0
[6] Hindls, R., Hronová, S., Seger, J., Fischer, J.: Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-16-9
[7] Pozadí Rusko – Gruzínského konfliktu. Britské listy. [Online] 2008. [Citace: 30. března 2011.]
http://blisty.cz/art/41968.html
[8] Pipeline attack worsens Nigeria‘s oil woes. Mail and Guardian Online. [Online] 2008. [Citace: 30. března 2011.]
http://mg.co.za/article/2008-06-22-pipeline-attack-worsens-nigerias-oil-woes
[9] Produkce Severního moře za vrcholem. Mirin. [Online] 2008. [Citace: 30. března 2011.]
http://mirin.cz/blog/produkce-severniho-more-za-vrcholem
[10] The Impact of Declining Major North Sea Oil Fields upon Future North Sea Production. Hubbert Peak. [Online] 2007. [Citace: 30. března 2011.]
http://www.hubbertpeak.com/blanchard/
[11] Revidovaný odhad HDP Číny za rok 2007 ji řadí na třetí místo ve světě. Trhy Měšec. [Online] 2009. [Citace: 30. března 2011.]
http://www.mesec.cz/investicni-zpravodaj/americka-ekonomika-rostla-ve-3q-o-2-2/

RECENZE
Článek stručně popisuje historii cen ropy a analyzuje příčiny, resp. dopady „ropných šoků“ na světovou ekonomiku. Poté se podrobně věnuje analýze různých faktorů, které přispěly zatím k poslednímu ropnému šoku v roce 2008.

Jelikož je ropa v současnosti dominantním a nenahraditelným palivem pro dopravu (silniční osobní a nákladní, leteckou i lodní) a dlouhou dobu to tak i zůstane, vývoj ceny ropy je důležitou součástí rozvoje dopravní infrastruktury (a technologie), jakož i součástí celkového ekonomického rozvoje, nebo naopak může být zdrojem významných ekonomických a finančních dopadů. Článek považuji za významný příspěvek k debatě o budoucnosti (nejen) dopravy.

Mgr. Alexander Ač, Ph.D.,
ac.a@czechglobe.cz,
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, Brno

Analysis of the Oil Price
Oil and its price is the key parameter for economic growth. Because it influences the price of transportation, it has import also on inflation and is significantly reflected into our daily life. It is naturally a crucial question whether the fluctuation reflects the oil resources running low or it is caused by other factors.


01 Ropný šok. Komoropa. [Online] 2011. [Citace: 30. 3 2011.] http://www.komoropa.wbs.cz/Ropny-sok.html.
02 Koš měn diverzifikuje kolísavost hodnot jednotlivých měn. Cena ropy ani hodnota dolaru není očištěna o inflaci, jsou tedy vyjádřeny reálně.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Graf 1 – Vývoj nominální a reálné ceny ropy v USD za barel [1,2]Graf 2 – Závislost ceny ropy na kurzu dolaru, zdroj: www.opec.org, www.kurzy.cz, www.imf.orgGraf 3 – Závislost ceny ropy na HDP G7; zdroj: www.consensuseconomics.org, www.econstats.com

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Řízení projektů dopravní infrastruktury a jejich financováníŘízení projektů dopravní infrastruktury a jejich financování (26x)
Každý rozsáhlý projekt od svého zrodu až do realizace prochází předem stanovenými procesy a také návrhy, které zaručují ...
ČSOB Leasing: financování pro všechny druhy stavebních strojůČSOB Leasing: financování pro všechny druhy stavebních strojů (23x)
O výhodách podnikatelského úvěru či operativního leasingu hovoří Jakub Marek, Key Account Manager společnosti ČSOB Leasi...
Analýza ceny ropy (21x)
Doprava byla po celý vývoj lidského společenství základním a v mnoha směrech určujícím hybatelem podoby lidské společnos...

NEJlépe hodnocené související články

Rozhodovací kritéria přepravců v nákladní dopravě (5 b.)
Nejen v souvislosti se zavedením mýtného se neustále mluví o rozdělení přepravních výkonů v nákladní dopravě mezi silnič...
Dobeš: Na dopravních stavbách chceme ušetřit 26 mld. Kč (5 b.)
Ministerstvo dopravy chce na více než stovce dopravních staveb v hodnotě bezmála 200 miliard korun v následujících osmi ...
Několik pohledů na normy v ČRNěkolik pohledů na normy v ČR (4.5 b.)
Podle stavebního zákona za odbornou kvalitu a bezpečnost staveb zodpovídá především projektant a stavbyvedoucí. Při své ...

NEJdiskutovanější související články

Financování městské hromadné dopravy v metropolích bývalého Rakouska-UherskaFinancování městské hromadné dopravy v metropolích bývalého Rakouska-Uherska (2x)
V roce 1911 se provozování MHD v tehdejších metropolích Rakouska-Uherska obešlo bez dotací. O 100 let později v roce 201...
Řízení projektů dopravní infrastruktury a jejich financováníŘízení projektů dopravní infrastruktury a jejich financování (1x)
Každý rozsáhlý projekt od svého zrodu až do realizace prochází předem stanovenými procesy a také návrhy, které zaručují ...
Na železnici v Libereckém kraji se investovalo přes 400 mil. Kč (1x)
Rekordních více než 400 milionů korun investovala loni Správa dopravní cesty Liberec do rekonstrukcí a velkých oprav na ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice