KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Nuselský most    Zkušenosti dodavatele s I. etapou opravy Nuselského mostu v Praze

Zkušenosti dodavatele s I. etapou opravy Nuselského mostu v Praze

Publikováno: 27.11.2013
Rubrika: Nuselský most

Nuselský most je jedním z nejvýznamnějších mostů nejen v Praze, ale i v celé České Republice. Jedná se o dopravní dílo, které bezesporu překonalo svoji dobu. Na jiné stránce tohoto časopisu můžete vyhledat technický popis a pohled projektanta k výstavbě mostu i opravám minulým a současným. V tomto článku Vám nabízíme pohled dodavatele na první etapu současné opravy Nuselského mostu. Opravu provádí sdružení společností Dálniční stavby Praha, a. s. a SMP CZ, a. s., zpracovatelem projektové dokumentace je společnost SUDOP PRAHA, a. s. a technický dozor provádí společnost PONTEX, s. r. o.

Oprava byla zahájena v červnu tohoto roku. Před tím však byla celá koncepce opravy ze zadávací dokumentace znovu posouzena s ohledem na finanční možnosti objednatele, předpokládaný stav konstrukce po odstranění vozovkových vrstev a nutná dopravní omezení. Je třeba si uvědomit důležitost mostu v pražském dopravním systému. Jakékoliv dopravní omezení, nebo dlouhodobé uzavírky se projeví v celé Praze. Ve spolupráci se zpracovatelem zadávací dokumentace byla tedy oprava nově rozdělena do čtyř fází, které postupně řeší opravu středové římsy, výměnu vozovkového souvrství postupně v obou jízdních směrech a sanaci vnějšího pláště mostu a chodníkových konzol. 

Důležitým bodem pro ověření tohoto technického řešení byla dokumentace o výměně vozovky při poslední rekonstrukci v roce 1981. Při této rekonstrukci bylo vozovkové souvrství plně odstraněno až na povrch betonové horní desky komory nosné konstrukce. Povrch byl vyrovnán epoxiasfaltovou stěrkou ORTHOFLEX‑EPOXID a na tuto vyrovnávku byla položena izolace složená z modifikovaného Mastixu, výztužné expanzní vložky ze skalné tkaniny a penetračním nátěrem ESHA‑ISOTON. Na toto izolační souvrství byly položeny asfaltové vrstvy, které zároveň vytvářely i vyrovnávku v tloušťce vozovky.

Současná oprava systém otáčí a vyrovnávky tloušťky vozovky se provádí přímo na betonové mostovce pod novou mostní hydroizolací a dvouvrstvou vozovkou. Práce byly zahájeny kompletní rekonstrukcí střední římsy při uzavření přilehlých středních jízdních pruhů. Správně by se měla hydroizolace provádět z nejnižšího místa, ale z důvodu, že nová izolace je výše než stávající, je nutno postupovat tak, aby nová izolace byly vždy výše než stávající. Na styku jednotlivých fází se provádí prohloubení konce prvního pásu u styku. Potom začátek druhého pásu netvoří překážku pro přetok vody. Provizorní napojení nové a původní izolace je tvořen zálivkovou hmotou.

Při vlastním provádění bylo nutno řešit dvě otázky. První otázkou bylo správné nastavení výšek vyrovnávky horní povrchu mostovky. S ohledem na postup výstavby, kdy oprava vozovky není prováděna v celé šíři, byl zvolen postup dodržení stávajících výšek vozovek pouze s drobnými směrovými a výškovými korekcemi podél střední římsy.

Druhou otázkou bylo řešení materiálů vyrovnávek a technologie jejich pokládky. Místy bylo nutné vyrovnávat i bezmála 140 mm. Nosná konstrukce byla několikanásobně očištěna od zbytků původních vrstev a byly provedeny odtrhové zkoušky, které prokázaly dostatečnou pevnost v tahu povrchových vrstev. Pro vyrovnávky do 30 mm byl zvolen materiál SIKA Mono Top 652. Provedenými zkouškami byly ověřeny požadované vlastností materiálu, zejména přídržnost k podkladu a pevnost v tahu. Pro vyrovnávky do 60 mm byl zvolen jemnozrnný beton s polypropylenovými vlákny. Pro vyrovnání největších nerovností byl použit vyztužený beton C 30/37 kotveny do nosné konstrukce betonářskou výztuží. Pro všechny vyrovnávky platila nutnost dokonalého nasycení podkladní vrstvy vodou.

Nejdůležitější informace, které byly zjištěny po vybourání stávající římsy, jsou následující:

  • Stávající vyrovnávací i izolační vrstvy byly zastiženy v předpokládaném složení.
  • Bohužel byly často zastiženy v rozpadajícím se stavu, některé vrstvy byly i místně degradovány. Situace odpovídá stáří těchto vrstev, které je 32 let.
  • Rozklad těchto vrstev vede k narušení stávajících vozovkových vrstev a k celkové nestabilitě asfaltových vrstev na mostě.
  • Dále bylo zjištěno, že původní izolační souvrství na mostě je již v určitých místech nefunkční. Následkem toho dochází k zatékání vody pod izolační souvrství a výrazně ovlivňuje degradaci stávajících asfaltových vyrovnávacích vrstev.

S ohledem na provoz metra uvnitř tubusu plyne z výše uvedeného jednoznačný závěr, výměna hydroizolačního souvrství by měla být provedena co nejdříve.

V dalších fázích bude provedena výměna vozovkových vrstev vždy ve středním a vnitřním jízdním pruhu levého a pravého mostu. Tyto fáze by se měly provést v příštím roce. Poslední fáze bude obsahovat výměnu vozovkových vrstev vnějších pruhů, opravu krajních chodníkových říms a sanaci vnějšího povrchu celého mostu. Tato fáze plánovaná na dva roky vyžaduje mohutné zavěšené pojízdné lešení pod celým mostem a nutnost provádět práce kontinuálně bez přerušení, ale o tom snad někdy příště.

Contractor’s Experience with Stage I of the Nusle Bridge Repair in Prague
Nusle Bridge is one of the most important bridges not only in Prague but in the whole Czech Republic. It is a traffic structure that was undoubtedly ahead of its time. On the other page of this magazine, you can find the technical description and the view of the architect regarding construction of the bridge and its past and present repairs. This article provides the view of the architect on the first stage of the current repair of Nusle Bridge. The repair is carried out by consortium of Dálniční stavby Praha, a. s. and SMP CZ, a. s. companies, technical documentation was elaborated by SUDOP PRAHA, a. s. and technical supervision is done by PONTEX, s. r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Demolice středové římsyI. etapa opravy Nuselského mostuPůvodní izolační souvrství včetně vyrovnávací vrstvyPůvodní izolační souvrství s výztužnou vložkouProvádění nových vyrovnávacích vrstevStředová římsa po opravěOdstraněná středová římsa na Nuselském mostu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nuselský most X 676 – výměna mostních závěrůNuselský most X 676 – výměna mostních závěrů (37x)
Nuselský most, vybudovaný na přelomu 60. a 70. let minulého století, je důležitou součástí páteřních komunikací hlavního...
Oprava Nuselského mostu pokračujeOprava Nuselského mostu pokračuje (27x)
Nuselský most vybudovaný na přelomu 60. a 70. let patří mezi dominantní dopravní stavby hlavního města Prahy. Na mostě j...
Sanace Nuselského mostuSanace Nuselského mostu (18x)
V měsících červen až září 2013 byla podle realizační dokumentace zpracované firmou SUDOP PRAHA a. s. zahájena realizace ...

NEJlépe hodnocené související články

Oprava Nuselského mostu pokračujeOprava Nuselského mostu pokračuje (5 b.)
Nuselský most vybudovaný na přelomu 60. a 70. let patří mezi dominantní dopravní stavby hlavního města Prahy. Na mostě j...
Sanace Nuselského mostuSanace Nuselského mostu (5 b.)
V měsících červen až září 2013 byla podle realizační dokumentace zpracované firmou SUDOP PRAHA a. s. zahájena realizace ...
Nuselský most – vývoj sanační malty Sika MonoTop-452NNuselský most – vývoj sanační malty Sika MonoTop-452N (4 b.)
Společnost Sika CZ, s. r. o. je dceřinou společností švýcarského výrobce specializovaných stavebních hmot Sika AG a na č...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice