KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Metro A    Zabezpečovací zařízení pro trať V.A

Zabezpečovací zařízení pro trať V.A

Publikováno: 14.7.2015
Rubrika: Metro A

Výstavba provozního úseku trati V.A pražského metra dospěla k úspěšnému konci v plánovaném termínu na Velikonoční pondělí 6. 4. 2015, kdy byl slavnostně zahájen provoz s cestujícími mezi stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol. Výstavba zabezpečovacího zařízení byla zahájena v listopadu 2013. Všechny dodávky a montážní práce prováděné během výstavby byly koordinovány s postupem prací dodavatelů stavební a technologické části.

Z milníků realizace zabezpečovacího zařízení stojí jistě za zmínku připojení nového úseku ke stanici Dejvická, ve které proběhla zároveň rozsáhlá úprava zab. zařízení – výměna stávajícího reléového stavědla z roku 1978 za elektronické stavědlo ESA11M. Vlastní přepojení zabezpečovacího zařízení bylo provedeno v listopadu 2014 během víkendového přerušení provozu ve stanici Dejvická.

Zkoušky zabezpečovacího zařízení a zejména pak zkoušky vlakového zabezpečovače jízdou vlaku musí být z podstaty prováděny až v samotném závěru výstavby a zároveň je nutné respektovat návaznosti jednotlivých technologií. Proto je tato část výstavby velmi náročná na přesné plánování prací, zejména v období dodavatelských a komplexních zkoušek zařízení. Na V.A souběžně se zkouškami probíhaly také přejímky a zkoušky odborných útvarů Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s., odstraňování vad a nedodělků a místní šetření kolaudačních komisí. V polovině března 2015 byl zahájen ověřovací provoz bez cestujících. Zakázka v oblasti zabezpečovacího zařízení zahrnovala projekční práce, výrobu zařízení, instalace a montážní práce, odzkoušení, testování, uvádění do provozu, parametrizaci a ověření funkce jednotlivých částí systémů zabezpečovacího zařízení.

Dodávané systémy jsou funkčně plně kompatibilní s provozovanými systémy na ostatních úsecích linky A pražského metra.

Pro trať V.A. byly dodány stacionární systémy z následujících 3 oblastí zabezpečovacího zařízení:

  • Elektronické zabezpečovací zařízení – elektronické stavědlo typu ESA11M – Electronic Interlocking Equipment (EIE) včetně systému detekce polohy vlaku KOA1M
  • Automatické řízení vlaků včetně vlakového zabezpečovacího zařízení typu LZA – Automatic Train Control (ATC),
  • Diagnostický systém zabezpečovacích zařízení (DSZZ).

ESA11M
Tento typ elektronického stavědla je v síti pražského metra již provozován v úseku trati IV.C – Nádraží Holešovice – Letňany a na trati A v depu Hostivař.

Vybavení elektronického stavědla se mění v závislosti na uspořádání kolejiště stanice. U stanic s kolejovým rozvětvením plní stavědlo funkci staničního elektronického zabezpečovacího zařízení s plnou výstavbou. U stanic nácestných bez kolejového rozvětvení plní stavědlo funkci traťového elektronického zabezpečovacího zařízení s omezenou výbavou.

Významným modernizačním krokem je implementace vzdálených pracovišť lokální obsluhy elektronického stavědla ESA11M. Řešení umožňuje bezpečný přenos povelů a informací mezi stavědlem a vzdálenou obsluhou pomocí sítě komunikačních počítačů. Bezpečný přenos povelů je možné využít k plnohodnotnému i nouzovému ovládání stavědel v rozsahu místního ovládání.

Podstatným modernizačním krokem v oblasti detekce polohy vlaku bylo nasazení digitálních kolejových obvodů KOA1M s elektronickými kolejovými přijímači TCR oproti dříve používaným obvodům KO43M s fázově citlivými kolejovými relé DSŠ-12S. Jedná se o první nasazení výsledků úkolu technického rozvoje, ve kterém byl původní typ kolejových obvodů KOA1, určený pro celostátní dráhu, upraven k použití pro dráhu speciální – metro. Nejednalo se pouze o úpravu přijímače TCR, ale také o upřesnění parametrů a nový návrh stykových transformátorů STM0,93C a o zcela nový návrh napájecích a reléových jednotek NRJ4M. Nutno upozornit, že dle požadavku zadavatele jsou stávající kolejové obvody KO43M ve stanici Dejvická zachovány a typem KOA1M jsou osazeny pouze nové úseky prodloužené trati a části stanice Dejvická.

ATC LZA
Architektura a funkce stacionární části systému ATC LZA, sestávajícího se z vlakového zabezpečovacího zařízení SOP-2P (ATP – Automatic Train Protection) a systému automatického vedení vlaků ACBM3 (ATO – Automatic Train Operation) je totožná se systémem ATC LZA, instalovaným na provozované trati A. Tím je zajištěna základní podmínka zadavatele na zajištění kompatibility s mobilními zařízeními ATC LZA na vlakových soupravách provozovaných, jak na stávajícím tak nově vybudovaném úseku trati A.

Stacionární část ATC LZA využívá informací přijímaných ze stavědla a z automatizovaného systému dispečerského řízení od vlakového dispečera. Mobilnímu zařízení ATC LZA na vlacích se předávají informace a povely v podobě numericky zakódovaných telegramů.

Ve stanici Dejvická a nově i ve stanici Nemocnice Motol je možnost v provozu využít volby režimu bezobslužného obratu, kdy vlaky zajíždí na obratovou kolej a vrací se k nástupišti na odjezdovou kolej směrem do trati bez nutnosti zásahu strojvedoucího. Rozšíření vozového parku o 13 souprav pro V.A včetně vybavení mobilní části ATC LZA bylo provedeno v předstihu v letech 2010 až 2011.

DSZZ
Diagnostický systém zabezpečovacích zařízení metra je dalším významným modernizačním krokem zabezpečovacích zařízení v metru. Systém je řešen „na míru“ dle požadavků zákazníka s cílem vytvořit komplexní celek pro diagnostiku všech podsystémů zabezpečovacích zařízení včetně zdrojů, sběrnic, venkovních zařízení ap. V tomto rozsahu nebyl ještě nikdy v pražském metru realizován. 

Lokální architektura DSZZ ve stanicích obsahuje:

  • Měřící ústřednu typu DISTA
  • Lokální diagnostický počítač stavědla ESA11M pro údržbu
  • Lokální diagnostický systém LZA pro údržbu
  • Lokální diagnostický systém LDS-3M
  • Diagnostický měřící systém DMS-M

DSZZ provádí sběr dat z diagnostikovaných systémů jednotlivých stanic na centrální server. Dále automaticky provádí pro porovnávání naměřených hodnot s hodnotami předepsanými a předává obsluze základní vyhodnocení a indikace poruch. Dále DSZZ vytváří archivy dat, umožňuje stahování a prohlížení archivních souborů ze stanic. Výhledovým cílem je dále vytvořit jednu centrální uzavřenou datovou diagnostickou síť pro přenos dat z DSZZ jednotlivých stanic do zadavatelem zvolených míst.

Mimo hlavní činnosti přímo související s realizací zakázky přímo na staveništi je třeba také zmínit činnosti, které úzce souvisí s možností uvedení zabezpečovacího zařízení do provozu. Klíčovými činnostmi jsou vypracování a zajištění potřebných dokladů pro legislativní schválení, zejména pak zpracování Zpráv o hodnocení bezpečnosti pro jednotlivé systémy. Dále pak schválení zařízení (výrobků a systémů) provozovatelem, tj. Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s., do provozu pražského metra. V tomto případě se nejednalo pouze o nová zařízení, kde je schválení do provozu samozřejmostí. Novinkou se v daném období stala povinnost podstoupit proceduru schválení i pro zařízení schválená již dříve a na pražském metru beze změny dlouhodobě používaná.

Safety Mechanism for the Line V. A
The construction of a line V. A section of the Prague underground was successfully finished on time on Easter Monday, April 6 2015, when operation between Dejvická and Nemocnice Motol stations was ceremonially open to public. Construction of safety mechanism began in November 2013. All supplies and assembly works done during the construction were coordinated with progress of works carried out by suppliers of construction and technological part.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Moduly ESA11MZdroj BZSSkříň ATC LZAPracoviště výpravčího ve stanici Nemocnice MotolMěřicí ústředna DISTADiagnostikaSkříň ESA11MSkříň KOA1M

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (36x)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Výstavba stanice Petřiny na prodloužené trase „Metra A“Výstavba stanice Petřiny na prodloužené trase „Metra A“ (27x)
Prodloužení trasy „Metra A“ z Dejvic do Motola zahrnuje i výstavbu stanice na pražských Petřinách. Razičské práce na obj...
Zkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice MotolZkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol (25x)
Koncem roku 2009 byla zahájena výstavba V. provozního úseku trasy A pražského metra. Tento provozní úsek délky 6 134 m m...

NEJlépe hodnocené související články

Výstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická částVýstavba metra trasy V.A Dejvická – Motol: technologická část (5 b.)
Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále pokračuje přes stanice Bořislavka...
Výstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelůVýstavba metra V.A – realizace jednokolejných traťových tunelů (5 b.)
Když se šestadvacátého listopadu loňského roku před zraky mnoha významných hostů v čele s Martinem Herrenknechtem a Bohu...
Zkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice MotolZkušenosti z projektování a výstavby stanic na prodloužení trasy A pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol (4 b.)
Koncem roku 2009 byla zahájena výstavba V. provozního úseku trasy A pražského metra. Tento provozní úsek délky 6 134 m m...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice