KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí

WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí

Publikováno: 16.2.2015
Rubrika: Zajímavosti

Pracovní skupina WP6 se zabývá 4 hlavními tématy: vážení vozidel za pohybu (WIM – Weight in Motion), nové a progresivní diagnostické metody, systémy kontinuálního monitorování objektů dopravní infrastruktury a požáry v tunelech – ověření a návrh scénářů úniku. Níže jsou uvedeny informace k prvním dvěma těmto tématům.

VÁŽENÍ VOZIDEL ZA POHYBU A JEHO PŘÍNOSY
WIM systémy sestávají ze senzorů instalovaných do povrchu konstrukce vozovky silniční komunikace, doplněných indukčními smyčkami. Senzory registrují síly vyvolané přejezdem vozidel a prostřednictvím elektronického zařízení je převádí na kolové, nápravové a celkové hmotnosti jedoucích vozidel. Indukční smyčky slouží pro měření rychlostí a dynamických (celkových) délek vozidel. Kombinace různých senzorů umožňuje analýzu průjezdu vozidla, analýzu okolních podmínek a zajištění validity měření.

Systém WIM poskytuje uživateli celé spektrum informací o dopravním proudu vozidel o jeho skladbě a chování. Data projetých vozidel jsou v reálném čase ukládána do paměti a mohou být přenášena prostřednictvím modemu k centrální záznamové jednotce. Datový soubor obsahuje následující informace:

  • dynamické hmotnosti vozidel (jednotlivých kol nebo soukolí, náprav, skupin náprav a celkovou hmotnost vozidla),
  • délky vozidel, včetně vzdáleností jednotlivých náprav,
  • časové a délkové odstupy vozidel,
  • klasifikaci vozidel podle zvoleného schématu.

Automatickým zpracováním dat získáme okamžitou informaci o základních veličinách dopravního inženýrství – intenzitě, hustotě a rychlosti dopravního proudu vozidel. Prostřednictvím vyhodnocení údajů ze stanic WIM lze provádět podrobnou analýzu zatížení vozovek silničních komunikací v čase. Společně s údaji o stavu vozovek slouží tyto údaje pro potřeby plánování údržby a oprav vozovek.

Stanice WIM neslouží pouze pro sledování vytížení, resp. Přetěžování komunikací, ale jsou zřizovány za účelem rozšíření klasického sčítání dopravy (sběru dat) o prvky telematiky (dopravního inženýrství) v souvislosti s organizací a řízením dopravy.

Omezením přetěžování vozidel lze významně přispět ke snížení nehodovosti. Dále je možné WIM systémy využít k regulaci těžké dopravy a její přesměrování na vybrané komunikace. Tímto způsobem se dá např. zamezit vjezdu přetíženým vozidlům na městské komunikace.

Na obrázku 1 je uveden příklad namátkového kontrolního měření mobilními statickými váhami, které se provádí na odstavné ploše a na obrázku 2 je uveden příklad kontinuálního měření systémem WIM na silnici I/52 v Brně.

V rámci řešení projektu CESTI se připravuje metodika pro navržení a provoz systémů vážení vozidel za pohybu, která by měla napomoci k vyššímu využití tohoto užitečného nástroje na úrovni různých správců pozemních komunikací.

NOVÉ DIAGNOSTICKÉ METODY A MOŽNOSTI JEJICH UPLATNĚNÍ NA SILNIČNÍ SÍTI
Níže jsou uvedeny 4 nedestruktivní diagnostické (NDT) metody, které poskytují kontinuální informace o stavu povrchu nebo konstrukce vozovky, a které se v poslední době začínají ve větší míře uplatňovat u nás a v zahraničí. Jde o georadar, laserové skenování, termografii a vysokorychlostní deflektograf. Na obrázku 3 až 6 jsou uvedena jednotlivá zkušební zařízení.

Diagnostika georadarem je založena na opakovaném vysílání vysokofrekvenčního elektromagnetického signálu (v rozsahu od několika set MHz do několika GHz) do zkoumaného prostředí a záznamu odrazu části energie tohoto signálu od rozhraní vrstev a různých materiálů.

Nejčastější aplikace georadaru v oblasti pozemních komunikací jsou stanovení tlouštěk konstrukčních vrstev vozovek, stanovení polohy zabudované výztuže, detekce dutin pod krytem vozovky a detekce nadměrného obsahu vody v konstrukčních vrstvách vozovek.

Měření je možné provádět za vysokých rychlostí až 80 km/h s krokem měření od 5 cm.

Laserový skenovací systém umožňuje bezkontaktní určování prostorových souřadnic a vizualizaci složitých staveb a konstrukcí. Nasnímaný objekt může být pomocí softwaru zobrazen ve formě mračen bodů, na jejichž základě může být vytvořen model objektu, který lze přenést do CAD systému.

Nejčastější aplikace v oblasti dopravní infrastruktury jsou zaměření zájmové lokality jako podklad pro přípravu stavby, kontrola kubatur zemních prací, kontrolní měření vedení liniových staveb a umístění objektů dopravní infrastruktury, zaměření stavby jako podklad pro přípravu zásahu, celoplošné vyjádření nerovností povrchu vozovky (např. zjištění odtokových poměrů) apod.

Mobilní laserové skenování se provádí za vysokých rychlostí, dosahujících až 100 km/h. Přesnost naměřených prostorových bodů při tomto měření uvádí jejich výrobci zpravidla 5 – 10 mm. Absolutní přesnost výsledků naměřených bodů se pak pohybuje kolem 1 – 2 cm.

Termokamera je nedestruktivní diagnostické zařízení, které se používá ke snímání infračerveného záření, které transformuje na viditelný obraz, tzv. termogram. Výstupem jsou jednotlivé termosnímky nebo kontinuální záznam celého zkoumaného úseku.

Pomocí termokamery lze například odhalit přítomnost trhlin, delaminace vrstev a průnik vody pod povrch konstrukce vozovky, který je v zimních měsících jeden z nejčastějších důvodů vzniku poruch.

Tato metoda se zatím v ČR používá pro jiné účely, zejména tepelné audity budov. Pro diagnostiku objektů dopravní infrastruktury zatím není k dispozici žádný předpis a tato měření se u nás teprve začínají provádět.

Vysokorychlostní deflektograf (TSD – Traffic Speed Deflectograph) se používá k bezkontaktnímu měření průhybů povrchu vozovky při přejezdu referenční nápravy rychlosti 8 – 90 km/h. Únosnost vozovky je hodnocena kontinuálně při pohyblivém dynamickém zatížení vyvolaným rychle se pohybujícím kolem vozidla.

Jde o variantu k měření průhybů a hodnocení únosnosti vozovek rázovým zařízením FWD, které se provádí lokálně s požadovaným krokem 25 až 100 m.

Těchto zařízení je nyní pouze 8, nejblíže k nám ho vlastní výzkumný ústav IBDiM v Polsku a italský ústav ANAS. V současné době se provádí ověřování těchto zařízení a nastavení systému jejich používání na síťové úrovni. 

V rámci řešení projektu CESTI se ověřuje přesnost měření výše uvedenými metodami, jejich různé aplikace a přínosy použití kombinace vícero diagnostických metod.

WP6: Safety, Reliability and Diagnostics of Structures
The WP6 working group deals with four main topics: weighing of vehicle in motion (WIM – Weight in Motion), new and progressive diagnostic methods, systems of continual monitoring of transport infrastructure objects, and fire in tunnels – verification and proposal of escape scenarios. Information on the first two topics is provided hereunder.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
Obr. 1 – Kontrolní měření mobilními statickými váhami na odstavné plošeObr. 2 – Vzorová WIM stanice na silnici I/52 v Brně, která provádí kontinuální měření v pravém jízdním pruhu.Obr. 3 – Georadar – sestava pro měření tlouštěk vrstev vozovky (anténa 1 GHz osazená na dodávce)Obr. 4 – Zařízení firmy Geovap pro mobilní laserové skenování vozovek a jejich okolíObr. 5 – Vozidlo firmy Roadscanners s osazenou termokamerou pro vysokorychlostní měřeníObr. 6 – Polský vysokorychlostní deflektograf TSD pro měření průhybů vozovek a hodnocení jejich únosnosti

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Modernizace železniční sítě v České republiceModernizace železniční sítě v České republice (108x)
Modernizace a rozvoj železniční dopravní cesty je základní povinností SŽDC jako vlastníka dráhy. V oblasti modernizace a...
Řízení železniční dopravy 1. částŘízení železniční dopravy 1. část (87x)
Článek se ve dvou dílech zabývá řízením železniční dopravy. Problematika řízení železniční dopravy je v rámci jednotlivý...
Okružní křižovatky vs. světelně řízené křižovatkyOkružní křižovatky vs. světelně řízené křižovatky (67x)
V minulém roce médii proběhly informace typu, „kruhových objezdů je hodně“, „v některých případech jsou zbytečné a nesmy...

NEJlépe hodnocené související články

Oprava železničního svršku na trati Velký Osek – KolínOprava železničního svršku na trati Velký Osek – Kolín (5 b.)
Na 6,5 kilometru dlouhém mezistaničním úseku dvoukolejné trati stavbaři odstranili vady snižující komfortní užívání trat...
„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Radim Čáp, ředitel divize 4 Metrostavu a zároveň člen představenstva, který má na...
Obchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEAObchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEA (5 b.)
Nově budovaný severní obchvat Opavy (I/11 Opava, severní obchvat - východní část) má výrazně ulevit dopravní situaci v m...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...