KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Velký městský okruh Brno    Velký městský okruh Dobrovského v Brně je konečně v provozu

Velký městský okruh Dobrovského v Brně je konečně v provozu

Publikováno: 11.1.2013
Rubrika: Velký městský okruh Brno

Po letech plánování, příprav a stavby byla otevřena komunikace plnohodnotně propojující východní a západní části velkého městského okruhu na severu Brna.

Brněnský VMO je součástí Základního komunikačního systému města, silnice I/42 a mezinárodní silnice E461. Stavba doplňuje ochranný radiálně okružní systém města, uzavírá vnější III. městský okruh a tím odlehčuje přetíženému II. městskému okruhu v trase Provazníkova – Kotlářská – Úvoz. Úsek VMO Dobrovského je součástí severozápadního segmentu, který je reprezentovaný trasou od Pražské radiály po MÚK Svitavská radiála. Zprovoznění celého kapacitního segmentu VMO, po připravované výstavbě úseku VMO Žabovřeská, bude dalším krokem k ochraně města před průjezdnou dopravou a přispěje i k odlehčení severovýchodního segmentu VMO, který je v úseku přes Tomkovo náměstí téměř trvale zahlcen.

V reakci na medializovanou údajnou předraženost stavby konstatuji, že definitivní severní uzavření kapacitního VMO hluboko pod povrchem, v trase sledované územními plány města od roku 1968, je celospolečensky nejlevnější řešení, protože jakékoliv jiné výškové vedení okruhu by znamenalo zásadní přestavbu zasaženého území Králova Pole. Proklamované hodnocení efektivnosti silničních staveb posuzuje finanční přínos, nikoliv společenskou prospěšnost stavby. Realizace pro město potřebné stavby byla v tomto případě více politickým rozhodnutím.

Jiná situace je v žabovřeském sídlišti, které od počátku výstavby mělo respektovat polohu VMO. Sídliště zde bylo přetnuto dálniční stavbou bez respektu k městskému prostředí a bylo napojeno na okruh prostřednictvím obslužných ulic s čistou obytnou funkcí. VMO Dobrovského je svým charakterem městskou stavbou, která částečně rehabilituje narušené prostředí Žabovřesk. Zrušené dopravní pohyby jsou nahrazeny prostřednictvím střední rampy na ulici Korejskou, která jako jediná má v přilehlém území charakter městské třídy. Nevýhodou se může jevit menší přehlednost těchto vazeb, ale z hlediska kapacitního je to ve stabilizovaném obytném území nejvhodnější řešení.

Nosným prvkem VMO Dobrovského je směrově dělený Královopolský tunel, který převádí okruh pod zastavěné území městské části Královo Pole a propojuje povrchové úseky VMO mezi radiálami Hradeckou a Svitavskou. Dopravní řešení tunelových předpolí ovlivňují vazby na radiály a připojení městských částí. Tunel je podrobně zhodnocen v samostatném článku.

Třípatrová křižovatka Žabovřeská – Hradecká má více funkcí. Odvádí VMO do podzemí, odděluje dopravní proud z VMO na Hradeckou radiálu, která zároveň slouží jako objízdná trasa tunelu, a zklidňuje ulici Hradeckou. Ulice Hradecká v úseku uvnitř okruhu donedávna propouštěla nadměrné množství dopravy do centra. Její úprava na městskou komunikaci vložením světelné řízené křižovatky s úrovňovým vedením chodců a následné okružní křižovatky reguluje nabízený vjezd. Naopak výjezd z města je podpořen mimoúrovňovou rampou nad rondelem.

Navazující mimoúrovňová křižovatka Hradecká – Královopolská převádí dvěma mosty tranzitní rampy přes městsky dotvořený prostor světelně řízené křižovatky na významné sběrné komunikaci.

Na mimoúrovňovou křižovatku Svitavská radiála – Dobrovského v projekční režii Dopravoprojektu Brno byly stavbou dotaženy potřebné křižovatkové větve napojení tunelů.

Nepřehlédnutelné estetické působení stavby je výsledkem aktivní účasti architekta na projektech od studií až po realizaci.

Společně se stavbou VMO Dobrovského byly plně zprovozněny i dvě potřebné navazující stavby:

 • VMO Žabovřesky – mosty vyvolaná nutnou úpravou vozovek a mostů doplnila potřebná protihluková opatření a zkulturnila průtah zástavbou Žabovřesk včetně úprav napojení a humanizace podchodu
 • MÚK Svitavská radiála zrealizovala důležitý mimoúrovňový dopravní uzel na VMO v Králově Poli

Základní statistické údaje stavby VMO Dobrovského:

 • bylo zrealizováno 442 stavebních objektů a provozních souborů
 • byly provedeny 2 tunely celkové délky 2,5 km
 • bylo vystavěno 9,1 km silnic a 3,2 km chodníků
 • byly realizovány 2 mimoúrovňové křižovatky a část ramp třetí křižovatky
 • bylo vystavěno a do zástavby ulice začleněno technologické centrum tunelů
 • byly zbourány 2 mosty a vystavěny 4; byla zbourána 1 lávka pro pěší a byly vystavěny 3; byla vestavěna protivztlaková vana do podzemních vod
 • bylo realizováno přes 2,5 km zárubních a opěrných zdí
 • bylo přemístěno přes 1,1 milionu m3 zeminy
 • bylo realizováno přes 8 hektarů vegetačních úprav; k veřejnému prostoru byl přičleněn necelý 1 hektar zelených ploch
 • byly osazeny přes 2 km protihlukových stěn a byla provedena příprava na jejich případné prodloužení a zvýšení; zárubní zdi byly v exponovaných úsecích obloženy pohltivými materiály
 • nad mimoúrovňovými větvemi Žabovřeská – Hradecká byly jako protihlukové opatření realizovány dvě galerie celkové délky 440 metrů
 • bylo realizováno trvalé, směrové a proměnné dopravní značení a byla provedena příprava pro osazení textových informačních tabulí připravovaného celoměstského systému řízení dopravy; proměnné značení zahrnuje řešení všech typů uzavírek a objížděk tunelů a galerií
 • byl připraven prostor pro budoucí povrchový úsek Severojižního kolejového diametru, který má být veden podél ulice Hradecké
 • projekční práce byly zahájeny v roce 1996; výstavba probíhala od června 2006 do srpna 2012 – délka výstavby byla prodloužena dvěma soudními pozastaveními stavby

The Large City Circle Dobrovského in Brno has been finally in Operation
After years of planning, preparations and construction a road fully reconnecting eastern and western sections of the large city circle situated in the northern part of Brno has been opened.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Křižovatky na žabovřeském předpolí tunelůMÚK Žabovřeská – Hradecká: střední rampa a lávkaMÚK Žabovřeská – Hradecká: galerie na ŽabovřeskéŽabovřeský portál tunelůMÚK Žabovřeská – Hradecká: rondel a přímé rampy na HradeckéMÚK Žabovřeská – Hradecká: rondel a přímé rampy na HradeckéMÚK Hradecká – Královopolská z pohledu chodceMÚK Svitavská radiála – Dobrovského, nahoře vlevo jsou vidět královopolské portály tunelů

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pokusná kompenzační injektáž na VMO Dobrovského v BrněPokusná kompenzační injektáž na VMO Dobrovského v Brně (36x)
Velký městský okruh v Brně je jedním ze základních prvků nového dopravního systému města. Jeho významnou součástí jsou d...
Velký městský okruh v BrněVelký městský okruh v Brně (35x)
Město Brno se stejně jako jiná evropská města potýká s problémy v optimalizaci dopravní obsluhy města bez přílišného zat...
Brno – Velký městský okruh Dobrovského, Královopolský tunel z pohledu autorů návrhuBrno – Velký městský okruh Dobrovského, Královopolský tunel z pohledu autorů návrhu (25x)
Na konci příštího roku očekáváme uvedení do provozu největší dopravní stavby na území města Brna. Tento okamžik bude zav...

NEJlépe hodnocené související články

Velký městský okruh v BrněVelký městský okruh v Brně (5 b.)
Město Brno se stejně jako jiná evropská města potýká s problémy v optimalizaci dopravní obsluhy města bez přílišného zat...
Královopolský tunel – hlavní část velkého městského okruhu DobrovskéhoKrálovopolský tunel – hlavní část velkého městského okruhu Dobrovského (5 b.)
Dne 31. 8. 2012 byl slavnostně uveden do provozu dlouho očekávaný severozápadní úsek Velkého městského okruhu (VMO ), of...
Brno – Velký městský okruh Dobrovského, Královopolský tunel z pohledu autorů návrhuBrno – Velký městský okruh Dobrovského, Královopolský tunel z pohledu autorů návrhu (5 b.)
Na konci příštího roku očekáváme uvedení do provozu největší dopravní stavby na území města Brna. Tento okamžik bude zav...

NEJdiskutovanější související články

Dobrovského tunely a velký okruh v Brně se otevřou letos v září (1x)
Dobrovského tunely a velký městský okruh v Brně se po zdlouhavých komplikacích otevřou letos v září. Při prohlídce stavb...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice