KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2013    Stavba silnice „R35 Hořice – Sadová“

Stavba silnice „R35 Hořice – Sadová“

Publikováno: 7.11.2013
Rubrika: 2013

V prosinci roku 2012 vydal Stavební úřad Městského úřadu Hořice územní rozhodnutí na stavbu „R35 Hořice – Sadová“. S ohledem na tristní zkušenosti s postupem přípravy a výstavby silnic a dálnic v České republice v posledních letech je jeho platnost stanovena na celých 15 let (!). Základním podkladem pro vydání ÚR je Dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaná SUDOPem pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Liberec v listopadu 2010. Inženýrskou činnost, resp. přípravu podkladů pro vydání územního rozhodnutí zajišťoval rovněž SUDOP PRAHA a. s.

Rychlostní silnice R35 představuje v současných plánech české dálniční sítě tzv. severní páteřní trasu spojující Čechy a Moravu. Poprvé se tato komunikace objevila v plánech dálniční sítě již v roce 1963 jako dálnice D35, vedoucí v trase Hradec Králové – Litomyšl – Svitavy – Jevíčko – Konice – Olomouc – Lipník nad Bečvou, kde se měla napojovat na dálnici D47 (dnes D1). V roce 1993 došlo k předefinování priorit výstavby dálniční sítě a od tohoto roku je tak plánována v současné trase Liberec – Jičín – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou. Tato, z větší části zatím jen plánovaná trasa propojuje tři krajská města a kříží dalších šest tahů dálniční sítě, konkrétně R10, D11, R43, R46, R55 a D1. V evropském měřítku je silnice R35 v celé své délce součástí doplňkového tahu E442 evropské sítě E–silnic.

Stavba „R35 Hořice – Sadová“ je prostředním ze tří současně připravovaných stavebních úseků mezi Jičínem a Hradcem Králové. V začátku navazuje na stavbu „R35 Úlibice – Hořice“ (zhotovitel DÚR – firma PRAGOPROJEKT a. s.) a v konci na stavbu „R35 Sadová – Plotiště“ (zhotovitel DÚR – firma Valbek spol. s r. o.). Budování jednotlivých staveb se předpokládá postupně ve směru od křižovatky Plotiště, tzn. od Hradce Králové směrem na Úlibice tak, aby stavba rychlostní silnice R35 navazovala na realizaci dálnice D11 – stavbu 1106 (Hradec Králové – Smiřice).

Předmětem stavby „R35 Hořice – Sadová“ je především nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice I/35 procházející navíc obcemi Klenice a Sadová, rychlostní čtyřpruhovou komunikací. Převedením tranzitního provozu na směrově rozdělenou komunikaci dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu a v některých úsecích rovněž oddálení provozu od stávající zástavby, která v případě překročení limitů hluku bude navíc ochráněna protihlukovou zdí. Zároveň dojde ke zklidnění na stávající dvoupruhové silnici I/35, která některými obcemi prochází. Ta bude převedena do sítě silnic II. třídy (pravděpodobně jako II/635) a bude sloužit jako tzv. doprovodná komunikace.

TRASA SILNICE
Stavba „R35 Hořice – Sadová“ zahrnuje cca 10,5 km dlouhý úsek silnice v šířkové kategorii R 25,5/120, jednu mimoúrovňovou křižovatku (u města Hořice) a 14 mostních objektů. Stavba je umístěna v katastrálních územích Libonice, Hořice v Podkrkonoší, Dolní Dobrá voda, Milovice u Hořic, Vinice v Podkrkonoší, Ostrov v Podkrkonoší, Klenice, Horní Černůtky, Sovětice a Sadová u Sovětic.

Předmětný úsek začíná západně od Hořic navázáním na stavbu „R35 Úlibice – Hořice“. Město Hořice, ve kterém žije přibližně 9 000 obyvatel, bude napojeno novým přivaděčem silnice II/300 a mimoúrovňovou křižovatkou umístěnou v oblasti plánované průmyslové zóny. Celková délka nového přivaděče silnice II/300 včetně pokračování silnice III/3267 směrem do obce Dobrá Voda bude 1,125 km. Přivaděč bude u Hořic napojen na stávající silnici I/35 okružní křižovatkou, což spolu s výrazným snížením intenzity provozu přispěje ke zklidnění této komunikace.

Za křižovatkou se rychlostní silnice dostává do souběhu s původní silnicí I/35 a mostní „estakádou Hořice“ o devíti polích celkové délky přes 300 m překonává široké údolí Chvalinského potoka, železniční trať (Ostroměř – Hradec Králové), polní cestu, areál ČOV a vodoteč.

U obce Vinice vykříží trasa R35 šikmo stávající silnici I/35, která bude přeložena do nové trasy s nadjezdem s příznivějším úhlem křížení. Původně zde bylo počítáno s další mimoúrovňovou křižovatkou (navíc s napojením silnice II/326 od Nového Bydžova), ale vzhledem k malé vzdálenosti od předchozí křižovatky u Hořic od ní bylo nakonec upuštěno. Rychlostní silnice se poté dostává do souběhu vlevo se silnicí I/35. Prochází mezi obcemi Ostrov a Milovice a dále mezi lesním komplexem „Kazatelna“ a obcí Klenice. V závěrečném úseku stavby kříží mostními objekty silnici III. třídy (Sovětice – Sadová), železniční trať (Ostroměř – Hradec Králové), vodní tok Bystřice a místní komunikaci.

Západně od obce Sadová končí stavební úsek rozhraním s navazující stavbou „R35 Sadová – Plotiště“.

Stavba zahrnuje několik přeložek silnic II. a III. třídy; silnice III/32525 vedoucí do obce Ostrov bude na základě dohody se zástupci Královéhradeckého kraje zrušena a převedena do sítě místních komunikací.

INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE
Z celkového počtu 14 mostů jich je 12 na silnici R35 a 2 jsou nadjezdy silnic nižších tříd.

Mosty na silnici R35 jsou navrženy se samostatnými nosnými konstrukcemi pro každou polovinu komunikace. Největším objektem je tzv. „estakáda Hořice“, jejíž stavební náklady byly odhadnuty na téměř 300 mil. Kč. Most délky 340 m je navržen jako spojitá dvoutrámová konstrukce z předpjatého betonu o 9 polích, rozpětí 30 + 7 × 38 + 30 m, v křížení se stávající železniční tratí Hradec Králové – Ostroměř ve druhém poli a Chvalinským potokem v sedmém poli mostu. Obdobnou nosnou konstrukci má i most přes vodní tok Bystřici, který je navržen o třech polích rozpětí 21 + 30 + 21 m. Mosty přes ostatní vodoteče, polní cesty a místní komunikace jsou vesměs polorámové železobetonové konstrukce o světlosti 6 – 15 m s konstrukcí přesypanou nebo přímo pojížděnou. Mosty přes silnici III. třídy (Sadová – Sovětice) a přes železniční trať u Sovětic jsou navrženy z prefabrikovaných předpjatých nosníků se spřaženou železobetonovou deskou. Objekty nadjezdů jsou navrženy jako předpjaté lichoběžníkové desky.

Součástí stavby jsou dále objekty odvodnění silnice R35 (středová kanalizace, 20 sedimentačních a 7 retenčních nádrží), přeložky vodotečí, inženýrských sítí, vybavení rychlostní silnice dopravní telematikou, protihlukové stěny (v celkové délce 4,9 km) a ozelenění ploch nově navrženého silničního tělesa (vegetační úpravy).

GEODETICKÉ PODKLADY
Samotným projekčním pracím předcházelo vyhotovení geodetických a mapových podkladů rovněž zajištěných SUDOPEM. Vzhledem k nastaveným termínům probíhalo geodetické zaměření v zimním období s nadílkou asi 30 cm sněhové pokrývky. Z důvodu splnění požadované přesnosti a úplnosti geodetického zaměření byly geodetické práce rozděleny do dvou etap. Protože trasa projektované silnice R35 je vedena převážně v extravilánu v polích, bylo v první etapě zaměřeno volné prostranství bez komunikací, mostů a jiných pevných objektů. S časovým odstupem, teprve poté, co sněhová pokrývka roztála, byly doměřeny hrany křižujících komunikací a jiné inženýrské objekty. Dalším podkladem pro projektovou činnost jsou katastrální mapy, které byly zakoupeny na příslušných katastrálních pracovištích v Jičíně a Hradci Králové. Z tohoto pohledu je zájmové území velice různorodé. Vyskytují se zde mapy sáhové v měřítku 1:2880, mapy dekadických měřítek i mapy DKM a ve značné části předmětného území jsou vedeny mapy ve zjednodušené evidenci. Z takto rozličných mapových podkladů bylo zapotřebí mnoho úsilí k vytvoření jednotného podkladu katastrální mapy, která byla spolu s vyprojektovanou silnicí R35 podkladem pro tvorbu záborového elaborátu, jež obsahem zahrnuje druh a rozsah záborů dotčených nemovitosti, informace o jejich vlastnících a další podrobnosti.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Nedílnou součástí zakázky byla i inženýrská činnost spočívající v získání dokladů potřebných pro vydání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby. Inženýrská činnost probíhala v druhé polovině roku 2011. V rámci ní byly osloveny s žádostí o vyjádření orgány státní správy (např. ministerstva, Krajský úřad, obce s rozšířenou působností, pověřené obce, Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Drážní úřad aj.), dále byly osloveny orgány samosprávy (tj. kraj a obce v samostatné působnosti) a také organizace (např. Povodí Labe s. p., Lesy České republiky s. p., správci inženýrských sítí aj.), jejichž zájmy mohly být stavbou dotčeny. Současně probíhalo projednání stavby s velkým množstvím vlastníků dotčených pozemků, neboť stavba svým umístěním zasahuje do deseti katastrálních území. Přestože jde o zvlášť rozsáhlou liniovou stavbu, podařilo se doklady potřebné k žádosti o vydání územního rozhodnutí připravit do února 2012, kdy byla žádost o vydání územního rozhodnutí podána. V rámci územního řízení byl stavebník (ŘSD) zastoupen SUDOPEM na základě plné moci. I přes již zmíněný rozsáhlý zásah stavby do území a velký počet stavebních objektů, projednal tuto stavbu příslušný stavební úřad, jímž je Městský úřad Hořice, v rámci územního řízení a vydal v prosinci 2012 územní rozhodnutí. Nutno konstatovat, že vydané územní rozhodnutí dosud není pravomocné. Odvolání proti němu podali paradoxně zástupci a obyvatelé obce, kterou intenzivní provoz na předmětném úseku stávající silnice I/35 zatěžuje zdaleka nejvíce… V současné době vydané územní rozhodnutí zkoumá a odvolání proti němu posuzuje nadřízený odvolací orgán tj. Krajský úřad Kralovéhradeckého kraje. V této věci není doposud rozhodnuto.

Závěrem je nezbytné poděkovat zástupci investora panu Ing. Čulíkovi (ŘSD ČR, Správa Liberec) za nekonfliktní přístup a maximální vstřícnost nejen k nám projektantům, ale i k ostatním osobám přítomným na jednáních týkajících se stavby. Zejména díky němu byly problémy při návrhu stavby řešeny v drtivé většině ve věcné a nikoliv emocionální rovině. Vůle a snaha zástupce státního investora domluvit se s obcemi dotčenými stavbou rychlostní silnice na technickém řešení, které bude z hlediska zákona průchodné pro státní pokladnu a zároveň bude také ke spokojenosti místních lidí, byla po celou dobu přípravy projektu opravdu obdivuhodná…

Construction of the “R35 Hořice – Sadová” Road
In December 2012, Building Authority of Hořice issued a planning permit documentation for the structure “R35 Hořice – Sadová”. Regarding the sad experience with preparation procedure and construction of motorways and expressways in the Czech Republic over the last years, its validity was determined for the whole 15 years(!). Baseline for issuing planning permit is the Planning Permit Documentation elaborated by SUDOP for Central Office of Motorways and Expressways of CR, Liberec Administration in November 2010. The engineering activity or preparation of documents for planning permit issuance was also provided for by SUDOP PRAHA a. s.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
SO 204 – estakáda HořiceR35 HS – celková situaceR35 HS – vzorový příčný řez

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Silnice I/9 Dubice – Dolní Libchava, obchvatSilnice I/9 Dubice – Dolní Libchava, obchvat (45x)
Předmětem stavby je přeložka trasy silnice I/9 jako obchvatu České Lípy a Nového Boru, konkrétně jedna ze tří částí obch...
Stavba silnice „R35 Hořice – Sadová“ (32x)
V prosinci roku 2012 vydal Stavební úřad Městského úřadu Hořice územní rozhodnutí na stavbu „R35 Hořice – Sadová“. S ohl...
Silnice I/38: obchvat KolínaSilnice I/38: obchvat Kolína (29x)
V úrodné polabské nížině na obou březích Labe se rozkládá město Kolín. Bohaté archeologické nálezy z města i jeho nejbli...

NEJlépe hodnocené související články

Na konci příštího týdne zahájí Ředitelství silnic a dálnic opravy na rychlostní silnici R7 ve Středočeském kraji (4.8 b.)
V neděli 27. 10. 2013 budou zahájeny opravy na rychlostní silnici R7 v úsecích mezi Prahou a Knovízí ve Středočeském kra...
Nový bezpečnostní prvek pro dispečink 1. Národního železničního koridoru (4.5 b.)
Dopravny a dispečinky 1. Národního železničního koridoru (1. NŽK) jsou nově vybaveny moderními ovládacími terminály. Jej...
Letos se opraví nejvíce kilometrů dálnic v historiiLetos se opraví nejvíce kilometrů dálnic v historii (4.5 b.)
Už teď je jisté, že v roce 2013 bylo opraveno historicky nejvíce kilometrů dálnic. Tento pozitivní vývoj je možný díky s...

NEJdiskutovanější související články

Pokračuje oprava dálnic D1 a D2 v Brně (1x)
ŘSD tuto neděli zahájí pokračování v rozsáhlé opravě průtahu dálnic D1 a D2 u Brna. Oprava mezi km 193,8 a 199,3 byla z ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice