KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2013    Silnice I/38: obchvat Kolína

Silnice I/38: obchvat Kolína

Publikováno: 6.11.2013
Rubrika: 2013

V úrodné polabské nížině na obou březích Labe se rozkládá město Kolín. Bohaté archeologické nálezy z města i jeho nejbližšího okolí dokládají, že toto místo bylo osídleno dávno před tím, než potvrzují dochované písemné dokumenty. Bývala zde prastará křižovatka tří důležitých obchodních cest ustálených již od dob římského impéria. A na začátku třetího tisíciletí našeho letopočtu zde vyrostly křižovatky další.

Na projektové dokumentaci obchvatu Kolína pracovala společnost SUDOP PRAHA a. s. od roku 2001, postupně na stupních DÚR (odevzdáno 2002), DSP (2005) a ZDS (2007). Po vypsání soutěže na zhotovitele a vyhlášení jejího vítěze (Sdružení firem Strabag, Metrostav a Porr pod vedením firmy Strabag) byla uzavřena mezi Strabagem a SUDOPEM PRAHA smlouva na vypracování realizační dokumentace stavby, na níž byly neprodleně v roce 2008 zahájeny projektové práce.

Díky průběžnému odevzdávání RDS jednotlivých stavebních objektů mohly být zahájeny i vlastní stavební práce, na něž navázalo dne 3. 3. 2009 oficiální zahájení stavby za účasti tehdejšího předsedy vlády Mirka Topolánka.

I přes znatelné problémy s částí vlastníků dotčených pozemků a dále se zdržením vyvolaným (i když očekávaným a nutným) podrobným archeologickým průzkumem (viz níže) se povedlo již v roce 2010 zprovoznit první ze tří mimoúrovňových křižovatek, jejíž přínos z hlediska dopravní plynulosti a zvýšení bezpečnosti je již po jejím dvouletém užívání zřejmý.

Uvedení do provozu dalších částí stavby probíhalo v období 2011 – 12, zprovoznění obchvatu v kompletním rozsahu (rozhodujícím pro kompletní zprovoznění stavby bylo dokončení největšího mostu stavby – „SO 204 Most přes Štítarské údolí a Pekelský potok“) proběhlo slavnostně v pátek 7. prosince 2012.

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY
Výstavbou a zprovozněním obchvatu Kolína dojde u trasy stávající silnice I/38 – průtah městem k jejímu výraznému zklidnění, jakož i k omezení jejího negativního vlivu na okolní zástavbu. Naopak pro tranzitní dopravu by se mělo jednat o výrazné zrychlení průjezdu oblastí Kolínska nezatíženého úrovňovými křižovatkami, naopak disponujícího třemi křižovatkami mimoúrovňovými. Z hlediska dopravní zátěže navrhované komunikace bylo v souladu s aktualizací dopravní zátěže provedené v roce 2005 a přepočtené pro rok 2030 uvažováno s následující intenzitou: 13 472 vozidel za 24 hod. (z toho 4 304 těžkých vozidel za 24 hod.) pro úsek mezi počátkem trasy a přeložkou Polepské (silnice II/125), resp. 11 857 vozidel za 24 hod. (z toho 2 970 těžkých vozidel za 24 hod.) pro úsek mezi přeložkou Polepské (silnice II/125) a koncem trasy. Minimalizace negativních účinků dopravy na životní prostředí byla zajištěna dodržením závěrů dokumentace E.I.A. pro fázi projektu, výstavby i provozu, zasažená lesní a mimoletní je kompenzována náhradní výsadbou provedenou v rámci stavebního objektu Vegetační úpravy. 

Z hlediska zajištění dopravní obslužnosti přilehlých pozemků bylo nutno k lokalitám, u kterých by realizací obchvatu došlo k znemožnění jejich přístupnosti, vybudovat síť nových polních cest zajišťujících jejich obslužnost. Tato síť byla koordinována i s přístupovými cestami realizovanými v rámci komplexních pozemkových úprav.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY
Zájmové území se nachází jižně od centra Kolína na katastrálních územích Kolín, Štítary, Polepy a Nebovidy. Trasa je ve své převážné části vedena po plochách se zemědělskou půdou, pouze v dílčích částech (chatařská oblast u Pražského předměstí, Štítary, Polepy, Šťáralka) se přibližuje k zástavbě.

Jedná se o novostavbu pozemní dvoupruhové komunikace procházející jižně od Kolína. Komunikace je navržena v kategorii S 11,5/80, počátek přeložky je situován na stávající silnici I/38 západně od Kolína do blízkosti bývalé úrovňové křižovatky silnic I/38 a I/12, konec úpravy je umístěn východně od Kolína na stávající komunikaci I/38 poblíž Šťáralky. Trasa obchvatu je vedena v souladu s územním plánem Kolína, ve směru staničení mimoúrovňově kříží silnice I. třídy číslo I/12, II. třídy číslo II/125 a III. třídy číslo III/125 40, III/333 45, III/125 50 a III/125 55, trať ČD Kolín – Ledečko, vodoteče Pekelský potok, Polepka a Nebovidský potok. Dále mimoúrovňově kříží polní cesty u Štítar, Polep a v Polepském údolí. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy tři mimoúrovňové křižovatky, úpravy stávajících komunikací, přístupové komunikace k přilehlým objektům, mostní objekty v celkovém počtu 12 (z toho 6 na hlavní trase), úprava trati ČD, protihlukové stěny a valy, přeložky inženýrských sítí (vodovody, slaboproudá a silnoproudá vedení, plynovody, ropovody, produktovody), demolice, náhradní výsadba a rekultivace. Základní návrhová kategorie pozemní komunikace hlavní trasy S 11,5/80 je v prostorech křižovatek doplněna odbočovacími a připojovacími pruhy. Volná šířka komunikace je zachována v celém rozsahu trasy.

Jednotlivé kategorie komunikací vycházely ze zadávacích podmínek zohledňujících výhledový rozvoj silniční dopravy a ze závěrů jednotlivých jednání konaných v rámci prací na projektové dokumentaci. Řízení silničního provozu je provedeno pomocí definitivního svislého a vodorovného dopravního značení, které bylo podrobně rozpracováno a projednáno s Policií ČR v rámci samostatného stavebního objektu.

ROZHODUJÍVÍ TECHNICKÉ PARAMETRY STAVBY - KOMUNIKACE, MOSTY
Z hlediska komunikací jsou kromě hlavní trasy – stavební objekt „SO 101 – Silnice I/38“ (řešena jako nedělená dvoupruhová komunikace délky cca 8 km) dalšími rozhodujícími objekty tři mimoúrovňové křižovatky:

  • „SO 102 – MÚK Kolín – západ“ (řešena ve třech kvadrantech jako neúplná čtyřlístková; kromě silnic I/38 a I/12 je tvořena dalšími šesti křižovatkovými větvemi A – F),
  • „SO 103 – MÚK silnic I/38 a II/125“ (řešena jako osmičkovitá křižovatka doplněná o úrovňové propojení silnic II/125 a III/12 550; vlastní objekt SO 103 je tvořen čtyřmi křižovatkovými větvemi A – D umožňujícími veškeré křižovatkové pohyby)
  • „SO 104 – MÚK Šťáralka“ (řešena jako trubkovitá; je tvořena pěti větvemi A – E umožňujícími veškeré křižovatkové pohyby).

Z hlediska mostních objektů jsou z dvanácti objektů největšími z nich „SO 204 – Most v km 2,300 přes Štítarské údolí a Pekelský potok“ (jedná se o most na silnici I/38 a překračující silnici III/12 540 délky cca 410 m) a „SO 205 – Most v km 5,600 přes Polepské údolí“ (jedná se o most na silnici I/38 délky cca 200 m).

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM
Jak již bylo uvedeno výše, bylo nutno před zahájením vlastní realizace obchvatu Kolína provést záchranný archeologický průzkum. Práce na něm byly zahájeny v roce 2008 pod vedením paní Radky Šumberové (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.).

Již před zahájením terénních prací bylo provedeno vyhodnocení dostupných archeologických dat ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně. Vlastní záchranný archeologický výzkum byl zahájen v dubnu roku 2008 a ukončen v roce 2010. Archeologické situace byly zachyceny téměř v celé trase obchvatu, s výjimkou bezvodého území v úseku 3,3 – 3,7 km jihozápadně od Kolína. Všechny zkoumané areály byly využívány opakovaně v průběhu pravěku, některé i v raném středověku, a tomu odpovídá i značná hustota archeologických objektů, např. neolitické rondely, sídliště z doby bronzové, pohřebiště apod.

Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že záchranný archeologický výzkum v trase obchvatu Kolína svým rozsahem a počtem zjištěných archeologických situací vysoce překročil původní předpoklady, jeho rozsahu odpovídala i délka jeho provádění, která se promítla i do délky doby vlastní výstavby obchvatu (více o výzkumu viz SR 1/10).

ZÁVĚR
Již po zprovoznění jednotlivých částí obchvatu se prokázalo, že i tyto dílčí úseky přispívají ke zvýšení plynulosti i bezpečnosti (zejména mimoúrovňové vykřížení I/12 s I/38) silničního provozu, stejně jako ke zklidnění dopravy ve vlastním Kolíně. Po zprovoznění celého obchvatu by zlepšení kompletní dopravní situace na tomto tahu mělo být ještě zřetelnější. Nezbývá než doufat, že SUDOP PRAHA bude mít i nadále možnost pokračovat na srovnatelných akcích jak se zástupci investora, tak se zástupci zhotovitelů; snad i k jejich spokojenosti.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:

  • Projekt: SUDOP PRAHA a. s., HIP Ing. Zbyněk Musil
  • Zhotovitel: Sdružení Kolín: Strabag a. s. (vedoucí sdružení), Metrostav a. s. a PSVS a. s.
  • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha
  • Realizace: 3/2009 – 12/2012 (předčasné užívání)
  • Náklady: 1,905 mld. Kč, příspěvek z Operačního programu Doprava Evropské unie ve výši cca 85 %

202 – MOST V KM 1,598 PŘES PEKELSKOU ROKLI
Most na silnici I/38 přemosťuje Pekelskou rokli. Nosnou konstrukci tvoří spojitý nosník o třech polích 26 + 34 + 26 m z předpjatého betonu jednotrámového příčného řezu výšky 1,6 m. Celková délka nosné konstrukce je 87,5 m, šířka mostu 14,7 m.

214 – MOST NA POLNÍ CESTĚ PŘES I/38 V KM 4,571
Most převádí polní cestu přes obchvat města Kolín (I/38). Most je navržen jako spojitý nosník o dvou polícwh, monolitický z dodatečně předpjatého betonu jednotrámového příčného řezu o rozpětí 28,0 + 24,0. Výška trámu je proměnná od 1,2 m do 2,0 m. Celková délka nosné konstrukce je 53,2 m, šířka mostu 5,6 m.

204 – MOST V KM 2,300 PŘES ŠTÍTARSKÉ ÚDOLÍ A PEKELSKÝ POTOK
Most převádí silnici I/38 přes Štítarské údolí s Pekelským potokem a silnicí III/12540. Celková délka mostu je 412,8 m. Nosnou konstrukci tvoří spojitá konstrukce z dodatečně předpjatého betonu o rozpětí polí 33,0 + 44,0 + 6 x 48,00 + 33,0 m a konstantní šířky 14,0 m. V příčném směru je nosná konstrukce navržena jako trámová konstrukce proměnné výšky 1,95 – 2,90 m s oboustrannými konzolami dl. 3,70 m.

212 – MOST NA PŘELOŽCE II/125 PŘES I/38 V KM 3,868
Most převádí silnici II/125 přes obchvat města Kolín (I/38). Most je navržen jako spojitá šikmá dvoutrámová konstrukce z dodatečně předpjatého betonu o třech polích o rozpětí 27 + 34 + 27 m. Celková délka nosné konstrukce je 90,0 m, šířka mostu 17,55 m.

215 – MOST V KM 2,245 TRATI KOLÍN - LEDEČKO PŘES I/38 V KM 5,948
Most převádí železniční trať Kolín–Ledečko přes obchvat města Kolín (I/38). Most je navržen jako spojitá spřažená ocelobetonová konstrukce s plnostěnnými hlavními nosníky, s horní mostovkou a s kolejovým ložem o třech polích, o rozpětí 23,4 + 26,0 + 18,2 m. Celková délka nosné konstrukce je 68,9 m, šířka mostu 5,86 m.

205 – MOST V KM 5,600 PŘES POLEPSKÉ ÚDOLÍ
Most se nachází v extravilánu jižně od města Kolín. Niveleta komunikace je v místě mostu vedena cca 10 – 15 m nad mělkým údolím potoka Polepky. Nosnou konstrukci tvoří spojitá konstrukce z dodatečně předpjatého betonu o rozpětí polí 25,0 + 4 × 34,0 + 25,0 m a konstantní šířky 14,7 m. V příčném směru je nosná konstrukce navržena jako dvoutrámová konstrukce konstantní výšky 2,0 m. Celková délka mostu je 197,1 m.

I/38 Road: Bypass of Kolín
Town Kolín is situated on both banks of the river Elbe in the fertile land of Polabská Nížina. Rich archaeological findings in the town and its near surroundings prove that this place was inhabited long before the preserved written documents claim. There used to be an ancient crossroad of three trade routes since the times of Roman Empire, and in the beginning of third millennium the new crossroads arose.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Silnice I/9 Dubice – Dolní Libchava, obchvatSilnice I/9 Dubice – Dolní Libchava, obchvat (45x)
Předmětem stavby je přeložka trasy silnice I/9 jako obchvatu České Lípy a Nového Boru, konkrétně jedna ze tří částí obch...
Stavba silnice „R35 Hořice – Sadová“ (32x)
V prosinci roku 2012 vydal Stavební úřad Městského úřadu Hořice územní rozhodnutí na stavbu „R35 Hořice – Sadová“. S ohl...
Silnice I/38: obchvat KolínaSilnice I/38: obchvat Kolína (30x)
V úrodné polabské nížině na obou březích Labe se rozkládá město Kolín. Bohaté archeologické nálezy z města i jeho nejbli...

NEJlépe hodnocené související články

Na konci příštího týdne zahájí Ředitelství silnic a dálnic opravy na rychlostní silnici R7 ve Středočeském kraji (4.8 b.)
V neděli 27. 10. 2013 budou zahájeny opravy na rychlostní silnici R7 v úsecích mezi Prahou a Knovízí ve Středočeském kra...
Nový bezpečnostní prvek pro dispečink 1. Národního železničního koridoru (4.5 b.)
Dopravny a dispečinky 1. Národního železničního koridoru (1. NŽK) jsou nově vybaveny moderními ovládacími terminály. Jej...
Letos se opraví nejvíce kilometrů dálnic v historiiLetos se opraví nejvíce kilometrů dálnic v historii (4.5 b.)
Už teď je jisté, že v roce 2013 bylo opraveno historicky nejvíce kilometrů dálnic. Tento pozitivní vývoj je možný díky s...

NEJdiskutovanější související články

Pokračuje oprava dálnic D1 a D2 v Brně (1x)
ŘSD tuto neděli zahájí pokračování v rozsáhlé opravě průtahu dálnic D1 a D2 u Brna. Oprava mezi km 193,8 a 199,3 byla z ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice