KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Velký městský okruh Brno    Mosty v předpolí Královopolského tunelu

Mosty v předpolí Královopolského tunelu

Publikováno: 18.12.2012, Aktualizováno: 19.12.2012 11:22
Rubrika: Velký městský okruh Brno

STAVBY SEVEROZÁPADNÍHO ÚSEKU VMO V BRNĚ
V rámci letošního zprovoznění severozápadního úseku Velkého městského okruhu (dále jen VMO) v Brně došlo k propojení tří významných dopravních staveb. Na stavbu „Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského“, jejíž součástí je i Královopolský tunel, navazuje z jedné strany stavba „Silnice I/42 Brno Žabovřesky, Mosty“ a z druhé strany stavba „I/42 Brno VMO, MÚK Dobrovského – Svitavská radiála“.

Na všech těchto stavbách se již od stupně DÚR projekčně podílela firma Dosing–Dopravoprojekt Brno group s. r. o. a to zejména při návrhu mostů, lávek, opěrných zdí, galerií a protihlukových stěn. Každá z vyjmenovaných staveb má své nezaměnitelné místo v celé koncepci VMO. Hlavním prvkem této oblasti jsou dva tunely propojující městské části Žabovřesky a Královo Pole. Stavba VMO Dobrovského umožňuje jednak svedení tranzitní dopravy do tunelu, či její převedení na radiální tranzit z Brna (ul. Hradecká) a současně řeší vedení místní dopravy v hustě osídleném území. Pro přesměrování dopravy před vjezdem do tunelu ze Žabovřesk bylo nutno postavit několik všesměrných mimoúrovňových křížení – křižovatka Korejská, Hradecká a Královopolská.

Stavba Svitavská radiála v zásadě zajišťuje mimoúrovňový rozplet jednotlivých komunikačních větví VMO při křížení s radiální komunikací (ul. Sportovní) u tunelu v Králově Poli. Stavba Mosty Žabovřesky upravuje parametry stávajícího VMO doplněním protihlukových stěn v úseku před rozpletem VMO u tunelu.

PRŮJEZD STAVBAMI VMO
Snad nejlépe je představit si jednotlivé stavby s jejich významnými dominantami pomyslným průjezdem po VMO ve směru od Pisárek.

Po projetí moderního mimoúrovňového křížení stavby Hlinky v Pisárkách nás čeká poněkud nekomfortní průjezd po dvoupruhové komunikaci ul. Žabovřeská v místě dosud nepřestavěné částí VMO. Dále se však již komunikace rozšiřuje a VMO získává moderní charakter vícepruhové komunikace se směrově rozdělenými jízdními pásy, lemované vysokými protihlukovými stěnami. To již projíždíme stavbou Mosty Žabovřesky s velkým rozsahem průhledných a hliníkových protihlukových stěn.

Při příjezdu ke stavbě VMO Dobrovského nás svým elegantním tvarem připomínajícím písmeno T uvítá most Korejská. Dále už se nad námi vypíná oblouková lávka Korejská, tvořící pomyslnou bránu na vjezdu do hlavní části stavby. Zdařilý prvek přemostění VMO obloukovou lávkou se zopakuje ještě jednou nad samotným tunelovým
portálem na žabovřeském předpolí.

Teď se však na skok ještě vrátíme k T-čkovému mostu Korejská. Krajní pole tohoto čtyřpolového mostu navazují na galerie zastřešující krajní pruhy VMO až nad vjezd do tunelového portálu. Tyto galerie kromě své dopravní funkce zajišťují i protihlukovou funkci a v neposlední řadě i zvětšují prostor pro osazení městské zeleně.

A už jsme zpět v oblasti tunelového portálu. Podle cíle naší cesty můžeme odtud dále tranzitně pokračovat tunelem do Králova Pole a dále pak ven z města směrem na Svitavy. Na královopolské straně nás z tunelu vyvedou vysoké opěrné zdi protivztlakové vany. Dále se už rozplétají jednotlivé komunikace tvořící systém mimoúrovňového
křížení stavby Svitavská radiála charakteristické množstvím mostů z předpjatého betonu ve výrazném půdorysném oblouku.

Další možností, kudy se dát od tunelového portálu Žabovřesky, je projet galerií na úrovňovou okružní křižovatku a odtud dále v podstatě kamkoliv. Nejzajímavějším prvkem rondelu je jeho překlenutí předpjatým mostem Hradecká rozštěpeným na přímou a obloukovou větev. Tento most tedy tvoří třetí patro mimoúrovňové křižovatky. Samotný rondel se totiž rozprostírá nad oběma tunelovými troubami.

Poslední možností volby cesty od tunelového portálu je tedy nájezd na obloukovou větev mostu Hradecká a pokračování k dalším nepřehlédnutelným mostním stavbám VMO Dobrovského, a to k dvojici předpjatých betonových mostů přemosťujícím ul. Královopolskou.

Mostní objekty žabovřeského předpolí jsou propojeny opěrnými zdmi ohraničujícími jednotlivé větve pozemních komunikací. Architektonické řešení zahrnuje i množství gabiónových a kamenných zídek, které stavbě dodávají městský charakter. Neposlední a chvílemi spíše hlavní součástí výstavby byly a jsou protihlukové stěny lemující prakticky celou stavbu. Jsou umístěny jednak na opěrných zdech či galeriích i na zemních valech. Výhledově je možné osadit protihlukové stěny i na mosty, které jsou opatřeny betonovými svodidly upravenými pro tento účel.

MOSTY VMO DOBROVSKÉHO 
Most Korejská
Předpjatý deskový betonový most Korejská charakteristický půdorysným tvarem „T“ přemosťuje VMO a sjízdnou rampou je současně s VMO propojen. Nový most Korejská se nachází v místě původního mostního objektu, který musel být před započetím výstavby demolován.

Podcházející komunikací je VMO se dvěma krajními odbočovacími pásy umístěnými v galeriích zaústěnými do krajních polí mostu Korejská. Opěry a podpěry mostu navazují na konstrukce zdí a galerií, které výškově oddělují jednotlivé větve VMO.

Nosná konstrukce je tvořena spojitým nosníkem – deskou z předpjatého betonu s krajními náběhovými konzolami. Samotná konstrukce je sestavena ze dvou spojených větví vytvářejících křížení ve tvaru „T“. Hlavní nosná konstrukce je čtyřpolová deska o rozpětích 12,40 + 18,13 + 18,30 + 11,55 m. Šikmo na její střed navazuje sjízdná rampa o třech polích 19,0 + 16,0 +11,5 m. Nosná konstrukce je omezeně předpjatá za použití předpínacího systému BBV. Spodní povrch hlavní konstrukce je v jednostranném spádu, který plynule navazuje na podélný spád sjízdné rampy a dodává tak mostu elegantní tvar.

Lávka Korejská
Lávka Korejská je realizována jako obloukový most nad VMO a vytváří tak zajímavý architektonický prvek celé stavby. Lávka převádějící pěší dopravu přes VMO je umístěna nad sjízdnou rampou mostu Korejská.

Konstrukce lávky je navržena v podélném směru jako oblouková deska ze železového betonu o rozpětí 30,6 m, která se směrem k opěrám rozděluje na horní a spodní oblouk. Opěrami lávky jsou horní parapety galerií vetknuté do stropů galerií. Horní (pochůzí) deska je na parapetech osazena na všesměrná elastomerová ložiska. Spodní oblouk je uložen na atypická ocelová ložiska osazená na strop galerie. Nosná konstrukce byla prováděna nadvakrát. Nejprve byl zhotoven spodní oblouk a společná střední část lávky a ve 2. fázi byly provedeny krajní horní desky. Obě fáze výstavby byly realizovány na pevné podpěrné skruži.

Zaoblený tvar monolitických betonových říms dotváří zaoblení konzol nosné konstrukce a tento oblý tvar je přenesen i do konstrukce zábradlí z perforovaného plechu výšky 1,10 m. Tato lávka i její dvojče umístěné nad tunelovým portálem se staly oblíbeným místem k procházkám i k zastavením, neboť nabízí unikátní výhled na tento úsek VMO.

Most Hradecká
Předpjatý dvoukomorový most Hradecká je charakteristický rozštěpem na přímou rampu a rampu v oblouku. Tento most přemosťuje silniční rondel Hradecká a podzemní tunelové roury a vytváří tak třetí patro této mimoúrovňové křižovatky. Při návrhu mostu Hradecká muselo být proto zohledněno založení mostu v oblasti, ve které se v důsledku následné ražby tunelů projeví poklesové kotliny. Nový most Hradecká se nachází v místě původního mostního objektu, jež musel být před započetím výstavby po částech demolován. Na prozatímně zachované části mostu byla vedena provizorní doprava po dobu výstavby nového mostu.

Obě rampy nového mostu jsou navrženy jako pětipolové spojité nosníky spojující se do jedné konstrukce. Oblouková rampa je vedena ve směrovém oblouku o poloměru 71,20 m. Rozpětí polí přímé větve je od společné části 20,5 + 28,0 + 32,0 + 28,0 + 20,5 m, rozpětí polí obloukové větve je od rozštěpu 37,55 + 29,20 + 18,77 m. Spojení
samostatných konstrukcí do společné části je realizováno na nadpodporovém příčníku. 

Nosná konstrukce je zhotovena ve tvaru dvoukomorového nosníku výšky 1,50 m s kruhovým podhledem. Nosná konstrukce byla v příčném směru betonována ve dvou etapách. V první etapě byly betonovány krajní konzoly včetně střední stojiny, ve druhé etapě horní deska. Nosná konstrukce je omezeně předpjatá za použití předpínacího systému BBV. Betonáž celé nosné konstrukce na pevné skruži probíhala v pěti fázích od společné opěry k opěře přímé větve a dále od rozštěpu k opěře obloukové větve.

Most Hradecká je novou dominantou městské části Žabovřesky a svým tvarem nejen symbolicky propojuje hlavní dopravní tahy v této oblasti.

Mosty přes Královopolskou
V místě křížení ulice Hradecké (tranzit) a Královopolské byla postavena dvojice totožných předpjatých dvoukomorových mostů tvořících druhé patro městské mimoúrovňové křižovatky. Charakteristickým prvkem obou třípolových mostů je výškový oblouk nosných konstrukcí nad podcházejícím úrovňovým křížením místní dopravy.

Oba mosty jsou půdorysně v přímé a rozpětí jednotlivých polí je 22,50 + 32,00 + 22,50 m.

Nosné konstrukce obou mostů byly stejně jako u mostu Hradecká zhotoveny ve tvaru dvoukomorového nosníku výšky 1,50 m s kruhovým podhledem. V první etapě byly betonovány krajní konzoly včetně střední stojiny, ve druhé etapě horní deska. Nosná konstrukce je omezeně předpjatá za použití předpínacího systému BBV. Celá nosná konstrukce byla vybetonována najednou na pevné skruži. Mosty přes Královopolskou se svým městským charakterem bezproblémově začleňují do sídlištní zástavby a současně vytváří nový výrazný architektonický prvek této oblasti.

VÝSTAVBA V PODMÍNKÁCH MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY 
Vlastní stavba VMO Dobrovského neprobíhala v ideálních podmínkách. Jednak tu byly značné komplikace způsobené výstavbou v hustě osídleném území, jednak se muselo brát v úvahu zachování průjezdnosti stávajících dopravních tepen. To ovšem nebylo nijak jednoduché, neboť právě tyto důležité dopravní spojnice bylo nutno přestavět. Mimo jiné bylo nutné zbourat dva stávající mosty vybudované v 80. letech minulého století v rámci tehdejší výstavby VMO.

Nejen stávající dopravní a sídlištní stavby ovlivňovaly výslednou podobu projektů. Při návrhu nových konstrukcí musela být kromě značně složitého postupu výstavby zohledněna i poklesová kotlina vzniklá budováním obou tunelových trub. Tato okolnost vyžadovala založení mostů a zdí na velmi dlouhých pilotách.

Ve všech projektech bylo nutno zohlednit výstavbu v městské zástavbě, řešení hluku od tranzitní dopravy, architektonické působení, účelnost a začlenění staveb do okolí. Zejména v městské části Žabovřesky byl při návrhu konečné varianty brán ohled nejen na samotné dopravní řešení, ale i na vylepšení životního prostoru obyvatel v blízkosti stavby. Kromě prakticky již neoddiskutovatelných protihlukových stěn bylo samotné území v blízkosti VMO vylepšeno parkovou úpravou na zastřešených větvích komunikace (stropy galerií). Dalším významným přínosem, kromě dopravního napojení na VMO, je i provedení tří lávek pro pěší propojujících území již dříve rozdělené stavbou VMO.

Zajímavá čísla ze stavby VMO Dobrovského

  • Plocha mostů 6 460 m2
  • Délka galerií 440 m
  • Délka zdí 2 020 m
  • Délka gabionových a kamenných zdí 400 m
  • Plocha protivztlakové vany 4 350 m2
  • Plocha protihlukových stěn 7 000 m2

PŘÍNOS SILNICE I/42 BRNO, VMO DOBROVSKÉHO 
Nejen Královopolské tunely, ale i všechny nové mosty a další související stavby v předpolí tunelů výrazně ovlivnily tranzitní i místní dopravu a architektonicky oživily charakter obou sídlišť dotčených městských částí.

Nyní již brání skutečně plynulému dopravnímu využití této obnovené trasy VMO přestavba zbývající části VMO mezi stavbou Hlinky a stavbou Žabovřeská Mosty. Snad se tedy v brzké době dočkáme i výstavby tohoto chybějícího úseku.

Bridges in a Forefield of Královopolský Tunnel
A reconnection of three significant transport constructions took place within this year´s launch of the Large City Circle (hereinafter only as VMO) in Brno. „The I/42 Road Brno, VMO Dobrovského“ including also Královopolský bridge is from one side connected to “The I/42 Road Brno Žabovřesky – Bridges” and from the other side to “The I/42 Road Brno VMO, MÚK Dobrovského – Svitavská radiála”.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vizualizace – most a lávka Korejská; tunelový portál – ŽabovřeskyLávka Korejská nad sjízdnou rampou mostu KorejskáMost Hradecká  Most Hradecká – etapy výstavbyPříčný řez – mosty Hradecká a KrálovopolskáMosty přes KrálovopolskouSložité podmínky výstavby

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pokusná kompenzační injektáž na VMO Dobrovského v BrněPokusná kompenzační injektáž na VMO Dobrovského v Brně (36x)
Velký městský okruh v Brně je jedním ze základních prvků nového dopravního systému města. Jeho významnou součástí jsou d...
Velký městský okruh v BrněVelký městský okruh v Brně (35x)
Město Brno se stejně jako jiná evropská města potýká s problémy v optimalizaci dopravní obsluhy města bez přílišného zat...
Brno – Velký městský okruh Dobrovského, Královopolský tunel z pohledu autorů návrhuBrno – Velký městský okruh Dobrovského, Královopolský tunel z pohledu autorů návrhu (26x)
Na konci příštího roku očekáváme uvedení do provozu největší dopravní stavby na území města Brna. Tento okamžik bude zav...

NEJlépe hodnocené související články

Velký městský okruh v BrněVelký městský okruh v Brně (5 b.)
Město Brno se stejně jako jiná evropská města potýká s problémy v optimalizaci dopravní obsluhy města bez přílišného zat...
Královopolský tunel – hlavní část velkého městského okruhu DobrovskéhoKrálovopolský tunel – hlavní část velkého městského okruhu Dobrovského (5 b.)
Dne 31. 8. 2012 byl slavnostně uveden do provozu dlouho očekávaný severozápadní úsek Velkého městského okruhu (VMO ), of...
Brno – Velký městský okruh Dobrovského, Královopolský tunel z pohledu autorů návrhuBrno – Velký městský okruh Dobrovského, Královopolský tunel z pohledu autorů návrhu (5 b.)
Na konci příštího roku očekáváme uvedení do provozu největší dopravní stavby na území města Brna. Tento okamžik bude zav...

NEJdiskutovanější související články

Dobrovského tunely a velký okruh v Brně se otevřou letos v září (1x)
Dobrovského tunely a velký městský okruh v Brně se po zdlouhavých komplikacích otevřou letos v září. Při prohlídce stavb...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice