KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2009    Konference Hluk 2009

Konference Hluk 2009

Publikováno: 19.11.2009, Aktualizováno: 1.12.2009 09:26
Rubrika: 2009, PR

1. odborná konference Hluk 2009 s podtitulem Snižování hlukových zátěží – příležitost pro stavební firmy se konala v polovině listopadu v hotelu Novotel v Praze. Setkání se účastnilo celkem 100 odborníků. Akce, která si kladla za cíl definovat hlavní problémy hlukové zátěže související s dopravou a nastínit kroky ke snižování nepříznivých dopadů na životní prostředí, probíhala do pozdních večerních hodin.

Záštitu nad konferencí poskytli – Ing. Tomáš Kaas, náměstek ministra dopravy České republiky a Ing. Václav Matyáš, předseda Svazu podnikatelů ve stavebnictví, kteří se zároveň ujali čestného předsednictví. Další místa v čestném předsednictví náležela MUDr. Michaelu Vítovi, Ph.D., hlavnímu hygienikovi ČR, náměstkovi ministra zdravotnictví ČR, prof. Ing. Zdeňku Bittnarovi, DrSc., z Fakulty stavební ČVUT a prof. RNDr. Ing. Petru Štěpánkovi, CSc., děkanovi Fakulty stavební VUT v Brně.

Hlavními tématy této odborné akce byly: hluk ze silniční a železniční dopravy, strategické hlukové mapy a akční plány snižování hluku, dále Směrnice EP a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí a také snižování hlukových zátěží. Konference byla cílena na investory dopravní infrastruktury, zástupce stavebních firem, výrobce a dodavatele protihlukových materiálů, projekční firmy, finanční instituce a zástupce legislativy.

Pořadatelem akce byla společnost KONSTRUKCE Media, s.r.o., která je vydavatelem odborných časopisů Silnice Železnice a Konstrukce. Časopis Silnice Železnice byl mediálním partnerem konference.

Zahájení konference se ujal Ing. Ivan Racek (EUROVIA CZ, a.s.), člen organizačního výboru konference Hluk 2009. V úvodu konference vystoupil MUDr. Michael Vít, Ph.D., hlavní hygienik ČR. Ve svém projevu mimo jiné řekl: „Mám jeden „hygienický“ sen: připravit samostatný zákon o hluku.“

„Jen více a houšť pořádání takovýchto akcí,“ sdělil na adresu konference Ing. Pavel Šustr, ředitel odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR. A dodal: „Bude-li výsledkem našeho společného jednání „hygienický sen“ – zákon o hluku – mohu za ministerstvo dopravy říci, že to podpoříme.“ A pokračoval: „Jsme připraveni k jednání o zákonu o hluku, který pojme všechna rizika.“

Konference byla rozdělena do sedmi bloků přednášek. První blok byl věnován vědě, výzkumu, měření hluku a vlivu na životní prostředí. Předsednictví se zhostil Ing. Rudolf Cholava z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. První přednášející, Ing. Libor Ládyš z firmy EKOLA group, spol. s r.o. se ve svém referátu zabýval jak zdroji hluku, tak jeho zjišťováním z dopravy, výpočty i ověřování výpočtových modelů.

Modelování šíření hluku z dopravy se ve svém příspěvku věnoval Ing. Karel Šnajdr ze společnosti AKON Akustik konzultant. „Modelování hlukové situace je mocným a dostatečně rychlým nástrojem pro analýzu, zhodnocení a syntézu jak globální, tak i lokální hlukové situace,“ zdůraznil Ing. Šnajdr.

Jako zástupce legislativy vystoupil v druhém přednáškovém bloku Ing. Tomáš Hellmuth, Csc., ze Zdravotního ústavu Pardubice. V přednášce o hlukové legislativě ČR – ochraně veřejného zdraví před hlukem z dopravy mimo jiné sdělil: „Jsme připraveni rovněž spolupracovat při přípravě zákona o hluku.“

Bloku 3 věnovanému akčnímu plánu 1 – Praha předsedal Ing. Luděk Dostál, ředitel TSK Praha, který přítomným zdůraznil: „Potýkáme se s legislativními problémy v Praze. Doufám, že novela (zákona o hluku) zareflektuje na pravomoc vlastníka komunikací. Odpovědnost máme největší (o TSK), ale pravomoc takřka nulovou.“

Akční plán snižování hluku v aglomeraci Praha detailně přiblížil Ing. Josef Novák (Akustika Praha). Zaměřil se mimo jiné na tzv. kritická místa hlučnosti, tedy ta, kde nejvyšší hluk působí na největší počet lidí. Sdělil, že povinností akčních plánů je například vyhlášení tzv. oblastí ticha.

Se zavedením akčních plánů do praxe vystoupila koordinátorka protihlukových opatření magistrátu hl. m. Praha Ing. Pavla Úlovcová.

Ing. Otakar Vacín, ředitel výstavby ŘSD ČR se ujal předsednictví čtvrtého bloku přednášek věnovanému akčnímu plánu 2 – pozemním komunikacím. „Hygienická dopravní pásma by nám znemožnila výstavbu staveb,“ řekl Ing. Vacín.

O řešení akustické problematiky v okolí silnic a dálnic pohovořil Ing. Karel Horníček (ŘSD ČR). „Důsledky zákona 258 Sb. na nás velmi nepříznivě doléhají. Sami jsme se pustili do úpravy zákona 258 Sb. nebo lépe řečeno nového zákona a cestou ministerstva dopravy bychom to chtěli projednat se všemi účastníky. Uvědomujeme si, že je to velmi důležité,“ zdůraznil Ing. Horníček. A dále řekl: “ Například taková věc, jako jsou v současné době hygienická ochranná pásma, by nám zcela znemožnila další přípravu staveb.“

S výzkumem vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk přítomné seznámil Ing. Rudolf Cholava (CDV, v.v.i.).

Ing. Petr Bureš ze společnosti EUROVIA CS, a.s. se zabýval Povrchy vozovek s nižší hlučností, konkrétně technologií VIAPHONE. Nabídl její charakteristiky, porovnání s jinými technologiemi a rovněž demonstroval úseky v ČR i v zahraničí, kde byla tato technologie realizována.

Oblastí železnice se zabýval pátý blok referátů – a to konkrétně akčním plánem 3. Předsednictví se ujal Ing. Pavel Mathé ze SŽDC, s.o.

Za Stavební správu Praha, SŽDC, s.o. přednesla příspěvek Ing. Jarmila Karnecká. Věnovala se hlukové zátěži z pozice investora v rámci železniční infrastruktury. Zejména se zabývala problematikou ochrany před hlukem při výstavbě železniční sítě, požadavky hygienických stanic na vyhlášení ochranného hlukového pásma, naznačila možnosti cest vedoucích ke snižování hluku ze železniční dopravy. „Stavební správa Praha jako investor se potýká se dvěma druhy stížností. Obyvatelé, kteří jsou zvyklí na projíždějící vlaky a bydlí, respektive se rekreují v blízkosti trati, nechtějí u svých nemovitostí žádné protihlukové stěny. A to nejen z estetických důvodů, ale i kvůli zastínění pozemků a omezenému výhledu do krajiny,“ pronesla Ing. Karnecká a navázala: „Nově jsou tu stěžovatelé, kteří výstavbu PHS chtějí i tam, kde jsou dodrženy hygienické limity. Jedná se převážně o obyvatele, kteří většinou v nedávné době zakoupili nemovitost v blízkosti dráhy.“ Ke snižování hluku ze železniční dopravy Ing. Jarmila Karnecká dodala: „V problémových oblastech intravilánu by měla být zavedena mimořádná intenzivní kontrola železničního svršku, podobně jako v Německu. Současně by se měla provádět pravidelná kontrola technického stavu železničních vozidel se zaměřením na hlučnost provozu.“

Měření hluku na koridorových stavbách přiblížil Ing. David Kail z Akustického centra.

Předposlední část konference – blok 6 věnovaný metodám, technologiím a postupům – otevřel doc. Ing. Jan Kudrna z Fakulty stavební VUT Brno s problematikou šeptajících vozovek.

Poté se řečníci této odborné akce zabývali představováním různých typů protihlukové ochrany. Ing. Jiří Peřina (Skanska Prefa) ukázal průřez vývojem protihlukových stěn v ČR na příkladu dálnice D5. Ing. Ivana Hrazdilová ze společnosti Inprokom formou zajímavého videa informovala o protihlukových stěnách z recyklovaných plastů. Také se svými protihlukovými stěnami přítomné seznámili - Miroslav Pekař, výrobní ředitel firmy MOSEV, jež produkuje panely z recyklovaného odpadu, Ing. Josef Volek z firmy VELOX-WERK, která je výrobcem štěpkocementových protihlukových stěn VELOX či Tomáš Váňa (Rieder Beton), který poukázal na přínosy protihlukových stěn FASETON.

Závěrečná část Hluku 2009 byla věnována financování projektů. Informace o Operačním programu Doprava přednesl Bc. Filip Hainall z Ministerstva dopravy ČR.

V závěru konference byly zdůrazněny body a témata, o kterých by se mělo více hovořit a do jejichž řešení a projednávání by se měli zapojit všichni účastníci tohoto odborného setkání. Jednalo se konkrétně o nový samostatný zákon o hluku, hlukové limity, dělbu přispěvovatelů hlukové zátěže a ekonomické hodnocení protihlukových opatření.

Bookmark
Ohodnoďte článek:
Diskuse

Konference Hluk 2009

Re: Reakce účastníka
Dobrý den, moc děkujeme za pochvalu. Letošní ročník snad bude ještě lepší. I na jiných prostorech se pracuje. ...
Reakce účastníka
Konference byla dle mého názoru přínosná - doufám, že před příštím ročníkem dojde k úpravě legislativy. Přestože se jednalo o první ročník, tak je nutno organiz...
Vyhodnocení
Dobrý den, rádi bychom zjistili, zda Vás konference na toto téma zajímá a co by jste přivítali na případně dalším ročníku? ...
počet příspěvků: 3 | poslední příspěvek: 26.2.2010 17:55vstup do diskuse >>

Fotogalerie
MUDr. Michael Vít, hlavní hygienik ČR a náměstek Ministerstva zdravotnictví Ing. Pavel Šustr, ředitel odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČRPohled do sálu hotelu Novotel, kde konference Hluk 2009 probíhalaIng. Libor Ládyš, EKOLA groupIng. Karel Šnajdr, AKON Akustik konzultantIng. Tomáš Hellmuth, CSc., vedoucí NRL, Zdravotní ústav, PardubiceVystupující v Bloku 3 - Akční plán 1: PrahaIng. Luděk Dostál, ředitel, Technická správa komunikací PrahaIng. Josef Novák, Akustika PrahaIng. Pavla Úlovcová, koordinátorka protihlukových opatření, Magistrát hl. města Prahy Ing. Otakar Vacín, ředitel výstavby, Ředitelství silnic a dálnic ČRIng. Karel Horníček, Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Rudolf Cholava, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.Ing. Petr Bureš, Eurovia CS Ing. Pavel Mathé, SŽDC, Stavební správa PrahaIng. Jarmila Karnecká, SŽDC, Stavební správa Praha Ing. David Kail, Akustické centrumIng. Jana Halodová, VUT Brno, Fakulta stavební doc. Ing. Jan Kudrna, CSc., VUT Brno, Fakulta stavebníIng. Jiří Peřina, Skanska PrefaMiroslav Pekař, MOSEV plastIng. Josef Volek, Velox-WerkTomáš Váňa, Rieder BetonIng. Ivana Hrazdilová, InprokomBc. Filip Hainall, Ministerstvo dopravy ČR, Operační program dopravaSpoluorganizátorem celé akce byl Ing. Ivan Racek, který navíc celou akci moderoval a řídil diskusiMomentky ze sálu a zákulisí odborné konference Hluk 2009Momentky ze sálu a zákulisí odborné konference Hluk 2009Momentky ze sálu a zákulisí odborné konference Hluk 2009Momentky ze sálu a zákulisí odborné konference Hluk 2009Momentky ze sálu a zákulisí odborné konference Hluk 2009Momentky ze sálu a zákulisí odborné konference Hluk 2009Momentky ze sálu a zákulisí odborné konference Hluk 2009Momentky ze sálu a zákulisí odborné konference Hluk 2009Momentky ze sálu a zákulisí odborné konference Hluk 2009Momentky ze sálu a zákulisí odborné konference Hluk 2009Momentky ze sálu a zákulisí odborné konference Hluk 2009Momentky ze sálu a zákulisí odborné konference Hluk 2009Momentky ze sálu a zákulisí odborné konference Hluk 2009Momentky ze sálu a zákulisí odborné konference Hluk 2009Momentky ze sálu a zákulisí odborné konference Hluk 2009

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Spolehlivá řešení pro odvodnění komunikacíSpolehlivá řešení pro odvodnění komunikací (46x)
Rychlostní komunikace nebo obytné zóny? Rozdílné typy komunikací potřebují spolehlivě odvést dešťovou vodu při běžných i...
GLORIT dokáže snížit náklady na výstavbu cest až o 50 % (40x)
Existuje hned několik způsobů, kterými lze upravit a zpevnit cesty, stezky a cyklostezky. V dnešním článku se zaměříme n...
Znáte BMS – Bridge Management System? (34x)
Systém hospodaření s mosty (Bridge Management System – BMS) je expertní systém s celorepublikovou působností (D, I. II. ...

NEJlépe hodnocené související články

SaM – silnice a mosty na Vašich cestách VI.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách VI. (5 b.)
Skupina SaM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 12 ocenění Mostní díl...
Aktuální trendy ve financování manipulační a těžké dopravní techniky (5 b.)
V loňském roce se u nás prodaly nákladní vozidla a autobusy za téměř 22 miliardy korun. Dopravci přitom nakupují těžkou ...
Půjčovna vzv rozšířila flotilu na 200 strojů (5 b.)
Ve snaze uspokojit požadavky všech klientů a obsáhnout stále sílící poptávku po pronájmu vysokozdvižných vozíků, jsme se...

NEJdiskutovanější související články

Děti Země u soudu neuspěly, dostavba dálnice D8 pokračuje! (18x)
Občanské sdružení Děti Země již několik měsíců soudně napadá dostavbu dálnice D8. Ministerstvo dopravy tak již několikrá...
Platnost dálničních známek (6x)
Roční dálniční známky – platí vždy od 1. 12. předchozího roku do 31.1 . roku následujícího, celková platnost je te...
Konference Hluk 2009Konference Hluk 2009 (3x)
1. odborná konference Hluk 2009 s podtitulem Snižování hlukových zátěží – příležitost pro stavební firmy se konala...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice