KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Bezpečnost    JUDr. Stanislav Diviš: „Především prevence a výchova vede k bezpečné práci“

JUDr. Stanislav Diviš: „Především prevence a výchova vede k bezpečné práci“

Publikováno: 19.12.2016
Rubrika: Bezpečnost

Co považujete z pohledu bezpečnosti ve stavební firmě za nejdůležitější?
Stavebnictví je z pohledu bezpečnosti práce a vyskytujících se rizik jedním z nejohroženějších odvětví. HOCHTIEF CZ provádí nejen pozemní stavby, ale zabývá se rovněž výstavbou tunelů. I laik si dovede představit, jaká rizika při realizaci staveb a ražbě tunelů vznikají. Z pohledu bezpečnosti jsou nejdůležitější lidi podílející se na realizaci stavebních prací. A to nejen vlastní zaměstnanci, ale i subdodavatelé.

Jaká opatření přijímáte ke zvýšení bezpečnosti práce na realizovaných projektech?
Základem je prevence a výchova zaměstnanců k bezpečné práci. U nás máme zavedený systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nám umožňuje neustálé zlepšování v oblasti BOZP. Sebelíp zpracovaný systém řízení bezpečnosti však ještě neznamená, že bude bezpečnost práce zaměstnanců zaručena. Úspěch systému je především závislý na osobní aktivitě a odpovědnosti všech řídících pracovníků i ostatních zaměstnanců společnosti. Velkou podporu v této oblasti nám poskytuje naše odborová organizace, která ze svých členů ustanovila Odborové inspektory BOZP.

Zmínil jste cíle v oblasti BOZP, co to představuje?
Představenstvo společnosti každoročně tyto cíle stanoví ve vyhodnocení Integrovaného systému řízení. Cíle určují priority společnosti, které vedou ke zdokonalení systému řízení BOZP. V letošním roce mezi tyto cíle např. patří: snížení kategorie rizika u vybraných činností ze zvýšeného rizika do kategorie přijatelného rizika, zvyšování úrovně znalostí a právního vědomí zaměstnanců společnosti, zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců se zaměřením na snížení pravděpodobnosti vzniku pracovních úrazů, dodržování zásad BOZP ze strany subdodavatelů – součinnost s koordinátory BOZP na staveništi. Společnost je držitelem ocenění Bezpečný podnik a to již od roku 2003 a v rámci programu BP společnost úzce spolupracuje s Oblastními inspektoráty práce. Pořádáme semináře pro mistry, stavbyvedoucí a pro vedoucí projektových týmů, kde jsou lektory inspektoři OIP. Semináře jsou směrovány do oblastí se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví zaměstnanců společnosti. Ve stavebnictví jsou to především rizika při práci ve výšce a rizika při výkopových pracích.

Jaké máte zkušenosti s OIP?
OIP má jeden ze svých úkolů kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů. Naší zákonnou povinností je nepřipustit porušování bezpečnostních předpisů v oblasti BOZP. Takže máme stejný cíl. OIP vnímáme jako orgán, který nám poradí, ukáže způsob, doplní naše znalosti, prostě pomůže v řešení problému. Rovněž tak inspektory OIP považujeme za „poradní orgán“, který nám pomáhá v naplňování našich cílů v oblasti BOZP. Právní předpisy, které upravují BOZP ve stavebnictví, jsou na zhotovitele velmi náročné.

Máte mnoholeté zkušenosti s bezpečností práce ve stavebnictví, v čem spatřujete posun k lepšímu?
Těch aspektů je víc, ale asi ten nejdůležitější je zákon č. 309/2006 Sb., který s účinností od 1. 1. 2007 zavedl povinnost pro zadavatele ustanovit koordinátora BOZP na staveništi. Již z názvu je patrná jeho povinnost, tj. koordinovat práci jednotlivých zhotovitelů při realizaci stavby. Pokud si ustanovený koordinátor plní dobře své povinnosti, považuji jeho činnost za jednoznačný přínos pro bezpečnost práce na stavbě. Bohužel stále mnozí koordinátoři vystupují na stavbě spíše jako „bezpečáci“ a nikoliv jako koordinátoři.

Jaké má Vaše firma zkušenosti s koordinátory?
Setkáváme se na stavbách s koordinátory, kteří své práci rozumí, mají zkušenosti ze stavby, ale i s koordinátory méně zkušenými. Na většině staveb vystupujeme jako generální dodavatel a část zakázky realizují naši subdodavatelé. Podle zákona 309/2006 Sb., jsou ale všichni považováni za zhotovitele a mnohdy se stává, že nedostatky v oblasti BOZP u subdodavatelů jsou dávány za vinu generálnímu zhotoviteli, který následně odpovídá za jejich odstranění a to je nesprávné.

Má zhotovitel možnost ovlivnit činnost koordinátora?
Každý zhotovitel musí odsouhlasit plán BOZP zpracovaný koordinátorem. Může navrhovat koordinátorovi jiná bezpečnostní opatření, než jsou uvedena v Plánu a pokud s nimi koordinátor souhlasí, provede aktualizaci plánu. Naše společnost má jako jeden z cílů v oblasti BOZP spolupráci s koordinátory. Každý Plán BOZP je před schválením posouzen bezpečnostním technikem, který navrhne jeho případné úpravy. Bezpečnostní technici se zúčastňují porad organizovaných koordinátorem a pokud možno ihned reagují na jeho doporučení.

Co byste uvedl závěrem?
Přál bych si, aby při výběru zhotovitele nebyla rozhodujícím faktorem cena za realizaci díla, ale aby investor při výběru zhotovitele hodnotil i jeho přístup k zajištění oblasti bezpečnosti práce.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Ve stavebnictví hrozí především rizika při výkopových pracích a při práci ve výšce.Stavebnictví je z pohledu bezpečnosti práce a vyskytujících se rizik jedním z nejohroženějších odvětví.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel do jejich čelKategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel do jejich čel (38x)
Problematika snižování účinků nárazů na cestující při dopravní nehodě se dosud řešila převážně cestou optimalizace defor...
AŽD Praha je v Bělorusku opět úspěšná (29x)
Další významný kontrakt s Běloruskou železnicí uzavřel český výrobce a dodavatel řídicí a zabezpečovací techniky. Zabezp...
Hodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. částHodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. část (24x)
Železniční zabezpečovací technika je jednou z částí železničního systému, která se velkou mírou podílí na zajištění bezp...

NEJlépe hodnocené související články

Hodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. částHodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. část (5 b.)
Železniční zabezpečovací technika je jednou z částí železničního systému, která se velkou mírou podílí na zajištění bezp...
Jihočeský kraj zkontroloval přejezdy, značky zarostla vegetace (5 b.)
Jihočeský kraj zkontroloval 245 železničních přejezdů na silnicích druhé a třetí třídy, u téměř poloviny z nich zjistil ...
Dobré osvětlení zvyšuje viditelnost na silnicích o 30 % a snižuje možnost vzniku dopravních nehod (5 b.)
Z dopravních statistik vyplývá, že se během letních měsíců setkáváme s výrazným nárůstem nehodovosti. V průběhu června a...

NEJdiskutovanější související články

(Ne)zvratné osudy rozšiřují kampaň Nemyslíš – zaplatíš! Ministerstva dopravy ČR(Ne)zvratné osudy rozšiřují kampaň Nemyslíš – zaplatíš! Ministerstva dopravy ČR (1x)
V dubnu 2009 zahajuje Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci s Českým sdružením obětí dopravních nehod a Organi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice