KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Sanace    Sanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavba

Sanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavba

Publikováno: 12.11.2015
Rubrika: Sanace

Časové schéma akce: V hodinách provedená rekognoskace terénu. Ve dnech sestavený projekt průzkumných prací. V týdnech provedený komplexní inženýrsko-geologický průzkum včetně vyhotovení projektové dokumentace. V měsících zhotovená vyztužená zemní konstrukce i s železničním svrškem. Ukázkový příklad jedinečné součinnosti inženýrských geologů, geotechniků, specialistů a manažerů společnosti ARCADIS CZ a. s. Divize Geotechnika.

ÚVOD
Srážkově nadprůměrný květen 2013, kdy na úpatí Kozákovského hřbetu Ještědského masivu spadlo během 24 hodin více než 100 mm dešťových srážek, způsobil významné zvýšení hladiny podzemní vody v okolním horském prostředí. Ve sklonitém terénu zasazené zemní násypové těleso vybudované v devadesátých letech 19. století bylo „geologicky umístěno“ na jedné ze struktur tzv. Lužického zlomu, v místě tvořeném vyvlečenými podložními propustnými pískovci a nepropustnými vrstvami vápnitých jílovců (slínovců). Tato geologická anomálie usměrňující proudění podzemní vody masivem v kombinaci s nefunkčním nebo již nedostatečně účinným technickým drenážním systémem (zhotoveným v zemním tělese po sesuvu v dvacátých letech minulého století) byla pravděpodobně spouštěcím mechanismem rozsáhlých svahových deformací, které vedly ke vzniku sesuvu drážního tělesa v úseku km 128,200 až 128,250 a následného téměř ročního přerušení provozu na železniční trati Liberec – Česká Lípa.

PRŮZKUMNÉ PRÁCE A JEJICH VYHODNOCENÍ
Terénní mapování, vrtné práce včetně inklinometrického a karotážního měření, kopané sondy a dynamická penetrace, geofyzikální měření a geodetické a laboratorní práce (vše provedené pracovníky společnosti) významně přispěly ke zformování geologického modelu lokality. Hypotéza porušení svahu byla ověřena zpětnými analýzami metodami mezní rovnováhy sil i metodou konečných prvků. Plošný sesuv rozměrů 60 × 40 m byl klasifikován jako sesuv s rotační až složenou smykovou plochou s výškou odtrhové hrany až 6,0 m. K sesuvu došlo v převýšeném oblouku trati na zemním tělese výšky cca 20,0 m. Z výsledků zpracovaných numerických analýz vyplynulo několik důležitých skutečností, pro následné projekční práce:

  • bude nutné odstranit nekompetentní podložní vrstvy, neschopné přenést napětí vyvolané zamýšlenými sanačními úpravami
  • bude nutné rozšířit prostor sanace na obě strany od aktuálního sesuvu
  • bude nutné dostatečně naddimenzovat odvodnění
  • bude nutné vhodně upravit tvar základové spáry

PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ SANACE SESUVU
Projekční řešení spočívalo v geosyntetiky vyztužené zemní konstrukci, jejímž stěžejním prvkem, kromě polyesterové geomříže ukládané do vrstev hutněného kvalitního materiálu, bylo odvodnění sestávající z kombinace plošného drénu (umístněného plošně pod celou konstrukcí), podélného drénu (směrově situovaného tak, aby odváděl veškeré vody mimo vlastní těleso) a drenážních žeber (umístněných na kontaktu rostlého masivu a nově vybudovaného zemního tělesa).

Navržená konstrukce musela zohlednit i veškeré aspekty napěťodeformačního chování a prostorového působení, čemuž musely být přizpůsobeny i technologické postupy prací, jak odtěžování sesutých a nekompetentních zemin, tak i vlastní budování nové konstrukce.

POSTUP VÝSTAVBY A KONTROLA ČINNOSTÍ S TÍM SPOJENÁ
V projektovém řešení byla numerickými výpočty stanovena podmínka, že odtěžení zemin a vybudování vyztužené zemní konstrukce nelze provést jako celek. Postupovalo se proto po segmentech (délkové úseky á 20 m) a etážích (výškově á 7 m).

Odtěžování bylo zahájeno ve spodní části sesuvu zhruba v km 128,220 až 128,240 (I. segment), kde byla v nejhlubším místě konstrukce založena. Poté se vybudovala část vyztuženého tělesa do výšky první etáže, čímž se otevřený svah v nejhlubším místě částečně přitížil a mohlo se přistoupit k odtěžování ve II. segmentu (km 128,200 až 128,220). Poté bylo zapotřebí v co nejkratší době propojit první etáž konstrukce v obou segmentech. Tím bylo zaručeno dostatečné přitížení 1/3 svahu v nejhlubších místech budované konstrukce.

Takto se po segmentech a etážích postupovalo s odtěžováním a budováním vyztužené konstrukce až do konce sanovaného úseku. V průběhu realizace bylo nutné neustále sledovat stabilitu strmých stěn pracovních etáží (se sklonem v rozmezí 50 ° až 65 °) a celkovou stabilitu okolního masívu, upřesňovat hloubku a rozsah odtěžování, pružně reagovat na rozdílnou kvalitu zhutňovaných materiálů (zejména štěrkodrtí fr. 0/32 mm) spojenou s vysokou mírou zahlinění a proměnlivou vlhkostí, přizpůsobovat se náhlým výpadkům či změnám hutnících mechanismů, důkladně kontrolovat pokládku a vypínání výztužných geomříží a zajistit tak vysoký standard prováděných prací.

V průběhu výstavby se kromě výše uvedených činností ověřovaly okrajové podmínky a předpoklady numerického modelu v reakci na skutečnou geometrii odtěžovaného svahu a časový vliv skutečné rychlosti výstavby vyztužené konstrukce na stabilitu masivu.

ZÁVĚR
Průzkumné a projekční práce na tomto projektu byly svým způsobem výjimečné a ojedinělé díky rychlosti, s jakou byly provedeny. Rozsah zemních prací předpokládaný inženýrsko-geologickým průzkumem a stanovený v projektové dokumentaci na základě analýz numerického modelování přesně korespondoval se skutečností zastiženou v průběhu odtěžování a výstavby vyztužené zemní konstrukce. Geotechnickým řízením stavby se podařilo vybudovat precizní konstrukci. Nemalou měrou se na tomto výsledku podepsala jedinečná spolupráce a odborná zdatnost pracovníků ARCADIS CZ a. s. Divize geotechnika. Důkazem může být ocenění získané v soutěži Dopravní stavba roku 2014.

Redevelopment of the Landslide on the Railway Track Liberec – Česká Lípa, the Geotechnically Controlled Construction
A timetable of the action: The reconnaissance of the terrain has been performed in hours. A survey works project has been set up in days. A comprehensive engineering and geological survey including the drafting of project documentation has been carried out in weeks. Astrengthened earth structureand a railway top have beenbuilt in months. It has been a model example of a unique cooperation of engineering geologists, geotechnicians, experts and managers of the company ARCADIS CZ a. s. Geotechnology Division. 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Jedna z paralelních struktur Lužického zlomu procházela stavbou napříčObr. 2 – Plošný drén v nejhlubším místě konstrukceObr. 3 – Příprava vrstvy na pokládku výztužných geomřížíObr. 4 – Výztužné geomříže ukotvené do konstrukční vrstvy vyztuženého zemního tělesaObr. 5 – Vyztužený svah těsně před dokončenímObr. 6 – Vyztužený svah zemního tělesa před zahájením zkušebního provozuObr. 7 – Zahájení zkušebního provozu dne 24. 6. 2013

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sanace a izolace železobetonových konstrukcí – technologie společnosti BASF dle EN 1504 – část 7, Ochrana proti korozi, komplexní systémy PCISanace a izolace železobetonových konstrukcí – technologie společnosti BASF dle EN 1504 – část 7, Ochrana proti korozi, komplexní systémy PCI (50x)
Článek krátce popisuje technologie společnosti BASF komplexními systémy PCI v oblasti sanací a izolací železobetonových ...
Sanace trhlin betonových konstrukcí – materiály a postupySanace trhlin betonových konstrukcí – materiály a postupy (31x)
V článku jsou zhodnoceny základní parametry, rozhodující pro výběr vhodného injekčního materiálu pro sanaci trhlin podle...
Sanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavbaSanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavba (30x)
Časové schéma akce: V hodinách provedená rekognoskace terénu. Ve dnech sestavený projekt průzkumných prací. V týdnech pr...

NEJlépe hodnocené související články

Sanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavbaSanace sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa, geotechnicky řízená stavba (5 b.)
Časové schéma akce: V hodinách provedená rekognoskace terénu. Ve dnech sestavený projekt průzkumných prací. V týdnech pr...
Rekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektantaRekonstrukce zárubní zdi z roku 1984 na dálnici D11 Praha – Poděbrady pohledem projektanta (5 b.)
Článek pojednává o rekonstrukci zárubní zdi v km 0,715 – 1,296 vlevo na dálnici D11 Praha – Poděbrady a posk...
Sanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnostiSanace železobetonu v chemicky náročném prostředí – metody a možnosti (5 b.)
Sanace železobetonu je v současné době věcí, kterou lze považovat za zaběhnutou a v okruhu odborné veřejnosti ji lze pov...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice