KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Rekonstrukce železničního uzlu Přerov

Rekonstrukce železničního uzlu Přerov

Publikováno: 11.12.2008
Rubrika: Zajímavosti

Rekonstrukce železniční stanice Přerov (1. a 2. stavba) je dopravní stavbou železniční infrastruktury. Jde o jeden z důležitých železničních uzlů na II. tranzitním koridoru Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné a zároveň (na rameni Přerov – Česká Třebová) je přípojnou větví II. koridoru. Je zde zaústěna trať Brno – Přerov. Z hlediska územní působnosti se stavba nachází na teritoriu SŽDC, SDC Olomouc a SDC Zlín.

Rekonstrukce železničního uzlu Přerov

Předpokládaný rok zahájení (1. stavba) rekonstrukce je jaro 2009. S dokončením rekonstrukce (včetně 2. stavby) se počítá v roce 2013 tak, aby železniční uzel Přerov byl plnohodnotně zapojen do sítě tranzitních železničních koridorů. Předpokládá se spolufi nancování zakázky jak z prostředků České republiky (Státního fondu dopravní infrastruktury), tak i z finanční podpory rozvoje transevropské dopravní sítě TEN-T. Začátek 1. stavby je v km 179,880, kde navazuje stavba na již realizovanou modernizaci úseku tratě Otrokovice – Přerov. Stavba  okračuje přes přednádraží a osobní nádraží až po konec stavby, resp. rozhraní 1. a 2. stavby. Konec 1. stavby je v km 184,277 traťového úseku Přerov – Prosenice a v km 184,277 traťového úseku (cca 215 m za železničním mostem přes Bečvu). Zbývající části traťových úseků Přerov – Prosenice, Přerov – Dluhonice (včetně výhybny Dluhonice) a kolej č. 1S Dluhonické spojky jsou zařazeny do 2. stavby.

HISTORIE

Z pohledu historie patří železniční uzel Přerov do Severní dráhy císaře Ferdinanda. Pravidelný provoz z Břeclavi do Přerova začal 1. září 1841. Velkou zásluhu o výstavbu přerovské stanice měl rakouský inženýr Alois Negrelli. Stanice měla v roce zahájení provozu šest kolejí a staniční budovu. V průběhu 19. století vyrostla tři nástupiště pro osobní dopravu a ke konci století byl vybudován podchod pro cestující a postaveno samostatné nákladní nádraží směrem na Břeclav – dnes pravé přednádraží. V letech 1889 až 1895 se přestavěla původní výpravní budova v historizujícím slohu s novorenesančním a klasicistním tvaroslovím, ta byla v roce 1996 prohlášena Památkovým  úřadem za kulturní památku. V letech 1999 až 2002 proběhla rekonstrukce fasády celého objektu a byla rehabilitována architektonická výzdoba hlavních prostor.

Uzlová železniční stanice Přerov je rozdělena na osobní nádraží, pravé přednádraží a levé přednádraží. Do stanice zaúsťuje 16  železničních vleček. Součástí kolejiště jsou i dílny pro opravu vozidel, dále jsou ve stanici vyčleněny koleje pro technickou a hygienickou údržbu osobních vozů. Maximální traťová rychlost činí v úseku pravého přednádraží 100 km/h. Průjezd osobním nádražím je z důvodu  nepříznivých směrových poměrů možný pouze rychlostí 40 km/h. Na výjezdu ve směru Prosenice dosahuje max. rychlost 110 km/h a ve směru Dluhonice 100 km/h.

Technický stav železničního svršku, zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení je již na hranici životnosti. V kolejišti nejsou dodrženy parametry pro osovou vzdálenost kolejí ve stanici 4,75 m, pro rychlost v dopravních kolejích 50 km/h, pro minimální poloměr oblouků 300 m v dopravních kolejích a pro min. šířku jazykových nástupišť 3,3 m.

REKONSTRUKCE STANICE PŘEROV, 1. STAVBA

Rekonstrukce zahrnuje rekonstrukci hlavních a předjízdných kolejí, dvoukolejný průtah tranzitních vlaků v osobním nádraží mimo nástupištní hrany pro rychlost 80 km/hod a zabezpečuje stavební a technickou připravenost pro zdvoukolejnění železniční trati Brno – Přerov.

To si vyžádá změnu v umístění ostrovních nástupišť, rekonstrukci stávajícího podchodu a výstavbu nového jižního podchodu. Tímto řešením budou odstraněny stávající nepříznivé směrové poměry. Jsou navržena tři ostrovní nástupiště, rozšířené nástupiště u výpravní budovy, které umožní nástup a výstup cestujících u nově navržených kusých kolejí č. 5 a 7. Výhledových devět nástupištních hran umožní v budoucnu zavést taktový jízdní řád osobní dopravy. V rámci stavby dojde k úpravám zemního tělesa a kolejí za účelem zvýšení rychlosti a bezpečnosti provozu. Rekonstrukcí projdou železniční mosty a propustky. Bude rekonstruováno trakční vedení, zabezpečovací a sdělovací zařízení, podél celého kolejiště budou položeny nové kabely, které propojí celý systém zabezpečení jízd vlaků a řízení provozu. Součástí stavby je i výstavba protihlukové stěny v Lověšicích a individuální protihluková opatření podle hlukové studie. Stavba je navržena tak, aby byla v souladu s požadavky na interoperabilitu jednotlivých strukturálních subsystémů transevropského konvenčního železničního systému.

Reconstruction of the railway station Přerov (construction 1 and 2) is a transport structure of railway infrastructure. It is one of the most important railway junctions in the transit corridor II: Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné and at the same time (on the branch of Přerov – Česká Třebová) it is a connecting branch of corridor II. There is the track Brno – Přerov inlet. From the point of view of territorial competence the structure is located in the territory of SDC Olomouc and SDC Zlín. The estimated year of reconstruction commencement (1st structure) is spring 2009. The reconstruction (including Structure 2) shall be completed in 2013 in order for the railway junction Přerov to be fully connected into the network of transit railway corridors. The co-fi nancing of the projects is expected from the Czech Republic funds (State transport infrastructure fund), as well as fi nancial support for the development of Trans-Europe transport network TEN-T.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
PřednádražíCelkový pohled na osobní nástupiště železniční stanice PřerovMost přes BečvuSoučástí stavby je i výstavba protihlukové stěny v Lověšicích.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Mimoúrovňové křižovatky u nás a ve světě (70x)
S výstavbou nových dálničních úseků souvisí také výstavba nových mimoúrovňových křižovatek vznikajících komunikací, jako...
Dálnice Vratislav – Brno – Vídeň (Reichsautobahn Breslau – Brünn – Wien): Problematika trasování a projektování dálnice v okolí Králík, Štítů a LanškrounaDálnice Vratislav – Brno – Vídeň (Reichsautobahn Breslau – Brünn – Wien): Problematika trasování a projektování dálnice v okolí Králík, Štítů a Lanškrouna (61x)
Od podzimu 1938 do konce roku 1942 probíhají ve východní části dnešního Pardubického kraje rozsáhlé projekční práce v tr...
Nová Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040Nová Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 (61x)
V září roku 2010 byla schválena nová Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do výhledového období roku 2040. Kategorizace...

NEJlépe hodnocené související články

Oprava železničního svršku na trati Velký Osek – KolínOprava železničního svršku na trati Velký Osek – Kolín (5 b.)
Na 6,5 kilometru dlouhém mezistaničním úseku dvoukolejné trati stavbaři odstranili vady snižující komfortní užívání trat...
„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Radim Čáp, ředitel divize 4 Metrostavu a zároveň člen představenstva, který má na...
Obchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEAObchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEA (5 b.)
Nově budovaný severní obchvat Opavy (I/11 Opava, severní obchvat - východní část) má výrazně ulevit dopravní situaci v m...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (4x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice