KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2010    Proběhl druhý ročník odborné konference HLUK 2010

Proběhl druhý ročník odborné konference HLUK 2010

Publikováno: 15.11.2010, Aktualizováno: 29.3.2011 10:38
Rubrika: 2010, PR

Druhý ročník odborné konference HLUK 2010 se uskutečnil 10. listopadu 2010 v pražském Konferenčním centru na Pankráci. Setkání odborníků, kteří se zabývají problematikou hluku či oblastmi s ní spojenými, opět udělili záštitu MUDr. Michael Vít, Ph.D., hlavní hygienik České republiky a náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví, a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR. Pořadatelem konference byla společnost KONSTRUKCE Media, s.r.o., mediálním partnerem časopis SILNICE ŽELEZNICE.

Tato jednodenní akce navazovala na první, velice úspěšný ročník konference HLUK, konaný v loňském roce. Snažila se definovat hlavní problémy hlukové zátěže související s dopravou a nastínit hlavní kroky ke snižování nepříznivých dopadů na životní prostředí.

Konference hostila mnoho význačných osobností. Ministerstvo zdravotnictví reprezentovala MUDr. Anežka Sixtová, ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví. „I my vnímáme, že hluk je obrovský problém. A jakékoliv změny limitů hluku jsou přijímány jak odbornou, tak laickou veřejností s velkou dávkou emocí. V loňském roce na této konferenci MUDr. Michael Vít slíbil novelu nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na tento slib nezapomněl - v letošním roce ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh nového nařízení vlády. Tímto nařízením se upravují jednak hygienické limity pro hluk z dopravy a jeho další část se týká úpravy přípustných expozičních limitů pro vibrace – pro pracovní prostředí. Toto nařízení vlády bylo připraveno již na jaře, ale pak byly práce na něm přerušeny. V současné době pan ministr zdravotnictví po dohodě s ministrem dopravy dal pokyn k tomu, aby byl znovu připraven návrh tohoto zařízení. Pokud bude návrh schválen, mělo by nařízení nabýt účinnosti v prvním čtvrtletí roku 2011,“ uvedla MUDr. Sixtová na úvod konference.

„Dalším právním předpisem, který se bude v nejbližší době novelizovat, je zákon 258 o ochraně veřejného zdraví a všechny změny, které v něm budou připraveny, se budou týkat problematiky hluku. Do této novely se navrhuje vložit text původního nařízení vlády, který byl z nařízení vypuštěn a který, si myslíme, je velmi důležitý. Je to tzv. výjimkový paragraf, ve kterém se umožňuje vlastníku pozemní komunikace nebo dráhy, pokud nemůže dodržet hygienické limity ve venkovních chráněných prostorech, provést taková protihluková opatření, které zajistí dodržení hlukových limitů alespoň uvnitř chráněných prostor,“ dokončila MUDr. Sixtová.

„Tato konference má již, dá se říci, svou tradici, a nás nesmírně těší, že se problematika hluku takovýmto způsobem řeší,“ zhodnotil význam konference HLUK Ing. Gustav Slamečka, MBA, ředitel SFDI, v úvodní zdravici.

Ing. Josef Novobilský, náměstek generálního ředitele SŽDC, s.o. pro provozuschopnost dráhy, přítomným ve své zdravici zdůraznil: „Je třeba si uvědomit, že sebelepší železniční infrastruktura nemůže zabezpečit trvalé snížení hlukové zátěže. Neboť jsou to právě kolejová vozidla dopravců, v případě osobní i nákladní dopravy, která svou technickou zastaralostí značnou měrou přispívají ke stávající hlukové zátěži.“

V úvodu rovněž vystoupil Ing. Michael Nohlejl, ředitel společnosti ALGON, a.s., generální partner konference a informoval o činnosti této společnosti v souvislosti s bojem s hlukovou zátěží.

Přednáška Ing. Tomáše Hellmutha, CSc., (Zdravotní ústav Pardubice) s příznačným názvem: Hygienické limity hluku na věčné časy? se zabývala možnými změnami právě v limitech hluku. „Hygienické limity nejsou čistě vědeckou záležitostí. Jsou politickým normativním aktem, mohou podléhat změnám,“ řekl Ing. Hellmuth.

O problematice hodnocení zdravotních rizik expozice hluku hovořila Ing. Dana Potužníková (Zdravotní ústav Ostrava).

Dále o problematice hluku promluvil Petr Hejl starosta městské části Praha-Suchdol, a to z pohledu obyvatel této městské části, kteří jsou obtěžováni především hlukem z letecké a automobilové dopravy. „Ochrana zdraví je při plánování výstavby dopravní infrastruktury i pozemních staveb chápána bohužel spíše jako brzda,“ sdělil starosta.

Řešením dopadu hluku ve městech se zabýval Ing. Libor Ládyš (EKOLA Group). Hovořil o možnostech snižování hlukové zátěže pomocí stavebně-technických protihlukových opatření.

Ing. Petr Hofhansl , Ph.D. (Cityplan, s.r.o.) představil prognostické modely intenzit dopravy jako zdroj dat pro imisní hlukové studie. Tuto problematiku názorně osvětlil na příkladu případové studie z roku 2009 obchvatu města Rokycany.

Měření hlučnosti povrchů vozovek a jejich vlivem na dopravní hluk se ve svém příspěvku věnoval Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. z Brna. V rámci přednášky byly prezentovány výsledky měření hlučnosti vozovek pomocí metod SPB, CPX – příkladem bylo měření hlučnosti povrchů tunelů na novém úseku Pražského okruhu, či povrchů na odpočívce Křenovice na dálnici D1. Dále se posluchači dozvěděli aktuální závěry z měření projektu TEMPO 30, které představují dopravně organizační protihlukové opatření.

Ing. Jana Gottvaldová a Ing. Ondřej Dašek z Vysokého učení technického v Brně prezentovali nízkotučné kryty vozovek v praxi. V rámci diskuse byl největší zájem o informace spojené s údržbou těchto speciálních vozovek. „V plánu je koupit drenážní vůz na očistu těchto speciálních vozovek. Zatím je možné využívat klasický čisticí vůz, pro hrubé čištění pak klasický stroj s kartáči,“ reagovala Ing. Gottvaldová.

Projektanty reprezentoval Ing. Aleš Hanslík (Dopravoprojekt Ostrava) s přednáškou o přípravě nových silničních staveb ve vazbě na hlukovou zátěž v centru měst. Jako příklady uvedl stavbu Nové Karoliny v Ostravě či obchvat města Albrechtice.

V rámci problematiky řešení dopadů hluku – pomocí protihlukových stěn (PHS) vystoupil Ing. Karel Havlíček, ředitel řízení výdajů SFDI. Hovořil o financování výstavby PHS. Architektonickým ztvárněním protihlukových stěn se zabýval ing. Arch. Petr Šafránek (Architektonický a projekční ateliér). Účastníky konference seznámil s mnoha zajímavými realizacemi ze své bohaté praxe při výstavbě dopravních staveb. S dalšími ukázkami zajímavě pojatých protihlukových stěn vystoupili představitelé společností, které se zabývají právě výrobou a výstavbou těchto staveb. Tomáš Váňa, vedoucí obchodního oddělení ze společnosti Rieder Beton, spol. s r.o., a Ing. Josef Volek, vedoucí prodeje protihlukových opatření (VELOX-WERK s.r.o.).

Problematiku staré hlukové zátěže při výstavbě železniční infrastruktury zmapovala Ing. Jarmila Karnecká z oddělení životního prostředí SŽDC, s.o. Zejména se věnovala legislativní problematice možnosti použití korekce pro starou hlukovou zátěž v rámci modernizace železničních tratí ve stávající stopě.

Druhý ročník konference uzavřel Ing. Jan Jaroš, ředitel a jednatel společnosti DOSKA Česká Lípa s informacemi o možnostech snížení hluku a opotřebení u zdroje hluku v kolejové dopravě s využitím nové technologie WONROSTM. „Díky této technologii se životnost kolejnic prodlouží dvoj- až třínásobně,“ sdělil Ing. Jaroš.

Konference HLUK 2010 hodnotila problémy s hlukem od silniční, železniční i letecké dopravy v plné šíři. Účastnili se jí nejen význačné osobnosti v této oblasti a špičkoví odborníci ze zdravotních ústavů vysokých škol a výzkumných ústavů, ale také rovněž zástupci firem, zabývajících se bojem proti hluku v praxi. A co je důležité, tentokrát byla přítomna i „druhá strana mince“ – představitelé obyvatel zasažených hlukem – konkrétně z Prahy Suchdola a dále Běchovic, kteří řeší těžkosti spojené s nadměrným hlukem v rámci budoucí výstavby Pražského okruhu v těchto oblastech. Potřebnost pořádání takovéto konference potvrdily časté diskuse nad problematikou ať již v rámci přednáškového programu, či během přestávek.

Další informace získáte na stránkách konference www.hluk2010.cz.

The Second Year of the Conference HLUK 2010 Took Place
This one-day event was a continuation o the first very successful yea of the HLUK (NOISE) conference which took place last year. It tried to define the main problems of noise load regarding traffic and outline the main measures to decrease negative impacts on the environment.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Úvodní zdravici MUDr. Michaela Víta, Ph.D., hlavního hygienika České republiky a náměstka ministra zdravotnictví, přednesla MUDr. Anežka Sixtová, ředitelka odboru ochrany veřejného zdravíÚvodní zdravici Ing. Gustava Slamečky, MBA, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury, přednesl Ing. Karel Havlíček, ředitel odboru řízení výdajůÚvodní zdravici Ing. Josefa Novobilského, náměstka generálního ředitele pro provozuschopnost, SŽDC, přednesl Mgr. Bohumír TrávníčekÚvodní zdravice generálního partnera konference Hluk 2010, Ing. Michael Nohejl, ředitel, ALGON, a. s.Přednášející Ing. Tomáš Hellmuth, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře, Zdravotní ústav, PardubicePohled do sálu konference Hluk 2010Přednášející Ing. Dana Potužníková, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Národní referenční laboratoř pro komunální hlukDiskutující Petr Hejl, starosta městské části Praha-SuchdolPřednášející Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, spol. s r. o.Přednášející Ing. Petr Hofhansl, CityPlan, s. r. o.Přednášející Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.Přednášející Ing. Jana Gottvaldová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavebníPřednášející Ing. Ondřej Dašek, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavebníPřednášející Ing. Aleš Hanslík, specialista pro životní prostředí, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o.Diskutující JUDr. Petra Šubrtová, o. s. Zdravé životní prostředí Praha – BěchovicePřednášející Ing. arch. Petr Šafránek, Architektonický a projekční ateliérPřednášející Tomáš Váňa, vedoucí obchodního oddělení, Rieder Beton, spol. s r. o.Přednášející Ing. Josef Volek, vedoucí prodeje protihlukových opatření, VELOX‐WERK s. r. o.Přednášející Ing. Jarmila Karnecká z oddělení životního prostředí SŽDC, oddělení PrahaDiskutující Ing. Pavel StoulilPřednášející Ing. Jan Jaroš ze společnosti Doska Česká Lípa, s. r. o.V diskusi odpovídal také Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.,  ze Zdravotního ústavu Pardubice. (Foto: Ludmila Doudová)Tomáš Váňa (Foto: Ludmila Doudová)Pohled do sálu během přednášek konference HLUK 2010. Vpravo Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. (Foto: Ludmila Doudová)MUDr. Anežka Sixtová (Foto: Ludmila Doudová)Konference HLUK 2010 (Foto: Ludmila Doudová)Konference HLUK 2010 (Foto: Ludmila Doudová)Konference HLUK 2010 (Foto: Ludmila Doudová)Konference HLUK 2010 (Foto: Ludmila Doudová)Konference HLUK 2010 (Foto: Ludmila Doudová)Konference HLUK 2010 (Foto: Ludmila Doudová)Konference HLUK 2010 (Foto: Ludmila Doudová)Konference HLUK 2010 (Foto: Ludmila Doudová)Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (Foto: Ludmila Doudová)Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. (Foto: Ludmila Doudová)Ing. Ondřej Dašek (Foto: Ludmila Doudová)Ing. Libor Ládyš (Foto: Ludmila Doudová)Ing. Karel Havlíček (Foto: Ludmila Doudová)Ing. Jarmila Karnecká (Foto: Ludmila Doudová)Ing. Jana Gottvaldová (Foto: Ludmila Doudová)Ing. Jan Jaroš (Foto: Ludmila Doudová)Ing. Dana Potužníková (Foto: Ludmila Doudová)Ing. Arch. Petr Šafránek (Foto: Ludmila Doudová)Ing. Aleš Hanslík (Foto: Ludmila Doudová)Diskutující během přestávky (Foto: Ludmila Doudová)Diskutující - vlevo Bc. Pavel Stančo, výkonný ředitel pořádající společnosti KONSTRUKCE Media, vpravo Ing. Josef Volek (VELOX-WERK) (Foto: Ludmila Doudová)Diskuse doprovázely konferenci HLUK 2010 během celého dne (Foto: Ludmila Doudová)Diskuse během přestávky (Foto: Ludmila Doudová)Další z řady diskusí... Zcela vpravo moderátor akce Ing. Stanislav Cieslar (Foto: Ludmila Doudová)Byl čas i na dotazy z oboru (Foto: Ludmila Doudová)Přednášky poutaly zaslouženou pozornost posluchačů. (Foto: Ludmila Doudová)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Role vegetace při snižování hluku ze silniční dopravyRole vegetace při snižování hluku ze silniční dopravy (113x)
Článek je zaměřen na možnosti využití zeleně v rámci protihlukových opatření. Úvodem jsou shrnuty různé typy vegetace a ...
První železniční přejezd ve Spojených státech je zabezpečen českou technologiíPrvní železniční přejezd ve Spojených státech je zabezpečen českou technologií (63x)
Odborníci z české společnosti AŽD Praha dokončili v americkém Nashvillu zabezpečení železničního přejezdu s výstražníky ...
„Specializujeme se na oplocení pro firmy a velké stavební subjekty“„Specializujeme se na oplocení pro firmy a velké stavební subjekty“ (36x)
„Naše reference jsou zárukou kvality. Snažíme se skloubit praktickou stránku – plot nutná ochrana Vašeho majetku, s před...

NEJlépe hodnocené související články

SaM – silnice a mosty na Vašich cestách VI.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách VI. (5 b.)
Skupina SaM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 12 ocenění Mostní díl...
Aktuální trendy ve financování manipulační a těžké dopravní techniky (5 b.)
V loňském roce se u nás prodaly nákladní vozidla a autobusy za téměř 22 miliardy korun. Dopravci přitom nakupují těžkou ...
Půjčovna vzv rozšířila flotilu na 200 strojů (5 b.)
Ve snaze uspokojit požadavky všech klientů a obsáhnout stále sílící poptávku po pronájmu vysokozdvižných vozíků, jsme se...

NEJdiskutovanější související články

Železničáři pohrozili stávkou kvůli zdanění režijních jízdenek (6x)
Sedm železničních odborových svazů dnes pohrozilo vyhlášením generální stávky kvůli zdanění zaměstnaneckých výhod, přede...
VIDEO: Problém výstavby obchvatu Frýdku-Místku se táhne řadu let (3x)
Výstavba obchvatu Frýdku-Místku je ožehavým tématem už od poloviny devadesátých let, kdy byla schválena takzvaná jižní v...
VIDEO: Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy (3x)
Stavba je součástí transevropské železniční sítě a IV. národního železničního koridoru Děčín státní hranice - Praha - Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice