KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Optimalizace trati Horní Dvořiště – České Budějovice

Optimalizace trati Horní Dvořiště – České Budějovice

Publikováno: 16.9.2009
Rubrika: Zajímavosti

Významná železniční stavba s názvem „Optimalizace trati Horní Dvořiště – České Budějovice“ je dokončena. Hotový je tak další úsek IV. tranzitního železničního koridoru. Úseky IV. koridoru jsou součástí jedné z hlavních transevropských železničních magistrál Stockholm – Berlín – Děčín – Praha – České Budějovice – Linz – Villach – Udine – Bologna. Z hlediska vnitrostátního spojuje IV. koridor jihočeský region s hlavním městem České republiky Prahou.

Optimalizace trati Horní Dvořiště – České Budějovice

Generální ředitel SŽDC, s. o., Ing. Jan Komárek k významu stavby uvedl: „Jedná se o další z významných projektů transevropské dopravní sítě. Právě dokončená optimalizace trati výrazně zlepšuje její technické parametry. Úsek nyní splňuje vyšší traťovou třídu (D4 UIC) a prostorovou průchodnost (UIC GC). Bude tak umožněna vyšší cestovní rychlost. Po trati budou moci jezdit i soupravy s naklápěcími skříněmi.“ „Trať byla realizována na stávající trase. Poloměry oblouků dovolují nejvyšší rychlost do 70 km/hod. Naklápěcí skříně mohou jezdit rychlostí 100 km/hod.,“ doplňuje projektový manažer stavby ze Skanska DS a. s. Jan Moravec.

Předmětem stavby byla optimalizace vybraných úseků trati v rozsahu od km 80,5 (žst. Omlenice) po km 119,307 (před osobním nádražím žst. České Budějovice). Optimalizace traťového úseku navazuje na dřívější elektrizaci, během níž byly některé úseky a většina železničních stanic zrekonstruovány. „Nejsložitějším objektem celé stavby je tzv. dvoumostí v km 118,519 na výjezdu z železniční stanice České Budějovice ve směru na Horní Dvořiště a České Velenice. Zde byly původní ocelové mosty, jejichž konstrukce byly zkorodované, nahrazeny mosty železobetonovými.

Na nových místech je nyní průběžné štěrkové lože. Železniční svršek není pevně spojen s konstrukcí mostu, čímž je značně zlepšen komfort a rychlost jízdy,“ řekl Jan Moravec. Mezi dvoumostím a železniční stanicí České Budějovice byl rekonstruován železniční spodek a svršek. V celém úseku bylo rekonstruováno 19 mostů a 40 propustků, 11 propustků bylo zrušeno – kvůli nefunkčnosti nebo z důvodu svedení do chráněné kanalizace. Na třech místech byla zmodernizována nástupiště. Nástupištní hrana je nyní 550 mm nad temenem kolejnice, což usnadňuje nástup a výstup cestujících.

Samozřejmostí je také bezbariérový přístup – byly sníženy obrubníky v místech přechodů pro chodce a instalovány vodicí linie, signální a varovné pásy a akustické majáky pro nevidomé a slabozraké. Projekt je zařazen do seznamu prioritních staveb v rámci Operačního programu Doprava na léta 2007–2013. Financuje jej Státní fond dopravní infrastruktury a spolufinancuje Fond soudržnosti EU. Příspěvek z Fondu soudržnosti může dosáhnout maximální částky 903.810.577 Kč. Práce na optimalizaci trati probíhaly již od roku 2007. Záměrem současné stavby byla kompletace celého úseku tak, aby splňoval všechny podmínky optimalizovaného koridoru. Trvalé zábory byly nutné pouze v několika místech, kde byla nedostatečná šířka drážního pozemku.

Specifikem této stavby byla nespojitost navrhovaných úprav jednotlivých úseků. Jednalo se o diskrétní úpravy úseků v rámci celé trati Některé úseky trati včetně mezilehlých stanic a zastávek (s výjimkou žst. Holkov a zastávky Chlumec) byly rekonstruovány v rámci předchozích staveb. (V úsecích tratě, které nebyly v této stavbě rekonstruovány – k jejichž úpravám došlo již v minulých letech – byly nyní prováděny dílčí zásahy, např. propustek, úprava svahu apod.) Úsek trati Horní Dvořiště st. hranice – České Budějovice byl v roce 2000 elektrifikován. Dále byla trať vybavena novým zabezpečovacím zařízením.

Stavební činnost byla zahájena realizačními pracemi 16. listopadu 2007 na SO „Dvoumostí“ v Českých Budějovicích a v žst. Holkov s denními výlukami od 16. do 21. listopadu 2007. 1. V žst. Č. Budějovice byla vložena výhybka 95X, a tím propojena Velenická a Dvořišťská trať. Z koleje 5a byla vyjmuta ocelová konstrukce mostu, zbourána budějovická opěra a bylo zahájeno zřizování mikropilot. 2. V žst. Holkov byly nově zřízeny výhybky č. 1, 2, 8, 9, včetně železničního spodku a odvodnění a kolej č. 1 vč. spodku a odvodnění. Dále byly zřízeny tři propustky – po kolej č. 3.

Výstavba v roce 2008 byla rozdělena na dvě části s nepřetržitou výlukou v úseku Horní Dvořiště státní hranice – České Budějovice a navazující třetí částí v roce 2009 s denními výlukami v témže úseku. V průběhu ledna až dubna 2008 byla z větší části dokončena realizace hornodvořišťské části stavebního objektu „dvoumostí“, dokončeny práce v žst. Holkov a v žst. České Budějovice, kde byl zřízen nový železniční spodek na koleji 5a, po předštěrkování vložena kolej a výh. č. 97. Průběžně byly instalovány nové trakční stožáry. Na ostatních objektech probíhaly přípravné práce a vytyčování stávajících sítí.

Jarní část: 17. 5. – 26. 6. 2008 – 41 dní nepřetržité výluky
Práce byly velice náročné na přípravu a koordinaci, protože trať je jednokolejná. Z jedné strany „odříznutá“ mostem realizovaným v Českých Budějovicích – ze strany druhé státní hranicí. Jediný vstup do optimalizovaného úseku byl z odbočky Rožnov přes výhybku a úsek trati, který se rovněž rekonstruoval. Během prací se podařilo z větší části provést optimalizaci umělých staveb, z toho 19 železničních mostů, 40 železničních propustků, téměř 4.000 m protihlukových stěn, byla provedena optimalizace železničního svršku a spodku v celkové délce necelých 6.000 m klasickou technologií. V průběhu července a srpna 2008 bylo 95 % železničních mostů a propustků uvedeno do zkušebního provozu. Dále byly realizovány přeložky sdělovacích a zabezpečovacích tras v celém optimalizovaném úseku, včetně dokončovacích prací na protihlukových stěnách.

Podzimní část: 4. 9. – 2. 10. 2008 – 29 dní nepřetržité výluky
Hlavní objem prací byl prováděn rakouským strojem (soupravou) RPM 2002 od firmy Swietelsky stavební, s. r. o. Tato souprava – bez vytržení kolejového roštu – rošt přizvedla, odtěžila štěrkové lože, které pročistila a odtěžila zeminu s úpravou pláně do předepsaného sklonu. Vytěžená zemina putovala vpřed, do soupravy speciálních železničních vozů, které zeminu odvážely.

Do zadní části soupravy byla jinou speciální soupravou navážena minerální směs, kterou stroj rozprostřel na výztužnou geotextilii, upravil pláň, zpětně položil přizvednutý kolejový rošt, který zasypal pročištěným štěrkem a provizorně upravil kolej do směru i výšky. Celý proces se děl za neustálého pohybu soupravy, která tímto způsobem optimalizovala 5,7 km koleje. V jiném úseku – za soupravou RPM jel stroj SUM, který plynule vyměňoval staré pražce a kolejnice za nové. Zrekonstruoval tak 8 km. V dalších úsecích pracovala čistička kolejového lože, která sanovala úseky o celkové délce 11 km. Současně byla vytržena kolej v Českých Budějovicích, kde došlo ke klasickému odtěžení tělesa železničního spodku, zřízení nového a vložení moderního kolejového roštu. Do stavby bylo nutno navézt 22 000 m3 štěrku a 19.000 t minerálních směsí.

Navazující Jarní část 2009: 4. 4. – 30. 4. 2009– 28 dní denní výluky
Od listopadu 2008 do března 2009 byly realizovány hlavní dokončovací práce týkající se úprav železničního spodku (hlavně odvodnění a ochrany svahů), dále diagnostika a úpravy zabezpečovacího zařízení, včetně instalace nových hlavních návěstidel a v neposlední řadě estetické úpravy protihlukových stěn v celém úseku trati.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název stavby: Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hranice – České Budějovice
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Financování: Státní fond dopravní infrastruktury a Fond soudržnosti EU
Termín výstavby: listopad 2007 – červen 2009
Investiční náklady: 1,235 mld. Kč bez DPH
Projektant: METROPROJEKT PRAHA a. s.
Zhotovitel: Sdružení Jižní koridor (Skanska DS a. s. a Viamont DSP a. s.)

TECHNICKÉ ÚDAJE OPTIMALIZACE
Železniční spodek: 25.427 m
Železniční svršek: 28.659 m
Nové výhybky: 11
Nová trakční vedení: 8.234 m
Protihlukové stěny: 6,6 km (24.690 m2)
Individuální protihluková ochrana: 60 objektů
Nová nástupiště: 3 (zastávka Chlumec, žst. Holkov a Jižní zastávka v Českých Budějovicích) z toho – úrovňová 221 m – mimoúrovňová 244 m
Úrovňové přejezdy: 17
Mosty (včetně „dvoumostí“ v Č. Budějovicích): 19
Propustky: 40

Optimization of the Track Horní Dvořiště – České Budějovice
The important railway structure named „Optimization of the track Horní Dvořiště – České Budějovice“ has been completed. Hereby another section of the transit railway Corridor IV has been completed. The sections of Corridor IV are parts of one of the main trans-European railway lines Stockholm – Berlín – Děčín – Praha – České Budějovice – Linz – Villach – Udine – Bologna. From the domestic point of view, Corridor IV connects the southern Czech region with the capital of the Czech Republic – Prague.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Dvoumostí v Českých BudějovicíchProtihlukové stěny u VčelnéŽelezniční přejezd U Šroubárny – České Budějovice

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Okružní křižovatky vs. světelně řízené křižovatkyOkružní křižovatky vs. světelně řízené křižovatky (415x)
V minulém roce médii proběhly informace typu, „kruhových objezdů je hodně“, „v některých případech jsou zbytečné a nesmy...
Řízení železniční dopravy – 2. částŘízení železniční dopravy – 2. část (75x)
Druhá část článku z oboru železniční dopravy, zabývajícího se konkrétně tématem jejího řízení, vysvětluje základní aspek...
Dálnice D3: Václavice – VoračiceDálnice D3: Václavice – Voračice (59x)
Dálnice D3 je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu E 55 vedoucího z Dánska přes Německo, Česko, Rakousko a It...

NEJlépe hodnocené související články

Oprava železničního svršku na trati Velký Osek – KolínOprava železničního svršku na trati Velký Osek – Kolín (5 b.)
Na 6,5 kilometru dlouhém mezistaničním úseku dvoukolejné trati stavbaři odstranili vady snižující komfortní užívání trat...
„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Radim Čáp, ředitel divize 4 Metrostavu a zároveň člen představenstva, který má na...
Obchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEAObchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEA (5 b.)
Nově budovaný severní obchvat Opavy (I/11 Opava, severní obchvat - východní část) má výrazně ulevit dopravní situaci v m...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (4x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice